Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Směrnice

 

SMĚRNICE č. 1/2017

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

 

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby o předpokládané hodnotě nižší než 2 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce o předpokládané hodnotě nižší než 6 000 000 Kč bez DPH. Pokud speciální předpis (např. podmínky pro získání dotace) upravuje zadávání veřejné zakázky malého rozsahu přísněji než tato směrnice, postupuje zadavatel v souladu s tímto speciálním předpisem.

www.findbestwatch.net

čl. 1. Veřejné zakázky malého rozsahu

 

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona město v souladu s § 31 nepoužije zákon, ale tuto směrnici a vždy dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V souladu s § 11  zákona se za zadání veřejné zakázky mimo jiné nepovažuje uzavření smlouvy s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud město jako veřejný zadavatel dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona samo nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, nebo v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než město anebo více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny městem nebo jinými právnickými osobami, které město rovněž ovládá jako své vnitřní organizační jednotky.

 

čl. 1.1 Veřejné zakázky malého rozsahu do 50 000 Kč bez DPH včetně

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje částku 50 000 Kč bez DPH, vybírá starosta obce. Je přitom povinen dodržet zásady stanovené v článku 1.

čl. 1.2 Veřejné zakázky malého rozsahu nad 50 000 do 500 000 Kč bez DPH včetně

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje částku 500 000 Kč bez DPH, vybírá zastupitelstvo obce. Je přitom povinno dodržet zásady stanovené v článku 1.

 

čl. 1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 000 Kč bez DPH včetně do 2 000 000 Kč bez DPH včetně respektive do 6 000 000 Kč bez DPH včetně

O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000 Kč bez DPH a nedosahuje 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky nebo služby a 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, rozhoduje zastupitelstvo obce (dále jen ZO).

U iwc replica watches těchto veřejných zakázek malého rozsahu předloží starosta obce, jako zadavatel, ZO jako informaci jmenovitý seznam nejméně tří dodavatelů, které hodlá vyzvat k předložení nabídky. Členové ZO mohou do tří dnů od projednání předloženého návrhu doplnit seznam vyzvaných dodavatelů. Starosta či místostarosta, jmenuje za obec Nezdřev nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek (dále komise) složenou ze zastupitelů obce Nezdřev. Do komise může podle potřeby dále jmenovat i odborníka v dané záležitosti, který není zastupitelem obce Nezdřev. Komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejně nabídky a o průběhu jednání sepíše zápis. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti podle výzvy, komise vyřadí a dále je již nehodnotí. Komise předloží ZO vyhodnocení nabídek spolu s veškerým dokladovým materiálem. ZO projedná návrh komise a rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, popř. o dalším pořadí.

 

 

 

 

 

čl. 1.3. Veřejné zakázky malého rozsahu v případě havárie či jiné mimořádné situace

nad 500 000 Kč.

 

V případě havárie či jiné mimořádné, zejména věcně či časově kritické situace, o veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000 Kč bez DPH včetně, se postupuje podle čl. 1.2 pouze v případě, že nehrozí nebezpečí následné škody z prodlení. V opačném případě vyzve starosta obce, pokud to situace umožňuje, nejméně tři zájemce k předložení nabídky a neprodleně svolá mimořádnou schůzi ZO, a ta po otevření obálek rozhodne na základě předložených nabídek o výběru zhotovitele.

čl. 2. Společná ustanovení k čl. 1.2. a  1.3.

 

Ve výzvách dle této směrnice se uvede zejména:

a) identifikační údaje veřejného zadavatele,

b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a její předpokládaná hodnota,

c) požadovaný obsah nabídky, lhůtu, místo a způsob podání nabídky,

d) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána,

e) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace,

f) údaje o hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek,

g) místo a doba plnění veřejné zakázky,

h) platební podmínky

i) vybrané požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 

Znění výzvy podle článků 1.2. a 1.3. této směrnice se zveřejní na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce.

V případech uvedených v článcích 1.2. a 1.3. bude všem uchazečům písemně do pěti dnů od rozhodnutí ZO oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

Smlouva s vybraným zhotovitelem na zakázku o hodnotě přesahující 500.000 Kč bez DPH (včetně všech dodatků) bude zveřejněna nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření na profilu zadavatele.

 

čl. 3. Přílohy

Příloha č. 1      - vzor výzvy

Příloha č. 2      - vzor čestného prohlášení uchazeče

Příloha č. 3      - vzor čestného prohlášení vybraného uchazeče

Příloha č. 4      - vzor seznam dokladů prokazujících splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů

 

4. Závěrečná ustanovení

a) Tato směrnice č. 1/2017 byla schválena dne 11.5.2017 usnesením zastupitelstva obce č. 13/17.

b) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 11.5.2017

c) Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší směrnice č. 1/2013.

 

 

 

--------------------------------------------------                                                                                           starosta obce

Příloha č. 1  směrnice č.  1/2017

Vzor(osnova) textu výzvy na hlavičkovém papíru města:

 

Obec Nezdřev Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

......název akce.........

 

1.   Zadavatel:

Obec Nezdřev, Nezdřev 9, p. Kasejovice 335 44

zastoupené  starostou..........

vyřizuje: ..........

2. Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky a jeho předpokládaná hodnota:

3.   Doba plnění:

4.   Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

Zájemci o veřejnou zakázku po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku doporučeně poštou,  Obec Nezdřev, Nezdřev 9, p. Kasejovice 335 44

nejpozději dne ......... do ..... hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena „Výzva - .......... - neotvírat". Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.

5.   Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

6.   Požadovaný obsah nabídky:

základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů,

výše nabídkové ceny včetně DPH,

doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy,

reference o obdobných prováděných akcích,

čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,

doložení zadavatelem vybraných dokladů o splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, popř. dalších dokladů specifických pro danou zakázku

7. Údaje o hodnotících kritériích a způsob hodnocení nabídek:

1. ...............................                                               váha ... %

2. ...............................                                                 váha ... %

3. ...............................                                                 váha ... %

 

8.    Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

 

9.   Další podmínky veřejné zakázky:

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepostupuje podle tohoto zákona ale podle Směrnice č. 2/2017 - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Kontaktní osoba - ..........,  tel. ...............

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí rady města.

 

V Nezdřevě dne ............

 

..............................

 

Příloha č. 1 2/2017

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Jako dodavatel veřejné zakázky:  ..................................................................................

činím tímto čestné prohlášení, že:

a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) nejsem v likvidaci,

f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl jsem v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či nebylo mi pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

 

V .............................., dne ..............

Bydliště/sídlo                                                               Podpis

Jméno, příjmení/obchodní firma/název

(statutární orgán právnické osoby)

IČO (bylo-li přiděleno)

 

Příloha: doklady k čestnému prohlášení předkládané v kopiích (viz. příloha č. 4)

Příloha č. 3 směrnice č. 2/2017

Z níže uvedených dokladů je zadavatel oprávněn požadovat na uchazeči předložení pouze těch dokladů, které jsou nezbytné pro zhotovení příslušné konkrétní veřejné zakázky malého rozsahu a které zároveň bezdůvodně neomezí okruh případných zájemců.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

Jako vybraný dodavatel veřejné zakázky:

 

..................................................................................

 

tímto činím čestné prohlášení, že v údajích, kterými jsem dokládal splnění kvalifikace při předložení nabídky, nenastaly žádné změny.

 

V příloze k tomuto čestnému prohlášení dokládám ve formě originálů či ověřených kopií:

 

a) výpis z evidence Rejstříku trestů (ve smyslu písm. a) a b) čestného prohlášení),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu (ve smyslu písm. f) čestného prohlášení),

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (ve smyslu písm. h) čestného prohlášení)

d) zadavatelem požadované doklady prokazující splnění profesních a technických předpokladů

(viz. příloha č.4)

 

 

 

 

V .............................., dne ..............

 

 

Bydliště/sídlo                                                            Podpis

Jméno, příjmení/obchodní firma/název

(statutární orgán právnické osoby)

IČO (bylo-li přiděleno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 směrnice č. 2/2017

 

Doklady předkládané k čestnému prohlášení

(v příloze jsou uvedené v maximálním rozsahu)

 

 

Z níže uvedených dokladů je zadavatel oprávněn požadovat na uchazeči předložení pouze těch dokladů, které jsou nezbytné pro zhotovení příslušné konkrétní veřejné zakázky malého rozsahu a které zároveň bezdůvodně neomezí okruh případných zájemců.

 

 

1) Profesní kvalifikační předpoklady

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů,

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů,

e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.

 

2) Technické kvalifikační předpoklady na dodávky

 

(1) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat

a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu,

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz