Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2013

Datum konání: 28.února 2013

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č.1
5/Podání žádostí o dotace. 6/Vyhodnocení dětského maškarního dne.
7/Náklady na provoz ČOV
8/Obecní brigáda .
9/Schválení účetní uzávěrky za rok 2012
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1:
Příjmy: 396,5tisíc
navýšení u daně za obec o 3 tisíce
www.aponsale.com zapojená přijatá dotace na volby ve výši 26 tisíc
navýšení dle smlouvy od úřadu práce o 116tisíc
převod ČNB 1 tisíc
navýšení u pronájmu NP o ,5tisíc
navýšení těžba dřeva 250 tisíc

Výdaje: 198,2 tisíc
navýšení u MH o 124tisíc
navýšení volby prezident o 26tisíc
navýšení převod ČNB o +tisíc
navýšení u FV o 200korun
navýšení za nákup sazenic práce do lesa ve výši 45tisíc navýšení u transferů o 2tisíce
Zastupitelé obce jednohlasně rozpočtovou změnu schválili .

5/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti, kterou obec podala u odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. s žádostí o dotace které obec podá:
Dotace s programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Žádost o dotaci na opravu místních komunikací je podána.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

6/Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhodnocením dětského maškarního
plesu v naší obci. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

7/ Starosta obce seznámil zastupitele s podrobnými náklady na provoz čistírny odpadních vod v naší obci.
Celkové náklady činily 101 000 Kč.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

8/ Zastupitelé a občané obce byli starostou obce požádáni o pomoc při obecní brigádě, která bude zaměřena na úklid obce.
Zastupitelé toto berou na vědomí.
9.Starosta obce seznámil zastupitele s účetní uzávěrkou za rok 2012. Po krátké diskusi byla účetní uzávěrka jednohlasně schválena.

Usnesení:

ZO schvaluje:
1.
- rozpočtově opatření č. 1:

Příjmy: 396,5tisíc
navýšení u daně za obec o 3 tisíce
zapojená přijatá dotace na volby ve výši 26 tisíc
navýšení dle smlouvy od úřadu práce o 116tisíc
převod ČNB 1 tisíc
navýšení u pronájmu NP o ,5tisíc
navýšení těžba dřeva 250 tisíc

Výdaje: 198,2 tisíc
navýšení u MH o 124tisíc
navýšení volby prezident o 26tisíc
navýšení převod ČNB o +tisíc
navýšení u FV o 200korun
navýšení za nákup sazenic práce do lesa ve výši 45tisíc navýšení u transferů o 2tisíce
Jednohlasně

2. Účetní uzávěrku za rok 2012.
Jednohlasně

ZO bere na vědomí :

-Vyhodnocení dětského maškarního plesu v naší obci.
-Stav dotace, s programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje, na opravu
místních komunikací.
-podrobné náklady na provoz čistírny odpadních vod v naší obci.
-žádost o pomoc při obecní brigádě, která bude zaměřena na úklid obce.

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2013

Datum konání: 29.dubna 2013

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozpočtová změna č.2.
4/Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2012.
5/Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2012. 6/Schválení rozboru hospodařením rok 2012.
7/ Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk o
zapisování údajů v informačním systému evidence obyvatel.
8/ Změna jízdního řádu autobusové linky z Řesanic do Nezdřeva.
9/ Nákup hasičského automobilu zn. Felicia pro potřebu dobrovolných
hasičů.
11/ Navýšení limitu pokladny
12/ Hry bez hranic 7.ročník v Kasejovicích.
13/ Diskuse.
14/ Usnesení.
15/ Závěr.

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 7členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2:

Příjmy: 6,7tisíc
navýšení pronájmu od VHD Hradiště ve výši 4,70tisíc
navýšení komunální odpad o 2tisíce

Výdaje: 124tisíc
navýšení u BH-nákup DHDM ve výši 5tisíc
navýšení u hasičů o 20 tisíc
navýšení MH o 99 tisíc
Zastupitelé rozpočtovou změnu č. 2 jednohlasně chválili

5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2012 bez
výhrad.
6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
7/ Zastupitelé obce byli seznámeni s rozborem hospodaření rok 2012. Rozbor
hospodaření za rok 2012 byl jednohlasně schválen.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele s možností rozšíření autobusového spojení z Kasejovic do Nezdřeva. Spoj by odjížděl v 17.10 z Kasejovic a v Nezdřevě by byl v 17.25. Občané přijíždějící z Plzně vlakem, by měli možnost využít tento spoj.
Po krátké diskusi byl návrh jednohlasně schválen a starostovi bylo uloženo, provést nutné kroky k rozšíření autobusového spojení do naší obce.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi
obcemi Nezdřev a Nepomuk o zapisování údajů v informačním systému
evidence obyvatel.
Zastupitelé jednomyslně smlouvu schválili.
9/Starosta obce seznámil zastupitele z možností zakoupit za zbytkovou cenu
20 000 Kč, hasičské auto zn. Felicia pro potřeby místního sboru dobrovolných
hasičů od SDH Nýřany.
Po krátké diskusi byl nákup vozidla jednohlasně schválen.
10/ Starosta obce požádal zastupitele o schválení navýšení limitu pokladny na
20 000 Kč a to od června 2013. Důvod je, časté doplňování pokladny.
Zastupitelé návrh jednohlasně schválili.

10/Zastupitelé byly seznámeni s tím, že poslední ročník her bez hranic proběhne v Kasejovicích a uložili starostovi obce zajistit cvičící družstvo.

Usnesení:

ZO schvaluje:
1.
- rozpočtově opatření č. 2:

Příjmy: 6,7tisíc
navýšení pronájmu od VHD Hradiště ve výši 4,70tisíc
navýšení komunální odpad o 2tisíce

Výdaje: 124tisíc
navýšení u BH-nákup DHDM ve výši 5tisíc
navýšení u hasičů o 20 tisíc
navýšení MH o 99 tisíc
Jednohlasně
2.
Závěrečný účet obce za rok 2012bez výhrad.
Jednohlasně

3.
Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012 kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
Jednohlasně
4.
Rozbor hospodaření za rok 2012.
Jednohlasně
5.
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk o zapisování údajů v informačním systému evidence obyvatel.
Jednohlasně
6.
Zakoupit, hasičské auto zn. Felicia pro potřeby místního sboru dobrovolných
hasičů od SDH Nýřany za cenu 20 000 Kč.
Jednohlasně
7.
Rozšíření autobusového spojení z Kasejovic do Nezdřeva.
Jednohlasně
7.
navýšení limitu pokladny na 20 000 Kč a to od června 2013.
Jednohlasně

ZO ukládá starostovi obce :

1.
Provést nutné kroky k rozšíření autobusového spojení do naší obce.


ZO bere na vědomí :

1.
Že poslední ročník her bez hranic proběhne v Kasejovicích

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.3/2013

Datum konání: 25 srpna 2013.

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/Rozpočtový výhled 2014-2017
5/Volby do poslanecké sněmovny
6/Obecní brigáda
7/Diskuse
8/ Usnesení
9/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni s tím že od 1.9.2013 bude rozšířené autobusové dopravní z Kasejovic do Nezdřeva. Spoj bude odjíždět v 17.10 z Kasejovic a v Nezdřevě bude v 17.25. Zastupitelé toto berou na vědomí.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem na rok 2014-2014.
Návrh byl jednohlasně schválen.

5/Zastupitelé obce byli seznámeni s termínem konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Volby proběhnou v termínu 25.-26. 10. 2013.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

6/Starosta obce seznámil s termínem a pracemi, obecní brigády. A poprosil o hojnou účast.
Brigáda se bude konat 28.9.2013 od 8,00.
Bude nutno provést- vytěžení popadaných stromů z obecního lesa, oprava dešťové kanalizace před , Bártíkem.
Zastupitelé toto berou na vědomí

Usnesení:

ZO
Schvaluje:
1.Rozpočtový výhled na rok 2014-2017.

Bere na vědomí
-Rozšířené autobusové dopravní spojení z Kasejovic do Nezdřeva od 1.9.2013.
Spoj bude odjíždět v 17.10 z Kasejovic a v Nezdřevě bude v 17.25.

- Termín konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Volby proběhnou
v termínu 25.-26. 10. 2013.

-Termín a práce, obecní brigády


Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.4/2013
Datum konání: 21.října 2013.

Místnost konání:místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .


Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/ Dotace 2013
8/Diskuse
9/ Usnesení
10/Závěr

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.3 ve výši 51 0000Kč na
straně příjmů a ve výši 21 000 Kč na straně výdajů.

Příjmy : navýšení u daně z příjmu práv.osob o 20tisíc
zapojená přijatá dotace na volby ve výši 21 tisíc
zapojená přijatá dotace na zalesnění ve výši 9 tisíc
nová položka nekapitál.přísp.a náhrady 1tisíc-ČNBúroky
Výdaje :
navýšení parlamentní volby 21tisíc

Rozpočtová změna č. 3 byla jednohlasně schválena.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem dotace na opravu místních komunikací v obci. Obec dotaci nedostala. Zastupitelé konstatovali po dlouhé diskusi, že obec podá žádost o dotaci v roce 2014 znovu.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1- rozpočtovou změnu č.3 ve výši 51 0000Kč na straně příjmů a ve výši 21 000 Kč na straně výdajů.
Příjmy : navýšení u daně z příjmu práv.osob o 20tisíc
zapojená přijatá dotace na volby ve výši 21 tisíc
zapojená přijatá dotace na zalesnění ve výši 9 tisíc
nová položka nekapitál.přísp.a náhrady 1tisíc-ČNBúroky
Výdaje :
navýšení parlamentní volby 21tisíc

Jednohlasně.


Bere na vědomí
Stav dotace na opravu místních komunikací v obci.

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2013
Datum konání: 30.prosince 2013.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


Program:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Rozpočtová změna č. 4
5/ Rozbor hospodaření k 30.12.2013
6/ Rozpočet obce na rok 2014
7/ Oznámení o obnově katastrálního operátu
8/ Daňové přiznání pozemků po komplexních pozemkových úpravách
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/Závěr

 

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.4 ve výši 36 000Kč na
straně příjmů.

Příjmy :
-navýšení o daň z příjmu f.o. o 15tisíc
-navýšení o daň z příjmu práv.osob o 10tisíc
-navýšení DPH o 11 tisíc

Rozpočtová změna č. 4 byla jednohlasně schválena.

4/ Účetní obce seznámila zastupitele obce s rozborem hospodaření k 30.12.2014.
Vyjmenovala všechny příjmy a výdaje v tomto roce.
Zastupitelé správu berou na vědomí.

5/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2014.
Příjmy celkem 1 418 000 Kč, výdaje 1418 000 Kč.
Zastupitelé návrh rozpočtu jednohlasně schválili.

6/ Zastupitelé a přítomní občané byli starostou obce seznámení s tím, že v příštím roce proběhne v naší obci obnova katastrálního operátu, což znamená, že KN pozemky budou digitalizovány.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

Starosta obce seznámil přítomné občany s tím, že do konce ledna 2014 musí provést daňové přiznání pozemků dotčené komplexními pozemkovými úpravami.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

Usnesení:
ZO schvaluje:
1- rozpočtovou změnu č.4 ve výši 36 0000Kč na straně příjmů.
Příjmy :
-navýšení o daň z příjmu f.o. o 15tisíc
-navýšení o daň z příjmu práv.osob o 10tisíc
-navýšení DPH o 11 tisíc
Jednohlasně.

2- Návrh rozpočtu na rok 2014.
Příjmy celkem 1 418 000 Kč, výdaje 1418 000 Kč.
Jednohlasně.

 

Bere na vědomí

Rozbor hospodaření k 30.12.2014.

Že v příštím roce proběhne v naší obci obnova katastrálního operátu.


Že do konce ledna 2014 musí občané obce provést daňové přiznání pozemků dotčené komplexními pozemkovými úpravami.

 


Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz