Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev .
Č.1/2012

Datum konání: 27.února 2012

Místnost koná ní:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě

Program:

Průběh zasedání:
1 /Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. l
5/ Úvěr pro k zajištění financování 600 let obce Nezdřev.
6/Podání žádostí o dotace.
7/Vyhodnocení dětského maškarního dne. 8/Program oslav v obci.
9/0becní brigáda .
10/Kniha o naší obci, prosba o pomoc při shánění dobových fotografií.
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. I:
Příjmy:
Ve výši 6.009.850 korun
-zapojená přijatá dotace od SZIF ve výši 5.909.850 K
-navýšení u daně z příjmu práv.osob za obce ve výši 50tisíc
-navýšení u pronájmu veřej.prostranství o 50tisíc
Výdaje:
Ve výši 100tisíc korun
-na opravy VO 10 tisíc
-platby daní a poplatků za obec 80 tisíc
-navýšení u silnic o 10 tisíc korun
Zastupitelé obce jednohlasně rozpočtovou změnu č. 1 schválili .

5/Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že si obec bude muset vzít úvěr , aby byla schopna zajistit důstojný průběh oslav 600 let naší obce. Jednalo by se o půjčku 300 000 Kč od obce Lom , se kterou má naše obec přátelské styky. Po dlouhé diskusi byl úvěr ve výši 300 000 jednohlasně schválen. Starostovi bylo uloženo zajistit smluvní podmínky.

6/Starosta obce seznámil s žádostmi o dotace které obec podá:
Dotace s programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Obec požádá o dotaci na výměnu oken a opravu severní strany fasády v obecním domě č.p. 50.
Dále je možno získat dotaci z odboru kultury Plzeňského kraje. Obec požádá o spolufinancování oslav 600 let od první zmínky o naší obci.
Obec požádá i o dotaci na napsání a vytištění knihy o historii naší obce. Tentokrát na ministerstvu kultury ČR.
Mikroregion hradišťského potoka, jehož členem je i naše obec, požádá o dotaci na dodávku sociální mobilní buňky.
Zastupitelé jednohlasné schválili požádat o zmíněné dotace.

7/Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhodnocením dětského maškarního plesu v naší obci. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

8/ Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem programu oslav 600 let obce a požádal občany o případné připomínky , či úpravy.
Zastupitelé berou návrh oslav na vědomí.

9/Zastupitelé a občané obce byli starostou obce požádáni o aktivní pomoc při přípravách a pořádání oslav 600 let o naší obci. kanalizace v obci. V současné Zastupitelé toto berou na vědomí.

1O/ Starosta obce poprosil spoluobčany o pomoc při zajišťování a sestavování historických fotografií a dokumentů do knihy o naší obci.

Usnesení:

ZO schvaluje:

- rozpočtově opatření č. 1: Příjmy:
Ve výši 6.009.850 korun
-zapojená přijatá dotace od SZIF ve výši 5.909.850 Kč.
-navýšení u daně z příjmu práv.osob za obce ve výši 50tisíc
-navýšení u pronájmu veřej.,prostranství o 50tisíc

Výdaje:
Ve výši 100tisíc koru n
-na opravy VO 10 tisíc
-platby daní a poplatků za obec 80 tisíc
-navýšení u silnic o 10 tisíc korun

Úvěrovou půjčku 300 000 Kč od obce Lom okr. Strakonice Požádat o dotace:
S programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje, na výměn u oken a opravu severní strany fasády v obecním domě č.p. 50.

Z odboru kultury Plzeňského kraje, spolufinancování oslav 600 let od první zmínky o naší obci.

Na napsání a vytištění knihy o historii naší obce. Tentokrát na ministerstvu kultury ČR.

Z mikroregion hradišťského potoka, jehož členem je i naše obec,o dotaci na dodávku sociální mobilní buňky


ZO bere na vědomí :

Vyhodnocení dětského maškarního plesu v naší obci.
Návrh programu oslav 600 let obce
Žádost o aktivní pomoc při přípravách a pořádá ní oslav 600 let o naší obci.
Žádost o pomoc při zajišťování a sestavování historických fotografií a dokumentů do knihy o naší obci.

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev .
Č.2/2012

Datum konání: 2.května 2012.

Místnost konání: místnost obecního úřadu
v Nezdřevě

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2011
5/Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2011 obce Nezdřev KÚPK
6/ Schválení rozboru hospodařen í za rok 2011
7/ rozpočtová změna č. 2
8/ Dotace 2013
9/Diskuse
10/ Usnesen
11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

2/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatel ů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání -splněno
4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad , který bude součástí tohoto zápisu.

5/Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2011, kterou provedl Odbor ekonomický , oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřad u Plzeňského kraje - bez výhrad.

6/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozborem hospodaření za rok 2011. Rozbor hospodaření za rok 2011 byl jednohlasně schválen.

7/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2.
Příjmy :
ve výši 465 000 K
dotace od PK na opravu dveří a oken ve výši 200 000 Kč
pop!. z místa 55 000 Kč
-dotace od Plzeň. kraje ve výši 130 000 Kč
neinvestič.dary ve výši 70 000 Kč- 600let obce
-navýšení o odvod z výtěžku - loterie 1O tisíc

Výdaje
ve výši 585 400 Kč
- navýšení na územní rozvoj ve výši 63 400 Kč
-opravy oken a dveří čp. 50 - 350 000 Kč
-navýšení MH - mzdy, SP,ZP přes Úřad práce ve výši 132 000 Kč
-navýšení OÚ o 10 000 Kč na služby
-posílení o 20 000 Kč- 600 let obce
Zastupitelé obce rozpočtovou změn u č. 2 jednohlasně schválili.

8/Starosta obce seznámil se stavem žádostí o dotace které obec podala:

Dotace s programu regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Obec získala dotaci v hodnotě 200 000 Kč na výměnu oken a opravu severní strany fasády v obecním domě
čp . 50. Celková cena díla bude stát 340 000 Kč

Dotace z odboru kultury Plzeňského kraje. Obec získala dotaci ve výši 30 000 Kč na spolufinancování oslav 600 let od první zmínky o naší obci.

 

Obec získala i dotaci na napsání a vytištění knihy o historii naší obce. Tentokrát na ministerstvu kultury ČR. Dotace činí 30 000 Kč.

Mikroregion hradišťského potoka, jehož členem je i naše obec, získal dotaci na dodávku sociální mobilní buňky v hodnotě 150 000 Kč. Cena buňky činila 235 000 Kč.
Zastupitelé toto berou na vědomí.


Usnesení:

ZO schvaluje:

Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad , který bude součástí tohoto zápisu.
Jednohlasně.

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 201 1, kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
Jednohlasně

rozbor hospodaření za rok 201 1.
Jednohlasně
rozpočtové opatření č. 2. Příjmy:
ve výši 465 000 Kč
- dotace od PK na opravu dveří a oken ve výši 200 000 Kč
-popl. z místa 55 000 Kč
-dotace od plzeň. kraje ve výši 130 000 Kč
-neinvestič.dary ve výši 70 000 Kč- 600let obce
-navýšení o odvod z výtěžku - loterie 10 tisíc

Výdaje
ve výši 585 400 Kč
- navýšení na územní rozvoj ve výši 63 400 Kč
-opravy oken a dveří čp. 50 - 350 000 Kč
-navýšení MH - mzdy, SP,ZP přes Úřad práce ve výši 132 000 Kč
-navýšení OÚ o 1O 000 Kč na služby
-posílení o 20 000 Kč- 600 let obce Jednohlasně.

 

Bere na vědomí

Dotace s program u regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Obec získala dotaci v hodnotě 200 000 Kč na výměnu oken a opravu severní strany fasády v obecním domě č.p. 50. Celková cena díla bude stát 340 000 K
.

Dotace z odboru kultury Plzeňského kraje. Obec získlala dotaci ve výši 30 000 Kč na spolufinancování oslav 600 let od první zmínky o naší obci.

Obec získala i o dotaci na napsání a vytištění knihy o histori i naší obce. Tentokrát na ministerstvu kultury ČR. Dotace činí 30 000 Kč.

Mikroregion hradišťského potoka, jehož členem je i naše obec, získal dotaci na dodávku sociální mobilní buňky v hodnotě 150 000 Kč. Cena buňky čini la 235 000 Kč.

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev .

Č.3/2012


Datum konání: 10. července 2012

Místnost konání:sál kulturního zařízení
v Nezdřevě

Program:

1 /Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Vyhodnocení oslav 600 let obce.
5/Poděkování občanům za odvedenou práci při pořádání oslav 600 let naší obce
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr

 

Průběh zasedání:

I /Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členi ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

6/Zastupitelé obce a přítomní občané byl i starostou obce seznámeni s kulturním a finančním vyhodnocením oslav 600 let obce Nezdřev která se konala 30.6.2012. Oslav se zúčastnilo 392 návštěvníků .
Pro Nezdřev to byl výjimečný den sobota 30. června 2012. Oslavovalo se 600 let od první písemné zmínky o obci. Když se lidé scházeli před kapličku, kde oslavy
začaly bohoslužbou, bylo možné vnímat sváteční naladění. Ves byla ztichlá, připravená, pracovní ruch nerušil, protože zkrátka nebyl. Svatá mše, kterou sloužil
P. ing. Stanislav Holý z Nepomuku, svátečnost dne zdůrazni la, protože v Nezdřevě se mše konají pouze výjimečně. Byla to chvíle, kdy i přítomní nevěřící se mohli zamyslet nad tím, co se slaví, kolik úsilí řady minulých generací i současníků bylo zapotřebí, aby ves získala svou nynější podobu.
Po mši následovala dvojitá oficialita před budovou obecního úřad u.Nejprve starosta Petr Chlanda odhalil pamětní desku připomínající ono velké výročí a poté pokřtil publikaci Nezdřev - dějiny obce od pradávna po dnešek. Tuto část oslav podobně jako mši ozvláštnil svým uměním ženský pěvecký sbor Velkobor z Velkého Boru vedený Radkou Kočí. Potom se lidé rozešli podívat se postupně na několik výstav, na nichž se mohl i přesvědčit o životě i zálibách a činnostech Nezdřeváků.
V hasičárně byla k viděn í historická i současná hasičská technika a také diplomy za účast na okrskových cvičeních. Na opačném konci vsi zase vystavovali myslivci své trofeje a fotografie dokládající činnost zdejšího mysliveckého sdružení.
V sále hostince pak byla výstava největší a nejrozmanitější. Prolínaly se zde předměty , jež sloužily v minulosti jak v domácnosti , tak při zemědělských pracích, s věcmi, které vytvořil i současníci. Dovednost Nezdřeváků (včetně těch víkendových) byla zřejmá z ukázek keramiky, šperků, krajek, proutěných a kovářských výrobků, dřevěných hraček. Bylo možné i ochutnat tady i pečivo místních kuchařek. "Na výstavě byla spousta krásných věcí. Dovedně připravenou expozici doplňovaly také kresby, obrazy a fotografie, vytvořené místními umělci. Na obecním úřadě byly k nahlédnutí obecní kronika vedená od roku 1929,kronika svazu mládeže i pokladní
kniha obce zahrnující období 1923 -1953. Na úřadě se prodávaly pamětní předměty (hrnečky, pohlednice , tužky ap.). A promítaly se tam také fotografie dokumentující život obce dříve i dnes. K prohlídce byla otevřena i čistička odpadních vod, ale její "ovzduší" příliš dlouhý pobyt neumožnilo.
Když člověk prošel v onom tropickém vedru všechny výstavy, byl rád, že
se na hřišti může ve stínu občerstvit a doplnit energii i tekutiny a v hovorech se známými, které někdy třeba také léta neviděl, počkat na začátek odpoledního programu. Švejkyáda byl pořad plzeňských umělců , který návštěvníky pobavil písničkami a povídáním opřeným o Haškova Švejka. Přestávky vyplnily soutěže v pi tí piva na ex a držení sudu,
dále pak vystoupení blatenské skupiny orientálního tance vedené paní Kateřinou Liškovou z Příbrami , bujarý kankán v podání Tanečního klubu Čížová, který vede paní
Jitka Dupalová a ukázku výcviku psa předvedl Luboš Červený.
Na závěr celého dne přišla zahrát k tanci skupina Melodion , která bavila všechny do dvou hodin do rána.
Co se týkalo financí akce dopadla takto. Příjmy: - 234 500 Kč

Sponzoři ( Rybářství Lnáře, Jestřáb Jiří, Zeten, Prima Strakonice, Petr Mrázek, Rubáš František, Džiz Václav) - 76 500 Kč.
Dotace (Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury ČR)- 100 000 Kč.
Vstupné, reklamní předměty- 58 000 Kč.

Výdaje přímé : 193 500 Kč
Vystoupení - Švejk- 29 000 Kč.
Melodion- 1O 000 Kč.
Nafukovací skluzavka - 11 000 Kč.
Vydání knihy- 117 000 Kč.
Pamětní deska- 8 500 Kč.
Upomínkové předměty- 18 000 Kč.
Výdaje nepřímé: 251 000 Kč.
Sociální zázemí + stavební práce klubovna - 161 000 Kč. Kulturák, stavební práce -
66 000 Kč.
Park- 24 000 Kč.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

Starosta obce poděkoval všem občanům, kteří aktivně pomohli s přípravou a pořádáním oslav 600 let obce Nezdřev.
Zastupitelé toto berou na vědomí.


Usnesení:

Bere na vědomí
-seznámeni s kulturním a finančním vyhodnocením oslav 600 let obce Nezdřev která se konala 30.6.2012.
- Poděkovaní všem občanům, kteří aktivně pomohli s přípravou a pořádáním oslav 600 let obce Nezdřev.

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev .

Č.4/2012

Datum konání: 10.9 2012.

Místnost koná ní:místnost obecního úřadu

v Nezdřevě

 

Program:
1 /Zahájení
2/Určení ověřovatel ů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/Volby do zastupitelstva krajů
5/Rozpočtová změna č.3
6/Žádost pana Vomáčky o pronájem obecního pozemku
7/Diskuse
8/ Usnesení
9/Závěr

 

Průběh zasedání:

l /Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna
nadpoloviční většina členů.
Pavel Šoral omluven.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

4/ Zastupitelé obce a přítomní občané byl i starostou obce seznámeni s termínem konání voleb do zastupitelstva krajů.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

5/Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtový m opatřením č. 3.
Příjmy:
ve výši 93 300 Kč
dotace na volby ve výši 25 000 Kč
dotace od ÚP ve výši 37 000 Kč
dotace od Plzeň. kraje na oslavy 600 let obce ve výši 30 000 Kč
navýšení poplatku ze psů o 300 Kč
navýšení u ost. nedaňov. příjmů 1000 Kč

Výdaje
ve výši 171 500 Kč
ponížení u pitné vody o 15 000 Kč
navýšení ČOV 45 000 Kč
navýšení u kultury o 114 000 Kč
navýšení o 1 500 Kč u oslavenců
ponížení u VO o 10 000 Kč
navýšení MH 20000 Kč
navýšení na vol bách o 16 000 Kč
ponížení u neivn. a převedení na inv.dot. 2 000 Kč

Zastupitelé obce rozpočtovou změn u č. 3 jednohlasně schválili.


6/Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí pana Vomáčky , který by chtěl pronajmout pozemek ve vlastnictví obce. Po krátkě diskusi byla žádost jednohlasně zamítnuta

 

Usnesení:

ZO schvalu je:
č.1- rozpočtovou změnu č.3

Příjmy:
ve výši 93 300 Kč
dotace na volby ve výši 25 000 Kč
dotace od ÚP ve výši 37000 Kč
dotace od plzeň .kraje na oslavy 600 let obce ve výši 30 000 Kč
navýšení poplatku ze psů o 300 Kč
navýšení u ost.nedaňov.příjmů 1000 Kč

Výdaje
ve výši 171 500 Kč
ponížení u pitné vody o 15 000 Kč
navýšení ČOV 45 000 Kč
navýšení u kultury o 114 000 Kč
navýšení o 1 500 Kč u oslavenců
ponížení u VO o 1O 000 Kč
navýšení MH 20 000 Kč
navýšení na volbách o 16 000 Kč
ponížení u neivn a převedení na inv.dot. 2 000 Kč
Jednohlasně.


ZO neschvaluje:
-pronajmout p. Vomáčkovi pozemek ve vlastnictví obce.

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev .

Č.5/2012

Datum konání:30. listopadu 2012.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu v Nezdřevě

Program:
1/ Zahájení.
2/ Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 4.
5/ Dotace na rok 2013 z Plzeňského kraje.
6/Volba prezidenta.
7/ Příspěvek na předškolní a školní mládež do Kasejovické školy.
8/ Obecní brigáda- prosba pomoc.
9/ Výpověď nájemní smlouvy p. Pavlasovou.
10/ Příspěvek úřadu práce pro nezaměstnané.
11/ Odpadové hospodářství 2013.
12/ Náklady na provoz ČOV.
13/ Poděkování p. Karlu Jiřincovi + schválení odměny 3000 Kč.
14/Diskuse.
15/Usnesení.
16//Závěr.

 


Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,
že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.4

Příjmy:
ve výši 32 000 Kč
dotace na volby prezident 2 000 Kč
navýšení daně závislá činnost 10 000 Kč
navýšení daně z kap.výnosů 10 000 Kč
navýšení práv .osob 10 000 Kč

Výdaje
ve výši 2 000 Kč
cestovné-volba prezidenta 2 000 Kč
Rozpočtová změna č. 4 byla jednohlasně schválena.

4/Starosta obce zastupitele seznámil s možností žádat o dotaci z Plzeňského kraje v roce 2013. Po krátké diskusi navrhl požádat o dotaci na opravu místních komunikací. Zastupitelé jednohlasně tento návrh podpořili.

5/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s termínem prezidentských voleb konaných 1 1.-12. ledna 2013.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

6/Zastupitelé obce byli seznámeni s výši příspěvku na žáka a rok, která činí 6 700 korun. Celková částka činí 65 000 Kč , kterou musí obec zaplatit. Po bouřlivé diskusi byla částka 65 000 jednohlasně schválena.

7/Starosta obce požádal spoluobčany o pomoc naložit a odvést kulatinu, z určenou na vybudování oplocenky, z lesa.
Zastupitelé žádost berou na vědomí

8/Zastupitelé obce byli seznámeni s výpovědí nájemní smlouvy p. Pavlasové k 30.10.2012.
Zastupitelé toto berou na vědomí a uložili starostovi obce vypsat nové výběrové řízení

9/ starosta obce seznámil zastupitele s možností získat příspěvek z úřadu práce až 8 000 Kč pokud zaměstná nezaměstnaného občana. U nás by v úvahu přicházela
p. Palečková, která je evidována na úřad u práce a je z naší obce.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválili zaměstnat p. Palečkovou za přispění úřadu práce.

10/Zastupitelé obce jednohlasně schválili zvýšit poplatek za odpady na 550 Kč na osobu a rok v roce 2013. Ostatní podmínky zůstanou nezměněny.

11/Starosta obce seznámil občany s provozními náklady za 1. rok provozu ČOV.
-elektřina 52 000 Kč
-čerpací stanice 3 000 Kč
-rozbory vody 10 230 Kč
-autorizivaný dozor 10 000 Kč.
Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

12/ Starosta obce poděkoval p. Karlu Jiřincovi za bezplatné spravování ČOV a navrhl vypsat odměnu ve výši 3 000 Kč.
Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.


Usnesení:

ZO schval je: rozpočtovou změnu č.4

Příjmy:
ve výši 32 000 Kč
dotace na volby prezident 2 000 Kč
navýšení daně závislá činnost 10 000 Kč
navýšení daně z kap.výnosů 10 000 Kč
navýšení práv.osob 10 000 Kč

Výdaje
ve výši 2 000 Kč
-cestovné-vol ba prezidenta 2 000 Kč
Jednohlasně.

Požádat o dotaci na opravu místních komunikací.
Jednohlasně.

Výši příspěvku na žáka a rok, která činí 6 700 korun. Celková částka 65 000 Kč
Jednohlasně.

Zaměstnat p. Palečkovou za přispění úřadu práce.
Jednohlasně.
Zvýšit poplatek za odpady na 550 Kč na osobu a rok v roce 2013. Ostatní podmínky zůstanou nezměněny.
Jednohlasně.

Odměnu ve výši 3 000 Kč panu Karlu Jiřincovi.
Jednohlasně.
ZO bere na vědomí

Termín prezidentských voleb konaných 11.-12. ledna 2013.
Žádost o pomoc naložit a odvést kulatinu z určenou na vybodování oplocenky z lesa.
Výpověď nájem ní smlouvy p. Pavlasové k 30.l 0.2012. Seznámení s provozními náklady za 1. rok provozu ČOV

ZO ukládá
Starostovi obce, zajistit výběrové řízení na nového nájemníka do obecního domu čp. 50.

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev .

Č.6/2012


Datum konání: 30.prosince 2012.

Místnost konánÍ:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě
Program:
1 /Zahájení.
2/Určen í ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení rozpočtu na rok 2013.
5/Rozbor hospodaření k 30.12.2013.
6/0dpadové hospodářství, příjmy, výdaje
7/Výpověď nájemní smlouvy p. Milana Palečka z prodejny smíšeného zboží k 31.1.2013.
8/ Volby prezidenta
9/Inventura obecního majetku
10/Poděkován í občanům, novoroční přání
11/Diskuse
12/ Usnesen
13/Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno 7. členů ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/Starosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2013.
Příjmy : 1390 000 Kč
Výdaje : 1390 000 Kč.
Požádal zastupitele o jeho schválení.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..O Zdrželi se ..O
Rozpočet na r. 2013 byl jednohlasně schválen.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření k 30.12.1012.
Přijmy činily 7 815 153 Kč
Výdaje činily 1 920 429 Kč
Po krátké diskusi zastupitelé rozbor hospodaření berou na vědomí.

5/Zastupitelé obce a přítomni občané byli seznámeni s náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2012.
Obec vybrala od občanů za odpady 56 500 Kč. Zaplatila svozové firmě 118 102 Kč.
Zastupitelé tuto zprávu berou na vědomí.

6/ Zastupitelé obce byli seznámeni s výpovědí nájemní smlouvy na provozování prodejny smíšeného p. Milana Palečka k 30.1.2013 .
Zastupitelé toto berou na vědomí a uložili starostovi obce vypsat nové výběrové řízení

7/ Starosta obce připomenul zastupitelům občanům obce, termín konání voleb na prezidenta ČR.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

8/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany se zahájením inventur majetku obce za rok 2012 a požádal o schválení zahájení.
Termín zahájení inventur byl jednohlasně schválen.

9/ Starosta obce poděkoval občanům za pomoc při zvelebování obce, při pořádání her bez hranic a popřál vše nejlepší v novém roce.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:
Návrh rozpočtu na rok 2013.
Příjmy : 1390 000 Kč
Výdaje : 1390 000 Kč.
Jednohlasně.

Zahájení inventury obecního majetku za r. 2012
Jednohlasně

ZO bere na vědomí
Rozbor hospodaření k 30.12.1012.
Příjmy 7 815 153 Kč
Výdaje 1 920 429 Kč

Náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2012. Obec vybrala od občanů za odpady 56 500 Kč.
Zaplatila svozové firmě 118 102 Kč.

Výpověď nájemní smlouvy na provozování prodejny smíšeného p. Milana Palečka k 30.1.2013

Termín konání voleb na prezidenta ČR.

ZO ukládá:
Starostovi obce vypsat nové výběrové řízení na pronájem prodejny smíšeného zboží.

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz