Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

 Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2018

 Datum konání:  20.února 2018

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

Best Replica Watches

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu.

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2018.

5/ Povolení kácení stromů na obecních pozemcích.

6/ Schválení zhotovitele na pokácení stromů na obecních pozemcích.

7/Návrh na odprodej dřeva z pokácených stromů místním občanům.

6/Rozpočtová změna č. 1

7/ Kalkulace stočného na rok 2018.

9/Schválení účetní uzávěrky za rok 2017.

11/ Diskuse

12/ Usnesení

13/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,  že  je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o dotaci z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2018.  Žádost na opravu MK V. etapa byla podána. Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem pokácet 3 ks stromů na obecních pozemcích, které výrazně ohrožují majetek, zdraví a životy lidí.

Jedná se o:

 • 1 ks Lípy Velkolisté o obvodu kmene 204 cm*, která roste na pozemku žadatele
  • p.č. 759/1vk.ú. a obci Nezdřev.
 • 1 ks Jírovce Maďal o obvodu kmene 297 cm*, která roste na pozemku žadatele
  • p.č. 758/8 vk.ú. a obci Nezdřev.
 • 1 ks Ořešáku královského o obvodu kmene 245 cm*, který roste na pozemku žadatele p.č. 87/3 vk.ú. a obci Nezdřev.

* Obvod kmene dřevin je měřen ve výšce 130 cm nad zemí.

Stromy rostou  v bezprostřední blízkosti obytných domů. Vzhledem k jejich vzrůstu a vzdálenosti od stavby je zřejmé, že dřevina ohrožuje majetek, zdraví a životy lidí.

Zastupitelé záměr jednohlasně schválili.

6/ Starosta obce přednesl cenovou nabídku od Františka Richtera, Jakubova 111, Roudné 370 07 na pokácení zmíněných stromů.

Jírovec (kácení)   9000,-

Ořech (kácení)     3500,-

Lípa (kácení)        3500,-

Cena celkem 16 000 Kč. Není plátce DPH.

Zastupitelé nabídku jednohlasně schválili.

7/Zastupitelé jednohlasně schválili, odprodej 1m3 dřeva z pokácených stromů za cenu      150 Kč, pro občany, kteří o dřevo projeví zájem.

8/Starosta obce seznámil zastupitele z rozpočtovou změnou č.1.

Příjmy: 22 530 Kč.

Zapojená dotace na volbu prezidenta republiky ve výši 22 530 Kč.

Výdaje: 24 530 Kč.

Navýšení výdajů na volbu prezidenta republiky ve výši 22 530 Kč.

Navýšení výdajů u vnitřní správy o 2  000 Kč.

Rozpočtová změna č.1 byla jednohlasně schválena.

 

9/ Zastupitelé jednohlasně schválili kalkulaci stočného na rok 2018.

 

10/Zastupitelé obce byly účetní obce seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2017, kterou jednohlasně schválili.

 

Usnesení:

 

ZO schvaluje:

 Pokácet 3 ks stromů na obecních pozemcích, které výrazně ohrožují majetek, zdraví a životy lidí.

Jedná se o:

 • 1 ks Lípy Velkolisté o obvodu kmene 204 cm*, která roste na pozemku žadatele
  • p.č. 759/1vk.ú. a obci Nezdřev.
 • 1 ks Jírovce Maďal o obvodu kmene 297 cm*, která roste na pozemku žadatele1 ks Ořešáku královského o obvodu kmene 245 cm*, který roste na pozemku žadatele p.č. 87/3 vk.ú. a obci Nezdřev.
  • p.č. 758/8 vk.ú. a obci Nezdřev.

Jednohlasně č.j. 01/2018

 

Cenovou nabídku od Františka Richtera, Jakubova 111, Roudné 370 07 na pokácení zmíněných stromů.

Jírovec (kácení)   9000,-

Ořech (kácení)     3500,-

Lípa (kácení)        3500,-

Cena celkem 16 000 Kč. Není plátce DPH.

Jednohlasně č.j. 02/2018

 

Odprodej 1m3 dřeva z pokácených stromů za cenu 150 Kč, pro občany, kteří o dřevo projeví zájem.

Jednohlasně č.j. 03/2018

 

Účetní uzávěrkou za rok 2017.

Jednohlasně č.j. 04/2018

 

Rozpočtovou změnu č.1.

Příjmy: 22 530 Kč.

Zapojená dotace na volbu prezidenta republiky ve výši 22 530 Kč.

Výdaje: 24 530 Kč.

Navýšení výdajů na volbu prezidenta republiky ve výši 22 530 Kč.

Navýšení výdajů u vnitřní správy o 2  000 Kč.

Jednohlasně č.j. 05/2018

 

Kalkulaci stočného na rok 2018

Jednohlasně č.j. 06/2018

 

ZO bere na vědomí :

 

- Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2018.

Žádost na opravu MK V etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

 

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka             Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

Michal Větrovec

 Starosta: Petr Chlanda                                    Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis

ze  zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2018

Datum konání:  22. května 2018

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

Program:

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Schválení  závěrečného  účtu obce Nezdřev za rok 2017.

5/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2017.

6/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2017.

7/ Schválení Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018 v hodnotě

300 000 Kč na : Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce V. etapa

8/ Schválení Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018 pro sdružení obcí na

povodí Hradišťského potoka, na Naučnou stezku územím Hradišťského potoka - II. Etapa

v celkové hodnotě 140 000 Kč. Spoluúčast obce  20 000 Kč.

9/Schválení zhotovitele díla Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce

V. Etapa.

10/ Obecní brigáda na úklid obce.

11/Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na obební byt č.p. 8 a

nebytových prostor- Nezdřevské hospody

12/Rozpočtová změna č. 2.

13/ Diskuse

14/ Usnesení

15/ Závěr

 

 Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.

 6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017, kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly  Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

 7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.

 8/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018  ve výši 300 000 Kč, na Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce  V. etapa

 9/Starosta obce seznámil zastupitele s přiznáním dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018 pro sdružení obcí na  povodí Hradišťského potoka, jehož jsme členem, na Naučnou stezku územím Hradišťského potoka - II. Etapa  v celkové hodnotě 140 000 Kč. Spoluúčast obce  20 000 Kč.

Zastupitelé příjem dotace jednohlasně schválili.

 10/ Zastupitelé obce byly seznámeni s nabídkami stavebních firem stavbu „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce V. etapa. Nabídky podaly tyto firmy:

Eurovia Silba a.s Plzeň         768 848,52 Kč s DPH

Silnice Horšovský Týn          967 998,79  Kč s DPH

Strabag Písek                         852 770,66 Kč s DPH

Silnice Klatovy a.s                772 246,20 Kč s DPH

Swietelsky a.s. Strakonice     847 663,08Kč s DPH

Znakon a.s. Sousedovice       826 772,43 kč s DPH

Po krátké diskusi zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Eurovia Silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací V. etapa. Uložili starostovi obce uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o dílo na částku 768 848,52 Kč s DPH.

 11/Starosta obce seznámil zastupitele  a přítomné občany s termínem a popisem prací, které

budou provedeny při obecní brigádě.

Brigáda proběhne 26.5.2018.

Zastupitelé toto berou na vědomí.

 12/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Milana Palečka na obecní byt a hospodu čp. 8

 13/Starosta obce seznámil zastupitele z rozpočtovou změnou č.2.

Příjmy: 0 Kč.

Výdaje: 15 000 Kč.

Navýšení výdajů na lesní hospodářství ve výši 15 000 Kč.

Rozpočtová změna č.2 byla jednohlasně schválena.

 13/ V diskusi přednesl zastupitel obce Jiří Čepelák připomínku k neutěšenému stavu komunikace z naší obce směrem na hráz rybníka Strašil, která je ve správě SUS Plzeň.

Starosta obce přislíbil, že se pokusí pořádat správce komunikace o její opravu.

Usnesení:

ZO schvaluje:

Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 07/2018

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly  Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 08/2018

 

Rozbor hospodaření za rok 2017.

Jednohlasně č.j. 09/2018

 

Příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018  ve výši 300 000 Kč, na „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce  V. etapa

Jednohlasně č.j. 10/2018

 

Příjem dotace z programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018 pro sdružení obcí na  povodí Hradišťského potoka, jehož jsme členem, na Naučnou stezku územím Hradišťského potoka - II. Etapa  v celkové hodnotě 140 000 Kč. Spoluúčast obce  20 000 Kč.

Jednohlasně č.j. 11/2018

 

Firmu Eurovia Silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací IV. etapa. za částku  768 848,52 Kč s DPH.

Jednohlasně č.j. 12/2018

 

Prodloužení nájemní smlouvy p. Milana Palečka na obecní byt a hospodu čp. 8 o další rok.

Jednohlasně č.j. 13/2018

Rozpočtovou změnou č.2.

Příjmy: 0 Kč.

Výdaje: 15 000 Kč.

Navýšení výdajů na lesní hospodářství ve výši 22 530 Kč.

Jednohlasně č.j. 14/2018

ZO bere na vědomí :

 

Termín a popis prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

 

Ukládá:

Starostovi obce, uzavřít s vítěznou firmou Eurovia Silba a.s. Plzeň, smlouvu o dílo a navýšit rozsah prací na částku 768 848,52 Kč s DPH.

 

Kontaktovat správce komunikace vedoucí z naší obce na hráz rybníka Strašil a pokusit se zajistit její opravu.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                          Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec

                                                                                                              Michal  Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                                                             Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Č.3/2018

Datum konání: 11. července 2018

Místnost konání:místnost obecního úřadu v Nezdřevě                          .

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání

4 Volby do zastupitelstev obcí - informace

5/Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu.

6/Diskuse

7/Usnesení

8/ Závěr

Průběh zasedání:

 1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je   usnášení   schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

 3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

 4/ Starosta obce seznámil zastupitele s termínem a podmínkami voleb do zastupitelstev obcí. Veškeré podklady a tiskopisy pro tyto volby jsou na webových stránkách obce a obecní vývěsce.                                                    Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 5/ Zastupitelé obce byly seznámeni s předloženým návrhem na zkrácený postup pořízení změny územního plánu obce Nezdřev.

Žádost podala p. Marcela Chlandová, Pod Bručnou č.p. 383/12, Černice, 326 00 Plzeň. Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s jeho změnou.

Zastupitelé změnu územního plánu jednohlasně chválili.

 Jednohlasně schvalili Vojtěcha Červeného k projednání změny č. 1 ÚP Nezdřev

Usnesení:

 ZO

Schvaluje:

 Pořízení změny č. 1.ÚP Nezdřev zkráceným postupem dle paragrafu 55a stavebního zákona.

Jednohlasně č.j. 15/2018

 Schvaluje Vojtěcha Červeného k projednání změny č. 1 ÚP Nezdřev

Jednohlasně č.j. 16/2018

 

Bere na vědomí.

 termín a podmínky voleb do zastupitelstev obcí.

Veškeré podklady a tiskopisy pro tyto volby jsou na webových stránkách obce a obecní

vývěsce.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                     Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2018

Datum konání: 23. srpna 2018.

Místnost konání:místnost obecního úřadu   

v Nezdřevě                          .

   

Program:

1/Zahájení

2/Určení ověřovatelů zápisu

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Rozpočtová změna č. 3

5/ Oprava komunikace III. třídy vedoucí z naší obce na hráz rybníka Strašil 6/Diskuse

7/ Usnesení

8/Závěr

 

Průběh zasedání :

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,

poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec  a pan Jaroslav Brabec.

3/Zastupitelé obce jednohlasně schválili  rozpočtovou změnu č.3

 

Příjmy: 320 000 Kč.

Zapojená dotace na opravu komunikace ve výši 300 000 Kč

Navýšení DPH o 20 000 Kč.

 

Výdaje:  815 000 Kč.

Navýšení  NP o 10 000 Kč

Navýšení dárk. balíčků o 5 000 Kč

Oprava MK navýšení o 800 000 Kč

 

 

4/Zastupitelé obce byli seznámeni starostou obce, o průběhu jednání s SUS plzeňského kraje o, nutnosti opravy komunikaci III. Třídy, vedoucí z naší obce směrem k rybníku Strašil, jhož je správcem. Správa a údržba silnic PK se vyjádřila kladně a slíbila brzkou opravu komunikace.

Zastupitelé správu berou na vědomí

 

 

Usnesení:

ZO schvaluje:

Rozpočtovou změnu č.3

Příjmy: 320 000 Kč.

Zapojená dotace na opravu komunikace ve výši 300 000 Kč

Navýšení DPH o 20 000 Kč.

 

Výdaje:  815 000 Kč.

Navýšení  NP o 10 000 Kč.

Navýšení dárk. balíčků o 5 000 Kč.

Oprava MK navýšení o 800 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 17/2018

Bere na vědomí:

Správu starosty o průběhu jednání s SUS plzeňského kraje, o nutnosti opravy komunikaci III. Třídy, vedoucí z naší obce směrem k rybníku Strašil, jehož je správcem. Správa a údržba silnic PK se vyjádřila kladně a slíbila brzkou opravu komunikace.

Zastupitelé správu berou na vědomí

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2018

Datum konání: 26. Září 2018.

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/Rozpočtová změna č.4

5/ Oprava komunikace III. třídy vedoucí z naší obce na hráz rybníka Strašil

6/ Diskuse

7/ Usnesení

8/Závěr

 

Průběh zasedání :

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání je   usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

 

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 

3/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 4

Příjmy: 31600 Kč.

- navýšení dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 30 000 Kč

Výdaje: 30 000 Kč.

- na volby do zastupitelstva obce ve výši 30 000 Kč.

 

12/Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni se stavem opravy komunikace směrem na rybník Strašil, jehož opravu přislíbil správce komunikace SUS plzeňského kraje.  Cesta byla ve velmi dobré kvalitě opravena.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 

Usnesení:

 ZO schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 4

Příjmy: 31600 Kč.

- navýšení dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši 30 000 Kč

Výdaje: 30 000 Kč.

- na volby do zastupitelstva obce ve výši 30 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 18/2018

 

Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zápis z ustavujícího  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 6/2018

Datum konání: 30. října  2018.

Místnost konání:místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

Program :

 1. Zahájení.

2. Složení slibu členy zastupitelstva.

3. Určení ověřovatelů zápisu.

4. Schválení programu.

5. Volba starosty a místostarosty.

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru.

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

§ 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků)

8. Diskuse.

9. Usnesení.

10. Závěr.

Zahájení zasedání zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva obce Nezdřev ( dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.05 hodin dosavadním starostou Petrem Chlandou („dále jako předsedající").

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů , v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdřev zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.10 2018 do 30.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

  Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající  určil ověřovateli zápisu p.Michala Větrovce a p.Jaroslava Brabce a zapisovatelem p.Petra Chaloupku.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1) Volba starosty a místostarosty

a. určení počtu místostarostů

b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c. určení způsobu volby starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty

 

d. Zřízení finančního a kontrolního výboru

e.  určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

f.  volba předsedy finančního výboru

g. volba předsedy kontrolního výboru

h. volba členů finančního výboru

ch. volba členů kontrolního výboru

 

2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

3)  Diskuse

 

Výsledek hlasování:                             Pro 7   Proti  0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/18bylo schváleno.

 

Bod I - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:             Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/18 bylo schváleno.

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:        Pro 7         Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/18 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:     Pro    7       Proti    0       Zdrželi se  0

Usnesení č. 22/18 bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chaloupka navrhl zvolit do funkce starosty p Petra Chlandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí  starostou Petra Chlandu

Výsledek hlasování:   Pro 6     Proti 0     Zdrželi se 1

Usnesení č. 23/18 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající").

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Vojtěcha Červeného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí místostarostou p. Vojtěcha Červeného

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 24/18 bylo schváleno.

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:         Pro ..7           Proti ..0         Zdrželi se ..0

Usnesení č. 25/18 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Michal Větrovec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jaroslava Brabce

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou finančního výboru Jaroslava Brabce

Výsledek hlasování:   Pro ..6         Proti ..0         Zdrželi se ..1

Usnesení č. 26/18 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vojtěch Červený navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Čepeláka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Čepeláka

Výsledek hlasování:   Pro ..6      Proti ..0 Zdrželi se ..1

Usnesení č. 27/18 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chlanda navrhl zvolit členem finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.. A členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Chaloupku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.

Výsledek hlasování:   Pro ..7     Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 28/18 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Chaloupku.

Výsledek hlasování:   Pro ..7  Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 29/18 bylo schváleno.

 

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla, v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje že nebude poskytována měsíční odměna za výkon funkce členům zastupitelstva.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 30/18 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 3500 Kč hrubého (§318/2017 Sb). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 31/18 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce 11 720 Kč hrubého(§318/2017 Sb). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 720 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 32/18 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s

§ 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši předseda 570 Kč,  členové 250 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 570 Kč hrubého měsíčně a člena výboru ve výši 250 Kč drubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.

Výsledek hlasování:   Pro ..7       Proti ..0       Zdrželi se ..0

Usnesení č. 33/18 bylo schváleno.

 

 

Bod V -Diskuse:

 

Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo přípravu na inventarizaci majetku obce za rok 2018 . Předsedající navrhl termín inventury na 30 .12.2018 . Dále navrhl složení inventurní komise ve Složení : Jaroslav Brabec , předseda a  členové :

Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chlanda , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje inventurní komisi ve složení : : předseda : Jaroslav Brabec

členové : Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.

Výsledek hlasování:   Pro ..6       Proti ..0       Zdrželi se ..1

Usnesení č. 34/18 bylo schváleno.

 

Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (ARES) mezi obcí Nezdřev a Kasejovice. Předsedající navrhl dodatek ke smlouvě schválit

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje dodatek ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (ARES) mezi obcí Nezdřev a Kasejovice.

Výsledek hlasování:   Pro ..7       Proti ..0       Zdrželi se .0

Usnesení č. 35/18 bylo schváleno.

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00

Přílohy zápisu:

-        Prezenční listina

-        Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

-        Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.10.2018

 

Zapisovatel:   Petr Chaloupka.......................................................................  dne 30.10.2018

 

 

Ověřovatelé:   Michal Větrovec,..................................................................... dne 30.10.2018

 

Jaroslav Brabec          .................................................................................. dne 30.10.2018

 

Starosta:          Petr Chlanda                               ..........................................dne 30.10.2018

 

Místostarosta: Vojtěch Červený                ............................................. .........dne 30.10.2018

 

 

Příloha č. 1

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdřev dne 30.10. 2018

Prezenční listina

 

 

Jméno a příjmení

člena zastupitelstva obce:

 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdřev dne 30.10. 2018 - Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

 

S l i b

člena zastupitelstva obce.

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].

 

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Podpis:

 

Petr Chlanda

 

 

 

Jaroslav Brabec

 

 

 

Vojtěch Červený st.

 

 

 

Vojtěch Červený ml.

 

 

 

Jiří Čepelák

 

 

 

Petr Chaloupka

 

 

 

Michal Větrovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nezdřevě  30.10.2018.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.7/2018

Datum konání: 29. LISTOPADU 2018.

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozpočtová změna č. 5

5/ Dárkové balíčky pro důchodce

6/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2019.

7/Poplatek za odpady v roce 2019.

8/Schválení odměny p. Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany.

9/Ohňostroj k novému roku 2019.

10/Reklamace polních cest v majetku obce.

11/Dětský maškarní ples v roce 2019.

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/Závěr

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO, ( Vojtěch Červený ml. omluven) zasedání je  usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

3/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 5

Příjmy: 80 000 Kč

- navýšení DPH o 50 000Kč

-navýšení závislé činnosti o 30 000Kč

Výdaje: 70 000 Kč

-navýšení u zastupitelů o 60 000 Kč

-navýšení  u vnitřní správy 10 000Kč

3/Zastupitelé obce prodiskutovali plán zajištění a roznosu dárkových balíčků pro důchodce k vánočním svátkům. Michal Větrovec zajistí dárkové balíčky.  Roznos proběhne v pátek 21.12.2018 v 18. 00 hod.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na opravu střechy nezdřevské hospody.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rumpold  P s.r.o. ze Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2019. Ceny za vývoz odpadů se zvednou o 7 procent oproti letošnímu roku. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok. Rozdíl ceny bude dotovat obec.

6/Starosta obce navrhl vyplatit jednorázovou odměnu p. Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany a to ve výši 5 000 Kč čistého.

Zastupitelé odměnu ve výši 5 000 Kč čistého p. Chaloupkové jednohlasně schválili.

7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili částku 17 000 Kč, na pořízení ohňostroje k novému roku, který bude odpálen 1.1.2018 v 19,00 hodin.

8/Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni s reklamací stavebních prací v záruční době na polních cestách HPC 1 a HPC 2. Byla provedena oprava drenážní šachty, oprava dláždění propustku,

byly dosypány krajnice štěrkodrtí.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

9/ V diskuzi starosta oznámil zastupitelům, že nějaký vandal poničil oplocení okolo čerpací stanice splaškové kanalizace, které je nutné opravit.

Zastupitelstvo obce uložilo místo starostovi obce zajistit jeho opravu.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 5

Příjmy: 80 000 Kč

- navýšení DPH o 50 000Kč

-navýšení závislé činnosti o 30 000Kč

Výdaje: 70 000 Kč

-navýšení u zastupitelů o 60 000 Kč

-navýšení  u vnitřní správy 10 000Kč

Jednohlasně. Č. j. 35/18

Podat žádost o dotaci na opravu střechy nezdřevské hospody. s  dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2019.

Jednohlasně. Č. j. 36/18

Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.

Jednohlasně. Č. j. 37/18

Vyplatit jednorázovou odměnu p. Chaloupkové za zajištění výdeje pečiva pro občany a to ve výši 5 000 Kč čistého.

Jednohlasně. Č. j. 38/18

Částku 17 000 Kč, na pořízení ohňostroje k novému roku, který bude odpálen 1.1.2018 v 19,00 hodin.

Jednohlasně. Č. j. 39/18

 

Bere na vědomí

Reklamaci stavebních prací v záruční době na polních cestách HPC 1 a HPC 2. Byla provedena oprava drenážní šachty, oprava dláždění propustku, byly dosypány krajnice štěrkodrtí.

 

ZO ukládá:

Místostarostovi obce, zajistit opravu oplocení okolo čerpací stanice splaškové kanalizace .

Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.8/2017

Datum konání: 27.prosince 2018.

Místnost konání: místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozbor hospodaření k 27.12.2018.

5/Rozpočtová změna č. 6

6/ Schválení rozpočtu obce na rok 2019.

7/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2019.

8/Poplatek za odpady 2019.

9/Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy.

10/Žádost  firmy REMA AOS o možnou spolupráci ve smyslu zákona o obalech.

11/KÚPK, žádost o zveřejnění informace.

12/ Diskuse

12/ Usnesení

12/Závěr

 

Průběh zasedání :

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluven Jiří Čepelák.

 

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

 

3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Místostarosta obce, zajistit opravu oplocení okolo čerpací stanice splaškové kanalizace .

Úkol trvá.

 

4/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 6

Příjmy: 18 000 Kč

- navýšení naně z nemovitostí  o 10 000Kč

-navýšení pronájmu o 2 000Kč

- navýšení pronájmu pozemků o 6 000 Kč

Výdaje: 0 Kč

 

6/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2019.

Příjmy celkem 1 880 000 Kč, výdaje 1 880 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 

7/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na opravu střechy kulturního zařízení a uložili starostovi obce nechat vypracovat cenovou nabídku odbornou firmou.

 

8/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rumpold  P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2019. Ceny za vývoz odpadů se zvednou 7 procent oproti letošnímu roku. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok. Rozdíl ceny bude dotovat obec.

 

9/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok. Zastupitelé jednohlasně schválili její prodloužení.

 

10/ Zastupitelé obce byli seznámeni s požadavkem firmy REMA AOS o možnou spolupráci ve smyslu zákona o obalech.

Zastupitelé obce jednohlasně spolupráci odmítli.

 

11/ Starosta obce přednesl zastupitelům informaci z krajského úřadu plzeňského kraje o kůrovcové kalamitě v našem regionu a ukládá občanům a firmám vlastnící les, vytěžit napadené stromy do 30.3.2019, jinak hrozí sankce.

Zastupitelé berou informaci na vědomí a ukládají starostovi obce zajistit vytěžení smrků napadených kůrovcem v majetku obce do tohoto data.

 

12/ V diskusi starosta obce poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 

13/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.

 

Schůze ukončena v 18.50 hod.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:

Návrh rozpočtu na rok 2019.

Příjmy celkem 1 880 000 Kč, výdaje 1880 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 40/2018

 

Rozpočtovou změnu č. 6

Příjmy: 18 000 Kč

- navýšení naně z nemovitostí  o 10 000Kč

-navýšení pronájmu o 2 000Kč

- navýšení pronájmu pozemků o 6 000 Kč

Výdaje: 0 Kč

 

Podat žádost o dotaci na opravu střechy kulturního zařízení, s  dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2018.

Jednohlasně. Č. j. 41/2019

 

Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.

Jednohlasně. Č. j. 42/2018

 

Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok

Jednohlasně. Č. j. 43/2018

 

ZO neschvaluje:

Jednání s firmou REMA AOS o možnou spolupráci ve smyslu zákona o obalech.

 

ZO bere na vědomí:

 

Rozbor hospodaření k 29.12.2017.

 

Informaci z krajského úřadu plzeňského kraje o kůrovcové kalamitě v našem regionu

 

Poděkovaní všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

ZO ukládá:

Starostovi obce zajistit vytěžení napadených stromů kůrovcem z obecních lesů.

Starostovi obce nechat vypracovat cenovou nabídku na opravu střechy na kulturním zařízení.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz