Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2019

 Datum konání:  28.února 2019

 Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program:

 

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2019.

5/ Povolení kácení stromů na obecních pozemcích.

6/ Volby do evropského parlamentu.

7/ Kalkulace stočného na rok 2019.

9/Schválení účetní uzávěrky za rok 2018.

11/ Diskuse

12/ Usnesení

13/ Závěr

Best Replica Watches  

 Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání – Vojtěch Červený zajistí opravu oplocení čerpací stanice do ČOV, úkol trvá.

 4/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2019.  Žádost na opravu střechy kulturního zařízení - I. etapa byla podána. Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 5/Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem pokácet 4 ks stromů na obecních pozemcích, které výrazně ohrožují majetek, zdraví a životy lidí.

Jedná se o:

4 ks Jírovce Maďal  o obvodu kmene 165, 170, 171, 173 cm*, které rostou na pozemku žadatele  p.č. 853 v k.ú. a obci Nezdřev.

   * Obvod kmene dřevin je měřen ve výšce 130 cm nad zemí.

 Stromy rostou v bezprostřední blízkosti kamenného tarasu, který ohraničuje umělou vodní nádrž a narušuje jeho statiku, hrozí jeho zborcení, dále jsou též vedle místní komunikace, kde hrozí pád stromů, jsou duté. Vzhledem k jejich vzrůstu a vzdálenosti od stavby je zřejmé, že dřevina ohrožuje majetek, zdraví a životy lidí.

Zastupitelé záměr jednohlasně schválili.

 7/Zastupitelé jednohlasně schválili, vyhlášení obecní brigády na pokácení  4 ks Jírovce Maďal  o obvodu kmene 165, 170, 171, 173 cm. Účastníci brigády si za odměnu rozeberou pokácené dřevo.

 8/Starosta obce seznámil zastupitele z termínem konání voleb do evropského parlamentu, které se budou konat 24-25. Května 2019.

Zastupitelé oznámení berou na vědomí.

 9/ Zastupitelé jednohlasně schválili kalkulaci stočného na rok 2019.

 10/Zastupitelé obce byly účetní obce seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2018, kterou jednohlasně schválili.

 

 Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Pokácet 4 ks Jírovce Maďal  o obvodu kmene 165, 170, 171, 173 cm*, které rostou na pozemku žadatele  p.č. 853 v k.ú. a obci Nezdřev.    

Jednohlasně č.j. 01/2019

 Vyhlášení obecní brigády na pokácení  4 ks Jírovce Maďal  o obvodu kmene 165, 170, 171, 173 cm. Účastníci brigády si za odměnu rozeberou pokácené dřevo.  

 Jednohlasně č.j. 02/2019

 Účetní uzávěrkou za rok 2018.

     Jednohlasně č.j. 03/2019

 Kalkulaci stočného na rok 2019

    Jednohlasně č.j. 04/2019

 ZO bere na vědomí :

 - Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2019.

Žádost na opravu střechy kulturního zařízení - I. etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

 - termín konání voleb do evropského parlamentu, které se budou konat 24-25. Května 2019.

  Zapsal: Petr Chaloupka             Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                               Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2019

 Datum konání:  28. května 2019

Místnost konání: místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Schválení  závěrečného  účtu obce Nezdřev za rok 2018.

5/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2018.

6/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2018.

7/ Schválení Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2019 v hodnotě       

   300 000 Kč na: Opravu střechy kulturního zařízení - I. Etapa.

8/ Schválení Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2019 pro sdružení obcí na

    povodí Hradišťského potoka, Obnova drobných sakrálních památek na území Sdružení obcí    

    na povodí Hradišťského potoka  v celkové hodnotě 100 000 Kč. Spoluúčast obcí 70 000  Kč.

    Nezdřev, oprava 4. Křížků.

9/Schválení zhotovitele díla Opravu střechy kulturního zařízení - I. Etapa.

10/ Obecní brigáda na úklid obce.

12/Rozpočtová změna č.1

13/ Diskuse

14/ Usnesení

15/ Závěr

 

  Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

  konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - Vojtěch Červený zajistí opravu oplocení čerpací stanice do ČOV, úkol trvá.

 4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 

 5/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018, kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

 6/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. 

 7/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019  ve výši 300 000 Kč, na - Oprava střechy kulturního zařízení - I. Etapa.

 9/Starosta obce seznámil zastupitele s přiznáním dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2019 pro sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, jehož jsme členem.  Dotace je na obnovu drobných sakrálních památek na území Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka  v celkové hodnotě 100 000 Kč. Spoluúčast obcí 70 000  Kč. Obec Nezdřev, provede opravu 4. křížků.

 Zastupitelé příjem dotace jednohlasně schválili.

 10/ Zastupitelé obce byly seznámeni s nabídkami stavebních firem na stavbu „Nezdřev - Oprava střechy kulturního zařízení - I. Etapa..

Nabídky podaly tyto firmy:

Jan Bláha Nezřev 10, IČO: 870724814                    cena celkem  458 408,50  Kč není plátce DPH.

Josef Cihla, Předmíř 29, IČO: 68535161                  cena celkem 492 084,32  Kč s DPH

 Po krátké diskusi zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Jan Bláha Nezřev 10, IČO: 870724814, na opravu střechy kulturního zařízení - I. Etapa. Uložili starostovi obce uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o dílo na částku 458 408,50  Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

 11/Starosta obce seznámil zastupitele  a přítomné občany s termínem a popisem prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

Brigáda proběhne 22.6.2019.

Zastupitelé toto berou na vědomí.

 12/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Milana Palečka na obecní byt a hospodu čp. 8

 13/Starosta obce seznámil zastupitele z rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: : 29 000 Kč 

Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč                                                                 

 Výdaje: : 29 000 Kč                                                                     

Navýšení výdajů na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč.                                                          

Rozpočtová změna č.1 byla jednohlasně schválena.

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

 Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 05/2019

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly  Krajského úřadu Plzeňského kraje – bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 06/2019

 Rozbor hospodaření za rok 2018.

Jednohlasně č.j. 07/2019

 Příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019  ve výši 300 000 Kč, na „Oprava střechy kulturního zařízení - I. Etapa.

 Jednohlasně č.j. 08/2019

 Příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2019 pro sdružení obcí na  povodí Hradišťského potoka, jehož jsme členem, na obnovu drobných sakrálních památek na území Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka  v celkové hodnotě 100 000 Kč. Spoluúčast obcí 70 000  Kč. Obec Nezdřev, provede opravu 4. křížků.

Jednohlasně č.j. 09/2019

 Firmu: Jan Bláha Nezřev 10, IČO: 870724814, na opravu střechy kulturního zařízení - I. Etapa. za částku 458 408,50  Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Jednohlasně č.j. 10/2019

 Prodloužení nájemní smlouvy p. Milana Palečka na obecní byt a hospodu čp. 8 o další rok.

Jednohlasně č.j. 11/2019

 Rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: : 29 000 Kč 

Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč                                                                 

Výdaje: : 29 000 Kč                                                                    

Navýšení výdajů na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč.           

Jednohlasně č.j. 12/2019

 

 ZO bere na vědomí :

 Termín a popis prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

 Ukládá:

Starostovi obce, uzavřít s vítěznou firmou Jan Bláha Nezřev 10, IČO: 870724814, smlouvu o dílo na opravu střechy kulturního zařízení - I. Etapa. za částku 458 408,50  Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                          Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec           

                                                                                         Michal  Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Č.3/2019

 Datum konání: 22. srpna 2019

 Místnost konání:místnost obecního úřadu v Nezdřevě                          .                                                                        

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4/Rozpočtová změna č. 2

5/Skartační řízení a kontrola spisové služby

6/Diskuse

7/Usnesení

8/ Závěr

 Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                      

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - Vojtěch Červený zajistí opravu oplocení čerpací stanice do ČOV, úkol trvá.

 4/ 13/Starosta obce seznámil zastupitele z rozpočtovou změnou č.2.

Příjmy: : 310 000 Kč 

Dotace na opravu střechy kulturního zařízení PK ve výši 300 000 Kč.

Navýšení vratky FÚ o 10 000 Kč

Výdaje: : 500 000 Kč                                                  

Navýšení výdajů na opravu střechy kulturního zařízení ve výši 500 000 Kč.                                           

Rozpočtová změna č .2 byla jednohlasně schválena.

  5/Starosta obce oznámil zastupitelům, že v říjnu proběhne kontrola: Státního oblastního archivu v Plzni, Státní okresní archiv Plzeň- jih se sídlem v Blovicích, který provede odbornou archivní dohlídku spisové služby u obce Nezdřev a provede skartační řízení.

Zastupitelé berou zprávu na vědomí.    

 

Usnesení:

 ZO Schvaluje:

 rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: : 29 000 Kč 

Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč                                                                 

 Výdaje: : 29 000 Kč                                                                     

Navýšení výdajů na volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč.           

Jednohlasně č.j. 13/2019

 Bere na vědomí.

 V říjnu proběhne kontrola: Státního oblastního archivu v Plzni, Státní okresní archiv Plzeň- jih se sídlem v Blovicích, který provede odbornou archivní dohlídku spisové služby u obce Nezdřev a provede skartační řízení.

 Zapsal: Petr Chaloupka                                     Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                    Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2019

Datum konání: 30. října 2019.

 

 Místnost konání:místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                         

 Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Chválení plánu inventur za rok 2019

5/ Schválení nájemníka ze záměru obce o pronajmutí část pozemku na LV. Č. 1,

    parcelní číslo   10/7 o výměře 74,16 m2, v majetku a katastru obce Nezdřev.

7/ Výsledek kontroly: Státního oblastního archivu v Plzni, Státní okresní archiv

    Plzeň- jih se sídlem v Blovicích, který provedl odbornou archivní dohlídku

    spisové služby u obce Nezdřev a provedl skartační řízení.

8/Schválení odměny p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro

   občany.

9/Diskuse                                                                

10/ Usnesení

11/Závěr

 

Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.                                     

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec  a pan Jaroslav Brabec.     

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - Vojtěch Červený zajistí opravu oplocení čerpací stanice do ČOV, úkol trvá.

 4/Zastupitelé obce jednohlasně schválili pronájem části pozemku na LV. Č. 1, parcelní číslo  10/7 o výměře 74,16 m2, který je v majetku a katastru obce Nezdřev ,p.  Kateřině Ostřížové, bytem Nezdřev č.p. 56 na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2030. Za cenu 200 Kč ročně.

Ukládají starostovi obce uzavřít s nájemnicí pachtovní smlouvu.

 5/Starosta obce seznámil zastupitele obce a občany s výsledkem kontroly ze státního oblastního archivu v Plzni, Státní okresní archiv Plzeň- jih se sídlem v Blovicích, který provedl odbornou archivní dohlídku spisové služby u obce Nezdřev a provedl skartační řízení.

Kontrola proběhla bez závad.

 6/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

  Usnesení:

ZO schvaluje:

Pronájem části pozemku na LV. Č. 1, parcelní číslo  10/7 o výměře 74,16 m2, který je v majetku a katastru obce Nezdřev ,p.  Kateřině Ostřížové, bytem Nezdřev č.p. 56 na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2030. Za cenu 200 Kč ročně.

Jednohlasně. Č. j. 14/2019.

 Odměnu 5000 Kč čistého p. Blaženě Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

Jednohlasně. Č. j. 15/2019.

Bere na vědomí:

Správu starosty o výsledku kontroly ze státního oblastního archivu v Plzni, Státní okresní archiv Plzeň- jih se sídlem v Blovicích, který provedl odbornou archivní dohlídku spisové služby obce Nezdřev a provedl skartační řízení.

Kontrola proběhla bez závad.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                Michal Větrovec 

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2019

Datum konání: 27.prosince 

Místnost konání: místnost obecního úřadu  v Nezdřevě                          .                                                                        

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozbor hospodaření k 27.12.2019.

5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2020.

6/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2020.

7/Poplatek za odpady 2020.

8/Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy.

9/Rozpočtová změna č. 3

10/Diskuse:

                   - poděkování občanům  za pomoc při obecních brigádách.

11/ Usnesení

12/Závěr

  Průběh zasedání :

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluven Jiří Čepelák.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

 Místostarosta obce, zajistit opravu oplocení okolo čerpací stanice splaškové kanalizace .

Úkol trvá.

 

4/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s podrobným rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce. Příjmy činily 2 201 296,6o Kč, výdaje 1 607 216,63 Kč. Zůstatek na účtech obce je 1 800 681,90 Kč.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 5/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2020.

Příjmy celkem 1 910 000 Kč, výdaje 1 910 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 6/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na          II. etapu opravy střechy nezdřevské hospody.

  7/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rumpold  P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2020. Ceny za vývoz odpadů se zvednou 5 procent oproti letošnímu roku. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok. Rozdíl ceny bude dotovat obec.

 8/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok. Zastupitelé jednohlasně schválili její prodloužení.

 9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 3

Příjmy: 48 500 Kč                                                           

-navýšení daně ze závislé činnosti o 36 000 Kč                                 

-navýšení daně z práv.osob o 10 000 Kč                                  

-navýšení DPH o 40 000 Kč                                

-navýšení daně z nemovitosti o 6 000 Kč                                 

-ponížení dotace PK o minus 4 600 Kč             

-navýšení u pronájmu bytů o 2 000 Kč                         

-navýšení pronájmu pozemků o 6 500 Kč                                                                                                                   

 Výdaje: 26 200 Kč                                                           

-navýšení SPOZ o 6 000 Kč                     

-navýšení MH o 8 000 Kč            

-navýšení hasičů o 3 000 Kč                   

-navýšení zastupitelů o 2 000 Kč           

 10/ V diskusi starosta obce poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 11/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.

 Schůze ukončena v 18.50 hod.

  Usnesení:

  ZO schvaluje:

 Návrh rozpočtu na rok 2020.

Příjmy celkem 1 910 000 Kč, výdaje 1910 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 16/2019

  Podat žádost o dotaci na II. etapu opravy střechy nezdřevské  hospody  s  dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2020.

Jednohlasně. Č. j. 17/2019

 Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.

Jednohlasně. Č. j. 18/2019

 Příjmy: 48 500 Kč                                                           

-navýšení daně ze závislé činnosti o 36 000 Kč                                 

-navýšení daně z práv.osob o 10 000 Kč                                  

-navýšení DPH o 40 000 Kč                                

-navýšení daně z nemovitosti o 6 000 Kč                                 

-ponížení dotace PK o minus 4 600 Kč             

-navýšení u pronájmu bytů o 2 000 Kč                         

-navýšení pronájmu pozemků o 6 500 Kč                                                                                                                   

 Výdaje: 26 200 Kč                                                           

-navýšení SPOZ o 6 000 Kč                     

-navýšení MH o 8 000 Kč            

-navýšení hasičů o 3 000 Kč                   

-navýšení zastupitelů o 2 000 Kč                        

Jednohlasně. Č. j. 19/2019

 Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok

Jednohlasně. Č. j. 20/2019

 

  Bere na vědomí

 Rozbor hospodaření k 27.12.2019.

 Poděkovaní všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 

 Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec                           

                                                                                        Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz