Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2022

 Datum konání: 3. března 2022

 Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program:

 1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Schválení prodeje části pozemku č. parc.758/21 o výměře maximálně 640 m2 ve vlastnictví obce Nezdřev, Nezdřev 9, p. Kasejovice, za cenu 100 Kč za m2 . Veškeré  náklady s převodem uhradí nabyvatel.

5/Rozpočtová změna č. 1

6/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2022.

7/ Kalkulace stočného na rok 2022.

8/Obecní brigáda úklid lesa po kůrovci.

9/Výběr zhotovitele na případné vybudování dětského hřiště.

10/ Poděkování charity za tříkrálovou sbírku

11/ Pomoc Ukrajině

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – splněno

 4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili prodej části pozemku č. parc.758/21 o výměře maximálně 640 m2 ve vlastnictví obce Nezdřev, Nezdřev 9, p. Kasejovice, za cenu 100 Kč za m2 .  Manželům Michalovi a Kateřině Větrovcovým  bytem Nezdřev 56 do společného vlastnictví. Byli jediní zájemci. Náklady s převodem uhradí nabyvatel.

 5/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 1

  Příjmy: 0 Kč.

 Výdaje: 20 000 Kč.

Pomoc Ukrajině 20 000 Kč

        6/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2022.  Žádost na vybudování nového dětského hřiště. Žádost o dotaci byla podána. Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 7/Zastupitelé berou na vědomí  kalkulaci stočného na rok 2022. Cena zůstává stejná jako v roce 2021, 1008 Kč na osobu a rok.

 8/ Starosta obce seznámil zastupitele s termínem obecní brigády na vyčištění lesa po kůrovcové kalamitě obce. Brigáda proběhne v sobotu 26. března od 8.00 hod.

Zastupitelé berou informace na vědomí

 9/ Starosta obce seznámil zastupitele s výběrem zhotovitele na opravu dětského hřiště, pokud obec dostane dotaci. Akce musí být rozdělena na dvě etapy. První etapa je oprava stávajícího kamenného tarasu a oprava oplocení. Obec obdržela jedinou nabídku od firmy Bohemia konstrukt z Doubravice u Strakonic v ceně 267 062 Kč včetně DPH. Ostatní firmy o zakázku nemají zájem. Druhá etapa je samotné vyrobení a osazení hracích prvků. Nejlepší nabídku podala firma Luna progres Zdenice. Dětské prvky z hliníku dodá a osadí za 307 352 Kč. Budou  osazeny tyto prvky:

 

Číslo

OZNAČENÍ PRVKU

Cena/ks

Počet ks

Montáž/ks

Cena celkem

1

V1h_B_SBP program věže

94 400

1

13500

107 900 Kč

2

HV 003  vahadlové houpačky

16335

1

2500

18 835 Kč

3

K 002 kolotoče

38665

1

5000

43 665 Kč

4

HP 002 houpačky pružinové

10620

1

2000

12 620 Kč

5

HP 020 houpačky pružinové

10620

1

2000

12 620 Kč

6

Zatravňovací rohož (pod HV 003)

945

2

200

2 290 Kč

Cena celkem

197 930 Kč

Doprava

2 080 Kč

Celkem bez DPH

200 010 Kč

DPH 21%

42 002 Kč

CENA VČETNĚ DPH

242 012 Kč

 

DOPADOVÁ PLOCHA                                                                           zatravňovací rohože 1 x 1,5 m

m2

Cena/m2

Cena celkem

V1h_B_SBP program věže

72

750

54 000 Kč

Celkem bez DPH

54 000 Kč

DPH 21%

11 340 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

65 340 Kč

 

Celkem bez DPH

254 010 Kč

DPH 21%

53 342 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

307 352 Kč

 Zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firmem:

a) BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o, DOUBRAVICE 57, 386 01 STRAKONICE  na:  „Úprava dětského

   hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.  Opravu stávajícího

   kamenného tarasu a oplocení.

b) LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40,  383 01 Nebahovy „Úprava dětského

   hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“. Spočívající ve výrobě, dopravě a montáži herních prvků dětského hřiště,

 

 Usnesení:

ZO schvaluje:

 Prodej části pozemku č. parc.758/21 o výměře maximálně 640 m2 ve vlastnictví obce Nezdřev, Nezdřev 9, p. Kasejovice, za cenu 100 Kč za m2,  manželům Michalovi a Kateřině Větrovcovým  bytem Nezdřev 56 do společného vlastnictví. Náklady s převodem uhradí nabyvatel.

Jednohlasně č.j. 01/2022

 Rozpočtovou změnu č. 1

Příjmy: 0 Kč.

 Výdaje: 20 000 Kč.

Pomoc Ukrajině 20 000 Kč

Jednohlasně č.j. 02/2022

Zhotovitele č.1  na „Úprava dětského  hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.

BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o, DOUBRAVICE 57, 386 01 STRAKONICE    

Oprava stávajícího  kamenného tarasu a oplocení.

Jednohlasně č.j. 03/2022

 

Zhotovitele č.2  na „Úprava dětského  hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.

LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40,  383 01 Nebahovy „Úprava dětského

   hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“. Spočívající ve výrobě, dopravě a montáži herních prvků dětského hřiště,

Jednohlasně č.j. 04/2022

 

 ZO bere na vědomí :

 Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2021.

Na : „Úprava dětského  hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.

 Termín obecní brigády na na vyčištění lesa po kůrovcové kalamitě obce. Brigáda proběhne v sobotu 26 března od 8.00 hod.

 Kalkulaci stočného na rok 2022. 1008 Kč na osobu a rok.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                              Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2022

 Datum konání:  17. května 2022

Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                         

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Schválení účetní uzávěrky za rok 2021

5/ Schválení  závěrečného  účtu obce Nezdřev za rok 2021.

6/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2021. audemars piguet replica watches

7/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2021.

8/Schválení dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2022 ve výši 300 000 Kč  na:   

   „Úpravu dětského  hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.

 9/Rozpočtová změna č. 2

10/Žádost pana Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy

11/Možnost rozšíření pojízdné prodejny do obce Nezdřev od července 2022

12/ Obecní brigáda obce.

13/Volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR

14/ Diskuse

15/ Usnesení

16/ Závěr

 

 Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je

  přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/ Zastupitelé jednohlasně schválili účetní uzávěrku za rok 2021

 5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. 

 6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021, kterou  provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

 7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad. 

 8/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace  z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 ve výši 300 000 Kč na - „Úpravu dětského  hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.     

 9/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 2

 Příjmy: 325 000 Kč.

 Dotace dle zák.519/2021sb.  ve výši 10 000 Kč                                                                                 

Dotace na dětské hřiště VE VÝŠI 300 000 Kč       

Ostatní nedaňové příjmy EKO-KOM ve výši 15 000 Kč

 Výdaje: 765 000 Kč.

 Dětské hřiště 700 000 Kč

Bytové hospodářství 30 000 Kč                              

Navýšení MH o 35 000 Kč                                      

10/ Starosta obce seznámil zastupitele z popisem prací při obecní brigádě konané dne 28května 2021.

    Bude provedena oprava potrubí rybníka  prostřední  Oudol  Bude zdemontováno stávající dětské hřiště, včetně oplocení, bude posečena a odvezena tráva z obecních veřejných ploch, budou uklizeny komunikace v obci. Bude vyčištěn lapák písku v areálu ČOV.     

   Zastupitelé plán brigády berou na vědomí.

 11/ Zastupitelé obce a přítomní občané byli starostou obce seznámeni s možností, aby do naší obce od července, jednou týdně zajížděla pojízdná prodejna s potravinami. Službu zajišťuje firma potraviny Mandák z Horažďovic. Speciální auto pro tuto službu zakoupil Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko. Dobrovolný svazek obcí určil částku 1 000 Kč měsíčně bez DPH na jednu zastávku, pro obec, která si službu objedná.

Zastupitelé jednohlasně schválili aby, od července 2022, do naši obce zajížděla jednou týdně, zajížděla pojízdná prodejna za podmínek určené dobrovolným svazkem obcí Horažďovicko.  

 12/ Starosta obce seznámil zastupitele z žádostí Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt čp. 8 a hospodu.

Zastupitelé obce žádost jednohlasně schválili.

 12/ Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni a termínem voleb do obecního zastupizelstva a senátu České republiky.

Zastupitelé zprávu starosty berou na vědomí.

 Usnesení:

ZO schvaluje:

 Účetní uzávěrku za rok 2021.

Jednohlasně č.j. 05/2022

 

Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 06/2022

 

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly  Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 07/2022

 

Rozbor hospodaření za rok 2021.

Jednohlasně č.j. 08/2022

 

Příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 ve výši 300 000 Kč na - „Úpravu dětského  hřiště v obci Nezdřev, na pozemku p.č. 758/11 k. ú. Nezdřev“.  

Jednohlasně č.j. 09/2022

 

Rozpočtovou změnou č.2.

 

Příjmy: 325 000 Kč.

Dotace dle zák.519/2021sb.  ve výši 10 000 Kč                                                                   

Dotace na dětské hřiště VE VÝŠI 300 000 Kč    

Ostatní nedaňové příjmy EKO-KOM ve výši 15 000 Kč

 

Výdaje: 765 000 Kč.

Dětské hřiště 700 000 Kč

Bytové hospodářství 30 000 Kč                         

Navýšení MH o 35 000 Kč

Jednohlasně č.j.10/2022

Žádost Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt čp. 8 a hospodu.

 Jednohlasně č.j. 11/2022

 

Aby, od července 2022, do naši obce zajížděla jednou týdně, zajížděla pojízdná prodejna za podmínek určené dobrovolným svazkem obcí Horažďovicko, tzn.1 000 Kč měsíčně bez DPH na jednu zastávku, pro obec, která si službu objedná.

Jednohlasně č.j. 12/2022

 

 ZO bere na vědomí :

 Termín a popis prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

 Termín voleb do obecního zastupitelstva a senátu České republiky.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                          Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec           

                                                                                         Michal  Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Č. 3/2022

 Datum konání: 28. června 2022

 Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/Schválení počtu volených zastupitelů v obci.

5/ Schválení dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

6/ Smlouva o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém 

    Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

7/Rozpočtová změna č. 3

8/Kultura občanům regionu.

9/ Diskuse

10/Usnesení

11/Závěr

 

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                      

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/ Zastupitelé jednohlasně schválili 7 volených zástupců do zastupitelstva obce v obci pro období 2022-2026.

 5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi obcí Nezdřev a panem Františkem Slavíčkem. Na pozemky v katastru obce.                                                                                      a)   Spoluvlastník (1) Obec Nezdřev převádí na Spoluvlastníka (2) Františka Slavíčka svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku na pozemcích. Vše zapsané na listu vlastnictví č. 177 pro katastrálním území Nezdřev, obec Nezdřev, v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.         Spoluvlastník (2) tento spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku přijímá a stává se tak výhradním vlastníkem pozemků specifikovaných v tomto písm. a) článku II. odst. 2.1.                                                                                    b)   Spoluvlastník (2) převádí na Spoluvlastníka 1 svůj spoluvlastnický podíl ve výši 7/8 vzhledem k celku na pozemcích.

 6/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s tím, že v roce 2023 musí mít všechny obce v ČR pasporty veškeré veřejné infrastruktury. To znamení pasporty komunikací, dopravního značení, kanalizace, veřejného rozhlasu, veřejného osvětlení. Plzeňský kraj nabídl obcím ve svém působišti, že obcím pasporty bezplatně zhotoví. Starosta obce navrhl schválit s Plzeňským krajem smlouvu o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém  Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

Zastupitelé smlouvu jednohlasně schválili.

7/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 3

Rozpočtovou změnu č. 3

 Příjmy: 70 000 Kč.

Navýšení prodeje pozemků o 70 000 Kč

 Výdaje: 80 000 Kč.

Navýšení opravy silnic o 50 000 Kč                   

Navýšení BH o 10 000 Kč                        

Navýšení ČOV  o 10 000 Kč                    

Navýšení MH o 10 000 Kč         

 

8/ Starosta obce přednesl nabídku Divadla J.K. Tyla v Plzni, se spoluprací Plzeňského kraje na možnost návštěv divadelních představení v divadle v Plzni za výhodných podmínek.

Zastupitelé berou nabídku na vědomí.

 Usnesení:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE

Schvaluje:

 7 volených zástupců do zastupitelstva obce v obci pro období 2022-2026.

Jednohlasně č.j. 13/2022

 Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi obcí Nezdřev a panem Františkem Slavíčkem. Na pozemky v katastru obce.                                                                                                                                                    a)     Spoluvlastník (1) Obec Nezdřev převádí na Spoluvlastníka (2) Františka Slavíčka svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku na pozemcích.                                                                                                                       Vše zapsané na listu vlastnictví č. 177 pro katastrálním území Nezdřev, obec Nezdřev, v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.                                                              Spoluvlastník (2) tento spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku přijímá a stává se tak výhradním vlastníkem pozemků specifikovaných v tomto písm. a) článku II. odst. 2.1.                                                                                 b)   Spoluvlastník 2 převádí na Spoluvlastníka 1 svůj spoluvlastnický podíl ve výši 7/8 vzhledem k celku na pozemcích.

 Jednohlasně č.j. 14/2022

 Smlouvu mezi obcí Nezdřev a Plzeňským krajem o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

Jednohlasně č.j. 15/2022

 Rozpočtovou změnu č. 3

Příjmy: 70 000 Kč.

Navýšení prodeje pozemků o 70 000 Kč

 Výdaje: 80 000 Kč.

Navýšení opravy silnic o 50 000 Kč                   

Navýšení BH o 10 000 Kč                        

Navýšení ČOV  o 10 000 Kč                    

Navýšení MH o 10 000 Kč                       

Jednohlasně č.j. 16/2022                                                                                             

 Bere na vědomí

 Nabídku divadla J. K. Tyla v Plzni, se spoluprací Plzeňského kraje na možnost návštěv divadelních představení v divadle v Plzni za výhodných podmínek.

 Zapsal: Petr Chaloupka                                     Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                     Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2022

Datum konání: 20. září 2022.  

 Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Fotovoltanika na obecních budovách

5/ Rozpočtová změna č. 4

6/ Rozbor hospodaření k 15.9.2022

7/Průběh rekonstrukce dětského hřiště

8/Žádost p. Miluše Kovářové o svolení montáže tepelného čerpadla zasahující na obecní pozemek.

9/Diskuse                                                                 

10/ Usnesení

11/Závěr

 

Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                     

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.     

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/Starosta obce seznámil zastupitele s nutností pořízení fotovoltanické elektrárny na obecních budovách. Cena by se pohybovala okolo 300 000 Kč na jednotlivou budovu. Je možno dostat cca 50 % dotaci. Zastupitelé ukládají starostovi obce pokračovat v jednání o pořízení fotovoltanické elektrárny na obecní budovy. A to hlavně na budovu ČOV a hostince. 

 5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.4

 Příjmy: 78 000 Kč.

Navýšení daň z příjmu f. o. ve výši 10 000 Kč                               

Zapojená dotace na volby ve výši 48 000 Kč                                  

Navýšení za pokutu CU PK ve výši 20 000 Kč                              

 Výdaje: 58 000 Kč.

Navýšení na volby ve výši 48 000 Kč                          

Navýšení ČOV o 5 000 Kč                       

Navýšení MH o 5 000 Kč                                      

 6/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření k 15.9.2022

     Příjmy od začátku roku činily 1 902 562, 79 Kč.

     Výdaje od začátku roku činily 1 554 221,50 Kč

     Zůstatek na účtu činil 3 167 038,40 Kč

 Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 7/ Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s průběhem prací na vybudování dětského hřiště.

Veškeré práce jsou hotovy. Je vybudován nový kamenný taras, je vybudováno nové oplocení, dětské atrakce jsou v provozu. Byla provedena sanace a čištění kamenných sloupků. V areálu nového hřiště je oseto nové travní semeno. Celkové nálady činí cca 700 000 Kč.   Dotace z rozvoje venkova plzeňského kraje činí 300 000 Kč.

Starosta obce poděkoval občanům, kteří se zúčastnili obecních brigád při demontáží starého oplocení, montáži nového oplocení. Při terénních úpravách.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

  8/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p. Miluše Balogové o svolení montáže tepelného čerpadla zasahující na pozemek obce.

Zastupitelé jednohlasně schválili umístění tepelného čerpadla na obecní pozemek za těchto podmínek:

1. Tepelné čerpadlo bude min. 2 m od štítu stodoly p. Milana Palečka, Nezdřev č. p. 41, 33544  Nezdřev, která stojí na pozemku st. 46/1 v k.ú. Nezdřev.                                                                                                                             2. Nebude vyčnívat více jak 50 cm do obecního pozemku 4/1 v k. ú. Nezdřev.                                                              3. Okolo místa tepelného čerpadla bude na své náklady udržovat zeleň.

 

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Rozpočtovou změnu č.4

 Příjmy: 78 000 Kč.

Navýšení daň z příjmu f.o. ve výši 10 000 Kč                                

Zapojená dotace na volby ve výši 48 000 Kč                                  

Navýšení za pokutu CU PK  ve výši 20 000 Kč                             

 Výdaje: 58 000 Kč.

Navýšení na volby ve výši 48 000 Kč                          

Navýšení ČOV o 5 000 Kč                       

Navýšení MH o 5 000 Kč

Jednohlasně. Č. j. 17/1/2022.

 Žádost paní Miluše Kovářové, bytem Nezdřev 61., o instalaci tepelného čerpadla nad obecním pozemkem 4/1 v k.ú. Nezdřev.

Za těchto podmínek:

  1. Tepelné čerpadlo bude min. 2 m od štítu stodoly p. Milana Palečka, Nezdřev č. p. 41, 33544 Nezdřev, která stojí na pozemku st. 46/1 v k.ú. Nezdřev.

  2. Nebude vyčnívat více jak 50 cm nad obecním pozemkem 4/1 v k. ú. Nezdřev.

  3. Okolo místa tepelného čerpadla bude na své náklady udržovat zeleň.

Jednohlasně. Č. j. 17/2/2022.

 

Bere na vědomí:

 Nutnost pořízení fotovoltanické elektrárny na obecních budovách. Cena by se pohybovala okolo 300 000 Kč na jednotlivou budovu. Je možno dostat cca 50 % dotaci.

 Průběhem prací na vybudování dětského hřiště.

Veškeré práce jsou hotovy. Je vybudován nový kamenný taras, je vybudováno nové oplocení, dětské atrakce jsou v provozu. Byla provedena sanace a čištění kamenných sloupků. V areálu nového hřiště je oseto nové travní semeno. Celkové nálady činí cca 700 000 Kč.   Dotace z rozvoje venkova plzeňského kraje činí 300 000 Kč.

Starosta obce poděkoval občanům, kteří se zúčastnili obecních brigád při demontáží starého oplocení, montáži nového oplocení. Při terénních úpravách.

 

Rozbor hospodaření k 15.9.2022

     Příjmy od začátku roku činily 1 902 562, 79 Kč.

     Výdaje od začátku roku činily 1 554 221,50 Kč

     Zůstatek na účtu činil 3 167 038,40 Kč

 

ZO ukládá:

Starostovi obce pokračovat v jednání o pořízení fotovoltanické elektrárny na obecní budovy. A to hlavně na budovu ČOV a hostince. 

 Zapsal: Petr Chaloupka                                       Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                       Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

     

Zápis z ustavujícího  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 5/2022

Datum konání: 18. října  2022.

Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program :

 1. Zahájení

2. Složení slibu členy zastupitelstva

3. Určení ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu

5. Volba starosty a místostarosty

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

    (§ 72 zákona o obcích)

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

Zahájení zasedání zastupitelstva.

 Zasedání zastupitelstva obce Nezdřev ( dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.35 hodin dosavadním starostou Petrem Chlandou („dále jako předsedající“).

 Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů , v platném znění. 

 Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdřev zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10 2022 do 18.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 Složení slibu členy zastupitelstva

 Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 Předsedající  určil ověřovateli zápisu p .Michala Větrovce a p. Jaroslava Brabce a zapisovatelem p.Petra Chaloupku. 

 

Schválení programu:

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

 Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1)   Volba starosty a místostarosty

a. určení počtu místostarostů

b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako  dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o         obcích)                                                                                                  

c.  určení způsobu volby starosty a místostarosty

               volba starosty

               volba místostarosty

d.   Zřízení finančního a kontrolního výboru

e.  Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 f.  volba předsedy finančního výboru

 g. volba předsedy kontrolního výboru

 h. volba členů finančního výboru

ch. volba členů kontrolního výboru

 

2)   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

3)  Diskuse

 

            Výsledek hlasování:                             Pro 7   Proti  0  Zdrželi se 0

            Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno.

 

Bod I - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo obce Nezdřev schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:             Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno.

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:        Pro 7         Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:     Pro    7       Proti    0       Zdrželi se  0

Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chaloupka navrhl zvolit do funkce starosty         p. Petra Chlandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí starostou Petra Chlandu

Výsledek hlasování:   Pro 6     Proti 0     Zdrželi se 1

Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Vojtěcha Červeného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí místostarostou p. Vojtěcha Červeného

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno.

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:         Pro ..7           Proti ..0         Zdrželi se ..0

Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Michal Větrovec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jaroslava Brabce  

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou finančního výboru Jaroslava Brabce

Výsledek hlasování:   Pro ..6         Proti ..0         Zdrželi se ..1

Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vojtěch Červený navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Čepeláka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Čepeláka

Výsledek hlasování:   Pro ..6      Proti ..0 Zdrželi se ..1

Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chlanda navrhl zvolit členem finančního výboru Petra Chaloupku a Elišku Červenou a členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Chaloupku.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy finančního výboru Petra Chaloupku a Elišku Červenou

Výsledek hlasování:   Pro ..7     Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Chaloupku.

Výsledek hlasování:   Pro ..7  Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno.

 

 Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla, v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. .

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje že nebude poskytována měsíční odměna za výkon funkce členům zastupitelstva.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 3500 Kč hrubého (§318/2017 Sb). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2022.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno.

  

 Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce 12 888 Kč hrubého (§318/2017 Sb). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 888 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2022.

Výsledek hlasování:   Pro ..6      Proti ..0    Zdrželi se ..1

Usnesení č. 31/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s

§ 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši předseda 570 Kč, členové 250 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 570 Kč hrubého měsíčně a člena výboru ve výši 250 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2022.

Výsledek hlasování:   Pro ..7       Proti ..0       Zdrželi se ..0

Usnesení č. 32/2022 bylo schváleno.

 

 Bod IV -Diskuse:

 Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo přípravu na inventarizaci majetku obce za rok 2022 . Předsedající navrhl termín inventury na 30 .12.2022 . Dále navrhl složení inventurní komise ve Složení : Jaroslav Brabec , předseda a  členové :

Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Eliška Červená , Petr Chlanda , Petr Chaloupka, Michal Větrovec.

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje inventurní komisi ve složení,                            předseda: Jaroslav Brabec

členové: Jiří Čepelák, Eliška Červená, Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, Michal Větrovec.

Výsledek hlasování:   Pro ..6       Proti ..0       Zdrželi se ..1

Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,30

 

Přílohy zápisu:

 

-        Prezenční listina

-        Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

-        Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

 Zápis byl vyhotoven dne: 18.10.2022

 

 Zapisovatel:   Petr Chaloupka.......................................................................    dne 18.10.2022

 Ověřovatelé:   Michal Větrovec,.....................................................................  dne 18.10.202                                                           

                         Jaroslav Brabec          .............................................................  dne 18.10.2022

 Starosta:          Petr Chlanda                               .............................................. dne 18.10.2022

 Místostarosta: Vojtěch Červený                         ….......................................... …... dne 18.10.2022

 

Razítko obce:

 

Příloha č. 1

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdřev dne 18.10. 2022

 Prezenční listina

 

 

Jméno a příjmení

člena zastupitelstva obce:

 

 

Podpis:

 

Petr Chlanda

 

 

Jaroslav Brabec

 

 

Vojtěch Červený

 

 

Jiří Čepelák

 

 

Petr Chaloupka

 

 

Michal Větrovec

 

 

Eliška Červená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdřev dne 18.10. 2022 – Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

 

S l i b

člena zastupitelstva obce.

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].

 

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Podpis:

 

 

 

Petr Chlanda                                                         

 

 

 

 

Jaroslav Brabec

 

 

 

 

Vojtěch Červený

 

 

 

 

Eliška Červená

 

 

 

 

Jiří Čepelák

 

 

 

 

Petr Chaloupka

 

 

 

 

Michal Větrovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Nezdřevě  18.10.2022

 

 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

                                                          Č.6/2022

 Datum konání:  22.11.2022

Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozpočtová změna č. 5

5/ Schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do

    informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

6/ Fotovoltanika na budově ČOV.

7/ Schválení strategického rozvojového dokumentu obce Nezdřev na období 2020-2028

8/ Schválení odměny p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

8/ Schválení určeného zastupitele k projednávání územního plánu a změny ÚP.

9/Vyřazení nehmotného majetku

10/Zvýšení nájemného.

11/Větrná elektrárna

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/ Závěr

 Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.5

 Příjmy: 247 900 Kč.

               Ponížení dotace PK o -1 500 Kč                                               

               Zapojená dotace na volby prezident ve výši 9 400 Kč                                                     

               Navýšení právnických osob o 30 000 Kč                                                     

               Navýšení DPH o 105 000 Kč                                                   

               Navýšení hracích automatů o 5 000 Kč                                              

               Navýšení lesů o 100 000 Kč                                                     

Výdaje: 9 400  Kč.

              Navýšení na volby prezident ve výši 9 400 Kč                     

             

 5/ Starosta obce zastupitele seznámil s návrhem dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice.

Zastupitelé obce dodatek schválili. Jeden zastupitel sec zdržel hlasování.

 6/ Starosta obce seznámil zastupitele s možností podmínek získání dotace na fotovoltanickou elektrárnu na budovu ČOV.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 7/Zastupitelé obce byli seznámeni a jednohlasně schválili strategický rozvojový dokument obce Nezdřev na období 2020-2028.

 8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za    

      zajištění výdeje pečiva pro občany.

 9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili určeného zastupitele k projednávání územního plánu a změny ÚP. A to pana Vojtěcha Červeného místostarostu obce.

 10/Starosta obce seznámil zastupitele se  seznamem na vyřazení drobného hmotného majetku.

Zastupitelé jednohlasně seznam chválili.

 11/ Zastupitelé jednohlasně schválili zvýšení nájmů v obecních bytech o 20 %. A to od 1.1.2023.

12/ Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou firmy Meridian Nová energie s.r.o.,na vybudování 3. ks větrných elektráren o výkonu 6,2 MW v katastru obce.                                                                                                        Výška tubusu 166 m, délka lopaty 80 m.                                                                                                             Obec by dostala jednorázovou kompenzaci 3 000 000 Kč při spuštění.                                                                      Každoroční kompenzace 1 260 000 Kč.                                                                                                             Každoroční příspěvek občanům s trvalým pobytem v k. ú. Obce na el energii by činil 9000 kč, celkem 900 000 Kč.Veškeré náklady spojené s elektrárnou by hradil investor.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí a ukládají starostovi obce kontaktovat zmíněnou firmu a pozvat je na únorové zasedání ZO, aby prezentovali svůj záměr.

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

Rozpočtovou změnu č.5

Příjmy: 247 900 Kč.

               Ponížení dotace PK o -1 500 Kč                                               

               Zapojená dotace na volby prezident ve výši 9 400 Kč                                                     

               Navýšení právnických osob o 30 000 Kč                                                     

               Navýšení DPH o 105 000 Kč                                                   

               Navýšení hracích automatů o 5 000 Kč                                               

               Navýšení lesů o 100 000 Kč                                                     

Výdaje: 9 400  Kč.

              Navýšení na volby prezident ve výši 9 400 Kč                                        

 Jednohlasně č.j. 34/2022

 

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do  informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice.

Výsledek hlasování:   Pro ..6      Proti ..0    Zdrželi se ..1

Usnesení č.j. 35/2022

 

Strategický rozvojový dokument obce Nezdřev na období 2020-2028.

Jednohlasně č.j. 36/2022

 

Odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za  zajištění výdeje pečiva pro občany.

Jednohlasně č.j. 37/2022

 

Určeného zastupitele k projednávání územního plánu a změny ÚP. A to pana Vojtěcha Červeného místostarostu obce.

Jednohlasně č.j. 38/2022

 

Vyřazení drobného hmotného majetku dle přiloženého seznamu.

Jednohlasně č.j. 39/2022

 

Zvýšení nájmů v obecních bytech o 20 %. A to od 1.1.2023.

Jednohlasně č.j. 40/2022

ZO ukládá starostovi obce :

 Starostovi obce, pozvat firmu Meridian Nová energie s.r.o., na únorové zasedání ZO, aby prezentovali svůj záměr, na vybudování 3. ks větrných elektráren o výkonu 6,2 MW v katastru obce.

 

ZO bere na vědomí :

 Možnosti podmínek získání dotace na fotovoltanickou elektrárnu na budovu ČOV.

 Nabídku firmy Meridian Nová energie s.r.o.,na vybudování 3. ks větrných elektráren o výkonu 6,2 MW v katastru obce.

Výška tubusu 166 m, délka lopaty 80 m.

Obec by dostala jednorázovou kompenzaci 3 000 000 Kč při spuštění.

Každoroční kompenzace 1 2600 000 Kč.

Každoroční příspěvek občanům s trvalým pobytem v k. ú. Obce na el energii by činil 9000 kč, celkem 900 000 Kč.

Veškeré náklady spojené s elektrárnou by hradil investor.

Zapsal: Petr Chaloupka                          Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec            

                                                                                                  Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.7/2022

Datum konání: 27 .prosince 2022.                                                                                                                 

Místo konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

 

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozbor hospodaření k 27.12.2022.

5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2023.

6/ Rozpočtová změna č. 6

7/ Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2023.

8/ Diskuse: - poděkování občanům  za pomoc při obecních brigádách.

9/ Usnesení

10/ Závěr

 

Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Splněno

 4/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s podrobným rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce. Příjmy činily 2 770 520,35 Kč,

výdaje 1 984 460 Kč. Zůstatek na účtech obce je 3 604 757,54 Kč.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 

 5/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2023.

Příjmy celkem 2 323 000 Kč, výdaje 2 323 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 

4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.6  

 Příjmy: 99 780 Kč.

  Navýšení daň z příj.f.o. ve výši 5 000 Kč                                                                              

             Navýšení daně z příjmu práv.os. Ve výši  55 000 Kč                                                                       

              Navýšení DPH ve výši  35 000 Kč                                                                              

        Navýšení daně z nemovitosti ve výši 9 000 Kč                                                                          

              Ponížení dle zákona 519 ve výši -4 213,29 Kč                                             

Výdaje: 31 000 Kč

              Navýšení lesního hospodářství o 16 000 Kč                                     

              Navýšení SPOZ o 9 000 Kč                                           

              Navýšení hasičů o 6 000 Kč                  

 5/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na     opravu fasády kaple, kamenného tarasu a oplocení.

 6/ V diskusi starosta obce poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 7/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.

 Schůze ukončena v 18.40 hod.

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Návrh rozpočtu na rok 2023.

Příjmy celkem 2 323 000 Kč, výdaje 2 323 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 41/2022

 

Rozpočtovou změnu č. 6

 Příjmy: 99 780 Kč.

  Navýšení daň z příj.f.o. ve výši 5 000 Kč                                                                              

              Navýšení daně z příjmu práv.os. Ve výši  55 000 Kč                                                                       

              Navýšení DPH ve výši  35 000 Kč                                                                              

               Navýšení daně z nemovitosti ve výši 9 000 Kč                                                                          

              Ponížení dle zákona 519 ve výši -4 213,29 Kč                                             

Výdaje: 31 000 Kč

              Navýšení lesního hospodářství o 16 000 Kč                                     

              Navýšení SPOZ o 9 000 Kč                                           

              Navýšení hasičů o 6 000 Kč                                                     

Jednohlasně. Č. j. 42/2022

 

 Bere na vědomí

 Možnost získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje.

 Rozbor hospodaření k 27.12.2022.

 Poděkovaní všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec                           

                                                                                                Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz