Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2011

Datum konání: 15.února 2011

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Obecně závazná vyhláška - poplatek za odpadové hospodářství.
5/ Obecně závazné vyhlášky -pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, poplatky za psy. www.replicareps.com
6/Výpověď nájemní smlouvy p. Romana Zahayskyého bytem čp. 50. 7/Vyhodnocení dětského maškarního dne.
8/Žádost občanského sdružení Babybox o finanční příspěvek.
9/Kanalizace v obci .
10/Uzavírka silnice v obci
11/Dotace SZIF informace.
12/ Záměr obce pronajmout obecní byt čp.50 ,
13/ Rozpočtová změna č.1
14/ Diskuse
15/ Usnesení
16/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7členi ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce přednesl zastupitelstvu obecně závaznou vyhlášku - poplatek za
odpadové hospodářství. Zastupitelé obce tuto vyhlášku jednohlasně schválili .

5/Starosta obce přednesl zastupitelstvu obecně závazné vyhlášky -pravidla pobíhání psů na veřejných prostranstvích, poplatky
za psy.Zastupitelé obce tyto vyhlášky jednohlasně schválili .

6/Zastupitelé obce byli seznámeni s výpovědí nájemní smlouvy p. Romana
Zahayskyého bytem čp. 50. k 30.3.2011. Zastupitelé toto berou na vědomí a
ukládají starostovi obce vyhlásit výběrové řízení na nového nájemníka.

7/Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhodnocením dětského maškarního
plesu v naší obci. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

8/ Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí občanského sdružení Babybox o
finanční příspěvek. Zastupitelé jednohlasně schválili přispět částkou 2000 Kč.

9/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni se stavem výstavby Čov +
kanalizace v obci. V současné době se dokončují terénní úpravy na ČOV a
pokračují práce na pokládce potrubí v centru obce . Zastupitelé zprávu berou
na vědomí.

10/ Starosta obce seznámil zastupitele z uzavírkou průtahu obcí z důvodu
budování kanalizace od 1.3.2011 do 30 .4. 2011. Zastupitelí toto berou na
vědomí.

11/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem proplacení dotace se SZIF na
výstavbu kanalizace v obci.zastupitelé zprávu berou na vědomí.

12/ Zastupitelě obce jednohlasně schválili záměr obce pronajmout byt čp 5O ,

13/Starosta obce přednesl rozpočtovou změnu č.1.
Na straně výdajů
ve výši -534,36 Kč na sčítání
zapojená přijatá dotace na sčítání ve výši 640 Kč
navýšení u vlastních úroků/platba úvěru/ ve výši 150 tisíc Kč
navýšení poplatků u banky o 15 tisíc korun
vratky DPH FÚ -nadměrný odpočet ve výši minus -700 tisíc korun
Na straně příjmů
ve výši 232,34 na straně příjmů
zapojená přijatá dotace na sčítání ve výši 640Kč
navýšení u daně za obec ve výši 26tisíc
navýšení za služby u vod.hosp. o 200tisíc
navýšení o pronájmy rybníků za 0,7 tisíc Kč
navýšení za veř.prostranství ve výši 5 tisíc Kč
Rozpočtová změna č.1 byla jednohlasně schválena.


Usnesení:

ZO schvaluje:

-obecně závaznou vyhlášku - poplatek za odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

-obecně závaznou vyhlášku -pravidla pobíhání psů na veřejných prostranstvích a poplatek za psy.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

-Žádostí občanského sdružení Babybox o finanční příspěvek.
Příspěvek 2000 Kč
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

-záměr obce pronajmout byt čp 5O
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

-rozpočtovou změnu č.1
Na straně výdajů
ve výši -534,36 Kč na sčítání
zapojená přijatá dotace na sčítání ve výši 640 Kč
navýšení u vlastních úroků/platba úvěru/ ve výši 150 tisíc Kč
navýšení poplatků u banky o 15 tisíc korun
vratky DPH FÚ -nadměrný odpočet ve výši minus -700 tisíc korun
Na straně příjmů
ve výši 232,34 na straně příjmů
zapojená přijatá dotace na sčítání ve výši 640Kč
navýšení u daně za obec ve výši 26tisíc
navýšení za služby u vod.hosp. o 200tisíc
navýšení o pronájmy rybníků za 0,7 tisíc Kč
navýšení za veř.prostranství ve výši 5 tisíc Kč

Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

ZO bere na vědomí :

 Vyhodnocení dětského maškarního plesu v naší obci.
 Výpověd nájemní smlouvy p. Romana Zahayskyého bytem čp. 50. k
 Stav výstavby Čov +kanalizace v obci.
 Uzavírku průtahu obcí z důvodu budování kanalizace od 1.3.2011
do 30 .4. 2011.
- Stav proplacení dotace se SZIF na výstavbu kanalizace v obci.

Zapsal:Petr Chaloupka                Ověřovatelé zápisu: Karel Jiřinec, Jaroslav Brabec

 

 


Starosta: Petr Chlanda                                                           Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2011
Datum konání: 5. května 2011

Místnost konání: místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Kanalizace v obci včetně ČOV
5/Výběr a schválení nájemníka do obecního bytu čp.50
6/Obecní brigáda
7/rozpočtová změna č.2
8/ Diskuse
9/ Usnesení
10/ Závěr

 

Průběh zasedání:


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno

4/ Starosta obce přednesl správu o postupu prací ,výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod v naší obci. Je dokončena čistírna odpadních vod ,probíhají
terénní úpravy, dokončuje se pokládka kanalizace na posledním úseku ,probíhá
technologické vystrojení čerpací stanice, jsou zahájeny opravy asfaltových
povrchů. Termín dokončení stavby ,dle smlouvy, bude splněn. Dne 10.5.2011
bude provedena kolaudace a spuštěn zkušební provoz. 5/Bylo provedeno výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.p. 50 . Zastupitelé
jednohlasně schválili výběr sl. Věry Pavlasové ,bytem Velký Bor ,jako nájemce
na dobu určitou , uložili starostovi obce uzavřít s nájemnicí smlouvu platnou od
1.5.2011 6/Starosta obce seznámil zastupitele s nutností dovysázet stromky do obecního lesa
a navrhl zastupitelstvy ,že by je mohli vysázet ,na dohodu o provedené práci,
místní studenti. Návrh byl jednomyslně schválen.
7/Starosta obce přednesl rozpočtovou změnu č.2.
Na straně výdajů
ve výši 1234 tisíc Kč navýšení u výstavby ČOV a u služeb na odvádění a čištění vod ve výši
2116 tisíc Kč
na VO navýšení o 10tisíc Kč
vratky DPH FÚ -nadměrný odpočet ve výši minus -1200tisíc korun
investiční transfer Chanovice-autobus ve výši 20tisíc korun
územní plánování-územ.plán obce 250 tisíc Kč
navýšení MH 30 tisíc mzdy brigádníků
Na straně příjmů
rozpočtové opatření č. 2: ve výši 4493,15 na straně příjmů
zapojená přijatá dotace SZIF ve výši 4413,15
navýšení u daně z nemovitosti o 80 tisíc Kč
Rozpočtová změna č.2 byla jednohlasně chválena

Usnesení:
ZO schvaluje:
-Pronajmout obecní byt č.p. 50 sl. Věře Pavlasové bytem Velký bor.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
-Dovysázet místními studenty stromky do obecního lesa ,za dohodu o
provedené práci.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Rozpočtovou změnu č.2.
Na straně výdajů
ve výši 1234 tisíc Kč navýšení u výstavby ČOV a u služeb na odvádění a čištění vod ve výši
2116 tisíc Kč
na VO navýšení o 10tisíc Kč
vratky DPH FÚ -nadměrný odpočet ve výši minus -1200tisíc korun
investiční transfer Chanovice-autobus ve výši 20tisíc korun
územní plánování-územ.plán obce 250 tisíc Kč
navýšení MH 30 tisíc mzdy brigádníků
Na straně příjmů
rozpočtové opatření č. 2: ve výši 4493,15 na straně příjmů
zapojená přijatá dotace SZIF ve výši 4413,15
navýšení u daně z nemovitosti o 80 tisíc Kč
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.


ZO bere na vědomí :

Stav výstavby ČOV +kanalizace v obci.

ZO ukládá:

Starostovy obce ,uzavřít nájemní smlouvu se sl. Věrou Pavlasovou na byt č.p. 50.

 

Zapsal: Petr Chaloupka       Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda        Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.3/2011
Datum konání: 21.června 2011
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2010
5/Schválení zprávy o výsledku hospodaření obce Nezdřev za rok 2010 6/Schválení rozboru hospodařením rok 2010                       6/ Schválení plánu financování obnovy kanalizace v majetku obce. 8 /Schválení reklamačního řadu provozování kanalizace. 9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl místostarosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Jaroslav Brabec.
3/Kontrola z minulého zasedání : úkoly splněny.
5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2010 bez
výhrad.
6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
7/ Zastupitelé obce byli seznámeni s rozborem hospodaření rok 2010. Rozbor
hospodaření za rok 2010 byl jednohlasně schválen.
8/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo, s plánem financování obnovy kanalizace v majetku obce. Plán byl jednohlasně schválen. 9/Starosta obce seznámil zastupitelstvo, s reklamačním řadem provozování kanalizace. Reklamační řad byl jednohlasně schválen.


Žádost byla jednohlasně schválena

Usnesení:

ZO schvaluje:

-závěrečný účet obce Nezdřev za rok 2010 - bez výhrad,
Výsledek hlasování: Pro ..7       Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

-projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2008 obce od -
KUPK Odboru ekonomického, Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje -
bez výhrad,
Výsledek hlasování: Pro ..7       Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

-rozbor hospodaření za rok 2010,
Výsledek hlasování: Pro 7      Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

- plán financování obnovy kanalizace v majetku obce.

Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č.4 bylo schváleno

- reklamační řad provozování kanalizace.

Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 


Zapsal: Petr Chaloupka                                       Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                                              Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.4/2011

Datum konání: 9.září 2011.

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/Kanalizace v obci
6/Schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace ,adres a
nemovitostí, mezi obcí Nezdřev a Kasejovice.
7/Diskuse
8/ Usnesení
9/Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Michal Větrovec a pan Karel Jiřinec.

3/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni s jednáním o proplacení zbylé části dotace na výstavbu kanalizace v obci. Zastupitelé toto berou na vědomí.


4/Zastupitelé obce jednohlasně schválili veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace ,adres a nemovitostí, mezi obcí Nezdřev a Kasejovice.


Usnesení:

ZO schvaluje:

Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace ,adres a nemovitostí, mezi obcí Nezdřev a
Kasejovice.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

 


Zapsal: Petr Chaloupka                             Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                               Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.5/2011

Datum konání: 20.září 2011.


Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/ Kanalizace v obci
6/Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Kasejovice o vyšetřování
přestupků
7/ Územní plán obce
8/ Oslavy výročí 600 let obce v roce 2012
9/Žádost o dotaci na nové komunikace v obci
10/Smlouva mezi obcemi Nezdřev a Kasejovice o školní docházce
11/ Žádost o dotaci s rozvoje venkova KÚPK NA ROK 2012
8/Diskuse
9/ Usnesení
10/Závěr

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.
3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.3
Na straně výdajů:
ve výši 82 tisíc
navýšení u vody o 5 tisíc
navýšení u ČOV el.energie 30 tisíc
navýšení u MŠ o 20 tisíc
navýšení u ZŠ o 17 tisíc
příspěvek MěÚ Kasejovice na zdrav.zařízení ve výši 10tisíc Kč
Na straně příjmů
ve výši 127 tisíc korun -zapojená přijatá investiční dotace na územní plán
Rozpočtová změna č. 3 byla jednohlasně schválena.
4/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni se stavem vyhodnocení dotace
na kanalizaci a ČOV . Dne 6.12.2011 přijede kontrola ze SZIF . Pokud nezjistí
nesrovnalosti s výstavbou ,bude zbylá část dotace vyplacena do 6. týdnů od
kontroly. Zatím se jeví ,že obec nebude muset žádat o dlouhodobý úvěr ,který by
dofinancoval stavbu ČOV a kanalizace v obci.
5/Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi naší obcí
a městem Kasejovice ,které za nás bude vykonávat přestupkovou agendu.
6/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem územního plánu v obci.Do konce
letošního roku bude v platnosti. Obec dostala dotaci 130 000 na jeho zpracování.
7/Zastupitelé a přítomní občané byli informováni starostou obce o blížícím se
výročí 600 let od první zmínky o naší obci ,které bude aktuální v příštím roce.
Navrhl napsat o naší obci publikaci k její historii a požádat o dotaci ministerstvo
kultury k její publikaci. Dále požádal přítomné o věcné návrhy k programu a
organizaci. Zastupitelé toto berou na vědomí s tím ,že diskuse proběhne na příští
veřejné schůzi.
8/Zastupitelé byli seznámeni s možností požádat o dotaci z evropských fondů na
opravu místních komunikací a úpravu prostranství. Zastupitelé starostovi uložili
pokusit se zjistit podrobnosti.
9/Zastupitelé obce jednohlasně schválili návrh smlouvy o školní docházce mezi
městam Kasejovice a naší obcí.
10/Starosta obce přednesl návrh na požádání o dotaci z Plzeňského kraje na výměnu
oken v obecním domě č.p.50 v roce 2012. Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.

Usnesení:

ZO schvaluje:
-Veřejnoprávní smlouvu mezi naší obcí a městem Kasejovice ,které za nás bude vykonávat přestupkovou agendu.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.1 bylo schváleno

- Rozpočtové opatření č. 3:
Na straně výdajů:
ve výši 82 tisíc
navýšení u vody o 5 tisíc
navýšení u ČOV el.energie 30 tisíc
navýšení u MŠ o 20 tisíc
navýšení u ZŠ o 17 tisíc
příspěvek MěÚ Kasejovice na zdrav.zařízení ve výši 10tisíc Kč
Na straně příjmů
ve výši 127 tisíc korun -zapojená přijatá investiční dotace na územní plán
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.2 bylo schváleno

-Návrh smlouvy o školní docházce mezi městam Kasejovice a naší obcí.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.3 bylo schváleno

-Požádat o dotaci z Plzeňského kraje na výměnu oken v obecním domě č.p.50 v roce 2012.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.4 bylo schváleno

Bere na vědomí
- Stav vyhodnocení dotace na kanalizaci a ČOV .
- Stav územního plánu v obci..
- Správu o blížícím se výročí 600 let od první zmínky o naší obci ,které bude
aktuální v příštím roce.
-Možnost požádat o dotaci z evropských fondů na opravu místních komunikací a
úpravu prostranství.

Ukládá starostovi

-Zjistit podrobnosti o dotacích na rok 2012.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                           Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                            Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č.6/2011
Datum konání: 29.listopadu 2011.

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení.
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 4.
5/ Návrh na vydání územního plánu obce Nezdřev.
6/Vydání opatření obecné povahy č.1/2011 -Územní plán obce Nezdřev.
7/ Zajištění zveřejnění územního plánu podle § 173 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. správního řádu.
8/ Oslavy výročí 600 let obce v roce 2012.
9/ Poděkování občanům.
10/Obecní brigáda.
11/ Smlouvy s občany na odvádění splaškové kanalizace.
12/Zvolení inventární komise .
13/Schválení způsobu odpisování majetku.
14/Návrh rozpočtu na rok 2012.
15/ Žádost p. Karla Jiřince.
16/Stav vyhodnocení a proplacení dotace na výstavbu ČOVa kanalizace
v obci SZIF.
17/ Ohňostroj k novému roku 2012.
18/Diskuse.
19/ Usnesení.
20/Závěr.


Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.4 www.duangwatch.net
Na straně výdajů
ve výši 88 tisíc
navýšení u lesů o 33 tisíc
navýšení o el. energie o 20 tisíc
navýšení o 35 tisíc na vlastní úroky
Na straně příjmů
ve výši 280 000 Kč
navýšení o 20 tisíc závislá činnost
navýšení o 40 tisíc daň z nemovitosti
navýšení o 220 tisíc příjmy z lesa
Rozpočtová změna č. 4 byla jednohlasně schválena.

4/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí - návrh na vydání územního plánu Nezdřev.

5/Zastupitelstvo obce vydává opatření obecné povahy č.1/2011 -Územní plán obce Nezdřev.

6/Zastupitelé obce ukládají starostovi obce - zajistit zveřejnění vydaného ÚP Nezdřev podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

7/Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem příprav na oslavu 600 let obce .

8/Starosta obce poděkoval zastupitelů a všem občanům za příkladnou pomoc při obecních brigádách při polomech v obecních lesích.

9/Zastupitelé a přítomní občané byli poprošeni o pomoc při rozestavování sněhových zábran u místní komunikace na Řesanice.

8/Zastupitelé byli seznámeni s tím že smlouvy o připojení na obecní budou podepsány do konce roku 2011.

9/Starosta obce navrhl složení inventurní komise ,ve složení všech členů zastupitelstva a členů kontrolního a finančního výboru. Návrh byl jednohlasně schválen.

10/Starosta obce přednesl nový způsob odpisování obecního majetku .tento návrh byl jednohlasně schválen.

11/Zastupitelé byly seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2012. Tento bude vyvěšen po dobu 14 . dnů na internetové a obecní vývěsce. Zastupitelé toto berou na vědomí.


12/starosta obce přednesl žádost p. Karla Jiřince o pokácení cca. 20 olší v obecním lese. Žádost byla jednohlasně schválena.

13/Zastupitelé byli seznámeni s tím že dne 6.12.2011 proběhne kontrola ze SZIFu na čerpání dotace z evropských fondů. Zastupitelé toto berou na vědomí.

14/Zastupitelé jednohlasně schválili uskutečnit odpálení ohňostroje v hodnotě 10 000 Kč ,jako přivýtání nového roku 2012.

Usnesení:

ZO schvaluje:
rozpočtové opatření č. 4
Na straně výdajů
výše 88 tisíc
navýšení u lesů o 33 tisíc
navýšení o el. energie o 20 tisíc
navýšení o 35 tisíc na vlastní úroky
Na straně příjmů
ve výši 280 tisíc
navýšení o 20 tisíc, závislá činnost
navýšení o 40 tisíc, daň z nemovitosti
navýšení o 220 tisíc, příjmy z lesa
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.1 bylo schváleno

- Inventurní komisy ,ve složení všech členů zastupitelstva a členů kontrolního a finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.2 bylo schváleno


-Způsob odpisování obecního majetku Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.3 bylo schváleno

uskutečnit odpálení ohňostroje v hodnotě 10 000 Kč ,jako přivýtání nového roku 2012.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č.4 bylo schváleno

Vydává

- Opatření obecné povahy č.1/2011 -Územní plán obce Nezdřev

 


Bere na vědomí
- návrh na vydání územního plánu Nezdřev.
- stav příprav na oslavu 600 let obce .
- poděkování starosty obce zastupitelům a všem občanům za příkladnou pomoc při
obecních brigádách při polomech v obecních lesích.
- prosbu starosty obce o pomoc při rozestavování sněhových zábran u místní
komunikace na Řesanice.
- seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2012..
- Že dne 6.12.2011 proběhne kontrola ze SZIFu na čerpání dotace z evropských fondů.

Ukládá starostovi

- Zajistit zveřejnění vydaného ÚP Nezdřev podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu .

Zapsal: Petr Chaloupka                                        Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.7/2011
Datum konání: 27.prosince 2011

Místnost konání: místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení rozpočtu obce na rok 2012
5/Schválení vyřazení zmařené investice z majetku obce
6/schválení přesunu ,projektu polní cesty do 042 -nedokončené stavby
7/Rozbor hospodaření k 20. 12. 2011
8/Schválení příspěvku účetní obce na mobilní telefon
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Jaroslav Brabec a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněno
4/ Starosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy 1 381 000 Kč.
Výdaje 1 381 000 Kč.
Po krátké diskusi byl návrh jednohlasně schválen.


5/Zastupitelé projednali a jednohlasně schválili vyřadit zmařené investice
z majetku obce . Jedná se o urbanistickou studii , která je nahražena schváleným
územním plánem. A o projekt oddělené kanalizace ,který je již zastaralý a byl
nahrazen novým projektem ,podle něhož byla v obci vybudována splašková
kanalizace.
6/Zastupitelé jednohlasně schválili přesun projektu polní cesty do účtové třídy
042 -nedokončené stavby.
7/Starosta obce přednesl rozbor hospodařen k 20.12.2011. Zastupitelé toto berou
na vědomí.
8/zastupitelé jednohlasně schválili příspěvek na telefonní hovory z mobilního
telefonu ,účetní obce p. Aleně Nové , ve výši 300 Kč.

Usnesení:
ZO schvaluje:
Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy 1 381 000 Kč.
Výdaje 1 381 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Vyřadit zmařené investice z majetku obce . Jedná se o urbanistickou studii a projekt oddělené kanalizace .
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Přesun projektu polní cesty do účtové třídy 042 -nedokončené stavby.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Příspěvek na telefonní hovory z mobilního telefonu ,účetní obce p. Aleně Nové , ve výši 300 Kč
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

ZO bere na vědomí :

Rozbor hospodařen k 20.12.2011.


Zapsal: Petr Chaloupka                                                        Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brabec, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz