Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev

Č.1/2023

 Datum konání: 18. února 2023

 Místo konání: Sál kulturního zařizení    v Nezdřevě.                                                                                                  

 Program:

 1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Větrné elektrárny v katastru obce

    a/ Prezentace firmy Meridian

    b/ Zájmové území

    c/ Finanční kompenzace

    d/ Výkon elektráren

    e/ Hlučnost elektrárny

    f/ Proces výstavby

    g/ Časová osa

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/ Závěr

 

Průběh zasedání:

  1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluvení Michal Větrovec, Petr Chaloupka

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a Jiří Čepelák.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – splněno

 4/ Starosta obce předal slovo zástupci firmy panu Pavlu Mrvovi, který nejprve objasnil dané téma v mnoha souvislostech. Zastupitelé a ostatní občané se dozvěděli, že návratnost investice 600 miliónů korun se odhaduje na 10 až 16 let v závislosti na ceně elektřiny, že obec a její obyvatelé by během 20 let získali jako kompenzaci přes 46 miliónů, že průměr tubusu vysokého 166 metrů bude  9 – 12 metrů, že výstavba potrvá šest až devět týdnů, ale veškerá úřední schvalování se potáhnou možná i pět roků. Po více než hodinovém informativním průběhu zasedání došlo na debatu s panem Mrvou o obecné problematice týkající se obnovitelných zdrojů energie.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí

 5/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany, že obec uspořádá anketu na toto téma, zda vybudovat 3 ks větrných elektráren v katastru obce. Každý občan dostane do ruky anketní lístek, který bude moci odevzdat v sobotu 25. února  mezi 13,00-16,00 hod. na sále v kulturním zařízení obce do připravené volební urny. Podle výsledku ankety zastupitelé rozhodnou, zda v katastru obce větrné elektrárny budou nebo nebudou.

 Usnesení:

 

ZO bere na vědomí :

 Zprávu o možnosti  a podmínkách vybudování větrných elektráren v katastru obce

 Uspořádání  ankety na téma, zda vybudovat 3 ks větrných elektráren v katastru obce.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                      Jiří Čepelák

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2023

 Datum konání:  31. března 2023

Místo konání: místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                         

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozpočtová změna č.1

5/ Schválení darovací smlouvy mezi obcí Nezdřev a Plzeňským krajem na poskytnutí daru jako  

   příspěvku na nákup humanitární pomoci pro Ukrajinu.

6/ Výsledek ankety k záměru výstavby větrné elektrárny v katastrálním území obce Nezdřev.

7/ Spolupráce se společností Meridian Nová Energie s.r.o na záměru výstavby větrných 

    elektráren ve správním území obce.

8/ Návrh změny  č.1 Územního plánu Nezdřev.

9/ Obecní brigáda obce.

10/ Dotace z rozvoje venkova Plzeňského kraje.

11/Žádost o podporu linky bezpečí

12/Žádost honebního společenstva Hradiště o souhlas s uváděním adresy sídla na Obec   

      Nezdřev to znamená Nezdřev č.p  9.  p. Kasejovice 335 44

13/ Soutěž vesnice roku

14/ Diskuse

15/ Usnesení

16/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je

  přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

  4/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 1

  Příjmy: 70 000 Kč.

 Volby prezident 38 600 Kč                                                                             

  Daň za obec 26 000 Kč

  Vstupné dětský maškarní ples 8 000 Kč

 Výdaje: 100 600 Kč.

 Příspěvek Ukrajina 20 000 Kč

Krizový štáb 10 000 Kč                               

Finanční vypořádání min. let.- volby vratky 12 000 Kč.

Daň za obec 20 000 Kč

Výdaje na volby 38 600 Kč              

                                                                                                

5/ Starosta obce seznámil zastupitele z návrhem smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Nezdřev. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru jako příspěvku na nákup humanitární pomoci pro Ivanofrankivskou oblast (Ukrajina).

Zastupitelé obce jednohlasně návrh smlouvy schválili a uložili starostovi obce smlouvu s Plzeňským krajem uzavřít.

 6/ Zastupitelé obce a přítomní občané byli starostou obce seznámeni s výsledkem ankety k záměru výstavby větrné elektrárny v katastrálním území obce Nezdřev. Ankety ze zúčastnilo 61 občanů s trvalým pobytem starších osmnácti let z 88 možných.

Výsledek ankety:  59 občanů pro, 4 občané proti.

Zastupitelé výsledek ankety berou na vědomí.

 7/ Zastupitelé jednohlasně schválili uzavřít smlouvu spolupráci se společností Meridian Nová Energie s.r.o., na výstavbu větrných elektráren ve správním území obce, za podmínek uvedených v návrhu. Pověřují starostu obce doladit návrh smluvních podmínek mezi obcí Nezdřev a společností Meridian Nová Energie s.r.o..

 8/Zastupitelé obce jednohlasné schválili Návrh změny č. 1 Územního plánu Nezdřev

 1.         Bere na vědomí:  -návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Nezdřev  předložený  

   pořizovatelem MěÚ Nepomuk odborem výstavby a životního prostředí dle přílohy č. 1 tohoto

   usnesení v souladu s ust. § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

   stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

 2.         Ověřuje v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního

   zákona, že návrh změny č.1 Územního plánu Nezdřev není v rozporu s Politikou územního

   rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální podobě, se stanovisky

   dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje

 3.         Rozhoduje o námitkách podaných k návrhu změny č. 1  Územního plánu Nezdřev v

   souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tak, jak je uvedeno v bodě 14 

   odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Nezdřev, které je nedílnou součástí vydávané změny

   č. 1 ÚP Nezdřev 

   4.         Vydává:  Změnu č. 1 Územního plánu Nezdřev  včetně zapracování do aktuálního

   mapového podkladu celého území formou opatření obecné povahy č. 1/2023, který je 

   přílohou č. 1 tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 43 odst. 4

   a § 55 odst. 6 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  o územně

   plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších

   předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

   předpisů

 5.         Bere na vědomí:  - úplné znění Územního plánu Nezdřev po  změně č. 1

 

 9/Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce uspořádat obecní brigádu na úklid obce.

Po krátké diskuzi byl schválen termín 20.5.2023 v 8,00 hod.

 10/Starosta obce seznámil se stavem žádosti o dotaci z programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje, kde obec podala žádost o dotaci na opravu kamenné zdi okolo kaple svatého Josefa.

V návrhu pro zastupitele Plzeňského kraje je navržena částka 350 000 Kč. Takže to vypadá že obec dotaci dostane.

Zastupitelé berou na vědomí.

 11/Zastupitelé obce jednohlasně schválili přispět 2 000 Kč Lince bezpečí.

 12/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí honebního společenstva Hradiště o souhlas s uváděním adresy sídla na Obec Nezdřev, to znamená Nezdřev č.p  9.  p. Kasejovice 335 44

 13/Starosta obce seznámil s možností zúčastnit se soutěže o vesnici roku.

Zastupitele jednohlasně návrh podpořili.

 14/ starosta obce seznámil zastupitele s tím, že nechal vypracovat projektovou dokumentaci na vrt pro bytový dům čp. 50, kde je permanentní nedostatek vody.

Zastupitelé berou na vědomí.

 Usnesení:

ZO schvaluje:

 

Rozpočtovou změnu č. 1

 Příjmy: 70 000 Kč.

Volby prezident 38 600 Kč                                                                             

Daň za obec 26 000 Kč

Vstupné dětský maškarní ples 8 000 Kč

 Výdaje: 100 600 Kč.

Příspěvek Ukrajina 20 000 Kč

Krizový štáb 10 000 Kč                               

Finanční vypořádání min. let.- volby vratky 12 000 Kč.

Daň za obec 20 000 Kč

Výdaje na volby 38 600 Kč  

Jednohlasně č.j. 01/2023

 Smlouvu mezi Plzeňským krajem a obcí Nezdřev. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru jako příspěvku na nákup humanitární pomoci pro Ivanofrankivskou oblast (Ukrajina).

Jednohlasně č.j. 02/2023

 Uzavřít smlouvu spolupráci se společností Meridian Nová Energie s.r.o., na výstavbu větrných elektráren ve správním území obce, za podmínek uvedených v návrhu

Jednohlasně č.j. 03/2023  

Změnu č. 1 Územního plánu Nezdřev

 1.            Bere na vědomí:  -návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Nezdřev  předložený 

   pořizovatelem MěÚ Nepomuk odborem výstavby a životního prostředí dle přílohy č. 1 tohoto

   usnesení v souladu s ust. § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

   stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

 2.            Ověřuje v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního

   zákona, že návrh změny č.1 Územního plánu Nezdřev není v rozporu s Politikou územního

   rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální podobě, se stanovisky

   dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje

 3.            Rozhoduje o námitkách podaných k návrhu změny č. 1  Územního plánu Nezdřev v

   souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tak, jak je uvedeno v bodě 14 

   odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Nezdřev, které je nedílnou součástí vydávané změny

   č. 1 ÚP Nezdřev 

  4.            Vydává:  Změnu č. 1 Územního plánu Nezdřev  včetně zapracování do aktuálního

   mapového podkladu celého území formou opatření obecné povahy č. 1/2023, který je 

   přílohou č. 1 tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 43 odst. 4

   a § 55 odst. 6 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  o územně

   plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších

   předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

   předpisů

 5.            Bere na vědomí:  - úplné znění Územního plánu Nezdřev po  změně č. 1

Jednohlasně č.j. 04/2023

 

 Přispět 2 000 Kč Lince bezpečí na její provoz

Jednohlasně č.j. 05/2023

 Žádostí honebního společenstva Hradiště o souhlas s uváděním adresy sídla na Obec Nezdřev, to znamená Nezdřev č.p  9.  p. Kasejovice 335 44

Jednohlasně č.j. 06/2023

 

Zúčastnit se soutěže o vesnici roku.

Jednohlasně č.j. 07/2023

 

ZO bere na vědomí :

 Výsledek ankety k záměru výstavby větrné elektrárny v katastrálním území obce Nezdřev. Ankety ze zúčastnilo 61 občanů s trvalým pobytem starších osmnácti let z 88 možných.

Výsledek ankety:  59 občanů pro, 4 občané proti.

 Obecní brigádu na úklid obce. Termín 20.5.2023 v 8,00 hod.

 Stav dotace z programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje, kde obec podala žádost o dotace na opravu kamenné zdi okolo kaple svatého Josefa.

 Objednání vypracování projektové dokumentace na vrt pro bytový dům čp. 50, kde je permanentní nedostatek vody.

 

ZO ukládá:

 Starostovi obce doladit návrh smluvních podmínek mezi obcí Nezdřev a společností Meridian Nová Energie s.r.o..

 Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                              Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz