Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2016

Datum konání: 10.března 2016

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2016.
6/Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu č.p. 8. a přilehlých
nebytových prostor( nezdrevské hospody).
7/Obecní brigáda- termín
8/Schválení zvýšení mzdy starosty obce Petra Chlandy.
9/Schválení účetní uzávěrky za rok 2015.
10/ Komplexní pozemkové úpravy- rekonstrukce polních cest.
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr

www.aponsale.com

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6členů ZO, omluven Vojtěch Červený ml. a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2016. Žádost na opravu MK 3. etapa byla podána, Zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp. 8 a přilehlých nebytových prostor( nezdrevské hospody).
Zastupitelé žádost jednohlasně schválili.

6/Starosta obce seznámil zastupitele s termínem a pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě a poprosil občany o hojnou účast. Termín brigády bude 16. 4. 2016.
Zastupitelé termín brigády berou na vědomí.

7/Zastupitelé obce byly účetní obce seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2015, kterou jednohlasně schválili.

8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili zvýšení mzdy o 1000 Kč čistého, pro starostu obce Petra Chlandu, jako kompenzaci za příspěvek na telefonické hovory soukromého telefonu, který již není možno proplácet.


9/Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání z pozemkovým úřadem v Plzni. Dle slibu jeho úředníků, začne rekonstrukce polních cest v příštím roce.

V diskusi pan Milan Palečko požádal zastupitele o zvážení zakoupení kolo stavu před bezdrevskou hospodu.
Zastupitelé uložili starostovi obce kolo stav koupit.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:


Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp 8 a přilehlých
nebytových prostor( bezdrevské hospody).
Jednohlasně č.j 01/2016

Účetní uzávěrkou za rok 2015.
Jednohlasně č.j. 02/2016

Zvýšení mzdy o 1000 Kč čistého, pro starostu obce Petra Chlandu,
Jednohlasně č.j. 03/2016

ZO bere na vědomí :

- Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2015.
Žádost na opravu MK 2 etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.

-Seznámeni s pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě. Termín brigády
16.4.2016.

Zprávu o průběhu jednání z pozemkovým úřadem v Plzni, k rekonstrukci polních cest.

ZO ukládá:
Starostovi obce zajistit kolo stav.

Zapsal: Petr Chaloupka

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č.2/2016

Datum konání: 3. května 2016
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozpočtová změna č.1.
5/ Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2015.
6/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2015.
7/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2015.
8/ Schválení dotace z plzeňského kraje v hodnotě 220 000 Kč na:
„Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce III. etapa
9/ Vyhodnocení obecní brigády.
10/ Schválení zhotovitele na opravu místní komunikace v majetku obce.
13/ Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky
ze dne 10.2.2015.
14/ Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
15/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o místním poplatku ze psů
16/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o stanovení pravidel pro pohyb
psů na veřejném prostranství na území obce Nezdřev .
17/ Schválení dohody o sdružení s Obcí Chanovice o zabezpečení plnění základních
úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nezdřev stanovené § 70 odst. 1
zákona o PO v katastrálním území Nezdžev.
18/Zrušení jednotky SDH Nezdřev.
19Zchválení zprávy o uplatňování ÚP Nezdřev,
20/ Popelnice na tuky.
21/ Diskuse
22/ Usnesení
23/ Závěr

 

Průběh zasedání:


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1

Příjmy: 221 000 kč

- navýšení u nákupu pozemku o 1 000 Kč
- zapojená dotace na opravu MK o 220 000 Kč

Výdaje: 650 000 Kč
- navýšení o 50 000 Kč u vodních děl
- navýšení o 20 000 Kč u NH
- navýšení u zastupitelů o 25 000 Kč
- navýšení u hasičů o 1 000 Kč
- navýšení u hasičů o 4 000 Kč /pojištění auta/
- navýšení BH o 50 000 Kč
- navýšení u opravy silnic o 500 000 Kč

Rozpočtové opatření č. 1 bylo jednohlasně schváleno.

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2015 bez
výhrad.

6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2015 bez
výhrad.

8/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z Plzeňského kraje ve výši
220 000 Kč, na opravu komunikací v majetku obce III. Etapa.

9/ Zastupitelé obce byly seznámeni s nabídkami stavebních firem stavbu „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce II. etapa. Nabídky podaly tyto firmy:
Eurovia Silba a.s 505 951 Kč s DPH
Strabag 512 506 Kč s DPH
Znakon 539 474 Kč s DPH
Silnice Klatovy a.s 514 782 Kč s DPH
Swietelsky a.s. 683 735 Kč s DPH

Po krátké diskusi zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Eurovia Silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací III. etapa. Uložili starostovi obce uzavřít s vítěznou firmou smlouvu o dílo na částku 505 951 Kč s DPH.

10/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky ze dne 10.2.2015.

11/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


12/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o místním poplatku ze psů

13/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Nezdřev .

14/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili dohodu o sdružení s Obcí Chanovice o zabezpečení plnění základních úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nezdřev stanovené § 70 odst. 1 zákona o PO v katastrálním území Nezdžev.

15/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili zrušení jednotky SDH Nezdřev.

16/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili zprávu o uplatňování ÚP Nezdřev,

17/ Starosta obce poděkoval přítomným občanům, za příkladnou pomoc při obecní brigádě.

18/ Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s možností ukládat tuky z domácnosti do nového kontejneru k tomu určenému.


Usnesení:

ZO schvaluje:
- rozpočtově opatření č. 1:

Příjmy: 221 000 kč

- navýšení u nákupu pozemku o 1 000 Kč
- zapojená dotace na opravu MK o 220 000 Kč

Výdaje: 650 000 Kč
- navýšení o 50 000 Kč u vodních děl
- navýšení o 20 000 Kč u NH
- navýšení u zastupitelů o 25 000 Kč
- navýšení u hasičů o 1 000 Kč
- navýšení u hasičů o 4 000 Kč /pojištění auta/
- navýšení BH o 50 000 Kč
- navýšení u opravy silnic o 500 000 Kč

Jednohlasně č.j. 04/2016

Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.

Jednohlasně č.j. 05/2016

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
Jednohlasně č.j. 06/2016

Rozbor hospodaření za rok 2015.
Jednohlasně č.j. 07/2016

Příjem dotace z Plzeňského kraje ve výši 220 000 Kč, na opravu komunikací v majetku obce III etapa.
Jednohlasně č.j. 08/2016

Výběr firmy- Eurovia silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací III. Etapa za částku 505 951 Kč s DPH .
Jednohlasně č.j. 09/2016

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky ze dne 10.2.2015.
Jednohlasně č.j. 10/2016


Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jednohlasně č.j. 11/2016

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o místním poplatku ze psů
Jednohlasně č.j. 12/2016

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Nezdřev .
Jednohlasně č.j. 13/2016

Dohodu o sdružení s Obcí Chanovice o zabezpečení plnění základních úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nezdřev stanovené § 70 odst. 1 zákona o PO v katastrálním území Nezdžev.
Jednohlasně č.j. 14/2016

Zrušení jednotky SDH Nezdřev.
Jednohlasně č.j. 15/2016

Zprávu o uplatňování ÚP Nezdřev,
Jednohlasně č.j.16/2016

ZO ukládá starostovi obce :

Starostovi obce, uzavřít s vítěznou firmou Eurovia Silba a.s smlouvu o dílo na částku 505 951 Kč s DPH.

ZO bere na vědomí :

- Poděkování všem občanům za příkladnou pomoc při obecní brigádě.
-Možnost ukládat tuky z domácnosti do nového kontejneru k tomu určenému.


Zapsal: Petr Chaloupka

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č.3/2016

Datum konání: 2. července 2016

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/Rozpočtová změna č.2
5/Rekonstrukce polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav.
6/Kácení dřevin mimo les, v trase budoucích polních cest.
7/Konec nájemní smlouvy na rybníky spodní Oudol a spodní Štěrbina, jejich
vypuštění.
8/ Prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků mezi obcemi Nezdřev a
Nepomuk.
9/Diskuse
10/Usnesení
11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2

Příjmy: 230 000 Kč
- převod z účtu ČNB ve výši 230 000 Kč
Výdaje: 240 000 Kč
- navýšení u lesů o 10 000 Kč
- převod z účtu 230 000 Kč

Rozpočtové opatření č. 2 bylo jednohlasně schváleno.


5/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem oprav polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav. V současné době se provádí přepracování projektové dokumentace a posílají žádosti o stanoviska dotčených orgánů.
V září by se měla podat žádost o stavební povolení. Poté bude vypsáno výběrové řízení. V květnu 2017 by se měly zahájit stavební práce.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

6/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu obce, že bude nutno provést vykácení náletových dřevin v trase budoucích polních cest.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

7/ Starosta oznámil zastupitelstvu, že se bude vypsat nové výběrové řízení na pronájem obecních rybníků Dolní Oudol a spodní Štěrbina, jelikož 31.12.2015 skončila nájemní smlouva a předchozím nájemníkem.
Zastupitelé jednohlasně schválili pronajmout rybníky a ukládají starostovi obce učinit kroky k vypsání VŘ na jejich pronájem.

8/ Zastupitelé obce byli seznámení s nutností prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk, která bude končit.
Zastupitelé prodloužení veřejnoprávní smlouvy jednohlasně schválili.


Usnesení:

ZO
Schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2

Příjmy: 230 000 Kč
- převod z účtu ČNB ve výši 230 000 Kč
Výdaje: 240 000 Kč
- navýšení u lesů o 10 000 Kč
- převod z účtu 230 000 Kč

Jednohlasně č.j. 17/2016

Vypsat nové výběrové řízení na pronájem obecních rybníků Dolní Oudol a Spodní Štěrbina.
Jednohlasně č.j. 18/2016

Prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk.
Jednohlasně č.j. 19/2016

 

Bere na vědomí.

- Stav oprav polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav. V současné
době se provádí přepracování projektové dokumentace a posílají žádosti o
stanoviska dotčených orgánů. V září by se měla podat žádost o stavební povolení.
Poté bude vypsáno výběrové řízení. V květnu 2017 by se měly zahájit stavební
práce.

- Nutnost provést vykácení náletových dřevin v trase budoucích polních cest.

Ukládá:

Starostovi obce učinit kroky k vypsání VŘ na pronájem obecních rybníků Dolní Oudol a Dolní Štěrbina.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                             Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                              Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Č.4/2016
Datum konání: 26.září 2016.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/Oprava místních komunikací III. Etapa vyhodnocení.
6/Plán inventur za rok 2016
7/ Komplexní pozemkové úpravy, stav oprav polních cest
8/Diskuse
9/ Usnesení
10/Závěr

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.
3/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.3

Příjmy: 29 150 Kč
- zapojená dotace na volby do krajů a do senátu ve výši 29 150 Kč
Výdaje: 54 150 Kč
- výdaje na volby ve výši 29 150 Kč
- neinv.příspěvek ve výši 25 000 Kč

4/Zastupitelé obce byli seznámeni starostou obce se stavem oprav místních komunikací III. Etapy. Firma Eurovia Silba provedla pokládku nových živičných povrchů a práce byly ukončeny bez vad a nedodělků. Cena prací dle SOD.
Zastupitelé správu berou na vědomí

5/zastupitelé obce berou na vědomí plán inventur za rok 2016.

6/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem komplexních pozemkových úprav- rekonstrukcí polních cest. Pozemkovým úřadem bude v nejblížší době podána žádost o stavební povolení.

7/ V diskusi starosta obce upozornil na nutnost vyčistit požární nádrž v horní části obce. Po krátké diskusi bude tento úkol svěřen místním dobrovolným hasičům.


Usnesení:

ZO schvaluje:
1- rozpočtovou změnu č.3

Příjmy: 29 150 Kč
- zapojená dotace na volby do krajů a do senátu ve výši 29 150 Kč
Výdaje: 54 150 Kč
- výdaje na volby ve výši 29 150 Kč
- neinv.příspěvek ve výši 25 000 Kč

Jednohlasně. Č. j. 20/2016

Bere na vědomí:
Stav oprav místních komunikací III. Etapy. Firma Eurovia Silba provedla pokládku nových živičných povrchů a práce byly ukončeny bez vad a nedodělků. Cena prací dle SOD.

Plán inventur za rok 2016.

Stav komplexních pozemkových úprav- rekonstrukcí polních cest. Pozemkovým úřadem bude v nejblížší době podána žádost o stavební povolení.

Ukládá:
Starostovi obce zajistit vyčištění požární nádrže místními dobrovolnými hasiči.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                           Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                                Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

 

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Č.5/2016
Datum konání: 29.listopadu 2016.
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017.
5/Žádost Maksyma Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy RD č. p. 9.
6/Ohňostroj na nový rok 2017
7/Dárkové balíčky pro starší občany.
10/Rozpočtová změna č. 4
11/ Komplexní pozemkové úpravy, stav oprav polních cest
12/Diskuse
13/ Usnesení
14/Závěr

 

 

 

Průběh zasedání :


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

3/Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu na rok 2017, projednali jednotlivé
položky. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce po dobu 14. dní.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

4/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o prodloužení pronájmu obecního domu č. p. 9. Žádost podal Maksym Syechkov.
Zastupitelé jednomyslně schválili pronájem RD p. Maksymu Syechkovi na další rok.

5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili uspořádat ohňostroj u příležitosti uvítání
nového roku 1.1.2016 v 19,00. Na hřišti. Cena ohňostroje 10 000 Kč

6/Zastupitelé se dohodli na roznášení dárkových balíčků pro důchodce dne
20.12.2016 v 18. 00 hod.


7/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.4

Příjmy: 101 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o. ve výši 30 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o.sam.výd.č. ve výši 5 000 Kč
Výdaje: 19 000 Kč
- navýšení BH o 10 000Kč
- navýšení vnitřní správy o 9 000 Kč


8/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem komplexních pozemkových úprav- rekonstrukcí polních cest. Na zmíněnou akci bylo vydáno stavební povolení.

 


Usnesení:

ZO schvaluje:
Prodlouižení Pronájmu RD č. p. 9 p. Maksymu Syechkovi.
Jednohlasně. Č. j. 21

Uspořádat ohňostroj u příležitosti uvítání nového roku 1.1.2016 v 19,00 za cenu do 10 000 Kč
Jednohlasně. Č. j. 22


Rozpočtovou změnu č.4

Příjmy: 101 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o. ve výši 30 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o.sam.výd.č. ve výši 5 000 Kč
Výdaje: 19 000 Kč
- navýšení BH o 10 000Kč
- navýšení vnitřní správy o 9 000 Kč
Jednohlasně. Č. j. 23

 

Bere na vědomí:
-Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017.

-Roznášení dárkových balíčků pro důchodce dne 20.12.2016 v 18 00 hod.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                         Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.6/2015

Datum konání: 29.prosince 2016.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu v Nezdřevě .

 

Program:

 

1/ Zahájení

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.

4/ Rozbor hospodaření k 29.12.2016.

5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2017.

6/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje 2016.

7/Poplatek za odpady 2016. Poplatek za stočné 2017.

8/Výpověď nájemní smlouvy prodejny potravin p. Kovářové

9/Rozpočtová změna č.5

10/ Diskuse

11/ Usnesení

12/Závěr

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, omluven Vojtěch Červený ml., zasedání je   usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

3/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 

4/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2017.

Příjmy celkem 1 570 000 Kč, výdaje 1 570 000 Kč.

Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

 

5/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na opravu místních komunikace směrem na Řesanice.

 

6/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rumpold P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2017. Ceny za vývoz odpadů zůstanou ve stejné cenové relaci jako v letošním roce. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok. Poplatek za stočné 19 Kč za m3 bez DPH.

 

7/ Zastupitelé obce berou na vědomí výpověď paní Kovářové, které měla v pronájmu obchod s potravinami. Starosta obce zajistil, že pečivo pro občany bude dovážet firma pekařství Vrána z Blatné v pondělí a v pátek.

 

8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou žměnu č. 5

Příjmy: 31600 Kč
- navýšení u daně z nemovitosti o 5 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o. ve výši 10 000 Kč
- navýšení u daně z práv.osob o 15 000 Kč
- navýšení u BH o 1,6 tisíc
Výdaje: 2 000 Kč
- navýšení u dárkových balíčků o 2 000 Kč

 

9/ V diskusi starosta obce poděkoval panu Viktorovi Janderovi za zajišťování fotodokumentace na obecních akcích a aktualizaci internetových stránek obce.

Dále poděkoval všem občanům za pomoc při zvelebování obce při obecních brigádách.

 

10/ Na závěr starosta obce všem popřál vše nejlepší v novém roce.

 

Schůze ukončena v 18.50 hod.

 

Usnesení:

 

ZO schvaluje:

Návrh rozpočtu na rok 2017.

Příjmy celkem 1 570 000 Kč, výdaje 1570 000 Kč.

Jednohlasně. Č. j. 24

 

Podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací- opravu prasklin na komunikaci směrem na Řesanice, s  dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2017.

Jednohlasně. Č. j. 25

 

Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok. poplatek za stočné 19 Kč za m3 bez DPH.

Jednohlasně. Č. j. 26

 

Rozpočtovou změnu č. 5

Příjmy: 31600 Kč
- navýšení u daně z nemovitosti o 5 000 Kč
- navýšení u daně z příjmu f.o. ve výši 10 000 Kč
- navýšení u daně z práv.osob o 15 000 Kč
- navýšení u BH o 1,6 tisíc
Výdaje: 2 000 Kč
- navýšení u dárkových balíčků o 2 000 Kč

Jednohlasně. Č. j. 27

 

Bere na vědomí

Rozbor hospodaření k 29.12.2016.

Výpověď paní Kovářové, které měla v pronájmu obchod s potravinami. Že starosta obce zajistil, že pečivo pro občany bude dovážet firma pekařství Vrána z Blatné v pondělí a v pátek.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                               Ověřovatelé zápisu: Michal Větrovec Jaroslav Brabec

 

Starosta: Petr Chlanda

 

Místo starosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz