Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

  Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2024

 Datum konání: 28. března 2024

 Místo konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program:

 

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti

5/ Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi  

    obcí Nezdřev a Plzeňským krajem.

6/ Obecní brigáda obce.

7/ Dotace z rozvoje venkova Plzeňského kraje.

8/Žádost o podporu linky bezpečí

9/ Diskuse

10/ Usnesení

11/ Závěr

 Průběh zasedání:

  1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – Trvá

 4/ Starosta obce požádal o přidání jednoho bodu do programu zasedání ZO a to žádost pana Jana Bláhy o povolení zpevnění prostoru před domem čp. 10

Zastupitelé přidání bodu do programu jednohlasně schválili.

 5/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti. Kraj požádal obec Nezdřev o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 3 800 Kč.

Zastupitelé jednohlasně žádost o poskytnutí dotace schválili

 5/ Zastupitelé obce Nezdřev jednohlasně schválili smlouvu mezi Plzeňským Krajem a obcí Nezdřev o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

 6/Starosta obce seznámil zastupitele s možnými termíny uskutečnění obecní brigády na zvelebení obce. Po krátké diskuzi bylo dohodnuto, že obecní brigáda proběhne  buď 11. nebo 18. května, podle počasí.

Zastupitelé termín konání obecní brigády berou na vědomí.

 7/Zastupitelé obce byli seznámeni starostou s informací, že rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí dotace obci Nezdřev z dotačního titulu PSOV PK 2024- projekty obcí 280 000 Kč na naší akci: Oprava budovy kulturního zařízení č.p. 8 v Nezdřevě- oprava interiéru obecního bytu.

Zastupitelé přijetí dotace jednohlasně schválili.

 8/ Starosta obce přednesl žádost o příspěvek na linku bezpečí ve výši 2 000 Kč. Na provoz krizové linky.

Zastupitelé jednohlasně příspěvek 2 000 Kč schválili.

 9/Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí pana Jana Bláhy o povolení zpevnění prostoru před domem čp. 10. Konkrétně se jedná o pozemek, pč. 758/10 v majetku obce. Jednalo by se o plochu na dvě parkovací stání. Pozemek by se zpevnil zámkovou dlažbou, nebo žulovými kostkami. Úpravy by provedl na své náklady.

Zastupitelé obce žádost jednohlasně schválili.

 10/V diskusi starosta obce seznámil zastupitele obce s podnětem pana Bc. Luboše Červeného na změnu územního plánu. Žádost starosta přeposlal zřizovateli ÚP Mě Ú Nepomuk o posouzení úplnosti návrhu.

Zastupitelé zprávu starosty berou na vědomí.

 11/V diskusi zastupitel obce Petr Chaloupka vznesl podnět zda by se neměli vyčistit krajnice u polních cest v majetku obce. Po krátké diskusi starosta obce konstatoval, že vyčistění krajnic zajistí.

 12/V diskusi starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem auditu kontroly hospodaření, který proběhl v minulém týdnu. Audit proběhl bez výhrad.

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Doplnění programu zasedání o žádost pana Jana Bláhy o povolení zpevnění prostoru před domem čp. 10

Jednohlasně č.j. 01/2024

 Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti. Kraj požádal obec Nezdřev o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 3 800 Kč.

Jednohlasně č.j. 02/2024

 Smlouvu mezi Plzeňským Krajem a obcí Nezdřev o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

Jednohlasně č.j. 03/2024

 Přijetí dotace Plzeňského z dotačního titulu PSOV PK 2024- projekty obcí ve výši 280 000 Kč na naší akci: Oprava budovy kulturního zařízení č.p. 8 v Nezdřevě- oprava interiéru obecního bytu.

Jednohlasně č.j. 04/2024

 Přispět 2 000 Kč Lince bezpečí na její provoz

Jednohlasně č.j. 05/2024

 Žádost pana Jana Bláhy o povolení zpevnění prostoru před domem čp. 10. Konkrétně se jedná o pozemek, pč. 758/10 v majetku obce. Jednalo by se o plochu na dvě parkovací stání. Pozemek by se zpevnil zámkovou dlažbou, nebo žulovými kostkami. Úpravy by provedl na své náklady.

Jednohlasně č.j. 06/2024

 

 ZO bere na vědomí :

 Podnět pana Bc. Luboše Červeného na změnu územního plánu. Žádost starosta přeposlal zřizovateli ÚP Mě Ú Nepomuk o posouzení úplnosti návrhu.

 Obecní brigádu na úklid obce. Termín 11. nebo 18. Května od 8.00 hod.

 Výsledek auditu kontroly hospodaření obce. Audit proběhl bez výhrad.

 ZO ukládá:

 Starostovi obce zajistit vyčistit krajnice u polních cest v majetku obce.

 Zapsal: Petr Chaloupka                              Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                              Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz