Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2020

Datum konání: 3. března 2020

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Schválení účetní uzávěrky za rok 2019.

5/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020.

6/ Letecké fotografování obce

7/ Kalkulace stočného na rok 2020.

8/ Nabídka na pojištění právní ochrany obce a členů zastupitelstva

9/Zeleň v obci. Replica Watches

10/ KHS sdělení

11/Kontejner na oděvy a obuv

12/Žádost o dotaci z mikroregionu hradišťského potoka.

13/ Diskuse

14/ Usnesení

15/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – Vojtěch Červený zajistí opravu oplocení čerpací stanice do ČOV, úkol trvá.

4/ zastupitelé obce jednohlasně schválili účetní uzávěrku za rok 2019.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020. Žádost na opravu střechy kulturního zařízení - II. etapa byla podána. Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

6/Starosta obce seznámil zastupitele s možností pořídit letecké fotografie obce

Šikmé letecké fotografování zastavěných častí katastru obce, z výšky

150-300 m nad terénem, v období od 20.4.2020 do 31.8.2020, v denní

době zvolené fotografem. Dodání 15 ks upravených fotografií v digitální

formě za cenu 5 490Kč bez DPH

Plastovou tabuli v dřevěném rámu z leteckým snímkem obce- 1 ks za 3690,00 bez DPH.

Zastupitelé záměr jednohlasně schválili.

7/Zastupitelé jednohlasně schválili, kalkulaci stočného na rok 2020. Cena zůstává stejná jako v roce 2019. 1007 Kč na osobu a rok.

8/Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na pojištění právní ochrany obce a členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje sjednání pojištění právní ochrany obce a členů zastupitelstva se spol. DAS Rechtschutz A.G., pobočka ČR, v základní variantě sporů s pojišťovnami 10 mil. Kč, bez připojištění v případech Sporů a nároků ze smluv obce, bez poj. právní ochrany vozidel, s celkovou slevou 10%, celkem tedy ve výši =12.870,- Kč ročního poj. a pověřuje starostu k uzavření takové smlouvy s přímým zástupcem D.A.S. p. Štěpánem Kučerou.“

9/ Zastupitelé jednohlasně schválili podat žádost o dotaci na obnovu zeleně v obci. Dle předložené projektové dokumentace.

10/Starosta obce seznámil zastupitele s možností bezplatně zapůjčit od firmy Rumpold- P v Sušici kontejner na oděvy a obuv.

Zastupitelé jednohlasně schválili jeho zapůjčení.

10/Zastupitelé obce jednohlasně schválili podat žádost z mikroregionu hradišťského potoka na zametací koště za traktor.

V diskusi p. Čepelák požádal starostu obce o prověření možnosti posílení el. rozvodu v budově klubovny SK Nezdřev.

Starosta obce prověří možnosti posílení el. rozvodu v klubovně.

Usnesení:

ZO schvaluje:

Pořídit letecké fotografie obce:

Šikmé letecké fotografování zastavěných častí katastru obce, z výšky150-300 m nad terénem, v období od 20.4.2020 do 31.8.2020, v denní době zvolené fotografem. Dodání 15 ks upravených fotografií v digitální formě za cenu 5 490Kč bez DPH

Plastovou tabuli v dřevěném rámu z leteckým snímkem obce- 1 ks za 3690,00 bez DPH.

Jednohlasně č.j. 01/2020

Kalkulaci stočného na rok 2020. 1007 Kč na osobu a rok.

Jednohlasně č.j. 02/2020

Účetní uzávěrkou za rok 2019.

Jednohlasně č.j. 03/2020

Sjednání pojištění právní ochrany obce a členů zastupitelstva se spol. DAS Rechtschutz A.G., pobočka ČR, v základní variantě sporů s pojišťovnami 10 mil. Kč, bez připojištění v případech Sporů a nároků ze smluv obce, bez poj. právní ochrany vozidel,

s celkovou slevou 10%, celkem tedy ve výši =12.870,- Kč ročního poj.

a pověřuje starostku k uzavření takové smlouvy s přímým zástupcem D.A.S. p. Štěpánem Kučerou.“

Jednohlasně č.j. 04/2020

Podat žádost o dotaci na obnovu zeleně v obci. Dle předložené projektové dokumentace.

Jednohlasně č.j. 05/2020

Bezplatně si zapůjčit od firmy Rumpold- P v Sušici kontejner na oděvy a obuv.

Jednohlasně č.j. 06/2020

Podat žádost z mikroregionu hradišťského potoka na zametací koště za traktor.

Jednohlasně č.j. 07/2020

ZO bere na vědomí :

- Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020.

Žádost na opravu střechy kulturního zařízení - II. etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

ZO ukládá:

Starostovi obce uzavřít smlouvu právní ochrany obce a členů zastupitelstva se spol. DAS Rechtschutz A.G., pobočka ČR

Starostovi obce prověření možnosti posílení el. rozvodu v budově klubovny SK Nezdřev.

Zapsal: Petr Chaloupka                                                        Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

                                                                                                                       Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                                           Místostarosta: Vojtěch Červený

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2020

Datum konání: 25. května 2020

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2019.

5/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2019.

6/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2019.

7/ Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020 na: Opravu střechy kulturního zařízení - II. Etapa.

8/ Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020 pro sdružení obcí na

povodí Hradišťského potoka, pořízení zametacího zařízení za traktor.

9/Rozpočtová změna č. 1

10/Rozbor hospodaření k 31.3.2020

11/Schválení zprávy o č. 2 o uplatňování Územního plánu obce Nezdřev za období 2016-2020

12/ Obecní brigáda obce.

13RUD- předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020

14/Schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Pošumaví, zapsaný spolek na

programové období 2021-2027.

15/Žádost o podporu provozu linky bezpečí.

16/Žádost o podporu zakoupení sociálního auta, pro Dětský domov Nepomuk, Oselce, Blovice

17/Výsadba stromků na území Plzeňského kraje.

18/Návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

19/ Výběr zhotovitele na opravu střechy kulturního zařízení - II. Etapa

20/ Diskuse

21/ Usnesení

22/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je

přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - Vojtěch Červený zajistí opravu oplocení čerpací stanice

do ČOV, úkol trvá.

4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.

5/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019, kterou provedl Odbor

ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu

Plzeňského kraje – bez výhrad.

6/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

7/ Zastupitelé byli seznámeni se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a obnovy

venkova Plzeňského kraje 2020 na - Oprava střechy kulturního zařízení -II. Etapa.

Z důsledku koronavirové pandemie se zastupitelstvo plzeňského kraje nesešlo, takže stav

žádosti o dotaci je zatím nejasný.

8/ Zastupitelé byli seznámeni se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a obnovy

venkova PK 2020 pro sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, pořízení zametacího

zařízení za traktor.

Z důsledku koronavirové pandemie se zastupitelstvo plzeňského kraje nesešlo, takže stav

žádosti o dotaci je zatím nejasný.

9/ Zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 1

Příjmy: 17 000 Kč.

Příjmy z prodeje HDM 7 000 Kč.

Příjmy ostatní příjmy z FV /vratky DPH/ 10 000 Kč.

Výdaje: 85 000 Kč.

Navýšení výdajů vodní díla v zemědělské krajině o 40 000 Kč.

Navýšení výdajů nebytové hospodářství o 30 000 Kč.

Navýšení výdajů činnost místní správy o 15 000 Kč.

10/Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření k 31.3.2020.

Zastupitelé rozbor hospodaření berou na vědomí.

12/ Zastupitelé jednohlasně schválili zprávu o č. 2 o uplatňování Územního plánu obce Nezdřev za období 2016-2020

13/ Starosta obce seznámil zastupitele z popisem prací při obecní brigádě konané dne 29- 30.

června 2020.

Bude provedena úprava hráze přístupové cesty a břehů rybníka prostřední Štěrbina, bude

položeno nové kanalizační potrubí včetně nových požeráků na rybnících Horní Oudol a

Prosřední Štěrbina. Bude posečeny a odvezena tráva z obecních veřejných ploch, budou

uklizeny komunikace v obci. Bude uklizena klubovna Sk.

Zastupitelé plán brigády berou na vědomí.

14/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s RUD- předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020. Podle předpokladů obec dostane o cca 300 000 Kč méně než v roce 2019.

Zastupitelé toto berou na vědomí.

15/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili zařazení území obce do území působnosti MAS Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021-2027.

16/Starosta obce seznámil zastupitele z žádostí o podporu provozu linky bezpečí ve výši

2 000 Kč.

Podpora byla jednohlasně schválena.

17/ Starosta obce seznámil zastupitele z žádostí o příspěvek k zakoupení sociálního auta, pro Dětský domov Nepomuk, Oselce, Blovice.

Zastupitelé obce žádost neschválili.

18/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili podání žádosti o výsadbu stromků na území Plzeňského kraje.

19/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili: Návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Nezdřev a městem Nepomuk.

20/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Jan Bláha Nezdřev 10, IČO: 870724814, na opravu střechy kulturního zařízení - II. Etapa. Uložili starostovi obce uzavřít s firmou smlouvu o dílo na částku 374 846 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Usnesení:

ZO schvaluje:

Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 08/2020

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 09/2020

Rozbor hospodaření za rok 2019.

Jednohlasně č.j. 10/2020

Rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: 17 000 Kč.

Příjmy z prodeje HDM 7 000 Kč.

Příjmy ostatní příjmy z FV /vratky DPH/ 10 000 Kč.

Výdaje: 85 000 Kč.

Navýšení výdajů vodní díla v zemědělské krajině o 40 000 Kč.

Navýšení výdajů nebytové hospodářství o 30 000 Kč.

Navýšení výdajů činnost místní správy o 15 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 11/2020

Zprávu o č. 2 o uplatňování Územního plánu obce Nezdřev za období 2016-2020

Jednohlasně č.j. 12/2020

Zařazení území obce do území působnosti MAS Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021-2027.

Jednohlasně č.j. 13/2020

Podporu provozu linky bezpečí ve výši 2 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 14/2020

Podání žádosti o výsadbu stromků na území Plzeňského kraje.

Jednohlasně č.j. 15/2020

Návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Nezdřev a městem Nepomuk.

Jednohlasně č.j. 16/2020

Firmu: Jan Bláha Nezdřev 10, IČO: 870724814, na opravu střechy kulturního zařízení - II. Etapa. za částku 374 846 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Jednohlasně č.j. 17/2020

ZO neschvaluje

Příspěvek k zakoupení sociálního auta, pro Dětský domov Nepomuk, Oselce, Blovice.

Jednohlasně č.j. 18/2020

ZO bere na vědomí :

Stav žádosti o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na - Oprava střechy kulturního zařízení -II. Etapa.

Z důsledku koronavirové pandemie se zastupitelstvo plzeňského kraje nesešlo, takže stav

žádosti o dotaci je zatím nejasný.

Stav žádosti o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020 pro sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, pořízení zametacího zařízení za traktor. Z důsledku koronavirové pandemie se zastupitelstvo plzeňského kraje nesešlo, takže stav žádosti o dotaci je zatím nejasný

Termín a popis prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020. Podle předpokladů obec dostane o cca 300 000 Kč méně než v roce 2019.

Ukládá:

Starostovi obce, uzavřít s v firmou Jan Bláha Nezdřev 10, IČO: 870724814, smlouvu o dílo na opravu střechy kulturního zařízení - II. Etapa. za částku 374 846 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Zapsal: Petr Chaloupka                                  Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

                                                                                                Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.3/2020

Datum konání: 16. června 2020

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/ Schválení dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020 na: Opravu střechy

kulturního zařízení - II. Etapa.

5/ Schválení dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2020 pro sdružení obcí na

povodí Hradišťského potoka, pořízení zametacího zařízení za traktor.

6/Diskuse

7/Usnesení

8/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

5/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020 ve výši 250 000, na opravu střechy kulturního zařízení - II. etapa

10/Zastupitelé obce jednohlasně schválili příjem dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020 ve výši 140 000 Kč, pro mikroregion hradišťského potoka na zametací koště za traktor. A příspěvek obce ve výši 27 000 Kč.

Usnesení:

ZO

Schvaluje:

Příjem dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020 ve výši 250 000, na opravu střechy kulturního zařízení - II. etapa

Jednohlasně č.j. 19/2020

Příjem dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2020 ve výši 140 000 Kč, pro mikroregion hradišťského potoka na zametací koště za traktor. A příspěvek obce ve výši 27 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 20/2020

Zapsal: Petr Chaloupka                                                    Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

                                                                                                                  Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                                      Místostarosta: Vojtěch Červený

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2020

Datum konání: 11. srpna 2020.

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Rozpočtová změna č. 2

5/Schválení upraveného návrhu veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Nezdřev a městem Nepomuk.

6/ Volby do zastupitelstev krajů

7/Průběh oprav střech na obecních domech.

8/Odbahnění a oprava výpusti na rybníce prostřední Štěrbina

9/Diskuse

10/ Usnesení

11/Závěr

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,

poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 2

Příjmy: 409 750 Kč.

Příspěvek dle zák. č. 159/2020 ve výši 128 750 Kč.

Dotace na krajské volby 25 000 Kč.

Dotace na opravu střechy 250 000 Kč

Výdaje: 426 000 Kč.

Navýšení výdajů oprava střechy kulturní ho zařízení II. etapa o 375 000 Kč. Navýšení výdajů příspěvek investiční na zametač za traktor o 26 000 Kč. Navýšení výdajů volby do krajů o 25 000 Kč.

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili: Upravený návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Nezdřev a městem Nepomuk.

6/ Starosta obce seznámil zastupitele s termínem konání voleb do zastupitelstev krajů.

Volby se budou konat 2.-3.října 2020.

Zastupitelé berou informaci na vědomí.

7/ Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s průběhem prací na opravách

obecních domů.

Střecha na obecním nájemním domku čp. 9 je dokončena, byly vyměněny střešní latě, položena paropropustná folie a položena nová střešní krytina, provedeno nové oplechování.

Stavební práce na položení nové střešní krytiny na obecním domě č.p. 8 byly zahájeny v minulém týdnu. Je provedena parotěsná zábrana a položeny nové střešní latě.

Termín dokončení je plánován do konce měsíce srpna 2020.

Střecha na budově obecního úřadu proběhne v průběhu měsíce října. Bude vyměněn krov, latě a střešní krytina se vrátí zpět.

8/Zastupitelé obce si vyslechli zprávu o průběhu oprav rybníka Prostřední Štěrbina. Byla překopána hráz, dřevěné potrubí vyměněno za nové litinové. Místo čapu osazen nový požerák.

Rybník byl celý odbahněn.

Usnesení:

ZO schvaluje:

rozpočtovou změnu č. 2

Příjmy: 403 750 Kč.

Zapojený příspěvek dle zák.č.159/2020 ve výši 128 750 Kč. Zapojená dotace na volby 31 000 Kč.

Zapojená dotace na opravu střechy 250 000 Kč

Výdaje: 433 000 Kč.

Oprava střechy kult .zař. II. etapa 375 000 Kč.

Příspěvek investič. na zametač 27 000 Kč.

Volby 31 000 Kč

Jednohlasně. Č. j. 21/2020.

Upravený návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Nezdřev a městem Nepomuk.

Jednohlasně. Č. j. 22/2020.

Bere na vědomí:

Termín konání voleb do zastupitelstev krajů. Volby se budou konat 2.-3.října 2020.

Průběh prací na opravách střech obecních domů.

Zprávu o průběhu oprav rybníka Prostřední Štěrbina.

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                  Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

                                                                                                                                Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                                                   Místostarosta: Vojtěch Červený

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.5/2020

Datum konání: 6. října 2020

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

5/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

6/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2020,o místním poplatku ze psů

7/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

8/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

9/ Kácení dřevin v intravilánu obce Nezdřev.

10/Žádost společností My best Mind s.r.o zastoupené jednatelkou Mgr. Šárkou Tichavskou a Micko kontrol CS s.r.o zastoupené jednatelem Radovanem Tichavským o odkoupení části pozemku 758/1 v majetku obce.

11/Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí.

12/ Směna pozemků mezi obcí Nezdřev a Petrem Chaloupkou.

13/ Diskuse

14/ Usnesení

15/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Michal Větrovec nepřítomen.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Jiří Čepelák.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

6/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020,o místním poplatku ze psů.

7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele s nutností pokácet cca 12 stromů v intravilánu obce.

Jedná se o tyto stromy na které vypracoval posudek: Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., Ing. Václav Bažant, Ph.D.

Dřeviny č. 1 – 4 Jedná se o jedince lípy srdčité (Tilia cordata). Fyziologická vitalita těchto dřevin je silně narušená. V minulosti byl na těchto stromech proveden nevhodný řez, který zásadním způsobem zkrátil životnost dřeviny. Je pravděpodobná jen krátkodobá existence, a proto doporučuji jejich pokácení a následné provedení náhradní výsadby v odpovídajícím množství (4x lípa srdčitá (Tilia cordata) (p. č. 758/1).

Dřeviny č. 5 – 6 Jedná se o skupinu dřevin rodu Thuja sp, jež se nachází v prostoru pro nově umístěnou výsadbu. Kácení doporučeno před realizací výsadby (p. č. 758/1).

Dřeviny č. 7 – 8 Jedná se o skupinu dřevin rodu, Pinus sp, Prunus sp, jež se nachází v prostoru pro nově umístěnou výsadbu. Kácení doporučeno před realizací výsadby (p. č. 758

Dřevina č. 9 Neperspektivní dřevina poškozená sesazovacím řezem. Je pravděpodobná jen krátkodobá existence tohoto stromu, a proto doporučuji jeho pokácení (p. č. 758/10).

Dřevina č. 10 - 12 Jedná se o lípy srdčité (Tilia cordata) v minulosti poškozené nevhodným sesazovacím řezem, který zapříčinil destrukci těchto jedinců. Fyziologická vitalita těchto dřevin je silně narušená. Je pravděpodobná jen krátkodobá existence těchto stromů, a proto doporučuji jejich pokácení a následné provedení náhradní výsadby v odpovídajícím množství (p. č. 10/7).

Na jaře příštího roku bude provedena náhradní výsadba, na ní obec získala dotaci.

Zastupitelé obce jednohlasně kácení dřevin , dle návrhu schválili. Brigáda na jejich pokácení proběhne 7. nebo 14. 11. 2020.

6/ Zastupitelé projednali Žádost společností My best Mind s.r.o zastoupené jednatelkou Mgr. Šárkou Tichavskou a Micko kontrol CS s.r.o zastoupené jednatelem Radovanem Tichavským o odkoupení části pozemku 758/1 v majetku obce.

Zastupitelé obce žádost berou na vědomí, a uložili starostovi obce nechat pozemek zaměřit a zpracovat záměr obce.

7/Starosta obce seznámil zastupitele s dražební vyhláškou č.1 o provedení elektronické dražby nemovitých věcí J. H. bytem v Nezdřevě. Dražební vyhláška č.j 120 EX 29126/13-116 nabízí k prodeji podíl 1/8 pozemků 1013, 1015, 1085 a 1189 v katastru naší obce. Nejnižší podání činí 62 000 Kč. Pozemky jsou v místě o které má obec zájem. Dražba proběhne 18.11.2020 v 11.00 hod. Zastupitelé obce jednohlasně schválili přihlásit se do dražby a přihazovat do částky 100 000 Kč. Ukládají starostovi obce exekuce se zúčastnit.

8/Starosta obce seznámil zastupitele s dražební vyhláškou č.2 o provedení elektronické dražby nemovitých věcí J. H. bytem v Nezdřevě. Dražební vyhláška č.j 120 EX 29126/13-117 nabízí k prodeji podíl 1/8 pozemků 953, 866, 270, 4244, 4135, 2040 v katastru naší obce. Nejnižší podání činí 16 000 Kč. Pozemky jsou v místě o které má obec zájem. Dražba proběhne 18.11.2020 v 11.00 hod. Zastupitelé obce jednohlasně schválili přihlásit se do dražby a přihazovat do částky 25 000 Kč. Ukládají starostovi obce exekuce se zúčastnit.

7/ Zastupitelé obce uložili starostovi obce podniknout kroky k vypořádání pozemků mezi obcí Nezdřev a Petrem Chaloupkou. Jedná se o směnu pozemků 1060/2 ve vlastnictví Petra Chaloupky a 115/13 ve vlastnictví obce. Za rozdíl výměry zaplatí nabyvatel 20 Kč za m2.

Usnesení:

ZO schvaluje:

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Jednohlasně č.j. 23/2020

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jednohlasně č.j. 24/2020

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020,o místním poplatku ze psů.

Jednohlasně č.j. 25/2020

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

Jednohlasně č.j. 26/2020

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.

Jednohlasně č.j. 27/2020

Kácení dřevin v intrávilánu obce.

Na které vypracoval posudek: Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., Ing. Václav Bažant, Ph.D.

Dřeviny č. 1 – 4 Jedná se o jedince lípy srdčité (Tilia cordata). Fyziologická vitalita těchto dřevin je silně narušená. V minulosti byl na těchto stromech proveden nevhodný řez, který zásadním způsobem zkrátil životnost dřeviny. Je pravděpodobná jen krátkodobá existence, a proto doporučuji jejich pokácení a následné provedení náhradní výsadby v odpovídajícím množství (4x lípa srdčitá (Tilia cordata) (p. č. 758/1).

Dřeviny č. 5 – 6 Jedná se o skupinu dřevin rodu Thuja sp, jež se nachází v prostoru pro nově umístěnou výsadbu. Kácení doporučeno před realizací výsadby (p. č. 758/1).

Dřeviny č. 7 – 8 Jedná se o skupinu dřevin rodu, Pinus sp, Prunus sp, jež se nachází v prostoru pro nově umístěnou výsadbu. Kácení doporučeno před realizací výsadby (p. č. 758

Dřevina č. 9 Neperspektivní dřevina poškozená sesazovacím řezem. Je pravděpodobná jen krátkodobá existence tohoto stromu, a proto doporučuji jeho pokácení (p. č. 758/10).

Dřevina č. 10 - 12 Jedná se o lípy srdčité (Tilia cordata) v minulosti poškozené nevhodným sesazovacím řezem, který zapříčinil destrukci těchto jedinců. Fyziologická vitalita těchto dřevin je silně narušená. Je pravděpodobná jen krátkodobá existence těchto stromů, a proto doporučuji jejich pokácení a následné provedení náhradní výsadby v odpovídajícím množství (p. č. 10/7).

Na jaře příštího roku bude provedena náhradní výsadba, na ní obec získala dotaci.

Zastupitelé obce jednohlasně kácení dřevin , dle návrhu schválili. Brigáda na jejich pokácení proběhne 7. nebo 14. 11. 2020.

Jednohlasně č.j. 28/2020

Zúčastnit se elektronické dražby nemovitých věcí J. H. bytem v Nezdřevě. Dražební vyhláška č.j 120 EX 29126/13-116, k prodeji podílu 1/8 pozemků 1013, 1015, 1085 a 1189 v katastru naší obce. Přihazovat do částky 100 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 29/2020

Zúčastnit se elektronické dražby nemovitých věcí J. H. bytem v Nezdřevě. Dražební vyhláška č.j 120 EX 29126/13-117, k prodeji podíl 1/8 pozemků 953, 866, 270, 4244, 4135, 2040 v katastru naší obce. Přihazovat do částky 25 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 30/2020

ZO ukládá starostovi obce :

Zúčastnit se elektronické dražby nemovitých věcí J. H. bytem v Nezdřevě. Dražební vyhláška č.j 120 EX 29126/13-116, k prodeji podílu 1/8 pozemků 1013, 1015, 1085 a 1189 v katastru naší obce. Přihazovat do částky ................. Kč.

Zúčastnit se elektronické dražby nemovitých věcí J. H. bytem v Nezdřevě. Dražební vyhláška č.j 120 EX 29126/13-117, k prodeji podíl 1/8 pozemků 953, 866, 270, 4244, 4135, 2040 v katastru naší obce. Přihazovat do částky ............. Kč.

Podniknout kroky k odprodeji pozemku části pozemku 758/1 v majetku obce. Na žádost společností My best Mind s.r.o zastoupené jednatelkou Mgr. Šárkou Tichavskou a Micko kontrol CS s.r.o zastoupené jednatelem Radovanem Tichavským.

Podniknout kroky k vypořádání pozemků mezi obcí Nezdřev a Petrem Chaloupkou. Jedná se o směnu pozemků 1060/2 ve vlastnictví Petra Chaloupky a 115/13 ve vlastnictví obce. Za rozdíl výměry zaplatí nabyvatel 20 Kč za m2.

ZO bere na vědomí :

Žádost společností My best Mind s.r.o zastoupené jednatelkou Mgr. Šárkou Tichavskou a Micko kontrol CS s.r.o zastoupené jednatelem Radovanem Tichavským o odkoupení části pozemku 758/1 v majetku obce.

Vypořádání pozemků mezi obcí Nezdřev a Petrem Chaloupkou. Jedná se o směnu pozemků 1060/2 ve vlastnictví Petra Chaloupky a 115/13 ve vlastnictví obce. Za rozdíl výměry zaplatí nabyvatel 20 Kč za m2.

Brigádu na jejich pokácení která proběhne 7. nebo 14. 11. 2020.

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                     Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

                                                                                                                                   Jiří Čepelák

Starosta: Petr Chlanda                                                                       Místostarosta: Vojtěch Červený

 

  Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.6/2020

Datum konání: 8. prosince 2020.

Místnost konání :místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Plán inventur na rok 2020.

5/ Nový zákon o odpadech platný od 1.1.2021

6/Schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/2020, o místním poplatku za provoz   systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7/ Novoroční ohňostroj v obci

8/Schválení odměny p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

9/Změna termínu obecní brigády na kácení stromů.

10/Elektronická dražba č.j 120 EX 29126/13-117, k prodeji podíl 1/8 pozemků 953, 866, 270, 4244, 4135, 2040 v katastru naší obce

11/Diskuse                                                                

12/Usnesení

13/Závěr

  Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                      

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec  a pan Jaroslav Brabec.     

 4/Zastupitelé obce berou na vědomí plán inventur za rok 2020.

 5/Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany s novou odpadovou legislativu, platnou od 1.1.2021.                   Tato legislativa má dopad na cenu jedné tuny komunálního odpadu uložené na skládku ve výši 300 Kč (poplatek se navyšuje z 500 Kč na 800 Kč). Dále je v novém zákoně zakotveno navýšení poplatku na rekultivační rezervu skládky o 45 Kč/t (navyšuje se ze 100 Kč na 145 Kč) V celkové ceně jedné tuny skládkovaného odpadu se navýšení poplatků projeví navýšením o 345 Kč (čisté navýšení o poplatek). Protože je toto navýšení dáno zákonem, jsme povinni u všech skládkovaných odpadů vybírat navýšený poplatek a tedy tuto částku přenést na původce odpadu. Po dlouhé diskusi zastupitelé jednohlasně schválili navýšit poplatek za odpady z 550 Kč na osobu a rok na 700 Kč a to od 1.1.2021.

 6/Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznnou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

8/Zastupitelé jednohlasně rozhodli, že novoroční ohňostroj v obci nebude. Důvod: pandemie koronaviru.

 9/ Starosta obce seznámil zastupitele z Elektronickou dražbou č.j 120 EX 29126/13-117, k prodeji podíl 1/8 pozemků 953,  866, 270, 4244, 4135, 2040 v katastru naší obce.

V dražbě jsme byli úspěšní, pozemky jsme vydražili za 19 000 Kč.

Zastupitelé jednohlasně schvalují odkup vydražených pozemků.

 

 Usnesení:

ZO schvaluje:

Navýšit poplatek za odpady z 550 Kč na osobu a rok na 700 Kč a to od 1.1.2021.

Jednohlasně. Č. j. 31/2020.

 Obecně závaznnou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jednohlasně. Č. j. 32/2020.

 Odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

Jednohlasně. Č. j. 33/2020.

 Odkup pozemků získaně v Elektronické dražbě č.j 120 EX 29126/13-117, k prodeji podíl 1/8 pozemků 953,  866, 270, 4244, 4135, 2040 v katastru naší obce.

Za cenu 19 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 34/2020.

Bere na vědomí:

  Plán inventur za rok 2020.

 Nekonání  novoročního ohňostroje v obci.. Důvod: pandemie koronaviru.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec, Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.7/2020

Datum konání: 29.prosince 2020.

Místnost konání: místnost obecního úřadu    v Nezdřevě                          .                                                                        

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozbor hospodaření k 29.12.2020.

5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2021.

6/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2021.

7/Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy.

8/Rozpočtová změna č. 3

9/Diskuse: - poděkování občanům  za pomoc při obecních brigádách.

11/ Usnesení

12/Závěr

 Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluven Jiří Čepelák.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Splněno

 4/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s podrobným rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce. Příjmy činily 2 206 359 Kč, výdaje 1 716 198 Kč. Zůstatek na účtech obce je 1 299 842,80 Kč.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 5/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021.

Příjmy celkem 1 995 000 Kč, výdaje 1 995 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 6/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na          Opravy střechy obecního domu č.p. 50.

 7/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok. Zastupitelé jednohlasně schválili její prodloužení.

 8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 3

Příjmy: 55 000 Kč                                                           

 - navýšení závisl.činnost o 11 000 Kč                                                             

 - navýšení DPH o 40 000 Kč                                                                 

 - navýšení daň z nemovitosti o 5 000 Kč                                                                                                                                                                               

 Výdaje: 26 000 Kč                                                           

- navýšení SPOZ o 7 000 Kč                                                       

- navýšení územní rozvoj o 19 000 Kč                                                             

 10/ V diskusi starosta obce poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 11/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.

 Schůze ukončena v 18.40 hod.

  Usnesení:

  ZO schvaluje:

 Návrh rozpočtu na rok 2021.

Příjmy celkem 1 995 000 Kč, výdaje 1 995 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 35/2020

  Podat žádost o dotaci na opravu střechy bytového domu č.p. 50  s  dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2021.

Jednohlasně. Č. j. 36/2020

 Rozpočtovou změnu č. 3/2020

 Příjmy: 55 000 Kč                                                           

 - navýšení závisl.činnost o 11 000 Kč                                                             

 - navýšení DPH o 40 000 Kč                                                                 

 - navýšení daň z nemovitosti o 5 000 Kč                                                                                                                                                                               

Výdaje: 26 000 Kč                                                           

- navýšení SPOZ o 7 000 Kč                                                       

- navýšení územní rozvoj o 19 000 Kč                          

Jednohlasně. Č. j. 37/2020

 Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok

Jednohlasně. Č. j. 38/2020

 

  Bere na vědomí

 Rozbor hospodaření k 29.12.2020.

 Poděkovaní všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec,n Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz