Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2014

Datum konání: 11.března 2014

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č.1.
5/Schválení dotace z programu stabilizace a rozvoje venkova
Plzeňského kraje 2014.
6/Schválení zhotovitele na opravu místní komunikace v majetku obce.
7/Žádost p. Jany Bílé Mladý Smolivec 83 o pronájem obecního bytu.
8/Obecní brigáda .
9/Schválení účetní uzávěrky za rok 2013.
10/Zájezd na exkurzi do strakonického pivovaru.
11/Informace o obnově katastrálního operátu- přepracování na digitální
katastrální mapu.
12/ Diskuse
13/ Usnesení
14/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že
je přítomno 7členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna
nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1:

Příjmy: 22tisíc
navýšení daně z příjmu-za obec o 22tisíc

Výdaje: 602tisíc
navýšení oprava komunikací 570tisíc
navýšení BH o 12tisíc
navýšení u odvádění a čištění vod o 20tisíc
Zastupitelé obce jednohlasně rozpočtovou změnu schválili .

5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili příjem dotace ve výši 200 000 Kč
s programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje na opravu místní komunikace.

6/Zastupitelé obce byly seznámeni s nabídkami stavebních firem na opravu části místních komunikací. Nabídky podaly tyto firmy:
Eurovia vinci a.s.- 946 780,08 Kč s DPH
Znakon a.s- 784 206,77 Kč s DPH
Strabag a.s- 833 672,09 Kč s DPH
Swietelsky s.r.o.- 928 919,70 Kč s DPH
Silnice Klatovy a.s.- 699 930,55 Kč s DPH.
Po krátké diskusi zastupitelé obce jednohlasně schválili výběr firny Silnice Klatovy na opravu místní komunikace. Uložili starostovi obce projednat s vítěznou firmou snížení objemu prací na do 565 000 Kč včetně DPH z důvodu nižší dotace z Plzeňského kraje a uzavřít smlouvu o dílo.

7/Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí p. Jany Bílé Mladý Smolivec 83 o pronájem obecního bytu.
Po krátké diskuzi zastupitelé opce žádost jednohlasně neschválili.

8/ Zastupitelé a občané obce byli starostou obce požádáni o pomoc při obecní brigádě, a byli seznámeni s pracemi, které se budou provádět.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

9/Zastupitelé obce byly účetní obce seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2013, kterou jednohlasně schválili.

10/ Starosta obce seznámil občany a zastupitele s možností navštívit pivovar ve Strakonicích a požádal přítomné občany aby se písemně přihlásily do 15 dnů.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

11/ Zastupitelé byli starostou obce seznámeni s informacemi o obnově katastrálního operátu v intravilánu obce, což znamená digitalizace pozemků uvnitř obce.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

Usnesení:

ZO schvaluje:

- rozpočtově opatření č. 1

Příjmy: 22tisíc
navýšení daně z příjmu za obec o 22tisíc

Výdaje: 602tisíc
navýšení oprava komunikací 570tisíc
navýšení BH o 12tisíc
navýšení u odvádění a čištění vod o 20tisíc
Jednohlasně čj. 01/2014

Příjem dotace ve výši 200 000 Kč s programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje na opravu místní komunikace.
Jednohlasně č.j. 2/2014

Výběr firny Silnice Klatovy na opravu místní komunikace za cenu .
699 930,55 Kč s DPH.
Jednohlasně č.j 3/2014

Účetní uzávěrkou za rok 2013.
Jednohlasně č.j. 4/2014

ZO neschvaluje:

Žádost p. Jany Bílé Mladý Smolivec 83 o pronájem obecního bytu.
Jednohlasně č.j. 5/2014

ZO bere na vědomí :

-seznámeni s pracemi, které se budou provádět při obecní brigádě.
- možnost navštívit pivovar ve Strakonicích
- informace o obnově katastrálního operátu v intravilánu obce, což znamená
digitalizace pozemků uvnitř obce.

ZO ukládá:
Starostovi obce projednat na opravě komunikací s vítěznou firmou Silnice Klatovy snížení objemu prací na do 565 000 Kč včetně DPH z důvodu nižší dotace z Plzeňského kraje a uzavřít smlouvu o dílo.

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č.2/2014

Datum konání: 24.dubna 2014
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozpočtová změna č.2.
4/Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2013.
5/Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2013.
6/Schválení rozboru hospodaření za rok 2013.
7/ Oprava místních komunikace , průtah obcí.
8/ Vyhodnocení obecní brigády.
9/Volby do evropského parlamentu konané 23. a 24. května 2014
11/ Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí
12/ Žádost p. Františka Větrovce bytem Nezdřev 59 o pronájem
obecního pozemku.
13/ Žádost p. Františka Větrovce bytem Nezdřev 59 o úpravu územního
plánu.
14/Žádost mažoretek Prezioso o pronájem klubovny od 11. až 17. 7.
2014.
15/ Žádost p. Kaiserové Jaroslavy nar. 23.9.1956, trvalým pobytem Sulislav 83, Stříbro 349 01 o pronájem obecního bytu
16/ Diskuse.- volby do zastupitelstva obce, pravděpodobně říjen.
17/ Usnesení.
18/ Závěr.

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2:

Příjmy: 218,5 tisíc
zapojená dotace na oprava povrchů MK ve výši 200tisíc
zapojená dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 18,5 tisíc
Výdaje: 43,5tisíc schváleno
navýšení u odvádění a čištění odpadních vod ve výši 25 tisíc
volby do Evropského parlamentu ve výši 18,5 tisíc
Zastupitelé rozpočtovou změnu č. 2 jednohlasně chválili

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2013 bez
výhrad.

6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.

7/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili rozbor hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad.

7/ Zastupitelé obce byli seznámeni s jednáním starosty obce s firmou Silnice
Klatovy o snížení objemů prací na opravě MK. Bylo dohodnuto a zasmluvněno,
že celková cena o dílo na opravu komunikací v obci bude 561 458,76 Kč včetně
DPH.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

8/ Starosta obce poděkoval všem občanům za příkladnou pomoc při obecní brigádě,
která se konala v sobotu 12. dubna zúčastnilo se jí 40 lidí. Od 7.30 do 17 hodin
probíhaly práce na několika úsecích a tedy i v několika partách. Úklid obce si
vzaly na starost ženy. Na zatrubnění odtoku z Horního Oudola se podíleli
myslivci, kteří mají tento rybník v pronájmu.
Další skupina pracovala na vybudování 40 metrů chybějící dešťové kanalizace. Jiní instalovali závoru u Oudola, která má zamezit nepovolenému odkládání odpadu. Ostatní dobrovolníci zařídili vyčištění šachet kanalizace, převoz obecního dříví určeného na otop při zimních akcích do již vyčerpaného přístěnku (skládku) a vyčištění příkopu u hostince.
Zastupitelé správu berou na vědomí.

9/ Zastupitélé obce a přítomní občané byli starostou seznámeni s termínem
konání voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat 23. a 24. května
2014.
Zastupitelé správu berou na vědomí.

10/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana Františka Větrovce, bytem
Nezdřev 59, o pronájem části obecního pozemku č.p. 1128 o výměře 200 m2
v místě zarostlého rybníka na dobu 20 let. Na své náklady opraví hráz, čap,
vybagruje usazeniny.
Zastupitelé tuto žádost jednohlasně schválili za roční nájem 200 Kč a uložili
starostovi obce sestavit nájemní smlouvu.

11/Zastupitelé byli seznámeni s žádostí pana Františka Větrovce, bytem Nezdřev
59, o úpravu územního plánu. V současném územním plánu je pozemek p.č. 1067
v k.ú. Nezdřev veden v kultuře trvalý travní porost. Žádá o schválení změny
využití pozemku na vodní plochu s následným využitím na výstavbu rybníku.
Zastupitelé žádost berou na vědomí a ukládají starostovi při případné změně ÚP
změnu zapracovat.

12/ Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí mažoretek PREZIOSO o možnost
uspořádání letního tanečního soustředění v areálu letního stadionu Nezdřev
v termínu od 11.-20. 7.2014
Zastupitelé po krátké diskusi žádost jednohlasně schválili.

13/ Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí p. Kaiserové Jaroslavy nar.23.9.1956, trvalým pobytem Sulislav 83, Stříbro 349 01 o pronájem obecního bytu č.p. 50.
Po krátké diskusi byla žádost jednohlasně schválena.

14/V diskusi starosta obce mluvil na téma volby do obecního zastupitelstva v naší obci, které se budou pravděpodobně konat koncem října letošního roku. Požádal zastupitele a přítomné občany, aby kandidovali do zastupitelstva obce a pomohli tímto s jejím rozvojem.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí

Usnesení:

ZO schvaluje:
- rozpočtově opatření č. 2:

Příjmy: 218,5 tisíc
zapojená dotace na oprava povrchů MK ve výši 200tisíc
zapojená dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 18,5 tisíc
Výdaje: 43,5tisíc schváleno
navýšení u odvádění a čištění odpadních vod ve výši 25 tisíc
volby do Evropského parlamentu ve výši 18,5 tisíc
Zastupitelé rozpočtovou změnu č. 2 jednohlasně chválili
Jednohlasně č.j. 6/2014

Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Jednohlasně č.j. 7/2014

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
Jednohlasně č.j. 8/2014

Rozbor hospodaření za rok 2013.
Jednohlasně č.j. 9/2014

Žádost pana Františka Větrovce, bytem Nezdřev 59, o pronájem části obecního pozemku č.p. 1128 o výměře 200 m2 v místě zarostlého rybníka na dobu 20 let za 200 Kč ročně.
Jednohlasně č.j. 11/2014

Žádostí mažoretek PREZIOSO o možnost uspořádání letního tanečního soustředění v areálu letního stadionu Nezdřev v termínu od 11.-20. 7.2014
Jednohlasně č.j. 12/2014

Pronájem bytu v čp 50 p. Kaiserové Jaroslavě nar.23.9.1956, trvalým pobytem Sulislav 83, Stříbro 349 01.
Jednohlasně č.j. 13/2014

ZO ukládá starostovi obce :

Sestavit nájemní smlouvu s panem Josefem Větrovcem o pronájem obecního pozemku.

ZO bere na vědomí :

Že bylo ze Silnicemi Klatovy starostou dohodnuto a zasmluvněno, že celková cena o dílo na opravu komunikací v obci, bude 561 458,76 Kč včetně DPH.

- termín konání voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat 23. a 24.
května 2014

- příspěvek starosty obce k obecním volbám

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.3/2014

Datum konání: 23. června 2014

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví
z.s.p.o. na období 2014-2020.
5/Volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR.
6/Zařazení SDH do IZS Plzeňského kraje.
7/Komplexní pozemkové úpravy- cesty.
8/Obnova katastrálního operátu v obci.
9/Rozpočtová změna č.3
10/Diskuse
11/Usnesení
12/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Zastupitelé obce byli seznámeni s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví z.s.p.o. na období 2014-2020 na svém správním území.
Realizace byla jednohlasně schválena.

5/Zastupitelé obce a přítomní občané byli seznámeni s termínem konání voleb do zastupitelstva obce a senátu ČR. Volby proběhnou v termínu 10.- 11. 10. 2014. Požádal všechny přítomné občany, kteří mají zájem kandidovat do zastupitelstva obce aby přišli v pátek na obecní úřad, kde jim budou sděleny podrobnosti jak kandidovat.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

6/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s tím, že pokud budou dobrovolní hasiči chtít být zařazení do integrovaného záchranného systému, musí mít proškoleny dva velitele družstev a jednoho velitel jednotky. Školení trvá týden, je v Třemošné a obec by stálo cca 30 000 Kč. Po konzultaci s dobrovolnými hašiči není ani jeden člen SDH ochoten ani schopen školení podstoupit.
Zastupitelé obce jednohlasně schválili vystoupení z IZS.

7/ Občané a zastupitelé byli starostou obce seznámeni s tím, že v současné době probíhá revize projektové dokumentace na polní cesty HPC 1 a HPC 2, kterou provádí pozemkový úřad z Plzně. V příštím roce bude žádat evropské fondy o dotaci na jejich realizaci.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

8/ Zastupitelé byli starostou obce seznámeni s informacemi o ukončení revize katastrálního operátu v intravilánu obce, což znamená digitalizace pozemků uvnitř obce.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

9/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3:

Výdaje:
navýšení u lesů o 10 tisíc
navýšení u odv.a čištění VH o 10tisíc.
Zastupitelé rozpočtovou změnu jednohlasně chválili

Usnesení:

ZO
Schvaluje:

- Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví z.s.p.o. na
období 2014-2020 na svém správním území.
Jednohlasně č.j. 14/2014

- Vystoupení z IZS.
Jednohlasně č.j. 15/2014

- Rozpočtové opatření č. 3:
Výdaje:
navýšení u lesů o 10 tisíc
navýšení u odv.a čištění VH o 10tisíc.
Jednohlasně č.j. 16/2014


Bere na vědomí.
- Termín konání voleb do zastupitelstva obce a senátu ČR.
- revizi projektové dokumentace na polní cesty HPC 1 a HPC 2, kterou provádí
pozemkový úřad z Plzně. V příštím roce bude žádat evropské fondy o dotaci na
jejich realizaci.
- Informaci o ukončení revize katastrálního operátu v intravilánu obce.

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2014
Datum konání: 30.září 2014.

Místnost konání:místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 4
5/Oprava místní komunikace
6/Přidělení čísla popisného k přístavbě bytové jednotky
7/Volby do zastupitelstva obce
8/Poděkování starosty zastupitelům a občanům obce.
9/Seznámení občanů s děním v obci v minulém volebním období.
10/Diskuse
11/ Usnesení
12/Závěr

 

Průběh zasedání :


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.4 volby do ZO.
Rozpočtová změna byla Jednohlasně Schválena.

4/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem opravy místní komunikace v obci.
Komunikace je dokončena v bezvadném stavu.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

5/Stavební úřad v Kasejovicích požádal náš úřad o přidělení čísla popisného po
kolaudaci RD manželů Kuškových.
Zastupitelé jednohlasně schválili přidělení čisla popisného 62.

6/Starosta obce připomenul zastupitelstvu i přítomným občanům na blížící se
termín konání voleb do zastupitelstva obce. Oznámil přítomným, že pokud budou
chtít kandidovat do ZO, bude jim nápomocen radou i pomocí.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

7/ Starosta obce poděkoval všem občanům za příkladnou pomoc při zvelebování
obce, při organizaci společenských akcí.
Zastupitelé toto berou na vědomí

8/ Nakonec byli zastupitelé a přítomní občané seznámeni s tím, co se povedlo udělat v končícím volebním období.

2011
Dne 10.5.2011 byla provedena kolaudace a spuštěn zkušební provoz ČOV. Celková cena díla činila 12 277 330 Kč bez DPH. Dotace ze SZIF 10 320 000 Kč.
Spoluúčast obce činila 1 957 330 Kč. Stali jsme se plátci DPH, aby nám 2 445 466 bylo FÚ vráceno.
Byl schválen územní plám obce- cena UP činila 250 000 kč, z toho dotace 127 000 Kč.

2012
Dne 30.6.2012 proběhly oslavy 600 let od první zmíňky o naší obci.Dotace 30 000 Kč.
Byla provedena výměna oken na obecní domě č.p. 50 - 350 000 Kč. Z toho dotace 200 000 Kč.
Byla postavena pergola na hřišti, byla postavena pergola u hospody, byla napsána a vytištěna kniha o historii naší obce, 150 000 Kč. Dotace MK 70 000 Kč. Z mikroregionu hradišťského potoka zakoupena sociální buňka 235 000 Kč. Dotace PK 150 000 Kč.

2013
Provedena montáž nového VO
Zakoupeno hasičské auto Felicia pro SDH. 20 000 Kč.
Vyklizení obecního lesa po polomech.
Rozšířené autobusové dopravní spojení z Kasejovic do Nezdřeva od 1.9.2013.
Spoj bude odjíždět v 17.10 z Kasejovic a v Nezdřevě bude v 17.25.
Výtězství na posledním ročníku her bez hranic v Kasejovicích.

2014
Provedena oprava místní komunikace za cenu 565 000 Kč. Dotace 200 000 Kč.
Provedena pokládka nové kanalizace od Karnose ke kapličce. Provedena úprava skládky zeminy u Oudola. Proveden úklid obce, opraveny praskliny v komunikaci na Řesanice. Obecní brigády se zúčastnilo 40 občanů.

Na účtě je cca 400 000 Kč.

Zastupitelé zprávu berou na vědomí.


Usnesení:

ZO schvaluje:
1- rozpočtovou změnu č.4
Jednohlasně. Č. j. 17

Přidělení čísla popisného po kolaudaci RD manželů Kuškových 62.
Jednohlasně. Č. j. 18

Bere na vědomí:

Stavem oprav místní komunikace v obci. Komunikace je dokončena v bezvadném stavu.
Blížící se termín konání voleb do zastupitelstva obce.
Poděkovaní od starosty obce všem občanům za příkladnou pomoc při zvelebování
obce, při organizaci společenských akcí.
Správu starosty obce o končícím volebním období.

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis z  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 5/2014
Datum konání: 3.listopadu 2014.
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program :


1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 

Zahájení zasedání zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva obce Nezdřev ( dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.05 hodin dosavadním starostou Petrem Chlandou („dále jako předsedající").

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů , v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdřev zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.10 2014 do 2.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu p.Michala Větrovce a p.Jaroslava Brabce a zapisovatelem p.Petra Chaloupku.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty

d. Zřízení finančního a kontrolního výboru
e. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
f. volba předsedy finančního výboru
g. volba předsedy kontrolního výboru
h. volba členů finančního výboru
ch. volba členů kontrolního výboru

2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

3) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty a místostarosty: Hublot Big Bang Replica Watches

Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva nebude dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chaloupka navrhl zvolit do funkce starosty p Petra Chlandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí starostou Petra Chlandu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající").

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Vojtěcha Červeného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí místostarostou p. Vojtěcha Červeného
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.


Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Michal Větrovec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jaroslava Brabce
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou finančního výboru Jaroslava Brabce
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vojtěch Červený navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Čepeláka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Čepeláka
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chlanda navrhl zvolit členem finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.. A členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Jiřince.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Jiřince.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla, v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje že nebude poskytována měsíční odměna za výkon funkce členům zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 3500 Kč hrubého (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce 6500 Kč hrubého(§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 14. bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s
§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši předseda 570 Kč, členové 250 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 570 Kč hrubého měsíčně a člena výboru ve výši 250 Kč drubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod V -Diskuse:

Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo přípravu na inventarizaci majetku obce za rok 2014 . Předsedající navrhl termín inventury na 30 .12.2014 . Dále navrhl složení inventurní komise ve Složení : Jaroslav Brabec , předseda a členové :
Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje inventurní komisi ve složení : : předseda : Jaroslav Brabec
členové : Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00

Přílohy zápisu:

 Prezenční listina
 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích


Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2014


Zapisovatel: Petr Chaloupka....................................................................... dne 5.11.2014


Ověřovatelé: Michal Větrovec,..................................................................... dne 5.11.2014

Jaroslav Brabec ...................................................................................... dne 5.11.2014

Starosta: Petr Chlanda .............................................. ................................dne 5.11.2014

Místostarosta: Vojtěch Červený ............................................. .......................dne 5.11.2014

 

 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Č.6/2014
Datum konání: 8.prosince 2014.

Místnost konání:místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
5/Schválení pronájmu obecního RD č. p. 9.
6/Obecně závazná vyhláška odpady
7/Dárkové balíčky pro starší občany
8/Oprava polních cest v roce 2015

9/Schválení plánu inventur za rok 2014

9/ Ohňostroj na nový rok 2015

10/Diskuse

11/ Usnesení

12/Závěr


Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav Brabec

3/Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu na rok 2015, projednali jednotlivé
položky. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce po dobu 14. dní.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

4/Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o pronájem obecního domu č. p. 9.
Žádost podali dva kandidáti, p. Kateřina Švecová a Maksym Syechkov.
Zastupitelé tajným hlasováním jednomyslně schválili pronájem RD p. Maksymu
Syechkovi.

5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili obecně hzávaznou vyhlášku o odpadech

6/Zastupitelé se dohodli na roznášení dárkových balíčků pro důchodce dne
22.12.2014 v 18 00 hod.

7/ Starosta obce navrhl plán oprav polních cest ve vlastnictví obce. Zastupitelé toto berou na vědomí.

8/Zastupitelé obce jednohlasně chválili plán inventur za rok 2014

Usnesení:

ZO schvaluje:
Pronájem RD č. p. 9 p. Maksymu Syechkovi.
Jednohlasně. Č. j. 19

Obecně závaznou vyhlášku o odpadech.
Jednohlasně. Č. j. 20

Plán inventur za rok 2014
Jednohlasně. Č. j. 21

Bere na vědomí:
Projednání návrh rozpočtu na rok 2015.
Plán oprav polních cest ve vlastnictví obce
Roznášení dárkových balíčků pro důchodce dne 22.12.2014 v 18 00 hod.


Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec Michal Větrovec

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Jaroslav
Brabec

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.5 ve výši 7 000 Kč na
straně příjmů, 2 000 Kč na straně výdajů a přesunem u HV z pol. 5139 na pol. 5154 a 51 69 ve výši 5 000 Kč.
Příjmy : 7 000 Kč
navýšení daň z příjmu fyz.os. ve výši 3tisíce
navýšení daň z kapitál.výnosů ve výši 1tisíc
navýšení TKO o 1tisíc
navýšení pronájmu pozemků o 2tisíce

Výdaje: 2 000 Kč.
Navýšení u věcných darů o 2 000 Kč

Rozpočtová změna č. 5 byla jednohlasně schválena.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozborem hospodaření k 30.12.2014.
Vyjmenoval všechny příjmy a výdaje v tomto roce.
Zastupitelé správu berou na vědomí.

5/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2014.
Příjmy celkem 1 488 000 Kč, výdaje 1488 000 Kč.
Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

6/ Zastupitelé byli seznámeni s Veřejnoprávní smlouvou k zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres nemovitostí, mezi obcemi Nezdřev a Kasejovice.
Zastupitelé veřejnoprávní smlouvu jednohlasně chválili.

7/ Zastupitelé byli seznámeni s Veřejnoprávní smlouvou na úseku přestupků mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk.
Zastupitelé veřejnoprávní smlouvu jednohlasně chválili.

8/ Starosta obce seznámil občany a zastupitele s vyhlášením dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2015. Po

 

krátké diskusi bylo jednohlasně schváleno požádat o dotaci na druhou etapu opravy komunikací v majetku obce.

9/ Starosta obce informoval občany a zastupitele o schůzce s p. Čápovou, starostkou města Kasejovice, která požádala o příspěvek na provozování sběrného dvora 75 Kč na obyvatele a rok, dále požádala o příspěvek na rozvoz obědů pečovatelskou službou města Kasejovice 15 Kč za oběd. Zastupitelé po bouřlivé diskusi žádost jednohlasně nechválili.
10/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rompold P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2015. Ceny za vývoz odpadů zůstanou ve stejné cenové relaci jako rok 2014. Zastupitelé jednohlasně schválili poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.


10/ Zastupitelé byli seznámeni s žádosti rybářského spolku o údržbu zeleně v době vegetačního klidu na Horním Oudole a Horní Štěrbyně.
Zastupitelé žádost jednohlasně schválili.

11/V diskusi starosta obce seznámil přítomné občany s možností svozu použitého textilu a přistavením kontejneru na objemný odpad.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

13/Starosta obce seznámil zastupitele s tím že provede údržbu zeleně na přístupové cestě k ČOV.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

14/Starosta obce poukázal na nutnost provést i údržbu zeleně i v intravilánu obce v době vegetačního klidu a navrhl uspořádat obecní brigádu koncem března. Podrobnosti by se dojednali na příští schůzi.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

15/Zastupitelé obce jednohlasně schválili služební cesty soukromým autem pro zastupitele obce, schválili příspěvek na telefon pro p. Novou 200 Kč a Petra
Chlandu 1000 Kč na měsíc. Usnesení:

 

ZO schvaluje:

 

Rozpočtovou změnu č.5 ve výši 7 000 Kč na straně příjmů, 2 000 Kč na straně výdajů a přesunem u HV z pol. 5139 na pol. 5154 a 51 69 ve výši 5 000 Kč.

Příjmy : 7 000 Kč
navýšení daň z příjmu fyz.os. ve výši 3tisíce
navýšení daň z kapitál.výnosů ve výši 1tisíc
navýšení TKO o 1tisíc
navýšení pronájmu pozemků o 2tisíce

Výdaje: 2 000 Kč.
Navýšení u věcných darů o 2 000 Kč

Jednohlasně. Č. j. 22

Návrh rozpočtu na rok 2014.
Příjmy celkem 1 488 000 Kč, výdaje 1488 000 Kč.
Jednohlasně. Č. j. 23

Veřejnoprávní smlouvou k zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres nemovitostí, mezi obcemi Nezdřev a Kasejovice.
Jednohlasně. Č. j. 24

Veřejnoprávní smlouvou na úseku přestupků mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk.
Jednohlasně. Č. j. 25

Požádat o dotaci na druhou etapu opravy komunikací v majetku obce s dotačního programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2015.
Jednohlasně. Č. j. 26

Žádost rybářského spolku o údržbu zeleně v době vegetačního klidu na Horním Oudole a Horní Štěrbyně.
Jednohlasně. Č. j. 27

Poplatky za odpady 550 Kč na osobu a rok. Chalupáři 550 Kč za rekreační objekt a rok.
Jednohlasně. Č. j. 28

Služební cesty soukromým autem pro zastupitele obce, příspěvek na telefon pro p. Novou 200 Kč a Petra Chlandu 1000 Kč na měsíc.
Jednohlasně. Č. j. 29

 

Neschvaluje

Městu Kasejovice, příspěvek na provozování sběrného dvora 75 Kč na obyvatele a rok, a o příspěvek na rozvoz obědů pečovatelskou službou města Kasejovice 15 Kč za oběd.

Bere na vědomí

Rozbor hospodaření k 30.12.2014.

S možností svozu použitého textilu a přistavením kontejneru na objemný odpad.

Že bude provedena údržbu zeleně na přístupové cestě k ČOV.

Nutnost provést i údržbu zeleně v intravilánu obce v době vegetačního klidu a uspořádat obecní brigádu koncem března. Podrobnosti by se dojednají na příští schůzi.

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Michal Větrovec
Jaroslav Brabec


Starosta: Místostarosta:
Petr Chlanda Vojtěch Červený

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz