Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2021

 Datum konání:  25. února 2021

 Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program:

 1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Schválení směny pozemků ve vlastnictví obce Nezdřev, parc. č. 115/15v o výměře 21 m2 a

    pozemek parc. č. 115/13 o výměře 45 m2, za pozemek  parc. č. 1060/2 o výměře 79 m2.

    Rozdíl výměry zaplatí nabyvalel 20 Kč za 1 m2. Náklady zaplatí obec Nezdřev.

5/ Schválení prodeje pozemku ve vlastnictví obce Nezdřev, parc. č. 758/21v o výměře 28 m2

    Náklady zaplatí nabyvatel. Replica Watches

6/ Schválení pronájmu částí pozemků parc. č. 874 o výměře 0,04ha; parc. č. 1102 o výměře

    0,06 ha a parc č. 974 o výměře 0,03 ha .

7/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2021.

8/ Kalkulace stočného na rok 2021.

9/Obecní brigáda na kácení zeleně.

10/Schválení dotace SFŽP na sadové úpravy v obci Nezdřev.

11/Výběr zhotovitele na dodávku a výsadbu zeleně na: Sadové úpravy v obci Nezdřev dle PD.

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/ Závěr

 Průběh zasedání:

  1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – splněno

 4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili směny pozemků ve vlastnictví obce Nezdřev,           

    parc. č. 115/15v o výměře 21 m2 a pozemek parc. č. 115/13 o výměře 45 m2, za pozemek ve

    vlastnictví p. Petra Chaloupky  parc. č. 1060/2 o výměře 79 m2. Rozdíl výměry zaplatí

    nabyvalel  20 Kč za 1 m2. Náklady s převodem spojené zaplatí obec Nezdřev-

 5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili prodej pozemku ve vlastnictví obce Nezdřev,             

    parc. č. 758/21v o výměře 28 m2 firmám:

1-    MICRO CONTROL CS spol.s r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000  Praha

2-     My best Mind s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha. 20 Kč za 1 m2.

Oběma rovným dílem. Náklady zaplatí nabyvatel.

 6/ ZO obce jednohlasně schválilo  pronájem částí pozemků parc. č. 874 o výměře 0,04ha; parc. č. 1102 o výměře 0,06 ha a parc č. 974 o výměře 0,03 ha . Panu Josefu Chlandovi bytem a místem podnikání Chanovice, Újezd u Chanovic 25, 341 01 Horažďovice, IČ: 66344549. Za cenu 3000 Kč za ha, tzn. 390 Kč ročně. Na dobu pěti let od podepsání pachtovní smlouvy.

 5/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2021.  Žádost na opravu střechy bytového domu čp. 50. Žádost o dotaci byla podána. Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 7/Zastupitelé berou na vědomí  kalkulaci stočného na rok 2021. Cena zůstává stejná jako v roce 2020, 1008 Kč na osobu a rok.

 8/ Starosta obce seznámil zastupitele s termínem obecní brigády na pokácení  nemocných stromů v intravilánu obce. Brigáda proběhne v sobotu 27 března od 8.00 hod.

Zastupitelé berou informace na vědomí

 9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili přijmout dotaci SFŽP na sadové úpravy v obci Nezdřev. Ukládají starostovi obce uzavřít se SZŽP smlouvu.

 Zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firmy: Okrasné zahradnictví Bouše

Podskalská 1239, 388 01 Blatná na provedení sadových úprav v obci Nezdřev za cenu 197 416 Kč. Ukládají starostovi obce vypracovat objednávku.

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Směnu pozemků ve vlastnictví obce Nezdřev, parc. č. 115/15v o výměře 21 m2 a pozemek parc. č. 115/13 o výměře 45 m2, za pozemek ve  vlastnictví p. Petra Chaloupky  parc. č. 1060/2 o výměře 79 m2. Rozdíl výměry zaplatí  nabyvalel  20 Kč za 1 m2. Náklady s převodem spojené zaplatí obec Nezdřev.

Jednohlasně č.j. 01/2021

 Prodej pozemku ve vlastnictví obce Nezdřev, parc. č. 758/21v o výměře 28 m2 firmám: MICRO CONTROL CS spol.s r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000  Praha             My best Mind s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha.

Za 20 Kč za 1 m2.

Oběma rovným dílem. Náklady zaplatí nabyvatel.

Jednohlasně č.j. 02/2021

 Pronájem částí pozemků parc. č. 874 o výměře 0,04ha; parc. č. 1102 o výměře 0,06 ha a parc č. 974 o výměře 0,03 ha . Panu Josefu Chlandovi bytem a místem podnikání Chanovice, Újezd u Chanovic 25, 341 01 Horažďovice, IČ: 66344549. Za cenu 3000 Kč za ha, tzn. 390 Kč ročně. Na dobu pěti let od podepsání pachtovní smlouvy.

Jednohlasně č.j. 03/2021

 Přijmout dotaci SFŽP na sadové úpravy v obci Nezdřev.

Jednohlasně č.j. 04/2021

 Výběr firmy: Okrasné zahradnictví Bouše

Podskalská 1239, 388 01 Blatná na provedení sadových úprav v obci Nezdřev za cenu

197 416 Kč.

Jednohlasně č.j. 05/2021

 

 ZO bere na vědomí :

 Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2021.

Na opravu střechy obecního domu čp. 50

 Termín obecní brigády na pokácení  nemocných stromů v intravilánu obce. Brigáda proběhne v sobotu 27 března od 8.00 hod.

 Kalkulaci stočného na rok 2021. 1008 Kč na osobu a rok.

Ukládá:

 Starostovi obce uzavřít se SZŽP smlouvu.

 Starostovi obce vypracovat objednávku firmě: Okrasné zahradnictví Bouše

Podskalská 1239, 388 01 Blatná na provedení sadových úprav v obci Nezdřev za cenu 197 416 Kč.

 Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                               Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Č.2/2021

 Datum konání: 30. března  2021

 Místnost konání:místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/Rozpočtová změna č. 1

5/Kovidová opatření

6/Diskuse

7/Usnesení

8/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je  usnášení schopné, poněvadž je přítomna  nadpoloviční většina členů.                                      

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/ 13/Starosta obce seznámil zastupitele z rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: : 8 000 Kč 

Navýšení TKO o 8 000 Kč

Výdaje: : 216 000 Kč                                                  

Navýšení výdajů veřejná zeleň ve výši 216 000 Kč.                                           

Rozpočtová změna č.1 byla jednohlasně schválena.

 

 5/Starosta obce oznámil zastupitele, s kovidovou situací v naší obci a nařízeními vlády.

Zastupitelé berou zprávu na vědomí.   

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: :8 000 Kč 

Navýšení TKO o 8 000 Kč                                                          

 Výdaje: : 216 000 Kč                                                                   

Navýšení výdajů veřejná zeleň ve výši 216 000 Kč.  

Jednohlasně č.j. 05/2021

 

Bere na vědomí.

 Kovidovou situací v naší obci a nařízeními vlády.

 Zapsal: Petr Chaloupka                                     Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                     Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.3/2021

 Datum konání:  25. května 2021

Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Schválení účetní uzávěrky za rok 2020

5/ Schválení  závěrečného  účtu obce Nezdřev za rok 2020.

6/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2020.

7/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2020.

8/Schválení dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2021 na: Opravu střechy bytového domu čp.50.

9/Rozpočtová změna č. 2

10/Změna Územního plánu obce Nezdřev

11/ Obecní brigáda obce.

12/Žádost Milana Palečka o převedení náj. Smlouvy na manželku ze zdravotních důvodů a žádost o prodloužení NS.

13/České hrady a zámky z nebe – západní čechy.

14/ Výběr zhotovitele na opravu střechy čp.50

15/ Diskuse

16/ Usnesení

17/ Závěr

 

 Průběh zasedání:

  1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a         zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/Schválení účetní uzávěrky za rok 2020

 4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

 5/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020, kterou  provedl Odbor  

    ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu

    Plzeňského kraje – bez výhrad.

 6/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

 7/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z programu stabilizace a obnovy  venkova Plzeňského kraje 2021 na - Oprava střechy bytového domu čp. 50 ve výši 220 000 Kč.

   8/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 2

    Příjmy: 9 800 Kč.

Navýšení TKO o 5 000 Kč                                                  

Napojená dotace dle zák.159/21  ve výši 4 080 Kč                                                                                               

Výdaje: 103 000 Kč.

Navýšení MH o 100 000 Kč                                    

Navýšení OÚ o 3 000 Kč                                                                                           

9/Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem obce a občanů na změnu územního plánu.

     Zastupitelé záměr berou na vědomí.

 10/ Starosta obce seznámil zastupitele z popisem prací při obecní brigádě konané dne 29 května 2021.

    Bude provedena úprava hráze přístupové cesty a břehů a osazení nového požeráku rybníka

    prostřední Oudol, bude položeno nové kanalizační potrubí pod obecním úřadem. Bude    

     posečeny a odvezena tráva z obecních veřejných ploch, budou uklizeny komunikace v obci.   

   Zastupitelé plán brigády berou na vědomí.

 11/ Starosta obce seznámil zastupitele z žádostí Milana Palečka o převedení nájemní smlouvy na manželku ze zdravotních důvodů a žádost o prodloužení NS.

Zastupitelé obce žádost jednohlasně schválili.

 12/ Starosta obce seznámil zastupitele z nabídkou CBS nakladatelství na koupení knihy:

 České hrady a zámky s nebe- Západní Čechy. Byl by to krásný dárek pro důchodce k vánocům.

Cenová nabídka.

20 ks knih…………………………………….8 778 Kč.

Prezentace obce ¼ strany…………………….zdarma.

10 ks knih- dokoupených před tiskem……….2189 Kč.

Přebal knihy 30 ks……………………………957 kč.

Cena knih celkem…………………………..11 924 Kč.

Zastupitelé obce jednohlasně schválili zakoupit 30 ks knih dle cenové nabídky.

 13/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Jan Bláha Nezdřev 10, IČO: 870724814, na opravu střechy obecního domu čp. 50. Uložili starostovi obce uzavřít s firmou smlouvu o dílo na částku 416 062 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:

 Účetní uzávěrku za rok 2020.

Jednohlasně č.j. 06/2021

 Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 07/2021

 Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly  Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 08/2021

 Rozbor hospodaření za rok 2020.

Jednohlasně č.j. 09/2021

 Příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 na - Opravu střechy bytového domu čp. 50 ve výši 220 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 10/2021

 Rozpočtovou změnou č.2.

Příjmy: 9 080 Kč.

              Navýšení TKO 5 000 Kč.                                                              

              Zapojená dotace dle zák.159/21  ve výši 4 080 Kč

 Výdaje: 103 000 Kč.

Navýšení MH o 100 000 Kč

Navýšení OÚ o 3 000 Kč

Jednohlasně č.j. 11/2021

Žádost Milana Palečka o převedení nájemní smlouvy na manželku ze zdravotních důvodů a žádost o prodloužení NS.

 Jednohlasně č.j. 12/2021

 

Zakoupení 30 ks knih- České hrady a zámky s nebe- Západní Čechy. Dle cenové nabídky.

Cenová nabídka.

20 ks knih…………………………………….8 778 Kč.

Prezentace obce ¼ strany…………………….zdarma.

10 ks knih- dokoupených před tiskem……….2189 Kč.

Přebal knihy 30 ks……………………………957 kč.

Cena knih celkem…………………………..11 924 Kč.

Jednohlasně č.j. 13/2021

 Firmu: Jan Bláha Nezdřev 10, IČO: 870724814, na opravu střechy bytového domu čp. 50 za částku 416 062  Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Jednohlasně č.j. 14/2021

 

 ZO bere na vědomí :

 Záměr obce a občanů na změnu územního plánu.

 Termín a popis prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

 

Ukládá:

 Starostovi obce, uzavřít s v firmou Jan Bláha Nezdřev 10, IČO: 870724814, smlouvu o dílo na opravu střechy bytového domu čp. 50., za částku 416 062 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                          Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec           

                                                                                          Michal  Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Č.4/2021

 Datum konání: 1. července 2021

 Místnost konání: místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/ Pořízení změny č. 1 Územního plánu Nezdřev zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a obsah změny z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů.

5/ Schválení příspěvku obce pro region postižený tornádem.

6/Diskuse

7/Usnesení

8/ Závěr

 

 Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                      

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 5/ Zastupitelé jednohlasně schválili. Pořízením změny č. 1 Územního plánu Nezdřev zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a obsah změny z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů:

(označeno dle grafické přílohy):

-1.1  prověřit výměnu východní části zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV 7 u silnice za plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV 1.1) na pozemku parc.č. 892 v k.ú. Nezdřev,

-1.2  prověřit rozšíření plochy smíšené nezastavěných území ( NS nově MN 1.2) na pozemku parc.č. 892 v k.ú. Nezdřev,

- 1.3  prověřit změnu zastavitelné plochy  občanské vybavenosti  OV 8 na plochu smíšenou obytnou venkovskou ( SV 1.3) na pozemku parc.č.  854, 860  v k.ú. Nezdřev,

- 1.4  prověřit  vymezení plochy dopravní infrastruktury  (ID nově DS 1.4)  na pozemcích parc.č. 862, 855, 854, 853, 235/3 v k.ú. Nezdřev jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - změna z plochy zemědělské ( NZ nově AZ).

 Úhrady nákladů na pořízení změny č. 1 ÚP: Všichni navrhovatelé se podělí rovným dílem.

 Důvodová zpráva

Odůvodnění změny č. 1 ÚP:

1.1., 1.2.: vymezená plocha dle ÚP není vhodná k výstavbě RD,

1.3.: Obec nepotřebuje navrženou plochu občanské vybavenosti vzhledem k velikosti obce a možnosti využívání plochy hřiště se zázemím v obci,

1.4.: platný ÚP neřeší obslužnost plochy bydlení SV2, proto se navrhuje nová komunikace.

 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí  ve svém stanovisku  ze dne 26.2.2018  č.j. PK-ŽP/3307/18    a  stanovisku ze dne 2.6.2021 č.j. PK-ŽP/8779/21  nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro změnu č.1 ÚP Nezdřev.

Jednohlasně č.j. 15/2021

 10/Zastupitelé obce jednohlasně schválili příspěvek ve výši 30 000 Kč pro region postižený tornádem.  Ukládají starostovi obce zjistit, jak a kam peníze poslat.

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Pořízení změny č. 1 Územního plánu Nezdřev zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a obsah změny z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů:

(označeno dle grafické přílohy):

-1.1  prověřit výměnu východní části zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV 7 u silnice za plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV 1.1) na pozemku parc.č. 892 v k.ú. Nezdřev,

-1.2  prověřit rozšíření plochy smíšené nezastavěných území ( NS nově MN 1.2) na pozemku parc.č. 892 v k.ú. Nezdřev,

- 1.3  prověřit změnu zastavitelné plochy  občanské vybavenosti  OV 8 na plochu smíšenou obytnou venkovskou ( SV 1.3) na pozemku parc.č.  854, 860  v k.ú. Nezdřev,

- 1.4  prověřit  vymezení plochy dopravní infrastruktury  (ID nově DS 1.4)  na pozemcích parc.č. 862, 855, 854, 853, 235/3 v k.ú. Nezdřev jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - změna z plochy zemědělské ( NZ nově AZ).

 Úhrady nákladů na pořízení změny č. 1 ÚP:  Uhradí navrhovatelé rovným dílem.

 Důvodová zpráva

Odůvodnění změny č. 1 ÚP:

1.1., 1.2.: vymezená plocha dle ÚP není vhodná k výstavbě RD,

1.3.: Obec nepotřebuje navrženou plochu občanské vybavenosti vzhledem k velikosti obce a možnosti využívání plochy hřiště se zázemím v obci,

1.4.: platný ÚP neřeší obslužnost plochy bydlení SV2, proto se navrhuje nová komunikace.

 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí  ve svém stanovisku  ze dne 26.2.2018  č.j. PK-ŽP/3307/18    a  stanovisku ze dne 2.6.2021 č.j. PK-ŽP/8779/21  nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro změnu č.1 ÚP Nezdřev.

Jednohlasně č.j. 15/2021

 Příspěvek ve výši 30 000 Kč pro region postižený tornádem. 

Jednohlasně č.j. 16/2021

 

ZO ukládá:

 Starostovi obce zjistit, jak a kam poslat finanční příspěvek ve výší 30 000 Kč, pro region nebo obec postižený tornádem. 

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                     Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                     Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                        Místostarosta: Vojtěch Červený

   

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2021

Datum konání: 28. srpna                                                                                                                                     

Místnost konání: místnost obecního úřadu v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Peněžní dar pro obec postiženou tornádem- obec Hrušky

5/ Rozpočtová změna č. 3

6/ Volby do poslanecké sněmovny parlamentu  ČR

7/Průběh opravy střech na obecním domu čp. 50.

8/Linka bezpečí, žádost o příspěvek.

9/Diskuse                                                                 

10/ Usnesení

11/Závěr

 

Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                     

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.     

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 8/Zastupitelé obce jednohlasně schválili přispět peněžním darem 30 000 Kč obci Hrušky, která byla postižená ničivým tornádem.

 4/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.3

 Příjmy: 239 910 Kč.

              Zapojená dotace dle zák. 159/21 ve výši 15 910 Kč                                      

              Navýšení hracích automatů o 3 000 Kč                                      

              Dotace na opravu střechy čp. 50,  220 000 Kč.

Výdaje: 44 000 Kč.

              Navýšení silnice o 10 000 Kč.                           

Navýšení TKO o 4 000 Kč.                                    

Navýšení OÚ, dar obec Hrušky o 30 000 Kč.

 

5/ Starosta obce seznámil zastupitele s termínem konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

Volby se budou konat 8.-9. října 2021.

Zastupitelé berou informaci na vědomí.

 

6/ Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s průběhem prací na opravách

   obecního domu čp. 50.

 Střecha na obecním domu čp. 50 je zahájena, byly vyměněny střešní latě, položena paropropustná folie. Práce probíhají na pokládce  nové střešní krytina, a klempířských prvcích.

Termín dokončení je plánován do konce měsíce září 2021.

 

 7/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí linky bezpečí  o příspěvek.

Zastupitelé jednohlasně schválili přispět 2000 Kč.

 

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Přispět peněžním darem 30 000 Kč obci Hrušky, která byla postižená ničivým tornádem.

Jednohlasně. Č. j. 17/2021.

 

Rozpočtovou změnu č. 3

 Příjmy: 239 910 Kč.

              Zapojená dotace dle zák. 159/21 ve výši 15 910 Kč                                      

              Navýšení hracích automatů o 3 000 Kč                                      

              Dotace na opravu střechy čp. 50,  220 000 Kč.

Výdaje: 44 000 Kč.

              Navýšení silnice o 10 000 Kč.                           

              Navýšení TKO o 4 000 Kč.                                        

              Navýšení OÚ, dar obec Hrušky o 30 000 Kč.                            

Jednohlasně. Č. j. 18/2021.

 

Příspěvek lince bezpečí  příspěvek ve výši 2000 Kč..

Jednohlasně. Č. j. 19/2021.

 

 Bere na vědomí:

 Termín konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

Volby se budou konat 8.-9. října 2021.

 Průběh prací na opravě střechy obecního domu čp. 50.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

 Č.6/2021

 Datum konání:  27.10. 2021

Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozpočtová změna č. 4

5/ Návrh obecně závazné vyhlášky obce Nezdřev č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

6/ Schválení plánu financování obnovy kanalizace v majetku obce Nezdřev

   na období 2022- 2031.

7/ Průběh opravy střech na obecním domu čp. 50.

8/ Schválení odměny p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro

   občany.

8/ Plán inventur na rok 2021.

9/ Diskuse

10/ Usnesení

11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Michal Větrovec nepřítomen.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Jiří Čepelák.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.4

Příjmy: 226 050 Kč.

               Zapojená dotace na volby ve výši 31 000 Kč                                      

              Dotace SFŽP ve výši  194 170 Kč.

              Zapojená dotace dle zák. 159/21 ve výši 880 Kč               

Výdaje: 481 000 Kč.

              Volby 31 000 Kč.                           

              Navýšení TKO o 4 000 Kč.                                        

              Navýšení BH 450 000 Kč.

 5/ Starosta obce zastupitele seznámil s návrhem novou obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Kterou obec od 1.1.2022 musí mít v platnosti.

Zastupitelé návrh vyhlášky berou na vědomí. Ukládají starostovi obce prověřit správnost na ministerstvu vnitra ČR.

 6/ Starosta obce seznámil zastupitele s novým plánem obnovy kanalizace v majetku obce Nezdřev na období 2022- 2031.

Plán obnovy byl jednohlasně schválen.

 7/Zastupitelé obce byli seznámeni s průběhem stavebních prací na opravě střechy obecního domu čp. 50.

Práce jsou kompletně dokončeny.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

  8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za    

      zajištění výdeje pečiva pro občany.

 9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili plán inventur za rok 2020

 

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

Rozpočtovou změnu č.4

Příjmy: 226 050 Kč.

               Zapojená dotace na volby ve výši 31 000 Kč                                      

              Dotace SFŽP ve výši  194 170 Kč.

              Zapojená dotace dle zák. 159/21 ve výši 880 Kč               

Výdaje: 481 000 Kč.

              Volby 31 000 Kč.                           

              Navýšení TKO o 4 000 Kč.                                        

              Navýšení BH 450 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 20/2021

 

Plán obnovy kanalizace v majetku obce Nezdřev na období 2022- 2031.

Jednohlasně č.j. 21/2021

 

Odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za  zajištění výdeje pečiva pro občany.

Jednohlasně č.j. 22/2021

 

Plán inventur za rok 2020

Jednohlasně č.j. 23/2021

 

ZO ukládá starostovi obce :

 Prověřit správnost navrhované,  nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, na ministerstvu vnitra ČR.

 

ZO bere na vědomí :

 Návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Kterou obec od 1.1.2022 musí mít v platnosti.

 Zapsal: Petr Chaloupka                          Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec           

                                                                                         Jiří Čepelák

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.7/2021

Datum konání: 28 .prosince 

Místnost konání: místnost obecního úřadu v Nezdřevě                          .                                                                        

 1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozbor hospodaření k 28.12.2021.

5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2022.

6/ Rozpočtová změna č. 5

7/ Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2022.

8/ Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy na byt čp. 9..

9/ žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na bat čp. 8, a Nezřevskou hospodu.

10/ Schválení obecně závazné vyhlášky obce Nezdřev č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém

   odpadového hospodářství.

11/ Diskuse: - poděkování občanům  za pomoc při obecních brigádách.

12/ Usnesení

13/ Závěr

 

 Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Splněno

 4/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s podrobným rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce. Příjmy činily 2 420 579,92 Kč, výdaje 1 892 725,53 Kč.

Zůstatek na účtech obce činí 2 818 597,99 Kč.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2022.

Příjmy celkem 2 139 000 Kč, výdaje 2 139 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 

4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.5

 Příjmy: 162 000 Kč.

              Navýšení dan z př. práv. osob o 60 000 Kč                                                   

              Navýšení DPH o  100 000 Kč.

              Navýšení dan z př. fyz.. osob o 2 000 Kč                   

Výdaje: 3 000 Kč.

              Navýšení MH o 3 000 Kč.          

 

6/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště.

 7/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p. Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytového domu  čp. 9 o další rok.

Zastupitelé jednohlasně schválili její prodloužení.

 8/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na byt čp. 8, a Nezřevskou hospodu o další rok.

Zastupitelé jednohlasně schválili její prodloužení.

 9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku obce Nezdřev č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém  odpadového hospodářství.

10/ V diskusi starosta obce poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 11/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.

 Schůze ukončena v 18.50 hod.

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Návrh rozpočtu na rok 2022.

Příjmy celkem 2 139 000 Kč, výdaje 2 139 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 24/2021

 Rozpočtovou změnu č. 5/2021

 Příjmy: 162 000 Kč.

              Navýšení dan z př. práv. osob o 60 000 Kč                                                   

              Navýšení DPH o  100 000 Kč.

              Navýšení dan z př. fyz.. osob o 2 000 Kč                   

Výdaje: 3 000 Kč.

              Navýšení MH o 3 000 Kč.                      

Jednohlasně. Č. j. 25/2021

 

Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytového domu  čp. 9 o další rok.

Jednohlasně. Č. j. 26/2021

 

Žádost p.Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na na byt čp. 8, a Nezřevskou hospodu o další rok.

Jednohlasně. Č. j. 27/2021

 

Obecně závaznou vyhlášku obce Nezdřev č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství.

Jednohlasně. Č. j. 28/2021

 

Bere na vědomí

 Možnost získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje.

 Rozbor hospodaření k 28.12.2021.

 Poděkovaní všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec                            

                                                                                        Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz