Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2017

Datum konání: 14.února 2017

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program: bestreplicashop.com

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2017.
5/ Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy
6/Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy.
7/Obecní brigáda- termín
8/Návrh znění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.
9/Schválení účetní uzávěrky za rok 2016.
10/Schválení pronájmu pozemku parc. Č. 845 o výměře 2 908 m2. Spodní Oudol.
10/Schválení pronájmu pozemku parc. Č. 996 o výměře 4414 m2. Spodní Štěrbina.
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2017. Žádost na opravu MK IV. etapa byla podána. Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp. 8 a přilehlých nebytových prostor ( nezdřevské hospody).
Zastupitelé žádost jednohlasně schválili.

6/Zastupitelé jednohlasné schválili smlouvu mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice ,o vytvoření společného školního obvodu spádové školy. Mateřské školy a základní školy v Kasejovicích.

7/Starosta obce seznámil zastupitele s termínem a pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě a poprosil občany o hojnou účast. Termín brigády bude 4. 3. 2017.
Zastupitelé termín brigády berou na vědomí.

8/Starosta obce přednesl znění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a regulaci hlučných činností, kterou bude posílat k odsouhlasení na ministerstvo vnitra.
Zastupitelé znění bez výhrad berou na vědomí.

7/Zastupitelé obce byly účetní obce seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2016, kterou jednohlasně schválili.

8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili pronájem pozemku parc. Č. 845 o výměře 2 908 m2. Spodní Oudol, spolku občanů Dolní Oudol za cenu 400 Kč za rok na dobu 20 let.
Ukládají starostovi obce sepsat pachtovní smlouvu.


8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili pronájem pozemku parc. Č. 996 o výměře 4414 m2. Spodní Štěrbina., spolku občanů Dolní Štěrbina za cenu 500 Kč za rok na dobu 20 let.
Ukládají starostovi obce sepsat pachtovní smlouvu.


Usnesení:

ZO schvaluje:

Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp 8 a přilehlých
nebytových prostor( bezdrevské hospody).
Jednohlasně č.j 01/2017

Smlouvu mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovice ,o vytvoření společného školního obvodu spádové školy. Mateřské školy a základní školy v Kasejovicích.
Jednohlasně č.j. 02/2017


Účetní uzávěrkou za rok 2016.
Jednohlasně č.j. 03/2017

Pronájem pozemku parc. Č. 845 o výměře 2 908 m2. Spodní Oudol, spolku občanů Dolní Oudol za cenu 400 Kč za rok na dobu 20 let.
Jednohlasně č.j. 04/2017

schválili pronájem pozemku parc. Č. 996 o výměře 4414 m2. Spodní Štěrbina., spolku občanů Dolní Štěrbina za cenu 500 Kč za rok na dobu 20 let.
Jednohlasně č.j. 05/2017


ZO bere na vědomí :

- Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2017.
Žádost na opravu MK 4 etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

-Seznámeni s pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě. Termín brigády
4. 3. 2017.
-Znění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a regulaci hlučných činností, kterou bude posílat k odsouhlasení na ministerstvo vnitra.


ZO ukládá:
Starostovi obce sepsat pachtovní smlouvu na pronájem obecních rybníků Dolní Oudol a Dolní Štěrbina s nájemci.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                         Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                          Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2017

Datum konání: 11. května 2017
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozpočtová změna č. 1.
5/ Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2016.
6/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2016.
7/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2016.
8/ Schválení dotace z plzeňského kraje v hodnotě 350 000 Kč na :
„Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce IV. etapa
9/ Obecní brigáda na úklid obce.
10/ Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu
11/ Digitalizace obecní kroniky.
12/Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek.
14/Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na čp 8..
15/Schválení dotace z plzeňského kraje pro mikroregion hradišťského potoka, jehož jsme
členem v hodnotě 200 000 Kč, na turistická zastavení a úpravu cest.
16/ Diskuse
17/ Usnesení
18/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1
Příjmy: 25 000 Kč
- Příjmy z pozemků 5 000 Kč
- Vratky DPH 20 000

Výdaje: 51 500 Kč
- navýšení činnosti místní správy o 20 000 Kč
- navýšení u nebyt.hosp. o 30 000 Kč
- navýšení činnosti hasičů o 1 500 Kč

Rozpočtové opatření č. 1 bylo jednohlasně schváleno.

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2016 bez
výhrad.

6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad.

8/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z Plzeňského kraje ve výši
350 000 Kč, na „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce IV. etapa

9/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s termínem a popisem prací, které
budou provedeny při obecní brigádě.
Brigáda proběhne 20.5.2017.
Provede se: Výměna krytiny na klubovně, pokládka nové zámkové dlažby před hospodou, posešení travnatých ploch v obci, oprava požární nádrže, oprava oplocení před čp. 50, základové desky pro osazení požeráku na rybnících Dolní Oudol a Dolní Štěrbina, převoz dřeva od klubovny do skladu za obecním úřadem, oprava polní cesty směrem na Novou Ves,
Stržení krajnic na silnici směrem na Řesanice.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

11/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o nočním klidu.

12/ Zastupitelé obce byli seznámení s cenou nabídku na digitalizaci obecní kroniky.
Jednalo by se o naskenování 229 stran textu, strany o rozměrech 33,5x20,5 cm.
Cena celkem 4 012 Kč bez DPH.
Kronika by byla k nahlédnutí na obecních stránkách.
Zastupitelé obce jednohlasně schválili provést digitalizaci obecní kroniky za cenu víše.

13/Starosta obce seznámil zastupitele se směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
Po krátké diskusi byla směrnice jednohlasně schválena.

14/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Milana Palečka na obecní byt a hospodu čp. 8

15/ Starosta obce seznámil zastupitele s přiznáním dotace krajského úřadu Plzeňského kraje pro mikroregion hradišťského potoka, jehož je obec členem, na vybudování turistických zastavení a úpravy cest. Dotace činí 200 000 Kč celkem. Dotace obce činí 50 000 Kč, spoluúčast 40 000.
Dotace byla jednohlasně schválena.
Usnesení:

ZO schvaluje:
- rozpočtově opatření č. 1:

Příjmy: 25 000 Kč
- Příjmy z pozemků 5 000 Kč
- Vratky DPH 20 000

Výdaje: 51 500 Kč
- navýšení činnosti místní správy o 20 000 Kč
- navýšení u nebyt.hosp. o 30 000 Kč
- navýšení činnosti hasičů o 1 500 Kč

Jednohlasně č.j. 06/2017

Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
Jednohlasně č.j. 07/2017

 

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 08/2017

Rozbor hospodaření za rok 2016.
Jednohlasně č.j. 09/2017

Příjem dotace z Plzeňského kraje ve výši 350 000 Kč, na „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce IV. Etapa.
Jednohlasně č.j. 10/2017

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o nočním klidu.
Jednohlasně č.j. 11/2017


Provést digitalizaci obecní kroniky za cenu 4012 bez DPH.
Jednohlasně č.j. 12/2017

Směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
Jednohlasně č.j. 13/2017

Prodloužení nájemní smlouvy p. Milana Palečka na obecní byt a hospodu čp. 8 o další rok.
Jednohlasně č.j. 14/2017

Dotace krajského úřadu Plzeňského kraje pro mikroregion hradišťského potoka, jehož je obec členem, na vybudování turistických zastavení a úpravy cest. Dotace činí 200 000 Kč celkem. Dotace obce činí 50 000 Kč, spoluúčast 40 000.
Jednohlasně č.j. 15/2017


ZO bere na vědomí :

Termín a popis prací, které budou provedeny při obecní brigádě.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                             Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                              Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č.3/2017

Datum konání: 18. července 2017

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4 Rozpočtová změna č. 2
4/Rekonstrukce polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav.
5/Schválení zhotovitele díla „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce
IV. Etapa.
6/Diskuse
7/Usnesení
8/ Závěr

 

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2

Příjmy: 350 000 Kč
- zapojena dotace na opravu komunikací ve výši 350 000 Kč
Výdaje: 658 000 Kč
- opravy komunikací 600 000 Kč
- ost.os.náklady MH 15 000 Kč
- zdravotní pojištění MH 3 000 Kč
- ost.neinv.transfery 40 000 Kč -Hradišťský potok
Rozpočtové opatření č. 2 bylo jednohlasně schváleno.


5/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem oprav polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav. V současné době se provádí pokládka štěrkodrtí , pokládají se silnišní panely na hráze rybníků, provádí se propustky.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.


9/ Zastupitelé obce byly seznámeni s nabídkami stavebních firem stavbu „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce IV. etapa. Nabídky podaly tyto firmy:
Eurovia Silba a.s 568 625,59 Kč s DPH
Silnice Horšovský Týn 616 343,75 Kč s DPH
Silnice Chmelíř 539 474 Kč s DPH
Silnice Klatovy a.s 577 115,55 Kč s DPH
Swietelsky a.s. 655 382 Kč s DPH
Po krátké diskusi zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Eurovia Silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací IV. etapa. Uložili starostovi obce uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o dílo a navýšit rozsah prací na částku 590 381,39 Kč s DPH.

 

Usnesení:

ZO
Schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2

Příjmy: 350 000 Kč
- zapojena dotace na opravu komunikací ve výši 350 000 Kč
Výdaje: 658 000 Kč
- opravy komunikací 600 000 Kč
- ost.os.náklady MH 15 000 Kč
- zdravotní pojištění MH 3 000 Kč
- ost.neinv.transfery 40 000 Kč -Hradišťský potok
Jednohlasně č.j. 16/2017

Firmu Eurovia Silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací IV. etapa. za částku 590 381,39 Kč s DPH.
Jednohlasně č.j. 17/2017


Bere na vědomí.

- Stav oprav polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav

- Nutnost provést vykácení náletových dřevin v trase budoucích polních cest.

Ukládá:

Starostovi obce, uzavřít s vítěznou firmou Eurovia Silba a.s. Plzeň, smlouvu o dílo a navýšit rozsah prací na částku 590 381,39 Kč s DPH


Zapsal: Petr Chaloupka                       Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec
Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                        Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2017
Datum konání: 12. Října 2017.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/Žádost pana Jiřího Vlčka o povolení prací na obecním pozemku a o uložení
materiálu.
6/Nařízení vlády- schválení výši odměn zastupitelstev územních samosprávných
celků.
7/Oprava místních komunikací IV. Etapa vyhodnocení.
8/Plán inventur za rok 2017.
9/ Komplexní pozemkové úpravy, stav oprav polních cest
10/Obecní brigáda- úprava sálu.
10/Diskuse
9/ Usnesení
10/Závěr

 

 

Průběh zasedání :


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.3

Příjmy:198 400 Kč.
Zapojená dotace na volby do PS a Parlamentu ČR ve výši 18 400 Kč
Navýšení daň z příjmu f.o. ve výši 50 000 Kč
Navýšení daň z příjmu práv.o. ve výši 50 000 kč
Navýšení DPH o 80 000 Kč.

Výdaje: 102 400 Kč.
Navýšení na volby do PS a Parlamentu ČR ve výši 18 400 Kč
NP navýšení o 26 000 Kč
Oprava silnic navýšení o 30 000 Kč
ČOV navýšení o 20 000 kč
Činnost místní správy navýšení o 8 000 Kč

4/Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí pana Jiřího Vlčka o povolení prací na obecním pozemku a o uložení zeminy na skládku. Jedná se o okopání zeminy okolo obvodové zdi a její odizolování od vlhkosti.
Zastupitelé jednohlasně souhlasili.
Zastupitelé obce byli starostou seznámení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb o výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev, který nabývá platnost od 1.1.2018. Jedná se o to, že neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovy zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Neuvolněnému členovy zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty v obci do 300 obyvatel náleží odměna ve výši 36 499 Kč a to od 1.1.2018. Zastupitelé po dlouhé diskusi jednohlasně schválili výši odměny starostovi obce ve výši 11 000 Kč.
Ostatní odměny zastupitelů zůstávají nezměněny.


5/Zastupitelé obce byli seznámeni starostou obce se stavem oprav místních komunikací IV. etapy. Firma Eurovia Silba provedla pokládku nových živičných povrchů a opravila trhliny ve stávajících asfaltových plochách. Práce byly ukončeny bez vad a nedodělků. Cena prací dle SOD.
Zastupitelé správu berou na vědomí

6/zastupitelé obce berou na vědomí plán inventur za rok 2017.

7/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem komplexních pozemkových úprav- rekonstrukcí polních cest. Stavba polních cest byla zkolaudována bez vad a nedodělků.
Zastupitelé správu berou na vědomí.

7/ Zastupitelé byli seznámeni s konáním obecní brigády na úpravu sálu nezdřevské hospody.
Bude provedeno vydrátkování a napastování parket a omyty okna a židle.
Zastupitelé berou na vědomí.

Usnesení:

ZO schvaluje:
Rozpočtovou změnu č.3
Příjmy:198 400 Kč.
Zapojená dotace na volby do PS a Parlamentu ČR ve výši 18 400 Kč
Navýšení daň z příjmu f.o. ve výši 50 000 Kč
Navýšení daň z příjmu práv.o. ve výši 50 000 kč
Navýšení DPH o 80 000 Kč.

Výdaje: 102 400 Kč.
Navýšení na volby do PS a Parlamentu ČR ve výši 18 400 Kč
NP navýšení o 26 000 Kč
Oprava silnic navýšení o 30 000 Kč
ČOV navýšení o 20 000 kč
Činnost místní správy navýšení o 8 000 Kč
Jednohlasně. Č. j. 18/2017


Neuvolněnému členovy zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty v obci, odměnu ve výši 11 000 Kč. Ostatní odměny zastupitelů zůstávají nezměněny.
Jednohlasně. Č. j. 19/2017

 


Bere na vědomí:
Stav oprav místních komunikací IV. Etapy. Firma Eurovia Silba provedla pokládku nových živičných povrchů a opravila trhliny ve stávajících asfaltových plochách a práce byly ukončeny bez vad a nedodělků. Cena prací dle SOD.

Plán inventur za rok 2017.

Stav komplexních pozemkových úprav- rekonstrukcí polních cest. Stavba polních cest byla zkolaudována bez vad a nedodělků.

Konání obecní brigády na úpravu sálu nezdřevské hospody.
Bude provedeno vydrátkování a napastování parket a omyty okna a židle.

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka         Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec

Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda           Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2017
Datum konání: 29.prosince 2017.


Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozbor hospodaření k 29.12.2017.
5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2018.
6/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2017.
7/Poplatek za odpady 2018.
8/Žádost ZO ČSV, z.s. Kasejovice o finanční příspěvek na činnost organizace.
9/Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy.
10/Žádost ZŠ Kasejovice o finanční příspěvek na pořízení počítačové učebny.
11/Rozpočtová změna č.4
12/Stav polních cest HPC 1 a HPC 2
13/Rozpočtový výhled na období 1018- 2021.
14/Nové smlouvy o odvádění odpadních vod,
15/Volby na prezidenta ČR.
16/ Diskuse- poděkování p. Jiřimu Čepelákovi, Viktoru Jenderovi, ostatním za pomoc při
obecních brigádách.
- ohnostroj 1.1.2018 19,00
17/ Usnesení
18/Závěr

 


Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

3/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

4/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2017.
Příjmy celkem 1 795 000 Kč, výdaje 1 795 000 Kč.
Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.


5/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na opravu místních komunikace směrem na Řesanice. Celkem se jedná o pátou etapu oprav komunikací v majetku obce.


6/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rumpold P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2018. Ceny za vývoz odpadů se zvednou 7 procent oproti letošnímu roku. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok. Rozdíl ceny bude dotovat obec.

7/ Zastupitelé obce byli seznámeni se žádostí ZO ČSV v Kasejovicích o příspěvek na činnost organizace. Zastupitelé jednohlasně schválili přispět částkou 2 000 Kč na jejich činnost.

8/Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok. Zastupitelé jednohlasně schválili její prodloužení.

9/ Zastupitelé obce byli seznámeni se žádostí ZŠ v Kasejovicích o finanční příspěvek na pořízení počítačové učebny.. Zastupitelé šesti hlasy pro, (jeden se zdržel hlasování) schválili přispět částkou 10 000 Kč .

10/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č. 4
Příjmy: 31600 Kč
- navýšení u daně z nemovitosti o 5 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o. ve výši 10 000 Kč
- navýšení u daně z práv.osob o 15 000 Kč
- navýšení u BH o 1,6 tisíc
Výdaje: 2 000 Kč
- navýšení u dárkových balíčků o 2 000 Kč

11/ Starosta obce přednesl zastupitelům návrh rozpočtového výhledu na rok 2019-2021.
Zastupitelé rozpočtový výhled jednohlasně schválili.

12/Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni se stavem rekonstrukcí polních cest HPC1 a HPC2 . Polní cesty byli pozemkovým úřadem předány obci do majetku. Hodnota rekonstruovaných cest má hodnotu bezmála 10 milionu korun.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

13/Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s tím, že po novém roce budou muset všichni lidé, napojeni na veřejnou kanalizaci, podepsat nové smlouvy s obcí. Důvodem je změna zákona o vypouštění odpadních vod.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

9/ V diskusi starosta obce poděkoval panu Viktorovi Janderovi a Jiřímu Čepelákovi za zajišťování fotodokumentace na obecních akcích a aktualizaci internetových stránek obce.
Dále poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

10/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.


Schůze ukončena v 18.50 hod.


Usnesení:


ZO schvaluje:

Návrh rozpočtu na rok 2018.
Příjmy celkem 1 795 000 Kč, výdaje 1795 000 Kč.
Jednohlasně. Č. j. 20

Podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací V etapa- opravu prasklin na komunikaci směrem na Řesanice, s dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2018.
Jednohlasně. Č. j. 21

Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.
Jednohlasně. Č. j. 22

Rozpočtovou změnu č. 4
Příjmy: 48 500 Kč
- navýšení DPH o 40 000Kč
-navýšení pronájmu pozemků o 6500Kč
-navýšení pronájmu BH o 2 000Kč


Výdaje: 26 200 Kč
-navýšení u příspěvku o 2200 Kč
-navýšení u věcných darů o 4 000Kč
-navýšení oprav u NP o 20 000Kč
Jednohlasně. Č. j. 23

Příspěvek 2000 kč ZO ČSV v Kasejovicích na činnost organizace.
Jednohlasně. Č. j. 24

Žádost p.Maxima Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy o další rok
Jednohlasně. Č. j. 25

Žádost ZŠ v Kasejovicích o finanční příspěvek na pořízení počítačové učebny, částkou
10 000 Kč .
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 26 bylo schváleno


Rozpočtový výhledu na rok 2019-2021.
Jednohlasně. Č. j. 27


Bere na vědomí

Rozbor hospodaření k 29.12.2017.

Stav rekonstrukcí polních cest HPC1 a HPC2. Polní cesty byly pozemkovým úřadem předány obci do majetku. Hodnota rekonstruovaných cest má hodnotu bezmála 10 milionů korun.

Že po novém roce budou muset všichni lidé, napojeni na veřejnou kanalizaci, podepsat nové smlouvy s obcí. Důvodem je změna zákona o vypouštění odpadních vod.


Poděkování panu Viktorovi Janderovi a Jiřímu Čepelákovi za zajišťování fotodokumentace na obecních akcích a aktualizaci internetových stránek obce.

Poděkovaní všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.


Zapsal: Petr Chaloupka               Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec
Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                Místostarosta: Vojtěch Červený

Hublot Replica Watches www.hubbigsale.com

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz