Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev

Č.1/2023

 Datum konání: 18. února 2023

 Místo konání: Sál kulturního zařizení    v Nezdřevě.                                                                                                  

 Program:

 1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Větrné elektrárny v katastru obce

    a/ Prezentace firmy Meridian

    b/ Zájmové území

    c/ Finanční kompenzace

    d/ Výkon elektráren

    e/ Hlučnost elektrárny

    f/ Proces výstavby

    g/ Časová osa

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/ Závěr

bestreplicashop.com

Průběh zasedání:

  1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluvení Michal Větrovec, Petr Chaloupka

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a Jiří Čepelák.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – splněno

 4/ Starosta obce předal slovo zástupci firmy panu Pavlu Mrvovi, který nejprve objasnil dané téma v mnoha souvislostech. Zastupitelé a ostatní občané se dozvěděli, že návratnost investice 600 miliónů korun se odhaduje na 10 až 16 let v závislosti na ceně elektřiny, že obec a její obyvatelé by během 20 let získali jako kompenzaci přes 46 miliónů, že průměr tubusu vysokého 166 metrů bude  9 – 12 metrů, že výstavba potrvá šest až devět týdnů, ale veškerá úřední schvalování se potáhnou možná i pět roků. Po více než hodinovém informativním průběhu zasedání došlo na debatu s panem Mrvou o obecné problematice týkající se obnovitelných zdrojů energie.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí

 5/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany, že obec uspořádá anketu na toto téma, zda vybudovat 3 ks větrných elektráren v katastru obce. Každý občan dostane do ruky anketní lístek, který bude moci odevzdat v sobotu 25. února  mezi 13,00-16,00 hod. na sále v kulturním zařízení obce do připravené volební urny. Podle výsledku ankety zastupitelé rozhodnou, zda v katastru obce větrné elektrárny budou nebo nebudou.

 Usnesení:

 

ZO bere na vědomí :

 Zprávu o možnosti  a podmínkách vybudování větrných elektráren v katastru obce

 Uspořádání  ankety na téma, zda vybudovat 3 ks větrných elektráren v katastru obce.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                      Jiří Čepelák

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2023

 Datum konání:  31. března 2023

Místo konání: místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                         

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozpočtová změna č.1

5/ Schválení darovací smlouvy mezi obcí Nezdřev a Plzeňským krajem na poskytnutí daru jako  

   příspěvku na nákup humanitární pomoci pro Ukrajinu.

6/ Výsledek ankety k záměru výstavby větrné elektrárny v katastrálním území obce Nezdřev.

7/ Spolupráce se společností Meridian Nová Energie s.r.o na záměru výstavby větrných 

    elektráren ve správním území obce.

8/ Návrh změny  č.1 Územního plánu Nezdřev.

9/ Obecní brigáda obce.

10/ Dotace z rozvoje venkova Plzeňského kraje.

11/Žádost o podporu linky bezpečí

12/Žádost honebního společenstva Hradiště o souhlas s uváděním adresy sídla na Obec   

      Nezdřev to znamená Nezdřev č.p  9.  p. Kasejovice 335 44

13/ Soutěž vesnice roku

14/ Diskuse

15/ Usnesení

16/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je

  přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

  4/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 1

  Příjmy: 70 000 Kč.

 Volby prezident 38 600 Kč                                                                             

  Daň za obec 26 000 Kč

  Vstupné dětský maškarní ples 8 000 Kč

 Výdaje: 100 600 Kč.

 Příspěvek Ukrajina 20 000 Kč

Krizový štáb 10 000 Kč                               

Finanční vypořádání min. let.- volby vratky 12 000 Kč.

Daň za obec 20 000 Kč

Výdaje na volby 38 600 Kč              

                                                                                                

5/ Starosta obce seznámil zastupitele z návrhem smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Nezdřev. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru jako příspěvku na nákup humanitární pomoci pro Ivanofrankivskou oblast (Ukrajina).

Zastupitelé obce jednohlasně návrh smlouvy schválili a uložili starostovi obce smlouvu s Plzeňským krajem uzavřít.

 6/ Zastupitelé obce a přítomní občané byli starostou obce seznámeni s výsledkem ankety k záměru výstavby větrné elektrárny v katastrálním území obce Nezdřev. Ankety ze zúčastnilo 61 občanů s trvalým pobytem starších osmnácti let z 88 možných.

Výsledek ankety:  59 občanů pro, 4 občané proti.

Zastupitelé výsledek ankety berou na vědomí.

 7/ Zastupitelé jednohlasně schválili uzavřít smlouvu spolupráci se společností Meridian Nová Energie s.r.o., na výstavbu větrných elektráren ve správním území obce, za podmínek uvedených v návrhu. Pověřují starostu obce doladit návrh smluvních podmínek mezi obcí Nezdřev a společností Meridian Nová Energie s.r.o..

 8/Zastupitelé obce jednohlasné schválili Návrh změny č. 1 Územního plánu Nezdřev

 1.         Bere na vědomí:  -návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Nezdřev  předložený  

   pořizovatelem MěÚ Nepomuk odborem výstavby a životního prostředí dle přílohy č. 1 tohoto

   usnesení v souladu s ust. § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

   stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

 2.         Ověřuje v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního

   zákona, že návrh změny č.1 Územního plánu Nezdřev není v rozporu s Politikou územního

   rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální podobě, se stanovisky

   dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje

 3.         Rozhoduje o námitkách podaných k návrhu změny č. 1  Územního plánu Nezdřev v

   souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tak, jak je uvedeno v bodě 14 

   odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Nezdřev, které je nedílnou součástí vydávané změny

   č. 1 ÚP Nezdřev 

   4.         Vydává:  Změnu č. 1 Územního plánu Nezdřev  včetně zapracování do aktuálního

   mapového podkladu celého území formou opatření obecné povahy č. 1/2023, který je 

   přílohou č. 1 tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 43 odst. 4

   a § 55 odst. 6 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  o územně

   plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších

   předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

   předpisů

 5.         Bere na vědomí:  - úplné znění Územního plánu Nezdřev po  změně č. 1

 

 9/Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce uspořádat obecní brigádu na úklid obce.

Po krátké diskuzi byl schválen termín 20.5.2023 v 8,00 hod.

 10/Starosta obce seznámil se stavem žádosti o dotaci z programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje, kde obec podala žádost o dotaci na opravu kamenné zdi okolo kaple svatého Josefa.

V návrhu pro zastupitele Plzeňského kraje je navržena částka 350 000 Kč. Takže to vypadá že obec dotaci dostane.

Zastupitelé berou na vědomí.

 11/Zastupitelé obce jednohlasně schválili přispět 2 000 Kč Lince bezpečí.

 12/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí honebního společenstva Hradiště o souhlas s uváděním adresy sídla na Obec Nezdřev, to znamená Nezdřev č.p  9.  p. Kasejovice 335 44

 13/Starosta obce seznámil s možností zúčastnit se soutěže o vesnici roku.

Zastupitele jednohlasně návrh podpořili.

 14/ starosta obce seznámil zastupitele s tím, že nechal vypracovat projektovou dokumentaci na vrt pro bytový dům čp. 50, kde je permanentní nedostatek vody.

Zastupitelé berou na vědomí.

 Usnesení:

ZO schvaluje:

 

Rozpočtovou změnu č. 1

 Příjmy: 70 000 Kč.

Volby prezident 38 600 Kč                                                                             

Daň za obec 26 000 Kč

Vstupné dětský maškarní ples 8 000 Kč

 Výdaje: 100 600 Kč.

Příspěvek Ukrajina 20 000 Kč

Krizový štáb 10 000 Kč                               

Finanční vypořádání min. let.- volby vratky 12 000 Kč.

Daň za obec 20 000 Kč

Výdaje na volby 38 600 Kč  

Jednohlasně č.j. 01/2023

 Smlouvu mezi Plzeňským krajem a obcí Nezdřev. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru jako příspěvku na nákup humanitární pomoci pro Ivanofrankivskou oblast (Ukrajina).

Jednohlasně č.j. 02/2023

 Uzavřít smlouvu spolupráci se společností Meridian Nová Energie s.r.o., na výstavbu větrných elektráren ve správním území obce, za podmínek uvedených v návrhu

Jednohlasně č.j. 03/2023  

Změnu č. 1 Územního plánu Nezdřev

 1.            Bere na vědomí:  -návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Nezdřev  předložený 

   pořizovatelem MěÚ Nepomuk odborem výstavby a životního prostředí dle přílohy č. 1 tohoto

   usnesení v souladu s ust. § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

   stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

 2.            Ověřuje v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního

   zákona, že návrh změny č.1 Územního plánu Nezdřev není v rozporu s Politikou územního

   rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální podobě, se stanovisky

   dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje

 3.            Rozhoduje o námitkách podaných k návrhu změny č. 1  Územního plánu Nezdřev v

   souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tak, jak je uvedeno v bodě 14 

   odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Nezdřev, které je nedílnou součástí vydávané změny

   č. 1 ÚP Nezdřev 

  4.            Vydává:  Změnu č. 1 Územního plánu Nezdřev  včetně zapracování do aktuálního

   mapového podkladu celého území formou opatření obecné povahy č. 1/2023, který je 

   přílohou č. 1 tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 43 odst. 4

   a § 55 odst. 6 stavebního zákona , § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  o územně

   plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti , ve znění pozdějších

   předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

   předpisů

 5.            Bere na vědomí:  - úplné znění Územního plánu Nezdřev po  změně č. 1

Jednohlasně č.j. 04/2023

 

 Přispět 2 000 Kč Lince bezpečí na její provoz

Jednohlasně č.j. 05/2023

 Žádostí honebního společenstva Hradiště o souhlas s uváděním adresy sídla na Obec Nezdřev, to znamená Nezdřev č.p  9.  p. Kasejovice 335 44

Jednohlasně č.j. 06/2023

 

Zúčastnit se soutěže o vesnici roku.

Jednohlasně č.j. 07/2023

 

ZO bere na vědomí :

 Výsledek ankety k záměru výstavby větrné elektrárny v katastrálním území obce Nezdřev. Ankety ze zúčastnilo 61 občanů s trvalým pobytem starších osmnácti let z 88 možných.

Výsledek ankety:  59 občanů pro, 4 občané proti.

 Obecní brigádu na úklid obce. Termín 20.5.2023 v 8,00 hod.

 Stav dotace z programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje, kde obec podala žádost o dotace na opravu kamenné zdi okolo kaple svatého Josefa.

 Objednání vypracování projektové dokumentace na vrt pro bytový dům čp. 50, kde je permanentní nedostatek vody.

 

ZO ukládá:

 Starostovi obce doladit návrh smluvních podmínek mezi obcí Nezdřev a společností Meridian Nová Energie s.r.o..

 Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                              Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Č. 3/2023

 Datum konání: 2. Května 2023

 Místnost konání: místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/ Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do  

    obecního systému odpadového hospodářství firmou Eko-kom, a.s.

5/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti mezi obcí Nezdřev a

   ČEZ distribuce a.s

6/Smlouva o spolupráci s firmou Meridian Nová energie s.r.o.

7/Kultura občanům regionu.

8/Nabídka na dodávku a montáž elektronické úřední desky od firmy Galileo.

9/Nabídka na reklamy na automobil sociální služby v Nepomuku.

10/ Diskuse

11/Usnesení

12/Závěr

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné akonstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                      

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – Uzavřít smlouvu s linkou bezpečí na příspěvek 2000 Kč-úkol trvá. Ostatní úkoly splněny

 4/ Zastupitelé jednohlasně schválili: Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství firmou Eko-kom, a.s. a obcí Nezdřev.

 5/Zastupitelé obce pěti hlasy pro, dva se zdrželi hlasování, schválili: Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti mezi obcí Nezdřev a ČEZ distribuce a.s

 6/Smlouva o spolupráci s firmou Meridian Nová energie s.r.o.       

a/Zastupitelstvo obce Nezdřev vzalo na vědomí námitky proti zveřejněnému záměru uzavřít  Smlouvu o spolupráci mezi společností Meridian Nová Energie, s.r.o. a obcí Nezdřev, zaslané do datové schránky obce dne 1. května 2023 paní Ing. Terezou Červenou , Ph.d., Nezdřev 57, 355 44 Kasejovice.

b/Zastupitelstvo obce Nezdřev  vzalo na vědomí nabídku zájemce předloženou   JUDr. Petrem Vackem, advokátem , sídlem Patočkova 85, 160 00 Praha 6. Do datové schránky obce  dne 1. května 2023. 

c/Obě výše uvedená podání budou  projednána v pracovním zastupitelstvu obce do 20. května 2023. K projednání bude přizván i zástupce Meridian Nová Energie, s.r.o.

Starosta obce navrhl:

a/ zjistit jaké licence (certifikáty),  oprávnění (povolení)  musí mít  firmu (zhotovitel – investor) , aby byla oprávněna realizovat větrné elektrárny /VE/ s kapacitou uvažovanou v k.ú. Nezdřev.  

b/Zajistit si „oficiálně“ od starostů obcí, kde byly realizované obdobné VE  Smlouvy a finanční plnění ze strany investora vůči obci za účelem porovnání nabídek.

c/Smluvní partner společnost Meridian Nová Energie, s.r.o. by měl jako investor záměru na pozemcích ve vlastnictví  fyzických osob  aktivně řešit podané námitky, aby byl záměr  v souladu s právními a technickými předpisy.

Zastupitelstvo návrh bere na vědomí.

    7/ Zastupitelé byli seznámeni s možností pro občany obce zúčastnit se kultury občanům regionu, která zahrnuje 4 představení ve velkém či novém divadle v Plzni. Akci zaštiťuje Plzeňský kraj.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

8/ Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na dodávku a montáž elektronické úřední desky od firmy Galileo. Cena úřední desky by byla 178 900 Kč bez DPH + měsíční poplatek 850 Kč bez DPH.

Zastupitelé jednohlasně schválili nepořídit si elektronickou úřední desku.

 9/Zastupitelé jednohlasně neschválili nabídka reklamy na automobil sociální služby v Nepomuku. Od firmy Kompakt s.r.o v hodnotě 4000 Kč bez DPH. Občané obce sociální automobil z Nepomuka nevyužívají. Do obce dojíždí sociální služba z Kasejovic.

V diskusi starosta obce seznámil zastupitele jak bude probíhat soutěž o vesnici roku, kam se obec přihlásila. Do obce přijede 12 členná komise, kde stráví cca 2 hodiny, prohlédne si obec, prolistuje obecní kroniku, seznámí se se strategickým plánem obce. Bude se chtít seznámit se členy spolků.

 Starosta poděkoval občanům, kteří se zúčastnili obecní brigády na výsadbu stromků v obecním lese.

 Starosta obce připomněl termín obecní brigády dne 20.5.2023.

 Zastupitelé příspěvky do diskuse berou na vědomí.

 Usnesení:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 Schvaluje:

 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství firmou Eko-kom, a.s. a obcí Nezdřev.

Výsledek hlasování:        Pro 6         Proti 0        Zdrželi se 1

 č.j. 08/2023

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti mezi obcí Nezdřev a ČEZ distribuce a.s

Výsledek hlasování:        Pro 5         Proti 0        Zdrželi se 2

 č.j. 09/2023

                                                       

 Neschvaluje 

Nabídku na dodávku a montáž elektronické úřední desky od firmy Galileo. Cena úřední desky by byla 178 900 Kč bez DPH + měsíční poplatek 850 Kč bez DPH.

Jednohlasně

č.j. 10/2023  

Nabídku reklamy na automobil sociální služby v Nepomuku. Od firmy Kompakt s.r.o v hodnotě 4000 Kč bez DPH.

Jednohlasně

č.j. 11/2023

 

 Bere na vědomí

 

Námitky proti zveřejněnému záměru uzavřít  Smlouvu o spolupráci mezi společností Meridian Nová Energie, s.r.o. a obcí Nezdřev, zaslané do datové schránky obce dne 1. května 2023 paní Ing. Terezou Červenou , Ph.d., Nezdřev 57, 355 44 Kasejovice.

č.j. 12/2023

 Nabídku zájemce předloženou   JUDr. Petrem Vackem, advokátem , sídlem Patočkova 85, 160 00 Praha 6. Do datové schránky obce  dne 1. května 2023. 

č.j. 13/2023

 

Obě výše uvedená podání budou  projednána v pracovním zastupitelstvu obce do 20. května 2023. K projednání bude přizván i zástupce Meridian Nová Energie, s.r.o.

Návrh starosty obce

a/ zjistit jaké licence (certifikáty),  oprávnění (povolení)  musí mít  firmu (zhotovitel – investor) , aby byla oprávněna realizovat větrné elektrárny /VE/ s kapacitou uvažovanou v k.ú. Nezdřev.  

b/Zajistit si „oficiálně“ od starostů obcí, kde byly realizované obdobné VE  Smlouvy a finanční plnění ze strany investora vůči obci za účelem porovnání nabídek.

c/Smluvní partner společnost Meridian Nová Energie, s.r.o. by měl jako investor záměru na pozemcích ve vlastnictví  fyzických osob  aktivně řešit podané námitky, aby byl záměr  v souladu s právními a technickými předpisy.

č.j. 14/2023

 

Seznámeni s možností pro občany obce zúčastnit se kultury občanům regionu, která zahrnuje 4 představení ve velkém či novém divadle v Plzni. Akci zaštiťuje Plzeňský kraj.

č.j 15/2023

 Starostovy příspěvky do diskuse.

č.j. 16/2023

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                     Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                    Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2023

Datum konání: 1. června 2023.

Místnost konání: místnost obecního úřadu   v Nezdřevě.                                                                       

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Projednání odpovědi na námitky proti zveřejněnému záměru uzavřít smlouvu o spolupráci

   mezi Meridian Nová energie, s.r.o a Obcí Nezdřev

5/Projednání odpovědi na nabídku zájemce ke zveřejněnému záměru obce.

6/Schválení účetní uzávěrky za rok 2022

7/ Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2022.

8/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2022.

9/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2022.

10/Schválení dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2023 ve výši 350 000 Kč  na:  

   „Nezdřev- oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa“.

11/Rozpočtová změna č. 2

12/ Diskuse

13/ Usnesení

17/ Závěr

 

 Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,

  poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                     

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.     

 3/Starosta obce požádal zastupitele o vložení dvou bodů do programu zasedání zastupitelstva obce a to: Projednání odpovědi na námitky proti zveřejněnému záměru uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Meridian Nová energie, s.r.o a Obcí Nezdřev.

A Projednání odpovědi na nabídku zájemce ke zveřejněnému záměru obce.

Zastupitelé na svém pracovním zasedání text projednali a schválili. Starosta obce odpověďi odeslal. Jak odpověď na námitky  proti zveřejněnému záměru, tak nabídku zájemce ke zveřejněnému záměru obce požadují projednat na veřejném zastupitelstvu obce.

Občan obce Luboš Červený mladší vznesl námitku k programu zasedání ZO a to:

Námitka pana Luboše Červeného ml. Proti programu zasedání:

Zastupitelé obce byli upozorněni na protiprávní jednání.

Obec Nezdřev vyzvala občany veřejnou výzvou uveřejněnou na úřední desce obce dne 12.5.2023, aby dali své připomínky a námitky ke smlouvě o spolupráci se společností Meridian Nová energie a to do 31.5.2023. Na 1. 6. bylo svoláno zasedání zastupitelstva, přičemž do zveřejněného programu zasedání nebyl zařazen žádný bod, který by umožňoval tyto připomínky projednat. Občané tak byli uvedeni v omyl, že tato problematika bude projednána. S tohoto důvodu zásadně nesouhlasím se zařazením tohoto bodu a dalších, které problematiku  větrných elektráren řeší, neboť by se jednalo o svévoli a zbavení občanů možnosti se zúčastnit této závažné problematiky.

Zastupitel obce Jiří Čepelák vznesl dotaz, zda občan obce může vznášet námitky k programu zasedání. Starosta obce odpověděl, že ano, ale zastupitelstvo obce svým hlasováním může připomínky odmítnout. Starosta obce vysvětlil, že případné připomínky občanů obce ke smlouvě o spolupráci měli být zapracovány do návrhu upravené smlouvy. Žádný občan připomínku písemně nedoručil.

Starosta obce vysvětlil, že žádný bod, týkající se smlouvy s firmou Meridian není na programu. Pouze bude projednána námitka proti veřejnému záměru uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Meridian Nová energie, s.r.o a Obcí Nezdřev a Projednání odpovědi na nabídku zájemce ke zveřejněnému záměru obce.

 Starosta obce nechal hlasovat o programu zastupitelstva obce, tak jak byl navržen.

Zastupitelé program zasedání ZO jednohlasně schválili.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání –

Starosta obce seznámil občany z jednání z pracovního zastupitelstva, kde se problematice a připomínkám týkající se větrné elektrárny věnovali.

Zastupitelé provedli  porovnání  výše  příspěvku investora obci s dalšími třemi lokalitami výstavby VE vůči  dotčeným obcím. Podle smluv vyžádaných od zástupců těchto obcí konstatovali, že výše příspěvku pro obec Nezdřev je na podobné výši jako u dotčených obcí. Pracuje se na úpravě smlouvy.

 4/ Starosta obce přečetl text odpovědi na námitky proti zveřejněnému záměru uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Meridian Nová energie, s.r.o a Obcí Nezdřev, kterou vznesla paní ing. Tereza Červená ,Ph.D.

Zastupitelé text odpovědi schválili jednohlasně.

 5/ Starosta obce přečetl text  odpovědi na nabídku zájemce ke zveřejněnému záměru obce. Pana JUDr. Petra Vacka advokáta Patočkova 85 160 00  Praha 6

Zastupitelé text odpovědi schválili jednohlasně.

 6/ Zastupitelé jednohlasně schválili účetní uzávěrku za rok 2022

 7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2022 bez výhrad. 

 8/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2022, kterou provedl Odbor 

    ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu

    Plzeňského kraje – bez výhrad.

 9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad. 

 10/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2023 ve výši 350 000 Kč na akci: „Nezdřev- oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa“.

 11/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 2

Příjmy: 500 000 Kč.

Opravy: 500 000 Kč                                                                             

 Výdaje: 20 000 Kč.

Zeleň 20 000 Kč                    

 12/ Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem návštěvy hodnotící komise o vesnici roku.

Jednalo se o krajské kolo soutěže. Komise byla desetičlenná. Tři starostové vítězných obcí s předchozích ročníků, dva lidé z krajského úřadu, zbytek z různých ministerstev. Zajímali se o veškeré dění v obci. Prohlédli si klubovnu a její zázemí, byli na ČOV. Navštívili kapli svatého Josefa, viděli dětské hřiště, hasičskou zbrojnici a nakonec se prošli okolo obory a obecních rybníků. V obci strávili cca 2 hodiny. Dle potlesku při odjezdu se zdáli spokojeni. Vyhodnocení krajského kola proběhne dne 12.srpna.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 

13/ Starosta obce přečetl zastupitelům a přítomným občanům Námitka pana Luboše Červeného ml. Proti programu zasedání. Zastupitelé obce byli upozorněni na protiprávní jednání.

Obec Nezdřev vyzvala občany veřejnou výzvou uveřejněnou na úřední desce obce dne 12.5.2023, aby dali své připomínky a námitky ke smlouvě o spolupráci se společností Meridian Nová energie a to do 31.5.2023. Na 1.6.bylo svoláno zasedání zastupitelstva, přičemž do zveřejněného programu zasedání nebyl zařazen žádný bod, který by umožňoval tyto připomínky projednat. Občané tak byli uvedeni v omyl, že tato problematika bude projednána. S tohoto důvodu zásadně nesouhlasím se zařazením tohoto bodu a dalších, které problematiku  větrných elektráren řeší, neboť by se jednalo o svévoli a zbavení občanů možnosti se zúčastnit této závažné problematiky.

Starosta konstatoval, že žádná problematika týkající se větrných elektráren se neprojednávala.

Nechal hlasovat o  námitce pana Luboše Červeného ml.

Šest zastupitelů s námitkou nesouhlasilo, jeden sec zdržel hlasování.

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Program jednání zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

č.j. 17/2023

 Text odpovědi na námitky proti zveřejněnému záměru uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Meridian Nová energie, s.r.o a Obcí Nezdřev, kterou vznesla paní ing. Tereza Červená ,Ph.D.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 18/2023

 Text i odpovědi na nabídku zájemce ke zveřejněnému záměru obce. Pana JUDr. Petra Vacka advokáta, Patočkova 85, 160 00  Praha 6

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 19/2023

 

Účetní uzávěrku za rok 2022

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 20/2023

 

Závěrečný účet obce za rok 2022 bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 21/2023

 Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2022, kterou  provedl Odbor  ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 22/2023

 

Rozbor hospodaření obce za rok 2022 bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 23/2023

 Příjem dotace  z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2023 ve výši 350 000 Kč  na: „Nezdřev- oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa“.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 24/2023

 

Rozpočtovou změnu č. 2

Příjmy: 500 000 Kč.

Opravy: 500 000 Kč                                                                             

 Výdaje: 20 000 Kč.

Zeleň 20 000 Kč     

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 25/2023

 

 Nesouhlasí :

S námitkou pana Luboše Červeného ml., proti programu zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6      Proti 0      Zdrželi se 1

Č. j. 25/2023

 Bere na vědomí:

 Seznámení s průběhem návštěvy hodnotící komise o vesnici roku.

 Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2023

Datum konání: 8. srpna 2023.

 

Místo konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                         

 

 Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Výběr zhotovitele na akci :  Nezdřev - oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple

    svatého Josefa. 

5/ Žádost o příspěvek Dobrovolného svazku Prácheňsko o jednorázový příspěvek formou

    darovací smlouvy.

6/ Dotaz k pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

7/ Smlouva o spolupráci s firmou Meridian nová energie s.r.o

8/ Vyhodnocení krajské soutěže o vesnici roku.

9/ Diskuse

10/ Usnesení

11/ Závěr

 

 Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                     

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.     

 3/ Starosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na zhotovitele: Nezdřev - oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa.“

Firma Gorstav Strakonice- cena 497 913,44 včetně DPH.

Zednictví Vasyl Mykhaylo Chrašťovice cena 469 044 Kč včetně DPH.

František Zuklín Doubravice cena- 488 517,46 Kč včetně DPH.

 Zastupitelé jednohlasně schválili výběr Vasyla Mykhaylo, Chrašťovice 66, 386 01, za cenu 469 044 Kč včetně DPH.

 Pověřují starostu uzavřít s ním SOD.

 4/Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o solidární příspěvek Dobrovolného svazku obcí Horaždovicko, na pojízdnou prodejnu v částce 10 000 Kč, které je vlastníkem. Do naší obce zajíždí 1x týdně, občané jsou se službou spokojeni. Zastupitelé obce jednohlasně příspěvek 10 000 Kč schválili. Ukládají starostovi obce uzavřít s dobrovolným svazkem smlouvu.

 5/Starosta obce přednesl žádost o příspěvek na linku bezpečí ve výši 2 000 Kč. Na provoz krizové linky.

Zastupitelé jednohlasně příspěvek 2 000 Kč schválili.

 6/Zastupitelstvo obce projednalo na veřejném zasedání připomínky a podněty občanů k návrhu Smlouvy o spolupráci předložené společností Meridian Nová energie s.r.o., IČO: 28534140, se sídlem Chebská 355/49, Dvory, PSČ: 360 06, Karlovy Vary, zapsná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni , pod spis. Zn. C 40026,  (dále jen „Investor“). Tato společnost předložila obci investiční záměr vybudovat v intravilánu obce větrný park o maximálním počtu 3 větrných elektráren (VE) na pozemcích soukromých vlastníků. Tento záměr projednaný na veřejném zasedání zastupitelstva byl dne 31.3.2023 schválen. Veřejnému projednání předcházela anketa občanů většinou 59 hlasů byly pro. Proti byly 4 hlasy.

 Po schválení záměru uzavřel Investor s vlastníky pozemků příslušné smlouvy nutné pro realizaci stavby a zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání studie EIA,  stavebního povolení a licence na provozování větrného parku v k. ú.  Nezdřev a zastupitelstvu obce přeložil návrh Smlouvy o spolupráci mezi Investorem a obcí Nezdřev.  Tato Smlouva o spolupráci uzavíraná mezi Investorem a obcí Nezdřev zakládá ze strany Investora povinnost  poskytnout obci  finanční příspěvek, který  bude použit na zlepšení infrastruktury obce a života v obci a občanům obce s trvalým bydlištěm pravidelný příspěvek zejména k úhradě nákladů cen energií.

 Čistopis návrhu Smlouvy o spolupráci byl vyvěšen na úřední desce obce s tím, že občané mohou podat k návrhu své připomínky a podněty. Po projednání připomínek a podnětů občanů  na veřejném jednání zastupitelstva odmítlo zastupitelstvo  podněty a připomínky občanů k návrhu Smlouvy o spolupráci jako nedůvodné ve vztahu k předmětné věci a jednohlasně schvaluje text návrhu Smlouvy o spolupráci ve znění vyvěšeném na úřední desce obce a rozhodlo  o jejím uzavření s Investorem. A pověřují starostu podpisem smlouvy.

 7/ Zastupitelé obce byly seznámení s termínem a průběhem v soutěží o vesnici roku, kam se naše obec přihlásila. Vyhlášení se uskuteční v Chodové Planě od 14,00 hod.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 8/ V Diskusi starosta obce seznámil zastupitele s novelou zákona o místních poplatcích, která má začít platit od 1.1.2024.

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Program jednání zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

č.j. 27/2023

 Výběr zhotovitele na: Nezdřev - oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa.“  Zednictví Vasyl Mykhaylo, Chrašťovice 66, 386 01, , za cenu 469 044 Kč včetně DPH.

   Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 28/2023

 Příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Horaždovicko, na pojízdnou prodejnu v částce

10 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 29/2023

 

 Příspěvek na linku bezpečí ve výši 2 000 Kč. Na provoz krizové linky.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 30/2023

 Smlouvu o spolupráci předložené společností Meridian Nová energie s.r.o., IČO: 28534140, se sídlem Chebská 355/49, Dvory, PSČ: 360 06, Karlovy Vary, zapsná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni , pod spis. Zn. C 40026, na vybudování v intravilánu obce větrný park o maximálním počtu 3 větrných elektráren (VE) na pozemcích soukromých vlastníků. Ukládají starostovi uzavřít smlouvu.  

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 31/2023

 Bere na vědomí:

 Termín a průběh soutěže o vesnici roku, kam se naše obec přihlásila. Vyhlášení se uskuteční v Chodové Planě od 14,00 hod.

 Novelou zákona o místních poplatcích, která má začít platit od 1.1.2024.

 Ukládá:

 Starostovi obce uzavřít SOD s Vasylem Mykhaylo, Chrašťovice 66, 386 01 na. , Nezdřev - oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa.“ za cenu 469 044 Kč včetně DPH.

 Starostovi obce uzavřít  darovací smlouvu s Dobrovolným svazkem obcí Horaždovicko, jako příspěvek na pojízdnou prodejnu v částce 10 000 Kč, které je vlastníkem.

 Starostovi obce podepsat smlouvu o spolupráci se společností Meridian Nová energie s.r.o., IČO: 28534140, se sídlem Chebská 355/49, Dvory, PSČ: 360 06, Karlovy Vary, zapsná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni , pod spis. Zn. C 40026, na vybudování v intravilánu obce větrný park o maximálním počtu 3 větrných elektráren (VE) na pozemcích soukromých vlastníků.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2023

Datum konání: 26. září 2023.

 

Místo konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                         

 

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Postup prací :  Nezdřev - oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple

    svatého Josefa. 

5/ Rozpočtová změna č. 3

8/ Vyhodnocení krajské soutěže o vesnici roku.

9/ Diskuse

10/ Usnesení

11/ Závěr

 

 Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                     

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.     

 3/ Starosta obce seznámil zastupitele s postupem prací na: Nezdřev - oprava kamenného tarasu a oplocení okolo kaple svatého Josefa.“

Zastupitelé správu berou na vědomí.

 4/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 3

Příjmy: 80 000 Kč.

Dotace na lesy 14 650 Kč                                                                    

Navýšení daně z příjmů práv. osob ve výši 50 000 Kč.

Navýšení TKO o 1000 Kč.

Dotace obec roku 20 000 Kč.

 Výdaje: 537 000 Kč.

Navýšení ČOV o 30 000 Kč.

Oprava tarasu u kapličky 470 000 Kč.

Navýšení VO o 15 000 Kč.

Navýšení OÚ o 12 000 Kč.

Navýšení o příspěvek DSO Horažďovicko 10 000 Kč.

 5/Starosta obce seznámil zastupitele a občany s vyhodnocením krajské soutěže o vesnici roku, které se konalo v Chodové Plané. Obec Nezdřev vyhrála: Cenu naděje pro živý venkov, která byla ohodnocena finančním příspěvkem do rozpočtu obce 20 000 Kč. Poděkoval občanům obce a chalupářům. Je to hlavně jejich zásluha.

Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

 8/ V Diskusi starosta obce seznámil zastupitele s dopisem platformy proti úložišti jaderného odpadu. Platforma na povodí Březového potoka požádala naší obec o podporu. Zastupitelé podporu šesti hlasy pro, jeden proti, schválili.

  Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Program jednání zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

č.j. 32/2023

 Rozpočtovou změnu č. 3

Příjmy: 80 000 Kč.

Dotace na lesy 14 650 Kč                                                                    

Navýšení daně z příjmů práv. osob ve výši 50 000 Kč.

Navýšení TKO o 1000 Kč.

Dotace obec roku 20 000 Kč.

 Výdaje: 537 000 Kč.

Navýšení ČOV o 30 000 Kč.

Oprava tarasu u kapličky 470 000 Kč.

Navýšení VO o 15 000 Kč.

Navýšení OÚ o 12 000 Kč.

Navýšení o příspěvek DSO Horažďovicko 10 000 Kč.

   Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

 Č. j. 33/2023

 Podpořit platformy proti úložišti jaderného odpadu..

Výsledek hlasování: Pro 6       Proti 1      Zdrželi se 0

Č. j. 34/2023

 Bere na vědomí:

Vyhodnocení krajské soutěže o vesnici roku, které se konalo v Chodové Plané. Kde obec Nezdřev vyhrála: Cenu naděje pro živý venkov, která byla ohodnocena finančním příspěvkem do rozpočtu obce 20 000 Kč

 Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.6/2023

Datum konání: 27 .prosince 

Místnost konání: místnost obecního úřadu  v Nezdřevě.                                                                                                 

 1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozpočtová změna č. 4

5/ Schválení rozpočtu na rok 2024

6/Rozbor hospodaření k 27. 12. 2023

7/Žádost o změnu územního plánu

8/Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu

9/Smlouva o dílo na zpracování územního plánu

10/Smlouva o výkonu funkce editora

11/Cena stočného na rok 2024

12/cena za vývoz odpadů za rok 2024

13/ Dotace z programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje

14/ Diskuse

15/ Usnesení

16/ Závěr

 Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Splněno

 4/Pan Zdeněk Šampalík požádal zastupitele obce o zařazení do programu schůze zastupitelstva obce Nezdřev, před hlasováním o změně územního plánu, doplnění informací k výstavbě VtE. Starosta obce o žádosti nechal hlasovat.

Šest zastupitelů bylo proti, jeden se zdržel hlasování. Přesto starosta obce udělil panu Šampalíkovi slovo. Hovořil o škodlivosti VtE na životní prostředí a ráz krajiny.

Zastupitelé zprávu k výstavbě VtE berou na vědomí.

 5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 4 

 Příjmy: 120 900 Kč.

Navýšení  daně z příjmu fyz.osob o 5 000 Kč                                                             

Navýšení daně z příjmu práv.osob ve výši 100 000 Kč                                                                    

Navýšení daně z příjmu z kapit.výnosů o 5 000 Kč                                                               

Navýšení DPH o 20 000 Kč                                                                    

Navýšení daně z nemovitosti o 3 000 Kč                                                                     

Navýšení daně PK o 2 900 Kč                                                                

Ponížení příjmu  z PK o 20 000 Kč                                                                                                       

 Výdaje: 0 Kč

 

6/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2024.

Příjmy celkem 2 615 000 Kč, výdaje 2 615 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 

7/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s podrobným rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce. Příjmy činily 2 899 558,06 Kč,

výdaje 1 943 477,34Kč. Zůstatek na účtech obce je 4 560 838,26 Kč.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 8/

1. Zastupitelstvo obce Nezdřev jednohlasně rozhodlo o pořízení Změny č. 2 ÚP Nezdřev zkráceným postupem a schvaluje obsah Změny č. 2 ÚP Nezdřev, v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále také jen stavební zákon; obsahem Změny č. 2 je:

- Převod do jednotného standardu územně plánovací dokumentace dle § 20a SZ a vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 - Prověření vymezení ploch a stanovení podmínek pro možnost realizace záměru tří větrných elektráren (VTE). Předpokládaná poloha větrných elektráren je naznačena ve schématech na obrázcích 1 až 3 v dokumentu obsahu Změny č. 2 ÚP Nezdřev – přílohou usnesení.

 - Posouzení – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 2. Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje (pověřuje, určuje) určeného zastupitele Petra Chlandu (§ 55b odst. 7 stavebního zákona) pro spolupráci při pořizování Změny č. 2 ÚP Nezdřev.

 3. Zastupitelstvo obce Nezdřev souhlasí (bere na vědomí), že pořizovatelem Změny č. 2 bude Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí.

 9/Zastupitelé obce jednohlasně schválili smlouvu o úhradě nákladů na zpracování změny č. 2 územního plánu mezi obcí Nezdřev a firmou Meridian nová Energie s.r.o.

 10/ Zastupitelé obce  jednohlasně schválili smlouvu o dílo na zpracování změny č.2 územního plánu Nezdřev, mezí obcí Nezdřev a firmou Archum architekti s.r.o. za cenu 215 380 Kč včetně DPH.

11/Starosta obce seznámil zastupitele s nutností zvýšit cenu stočného na rok 2024. Z důvodu zdražení energií o cca 50 % a zvýšení DPH.

Zastupitelé jednohlasně schválili cenu za stočné navýšit na 1200 Kč ročně včetně DPH. 

 12/Starosta obce seznámil zastupitele s nutností zvýšit cenu za odpady na rok 2024.

Obec doplácí ze svého rozpočtu každý rok cca 50 000 Kč.

Zastupitelé jednohlasně schválili cenu za odpady navýšit na 750 Kč ročně. Ostatní pravidla zůstávají beze změn.

 13/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získání dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na opravu obecního bytu čp. 8.

 14/ Starosta obce přečetl dopis ministra vnitra p. Víta Rakušana, který žádal z důvodu piety pro zemřelé občany při střelbě v Praze, aby občané uvážili pořádání ohňostrojů na oslavu nového roku.

 15/ Starosta obce popřál všem přítomným vše nejlepší v novém roce.

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Rozpočtovou změnu č. 4 

 Příjmy: 120 900 Kč.

Navýšení  daně z příjmu fyz.osob o 5 000 Kč                                                             

Navýšení daně z příjmu práv.osob ve výši 100 000 Kč                                                                    

Navýšení daně z příjmu z kapit.výnosů o 5 000 Kč                                                               

Navýšení DPH o 20 000 Kč                                                                    

Navýšení daně z nemovitosti o 3 000 Kč                                                                     

Navýšení daně PK o 2 900 Kč                                                                

Ponížení příjmu  z PK o 20 000 Kč                                                                                                      

Výdaje: 0 Kč

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 35/2023

 

 Rozpočet na rok 2024.

Příjmy celkem 2 615 000 Kč, výdaje 2 615 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 36/2023

 

1. Zastupitelstvo obce Nezdřev rozhoduje o pořízení Změny č. 2 ÚP Nezdřev zkráceným postupem a schvaluje obsah Změny č. 2 ÚP Nezdřev, v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále také jen stavební zákon; obsahem Změny č. 2 je:

- Převod do jednotného standardu územně plánovací dokumentace dle § 20a SZ a vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

- Prověření vymezení ploch a stanovení podmínek pro možnost realizace záměru tří větrných elektráren (VTE). Předpokládaná poloha větrných elektráren je naznačena ve schématech na obrázcích 1 až 3 v dokumentu obsahu Změny č. 2 ÚP Nezdřev – přílohou usnesení.

 - Posouzení – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 2. Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje (pověřuje, určuje) určeného zastupitele Petra Chlandu (§ 55b odst. 7 stavebního zákona) pro spolupráci při pořizování Změny č. 2 ÚP Nezdřev.

 3. Zastupitelstvo obce Nezdřev souhlasí (bere na vědomí), že pořizovatelem Změny č. 2 bude Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 37/2023

 Smlouvu o úhradě nákladů na zpracování změny č. 2 územního plánu mezi obcí Nezdřev a firmou Meridian nová Energie s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

 Č. j. 38/2023

 Smlouvu o dílo na zpracování změny č.2 územního plánu Nezdřev, mezí obcí Nezdřev a firmou Archum architekti s.r.o. za cenu 215 380 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 39/2023

 Navýšení ceny za stočné na 1200 Kč ročně včetně DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 40/2023

 Navýšení ceny za odpady na 750 Kč ročně včetně DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 41/2023

 Podat žádost o dotaci, na opravu obecního bytu čp. 8. Z programu regionálního rozvoje plzeňského kraje.

Výsledek hlasování: Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Č. j. 42/2023

 Neschvaluje:

Žádost Pana Zdenka Šampalíka o zařazení do programu schůze zastupitelstva obce Nezdřev, před hlasováním o změně územního plánu. Doplnění informací k výstavbě VtE.

Výsledek hlasování: Pro 6       Proti 0      Zdrželi se 1

Č. j. 42/2023

 Bere na vědomí

 Zprávu Pana Zdenka Šampalíka. Doplnění informací k výstavbě VtE.

 Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec                            

                                                                                         Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz