Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2015

Datum konání: 3.března 2015

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program: rolex replica watches

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2014.
5/Schválení závěrečného účtu svazku obcí okresu Plzeň- jih pro odpadové
hospodářství za rok 2014.
6/Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp 8 a přilehlých
nebytových prostor( bezdrevské hospody).
7/Obecní brigáda .
8/Schválení účetní uzávěrky za rok 2014.
9/Setkání důchodců a žen obcí Nezdřev, Hradiště, Záhorčičky a Bezděkov
v naší obci .
10/Informace o vyřazení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z plošného
pokrytí a z požárního poplachového plánu kraje.
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr

 

 


Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2014. Žádost na opravu MK 2 etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet svazku obcí okresu Plzeň- jih pro odpadové hospodářství za rok 2014.

6/ Starosta obce seznámil zastupitele š žádostí p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp 8 a přilehlých nebytových prostor( bezdrevské hospody).
Zastupitelé žádost jednohlasně schválili.

7/Starosta obce seznámil zastupitele s termínem a pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě a poprosil občany o hojnou účast. Termín brigády bude 14.3.2015. Bude se provádět údržba zeleně.
Zastupitelé termín a účel brigády berou na vědomí.

9/Zastupitelé obce byly účetní obce seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2014, kterou jednohlasně schválili.

10/ Starosta obce poprosil zastupitele o pomoc při organizaci Setkání důchodců a žen obcí Nezdřev, Hradiště, Záhorčičky a Bezděkov které se po letech bude konat v naší obci .
Zastupitelé toto berou na vědomí.

11/ Zastupitelé byli starostou obce seznámeni s informací o vyřazení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z plošného pokrytí a z požárního poplachového plánu kraje.
.Zastupitelé toto berou na vědomí.

V diskusi Starosta obce seznámil občany s tím, že se koncem března provede oprava polních cest. Bude odbagrováno podmáčené podloží, navezeno kamenivo a finálně upraven povrch cesty štěrkodrtí a recyklátem.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

 

 

Usnesení:

ZO schvaluje:

- závěrečný účet svazku obcí okresu Plzeň- jih pro odpadové hospodářství za rok 2014.
Jednohlasně čj. 01/2015


Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájmu obecního bytu čp 8 a přilehlých
nebytových prostor( bezdrevské hospody).
Jednohlasně č.j 02/2015

Účetní uzávěrkou za rok 2014.
Jednohlasně č.j. 03/2015

 

ZO bere na vědomí :
- Stav Dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova Plzeňského kraje 2014.
Žádost na opravu MK 2 etapa byla podána, zastupitelstvo plzeňského kraje bude dotace schvalovat v dubnu.
-Seznámeni s pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě. Termín brigády
14.3.2015. Bude se provádět údržba zeleně.
- Prosbu Starosty obce o pomoc při organizaci Setkání důchodců a žen obcí Nezdřev, Hradiště, Záhorčičky a Bezděkov které se po letech bude konat v naší obci .
- Informaci o vyřazení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z plošného pokrytí a z požárního poplachového plánu kraje.
- Že se koncem března provede oprava polních cest. Bude odbagrováno podmáčené podloží, navezeno kamenivo a finálně upraven povrch cesty štěrkodrtí a recyklátem.

 


Zapsal: Petr Chaloupka                                                                            Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec
Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                                               Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č.2/2015

Datum konání: 29.dubna 2015
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozpočtová změna č.1.
5/ Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2014.
6/ Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2014.
7/ Schválení rozboru hospodaření za rok 2014.
8/ Schválení dotace z plzeňského kraje v hodnotě 300 000 Kč na:
„Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce II. etapa
9/ Vyhodnocení obecní brigády.
10/ Schválení zhotovitele na opravu místní komunikace v majetku obce.
13/ Žádost mažoretek Prezioso o pronájem klubovny od 10. až 17.7.2015.
14/ Možnost promítání kinematografu Pavla Čadíka 29.6.2015.
15/ Diskuse
16/ Usnesení.
17/ Závěr.

 

 

 

 

 

Průběh zasedání:


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO, Vojtěch Červený ml. Omluven a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Michal Větrovec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1
Výdaje- navýšení-oprava cest - 100 000 Kč.
Příjmy- vratky DPH- 30 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo jednohlasně schváleno.


5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2014 bez
výhrad.

6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2014, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2014 bez
výhrad.

8/ Zastupitelé jednohlasně schválili příjem dotace z Plzeňského kraje ve výši
300 000 Kč, na opravu komunikací v majetku obce.

7/ Zastupitelé obce byly seznámeni s nabídkami stavebních firem stavbu „Nezdřev - oprava povrchů místních komunikací v majetku obce II. etapa. Nabídky podaly tyto firmy:
Eurovia Silba a.s. 743 933 Kč s DPH
Silnice Nepomuk 1 022 450 Kč s DPH
Silba s.r.o. 1 012 241 Kč s DPH
Silnice Klatovy a.s 828 563 Kč s DPH
Swietelsky a.s. 1 081 180 Kč s DPH

Po krátké diskusi zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny, Eurovia Silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací II. etapa. Uložili starostovi obce projednat s vítěznou firmou snížení objemu prací na do 605 000 Kč včetně DPH z důvodu nižší dotace z Plzeňského kraje a uzavřít smlouvu o dílo.


8/ Starosta obce poděkoval všem občanům za příkladnou pomoc při obecní brigádě.
Zastupitelé správu berou na vědomí.

12/ Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí mažoretek PREZIOSO o možnost
uspořádání letního tanečního soustředění v areálu letního stadionu Nezdřev
v termínu od 10.-17. 7.2015.
Zastupitelé po krátké diskusi žádost jednohlasně schválili.

13/ Starosta obce seznámil zastupitele s Možnost promítání kinematografu Pavla
Čadíka 29.6.2015.
Zastupitelé k projekci nemají připomínky a berou na vědomí.


14/V diskusi starosta obce seznámil zastupitele se stavem budování společných
zařízení ( polních cest), které se měly provádět v rámci komplexních
pozemkových úprav. Bylo zjištěno, že se cesty přeprojektovávají, budování cest
je v nedohlednu.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí

Usnesení:

ZO schvaluje:
- rozpočtově opatření č. 1:
Výdaje- navýšení-oprava cest 100 000 Kč.
Příjmy- vratky DPH - 30 000 Kč
Jednohlasně č.j. 04/2015

Závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Jednohlasně č.j. 05/2015

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2014 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
Jednohlasně č.j. 06/2015

Rozbor hospodaření za rok 2014.
Jednohlasně č.j. 07/2015

Příjem dotace z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč, na opravu komunikací v majetku obce.
Jednohlasně č.j. 08/2015

Výběr firny,; Eurovia silba a.s. Plzeň, na opravu místních komunikací II. etapa.
Jednohlasně č.j. 09/2015

Žádostí mažoretek PREZIOSO o možnost uspořádání letního tanečního soustředění v areálu letního stadionu Nezdřev v termínu od 10.-17. 7.2015
Jednohlasně č.j. 10/2015

 

ZO ukládá starostovi obce :

Starostovi obce projednat na opravě komunikací s vítěznou firmou Eurovia Silba snížení objemu prací na do 605 000 Kč včetně DPH z důvodu nižší dotace z Plzeňského kraje a uzavřít smlouvu o dílo.

ZO bere na vědomí :

- Poděkování všem občanům za příkladnou pomoc při obecní brigádě.
- Příspěvek starosty obce ke komplexním pozemkovým úpravám.

 

 

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                                         Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec
Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                                                             Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č.3/2015

Datum konání: 15. června 2015

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/Rozpočtová změna č.2
5/Schválení seznamu parcelních čísel vybraných úseků komunikací,
které budou předány na obecní úřad se žádostí o zařazení do kategorie místních
komunikací.
6/Žádost Obce Nezdřev o zařazení vybraných úseků komunikací do kategorie místní
komunikace podle seznamu schváleného ZO.
7/Souhlas s doplněním svislého dopravního značení dle paspartu svislého
dopravního značení ve správním území obce Nezdřev
8/Obecní brigáda
9/Diskuse
10/Usnesení
11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 5 členů ZO, (omluven Jiří Čepelák, Vojtěch Červený
ml.) a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2
rozpočtové opatření č.2 ve výši 680,50tisíc schváleno-15.6.2015
Výdaje: 680 500 Kč
navýšení u opravy silnic o 600tisíc
navýšena vnitřní správa o 20tisíc
navýšení BH o 50tisíc
navýšení příspěvku o 10tisíc
navýšení příspěvku o ,5 tisíc
Příjmy: 302 000 Kč
zapojena dotace na opravu silnic ve výši 300tisíc
navýšení TKO o 2tisíce
Rozpočtové opatření č. 2 bylo jednohlasně schváleno.

5/ Zastupitelé obce byli seznámeni se seznamem parcelních čísel vybraných úseků komunikací, které budou předány na obecní úřad se žádostí o zařazení do kategorie
místních komunikací.
Zastupitelé seznam parcelních čísel jednohlasně schválili.

6/ Zastupitelé Obce Nezdřev jednohlasně schválili požádat obecní úřad v Nezdřevě
o zařazení vybraných úseků komunikací do kategorizace místní komunikace
podle seznamu schváleného ZO.

7 Zastupitelé Obce Nezdřev jednohlasně schválili doplnění svislého dopravního značení dle paspartu svislého dopravního značení ve správním území obce Nezdřev.

8/ Starosta obce seznámil zastupitele s pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě, která se bude konat v sobotu 20.6.2015.
zastupitelé toto berou na vědomí.

 

 

 


Usnesení:

ZO
Schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2

Výdaje: 680 500 Kč
navýšení u opravy silnic o 600tisíc
navýšena vnitřní správa o 20tisíc
navýšení BH o 50tisíc
navýšení příspěvku o 10tisíc
navýšení příspěvku o ,5 tisíc

Příjmy: 302 000 Kč
zapojena dotace na opravu silnic ve výši 300tisíc
navýšení TKO o 2tisíce
Jednohlasně č.j. 11/2015

Seznam parcelních čísel vybraných úseků komunikací, které budou předány na obecní úřad se žádostí o zařazení do kategorie místních komunikací.
Jednohlasně č.j. 12/2015

Požádat obecní úřad v Nezdřevě o zařazení vybraných úseků komunikací do kategorizace místní komunikace podle seznamu schváleného ZO.
Jednohlasně č.j. 13/2015

 

Doplnění svislého dopravního značení dle paspartu svislého dopravního značení ve správním území obce Nezdřev
Jednohlasně č.j. 14/2015


Bere na vědomí.
Práce, které se budou provádět při obecní brigádě, která se bude konat v sobotu 20.6.2015.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                                     Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec
Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Č.4/2015
Datum konání: 8.září 2015.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/Oprava místních komunikací II. Etapa.
6/Paspart a oprava dopravního značení v obci.
7/Žádost MS Háj Nezdřev o zapsání sídla spolku na adresu Nezdřev 9
8/ Zakoupení mapového portálu pro potřeby obce .
9/ Úprava břehů rybníka Horní Štěrbina.
10/Diskuse
11/ Usnesení
12/Závěr

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.3
Výdaje: 60 000 Kč
navýšení vnitřní správa o 20tisíc
navýšení u silnic o 40tisíc
Příjmy: 20 000 Kč
navýšení i přijatých příspěvků/vratka el.en./ o 20tisíc Rozpočtová změna byla jednohlasně schválena.

4/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem II. Etapy opravy místní komunikace v obci. Komunikace je dokončena v bezvadném stavu.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

5/Zastupitelé obce byli seznámeni se správou silničního správního úřadu o
provedeném státním dozoru. Bylo zjištěno, že dopravní značky a jejich umístění nejsou stanovena v souladu s § 77 zákona č. 362/ 2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích. Obci hrozí pokuta až 300 000 Kč, pokud nebude sjednána náprava.
Zastupitelé jednohlasně schválili urychleně opravit svislé dopravní značení dle schváleného paspartu.

6/Starosta obce seznánil zastupitele obce se Žádostí MS Háj Nezdřev o zapsání sídla spolku na adresu Nezdřev 9.
Zastupitelé žádost jednohlasně schválili.

8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili zakoupit mapový portál pro potřeby občanů a obce.

9/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo provést úpravu břehů rybníka v majetku obce, Horní Štěrbiny za 100 000 Kč včetně DPH.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:
1- rozpočtovou změnu č.3
Výdaje: 60 000 Kč
navýšení vnitřní správa o 20tisíc
navýšení u silnic o 40tisíc
Příjmy: 20 000 Kč
navýšení i přijatých příspěvků/vratka el.en./ o 20tisíc
Jednohlasně. Č. j. 15

Opravit svislé dopravní značení dle schváleného paspartu.
Jednohlasně. Č. j. 16

 

Žádostí MS Háj Nezdřev o zapsání sídla spolku na adresu Nezdřev 9.
Jednohlasně. Č. j. 17.

Zakoupení mapového portálu pro potřeby občanů a obce.
Jednohlasně. Č. j. 18.

Provedení úpravy břehů rybníka v majetku obce Horní Štěrbiny za 100 000 Kč včetně DPH.
Jednohlasně. Č. j. 19.


Bere na vědomí:
Stav II. Etapy oprav místních komunikací v obci.

 


Zapsal: Petr Chaloupka                                                                  Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Č.5/2015
Datum konání: 26.listopadu 2015.
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015.
5/Žádost Maksyma Seychkova o prodloužení nájemní smlouvy RD č. p. 9.
6/Ohňostroj na nový rok 2016
7/Dárkové balíčky pro starší občany
8/Žádost p. Jiřího Kušky o rozšíření VO.
9/Kompostéry pro občany
10/Žádost p. Milana Palečka o pronájem NP.
11/Směna pozemků mezi obcí Nezdřev a Miroslavem Bláhou.
12/Směna pozemků mezi obcí Nezdřev a manžely Janderovými.
13/směna pozemků mezi obcí Nezdřev a Petrem Mrázkem, Terezou
Drbohlavovou.
14/Tisíc stromků pro plzeňský kraj.
15/Rozpočtová změna č. 4
16/Schválení plánu inventur na rok 2015.
17/Schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem.
9/Diskuse
10/ Usnesení
11/Závěr

 

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

3/Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu na rok 2015, projednali jednotlivé
položky. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce po dobu 14. dní.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

4/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o prodloužení pronájmu obecního domu č. p. 9. Žádost podal Maksym Syechkov.
Zastupitelé jednomyslně schválili pronájem RD p. Maksymu Syechkovi na další rok.

5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili uspořádat ohňostroj u příležitosti uvítání
nového roku 1.1.2016 v 19,00. Na hřišti. Cena ohňostroje 10 000 Kč

6/Zastupitelé se dohodli na roznášení dárkových balíčků pro důchodce dne
22.12.2014 v 18. 00 hod.

7/ Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana Jiřího Kušky o rozšíření veřejného osvětlení k jejich bytovému domu.
Zastupitelé jednohlasně schválili rozšířit veřejné osvětlení o jednu lampu k RD manželů Kuškových.

8/ Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí p. Milana Palečka o pronájem NP na uskladnění palivového dříví a to do 31.3.2016. za cenu 50 Kč měsíčně.
Zastupitelé žádost jednohlasně schválili.

8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili směnu a odprodej pozemku mezi obcí Nezdřev a Miroslavem Bláhou, s tím, že o náklady s tím spojené se podělí stejnou měrou.

9/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili směnu pozemku mezi obcí Nezdřev a manžely Janderovými, s tím, že o náklady s tím spojené se podělí stejnou měrou.

10/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili směnu a odprodej pozemku mezi obcí Nezdřev a Petrem Mrázkem, Terezou Drbohlavovou, s tím, že o náklady s tím spojené se podělí stejnou měrou.

11/ Starosta obce poděkoval občanům obce, kteří se zúčastnili výsadby 30 ks stromků v rámci akce Tisíc stromků pro Plzeňský kraj nabídka daru ovocných stromků starých českých odrůd.
Zastupitelé poděkování berou na vědomí.

 


12/Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozpočtovou změnu č.4
Výdaje: 24 000 Kč
navýšení u ČOV o 15tisíc
navýšení u NH o 5tisíc
navýšení u ost.činnosti o 1tisíc
navýšení u lesů o 3 tisíce
Příjmy: 63 500 Kč
navýšení u daně z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti o 20 tisíc
navýšení u daně z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů o 5tisíc
navýšení o daň z právnických osob o 25tisíc
navýšení daně z nemovitosti o 7 tisíc
navýšení u pronájmu 0,5tisíc
navýšení u pronájmu pozemků o 6tisíc

13/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s plánem inventur za rok 2015.
Zastupitelé tento plán jednohlasně schválili.

14/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. A to od 1.1.2016.

15/ Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí spolku občanů, kteří mají v pronájmu obecní rybníky Horní Štěrbinu a Horní Oudol k probírce dřevin okolo zmíněních rybníků.
Zastupitelé obce jednohlasně schvalují vyčištění břehů rybníků o dřevin a ukládají Starostovi obce označit ty, které se pokácí.

16/V diskusi si paní Houbová stěžovala na pobíhání psů po obci a znečišťování veřejných prostranství výkaly.
Zastupitelé ukládají místo starostovy obce seznámit občany se vyhláškou obce o pobíhání psů v obci.


Usnesení:

ZO schvaluje:
Prodlouižení Pronájmu RD č. p. 9 p. Maksymu Syechkovi.
Jednohlasně. Č. j. 20

Uspořádat ohňostroj u příležitosti uvítání nového roku 1.1.2016 v 19,00 za cenu do 10 000 Kč
Jednohlasně. Č. j. 21

Rozšířit veřejné osvětlení o jednu lampu k RD manželů Kuškových.
Jednohlasně. Č. j. 22

Žádostí p. Milana Palečka o pronájem NP na uskladnění palivového dříví a to do 31.3.2016, za cenu 50 Kč měsíčně.
Jednohlasně. Č. j. 23

Směnu a odprodej pozemku mezi obcí Nezdřev a Miroslavem Bláhou, s tím, že o náklady s tím spojené se podělí stejnou měrou.
Jednohlasně. Č. j. 24

Směnu pozemku mezi obcí Nezdřev a manžely Janderovými, s tím, že o náklady s tím spojené se podělí stejnou měrou.
Jednohlasně. Č. j. 25

Směnu a odprodej pozemku mezi obcí Nezdřev a Petrem Mrázkem, Terezou Drbohlavovou, s tím, že o náklady s tím spojené se podělí stejnou měrou.
Jednohlasně. Č. j. 26

Rozpočtovou změnu č.4
Výdaje: 24 000 Kč
navýšení u ČOV o 15tisíc
navýšení u NH o 5tisíc
navýšení u ost.činnosti o 1tisíc
navýšení u lesů o 3 tisíce
Příjmy: 63 500 Kč
navýšení u daně z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti o 20 tisíc
navýšení u daně z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů o 5tisíc
navýšení o daň z právnických osob o 25tisíc
navýšení daně z nemovitosti o 7 tisíc
navýšení u pronájmu 0,5tisíc
navýšení u pronájmu pozemků o 6tisíc
Jednohlasně. Č. j. 27

Plán inventur za rok 2015.
Jednohlasně. Č. j. 28

Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. A to od 1.1.2016.
Jednohlasně. Č. j. 29

Žádost spolku občanů, kteří mají v pronájmu obecní rybníky Horní Štěrbinu a Horní Oudol k probírce dřevin okolo zmíněních rybníků.
Jednohlasně. Č. j. 29

 

Bere na vědomí:

-Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016.

-Roznášení dárkových balíčků pro důchodce dne 22.12.2015 v 18 00 hod.

-Poděkovaní občanům obce, kteří se zúčastnili výsadby 30 ks stromků v rámci akce Tisíc stromků pro Plzeňský kraj nabídka daru ovocných stromků starých českých odrůd.

 

 

Ukládá:
Starostovi obce: Označit stromy určené k vykácení okolo rybníka Horní Štěrbina

Místo starostovi obce : Seznámit občany se vyhláškou obce o pobíhání psů v obci.

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                          Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec
Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda                                                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Č.6/2015
Datum konání: 30.prosince 2015.


Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozbor hospodaření k 30.12.2015.
5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2015.
6/Dotace z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Kraje
2016.
7 Kotlíkové dotace, zelená úsporám.
8/Poplatek za odpady 2016.
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/Závěr

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav
Brabec

3/Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s rozborem hospodaření obce k dnešnímu datu. Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.


4/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2015.
Příjmy celkem 1 508000 Kč, výdaje 1 508 000 Kč.
Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností získaní dotace z programu stabilizace venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a poté schválili podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací okolo obecního úřadu a opravu prasklin na komunikaci směrem na Řesanice.

6/ Zastupitelé a přítomní občané byli starostou obce seznámeni s možností dostat dotaci na výměnu starých kotlů za nové.
Zastupitelé berou zprávu starosty na vědomí.

7/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rumpold P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2016. Ceny za vývoz odpadů zůstanou ve stejné cenové relaci jako rok 2015. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.


Schůze ukončena v 18.55 hod.


Usnesení:

 


ZO schvaluje:

Návrh rozpočtu na rok 2016.
Příjmy celkem 1 508 000 Kč, výdaje 1508 000 Kč.
Jednohlasně. Č. j. 30


Podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací okolo obecního úřadu a opravu prasklin na komunikaci směrem na Řesanice, s dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2016.
Jednohlasně. Č. j. 31


Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.
Jednohlasně. Č. j. 32

 

Bere na vědomí

Rozbor hospodaření k 30.12.2015.

Možnost pro občany obce dostat dotaci na výměnu starých kotlů za nové.

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                  Ověřovatelé zápisu: Michal Větrovec
Jaroslav Brabec

 

 

Starosta:                                                                            Místostarosta:
Petr Chlanda                                                                      Vojtěch Červený

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz