Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.1/2010

Datum konání: 18.února 2010

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

www.aponsale.com

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Žádost p. Milana Palečka o prodloužení nájemní smlouvy na obecní
hospodu a byt č.p. 8
5/Žádost p. Kamila Urbana o prodloužení nájemní smlouvy na obecní
dům čp.9.
6/Žádost nezdřevských žen o příspěvek na oslavu mezinárodního dne
žen . 7/Vyhodnocení dětského maškarního dne.
8/Schválení zadání územního plánu v obci.
9/Kanalizace v obci .
10/Schválení návrhu žádosti o dotaci z rozvoje venkova Plzeňského
kraje
11/Zakoupení stanu na hry bez hranic.
14/Výměna oken obecního bytu č.p.8.
23/ Diskuse
24/ Usnesení
25/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členi ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Petr Chaloupka a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - trvá
4/ Starosta obce přednesl zastupitelstvu žádost p. Milana Palečka o prodloužení
nájemní smlouvy na obecní hospodu a byt č.p.8. Zastupitelé obce tuto žádost
jednohlasně schválili .
5/Starosta obce přednesl zastupitelstvu žádost p. Kamila Urbana o prodloužení
nájemní smlouvy na obecní dům č.p. 9. Zastupitelé obce tuto žádost
jednohlasně schválili .
6/Zastupitelé obce jednohlasně schválili přispět 2000 Kč nezdřevským ženám
na pořádání oslav MDŽ v obci.
7/Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhodnocením dětského maškarního
plesu v naší obci. Zastupitelé berou zprávu na vědomí. 8/ Starosta obce seznámil zastupitele se zadáním územního plánu zastupitelé
zadání jednohlasně schválili.
9/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni se stavem žádosti na dotaci ze
SZIFu na vybudování Čov + kanalizace v obci. V současné době se čeká na
rozhodnutí o přidělení dotace. Zastupitelé toto berou na vědomí.
10/Zastupitelé obce jednohlasně schválili zažádat o dotaci z rozvoje venkova
Plzeňského kraje na výměnu oken na sále kulturního zařízení a opravu
vzduchotechniky.
11/ Starosta obce seznámil zastupitele z nutností zakoupení stanu o rozměrech
4 x10 m na hry bez hranic. Zastupitelé jednohlasně schválili jeho zakoupení za
částku 13 500 Kč.
12/V diskusi starosta obce seznámil zastupitele s tím že část sálu a sociální zařízení v místním kulturním zařízení , které bylo postaveno cca pře 40 lety není stavebně povoleno ani zkolaudováno.Na tento popud zastupitelé uložili starostovy obce učinit potřebné kroky k legalizaci.

Usnesení:

ZO schvaluje:

-p. Milanu Palečkovi prodloužení nájemní smlouvy na obecní hospodu a byt č.p. 8.
-p. Kamilu Urbanovi prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům č.p. 9.
-příspěvek 2000 Kč nezdřevským ženám na pořádání oslav MDŽ v obci.
-zadání územního plánu v obci Nezdřev
-zažádat o dotaci z rozvoje venkova Plzeňského kraje na výměnu oken v
sále kulturního zařízení a opravu vzduchotechniky.
-zakoupení stanu o rozměrech 4 x10 m na hry bez hranic za částku 13 500 Kč.

ZO ukládá starostovi obce:

Podniknout potřebné kroky k legalizaci t části sálu a sociálního zařízení v místním kulturním zařízení , které bylo postaveno cca pře 40 lety a není stavebně povoleno ani zkolaudováno.

ZO bere na vědomí :

- vyhodnocení dětského maškarního plesu v naší obci.
- stav žádosti na dotaci ze SZIFu na vybudování Čov + kanalizace v obci

Zapsal: Červený                       Ověřovatelé zápisu: PetrChaloupka, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                 Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.2/2010
Datum konání: sobota 3. dubna 2010

Místnost konání:sál kulturního zařízení
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Kanalizace v obci včetně ČOV
a) dotace SZIF
b) platby a termíny dokončení díla
c)podmínky pro realizaci
d)roční platby stočného
f)placení dotace
g)zajištění úvěru
h)podmínky připojení občanů na kanalizační řad
i)výběrové řízení
h)harmonogram prací -termíny realizace
5/hry bez hranic
6/ Diskuse
7/ Usnesení
8/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 6 členi ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Josef Uriánek , pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - trvá
4/ Starosta obce přednesl úvodní řeč s tím, že svolal toto zasedání zastupitelstva
obce Nezdřev z jediného důvodu a to k tématu „ Čistírna odpadních vod a
splašková kanalizace v obci. Poděkoval občanům za podporu při zajišťování veškerých náležitostí k tomu aby naše obec mohla vybudovat čistírnu odpadních vod a kanalizaci a byla schopná tak rozsáhlou investici obce zafinancovat. Dále poděkoval občanům za velmi hojnou účast při dnešní schůzi (105 občanů obce) která dokazuje, že lidem žijícím v obci i chalupářům není lhostejné toto ožehavé téma. Téma na dnešní schůzi rozdělil na několik bodů
a) Dotace - Starosta obce seznámil zastupitele obce zastupitele obce a občany s tím ,že obec jako jedna ze dvou na Plzeňském kraji získala dotaci 90 % ze
Státního intervenčního fondu jihozápad jedná se o částku 10 320 000 Kč.
Spoluúčast obce bude činit 1 146 666 Kč.
b)Platby a termíny dokončení díla -Vybudování kanalizace je rozděleno na dvě etapy .V první etapě ,která by měla být realizována od 1.6.2010 -30.10.1010 a bude stát cca 5 500 000 Kč , bude postavena čístírna odpadních vod včetně přístupových zpevněných komunikací, elektropřípojky ,vodovodu a cca 500 m kanalizace.
Ve druhé etapě, realizováné od 1.11.2010 do 30.4.2010, bude provedena zbylá kanalizace , čerpací stanice a vystrojení ČOV technologií. Cena cca 6 000 000,-Kč.
Občané byli požádáni o toleranci v době provádění stavby, bude zhoršen průjezd obcí a krátkodobě omezené přístupy do obydlí vlastníků RD.
c)Podmínky SZIF pro realizaci -Nejdříve se provede stavba první etapy, která se musí zaplatit z obecních peněz. Na SZIF se požádá o vyhodnocení a po jeho kladném vyřízení dostane obec na účet zpět 90 procent vložených peněz. Pak Následuje druhá etapa, kde proběhne tentýž postup. Do roka od kolaudace celé stavby se musí napojit všichni obyvatelé ( 115 lidí), jinak bude obec peníze vracet a to by byla likvidace obce.
d)Úvěr - Aby byla obec vůbec schopná zajistit platbu tak pro nás finančně náročné akce musí si obec vzít na tuto stavbu úvěr. Jedná se vlastně o úvěry dva. První krátkodobý cca 10 000 000,-Kč do konce roku 2011, který zajistí překlenutí financování v období , než obec dostane po vyhodnocení peníze zpět.
Druhý dlouhodobý - bude se jednat cca o 3 000 000,- Kč, splatné 15 let. Tento úvěr si obec musí vzít kvůli DPH, které je neuznatelným nákladem. Pro malé obce je platba DPH téměř likvidační , bohužel nejde s tím nic dělat.
e)Výběrové řízení - V měsíci květnu bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bude obesláno pět firem a ostatní kdo se přihlásí do soutěže.
Bude ustanovena komise která rozhodne o výběru zhotovitele.


f)Platby stočného -cena stočného by se měla pohybovat okolo 1 000 Kč na obyvatele s trvalým pobytem na rok. U chalupářů bude rozhodovat , kolik vyprodukují odpadní vody. To znamená, že si budou muset pořídit vodoměr a podle spotřeby vody budou platit stočné.

Zastupitelé jednohlasně schválili, že Stočné 10 let od kolaudace ČOV a splaškové kanalizace nepřekročí cenu na osobu 900 Kč bez DPH za rok.


g)smlouvy s občany o připojení -Před zahájením stavebních prací na budování kanalizace a ČOV v obci bude s každým občanem uzavřena dohoda o připojení. Hlavní důvod této dohody je, aby se zdokumentovalo a zaručilo, kolik lidí se připojí na kanalizační řád. Bez těchto dohod nebude stavba kanalizace a ČOV zahájena jelikož v podmínkách SZIF je že se musí napojit 115 občanů s trvalým pobytem. Jinak obec bude muset dotaci vrátit.
h)Přípojky- Každá přípojka bude muset mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Na každou přípojku bude muset být územní souhlas vydaný stavebním úřadem v Kasejovicích. Na každé přípojce bude muset být revizní šachta (typizovaná z PVC). Veškeré práce a náklady s vybudováním přípojky si každý vlastník RD zajišťuje sám.
Starosta obce starosta obce nabídl občanům, že s přípojkami pomůže .
Kdo bude mít zájem, zajistí projektovou dokumentaci, pomůže s pokládkou potrubí, pomůže zajistit levnější materiál atd. Nákladově by cena jednoho metru přípojky vychází cca na 1000,- Kč.

Diskuse:
1) Pan Karel Chaloupka požádal starostu obce, zda by nemohl domluvit s paní Chaloupkovou ze stavebního úřadu v Kasejovicích, aby nám umožnila podat žádosti o územní souhlas na kanalizační přípojky v Nezdřevě v jeden určitý den.
Starosta souhlasil a pokusí se vše domluvit.
2)Pan Jan Bláha vznesl dotaz , jak bude fungovat ČOV při velkém úbytku obyvatel v horizontu několika desítek let.
Starosta obce mu vysvětlil že ČOV je navržena tak, aby fungovala i při menším přítoku splašků.
3)Pan Milan Valach vznesl věcnou poznámku o tom, že pokud se kanalizace nevybuduje ,bude to mít v krátkém horizontu dopad na občany .Veškerá odpadní voda, která se v současné době vypouští do vodotečí nebo vyváží na pole bez jakéhokoli vyčištění, bude muset být v dohledné době odvážena do čistíren odpadních vod. Nejbližší ČOV, kam by se mohly odpadní vody vyvážet, je v Blatné, kde vyvezení 10 m3 stojí 6 500 Kč. Každý člověk vyprodukuje cca 50 m3 splaškové vody, takže si každý snadno spočte kolik by ho likvidace odpadu v blízké budoucnosti stála. Obci Nezdřev končí výjimka na vypouštění odpadních vod v roce 2012. Pokud po této době nedostane obec opět výjimku, může platit až statisícové pokuty od ŽP za vypouštění odpadních vod do přírody. Samozřejmě obec by musela tuto pokutu od někoho vymáhat.
3)Pan Václav Karnos poděkoval starostovi obce za budoucí pomoc občanům při budování přípojek.


Usnesení:

ZO SCHZVALUJE

Stočné 10 let od kolaudace ČOV a splaškové kanalizace nepřekročí cenu na osobu 900 Kč bez DPH za rok.

Jednohlasně

ZO bere na vědomí :

 zprávu starosty obce k tématu kanalizace v obci Nezdřev
 příspěvky pánů Karla Chaloupky, Milana Valacha, Václava Karnose

Zapsal: Červený                                                          Ověřovatelé zápisu :
Karel Jiřinec
Josef Uriánek

Starosta: Petr chlanda                                                 Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č.3/2010

Datum konání: 13.května 2010

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Schválení zadání územního plánu v obci .
5/Schválení úvěru na vybudování ČOV a kanalizace v obci.
6/Návrh a schválení výběrové komise na otvírání obálek a výběr zhotovitele na stavbu ČOV A KANALIZACE V OBCI NEZDŘEV.
7/ Schválení cenové nabídky na zhotovení nových webových stránek.
8/Žádost p. Jiřího Šnebergera
9/Žádost p. Františka Větrovce
10/Rozpočtová změna č.1
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 5 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluven p. Petr Chaloupka - pracovní vytížení
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - povolení na pergolu uděleno.
4/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s upraveným zadáním územního plánu
obce Nezdřev a jednohlasně jej schválilo.
5/ Starosta obce přednesl zastupitelstvu nutnost požádat o úvěr na výstavbu
ČOV a kanalizace v naší obci a vysvětlil podrobnosti :
Obec potřebuje úvěry dva -
1. Úvěr 6 000 000 Kč který by byl čerpán v období od 1.9. 2010 do 30.5 . 2011 jako
překlenovací úvěr než SZIF proplatí dotaci. Tento úvěr by se zaplatil do 31.12.2011.

2. Úvěr 2 000 000 Kč který by byl použit na zaplacení DPH . Tento úvěr musí být na delší dobu .
Obec je schopná splácet cca 300 000 Kč ročně.
Výstavba a financování ČOV a kanalizace v obci Nezdřev je rozdělena na dvě etapy :

V první etapě bude prostavěno 5 800 000 Kč včetně DPH.
Obec musí zafinancovat celou částku ,pak požádá o proplacení výdajů na SZIF . Obci
bude vráceno 4 400 000 Kč.
Termín 1 .etapy 6.-10. 2010.

Ve drudé etapě bude prostavěno 7 900 000 Kč včetně DPH.
Obec opět zafinancuje celou částku , pak požádá o proplacení výdajů na SZIF . obci
bude vráceno 5 920 000 Kč.
Termín 2 .etapy 11.-5.2011.

Takže obec bude stát výstavba kanalizace 3 326 300 Kč.

Zastupitelé obce jednohlasně schválili vzít si dva úvěry na vybudování ČOV a kanalizace v obci a to krátkodobý 6 000 000 Kč ; a dlouhodobý 2 000 000 Kč. A uložili starostovi obce zažádat o něho a projednat podmínky u několika bankovních ústavů.
6/Starosta obce přednesl návrh na složení komise na otvírání obálek a výběr zhotovitele stavby ČOV a kanalizace v obci , které proběhne dne 15.5.2010.
Složení komise: Petr Chlanda -starosta obce
Vojtěch Červený -místo starosta
Josef Uriánek- předseda kontrolního výboru
Dana Švejdová - AT pozemní stavby
Ing .Kavan -AI pozemní stavby
O každém bylo hlasováno zvlášť. Zastupitelé obce komisi v tomto složení jednohlasně schválili.
7/Zastupitelé obce jednohlasně schválili přepracovat obecní Webové stránky za cenu 7 000 Kč . Dle cenové nabídky fa Dach pc.
8/Starosta obce přednesl žádost pana Jiřího Šnebergera o probírku padlých stromů na pozemku 101 ve vlastnictví obce. Zastupitelé tuto žádost jednohlasně schválili. 8/ Starosta obce přednesl žádost pana Josefa Větrovce o probírku padlých stromů na pozemku ve vlastnictví obce. Zastupitelé tuto žádost jednohlasně schválili.

 

9/Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1: ve výši 151,300 Kč na straně příjmů a ve výši 208,3 na straně výdajů.
Příjmy:
a) přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč. b) Poplatky na veřejné prostranství ve výši 25 000 Kč
c) Ostatní nedaňové příjmy ve výši 33 000 Kč d) vstupné-HRY bez hranic70 000 Kč
e) neinvestiční dary HRY bez hranic 5 000 Kč
Výdaje :
a) projekt na čističku ve výši 140,0 tisíc
b) zvýšení na ost.zál.kultury o 40,0-hry bez hranic
c) projekt studna ,pitná voda 10,0
d) přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč
Rozpočtové opatření č. 1 bylo jednohlasně schváleno.

Usnesení:

ZO schvaluje:
č.1- vzít si dva úvěry na vybudování ČOV a kanalizace v obci a to krátkodobý
6 000 000 Kč ; a dlouhodobý 2 000 000 Kč.
č.2-upravené zadání územního plánu obce Nezdřev
č.3 - přepracovat obecní Webové stránky za cenu 7 000 Kč . Dle cenové nabídky fa
Dach pc.
č.4-složení komise na otvírání obálek a výběr zhotovitele stavby ČOV a
kanalizace v obci , které proběhne dne 15.5.2010.
Složení komise: Petr Chlanda -starosta obce
Vojtěch Červený -místo starosta
Josef Uriánek- předseda kontrolního výboru
Dana Švejdová - AT pozemní stavby
Ing .Kavan -AI pozemní stavby
č.5-žádost pana Jiřího Šnebergera o probírku padlých stromů na pozemku 101 ve
vlastnictví obce
č.6- žádost pana Josefa Větrovce o probírku padlých stromů na pozemku ve
vlastnictví obce.
č.7- rozpočtové opatření č. 1: ve výši 151,300 Kč na straně příjmů a ve výši
208,3 na straně výdajů.
Příjmy:
a) přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč.
b) Poplatky na veřejné prostranství ve výši 25 000 Kč
c) Ostatní nedaňové příjmy ve výši 33 000 Kč
d) vstupné-HRY bez hranic70 000 Kč
e) neinvestiční dary HRY bez hranic 5 000 Kč
Výdaje :
a) projekt na čističku ve výši 140,0 tisíc
b) zvýšení na ost.zál.kultury o 40,0-hry bez hranic
c) projekt studna ,pitná voda 10,0
d) přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč


ZO ukládá starostovi obce:
zažádat o úvěry na výstavbu ČOV a kanalizace v obci a projednat podmínky u několika bankovních ústavů.


Zapsal: Červený                                                Ověřovatelé zápisu: PetrChaloupka, Karel Jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                                       Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č. 4/2010

Datum konání: 21.června 2010.

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2009
5/Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2009 obce
Nezdřev KÚPK
6/ Shválení úvěru - investiční úvěr střednědobý ve výši 10 323 000
Kč na předfinancování dotace SZIF od České spořitelny a.s. -
č.0103044479.
7/Schválení úvěru - revolvingový úvěr ve výši 1 000 000 Kč na
průběžné financování DPH dotace SZIF od České spořitelny a.s.- č.
0103045439. 8/Schválení smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu č.
0103044479-ZÚ1 s Českou spořitelnou.
9/ Schválení úvěru ze stavebního spoření ve výši 1 000 000 Kč od
Českomoravské stavební spořitelny na spolufinancování dotace od
SZIF.
10/Schválení smlouvy o dílo na archeologický průzkum při budování
ČOV a kanalizace v obci.
11/Schválení zhotovitele na výstavbu kanalizace v obci.
12/ Schválení zpracovatele zadávací dokumentace a organizace
zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby pro akci:
„NEZDŘEV SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE A ČOV 120 EO"
13/Schválení veřejnoprávní smlouvy k zajištění výkonu státní správy
na úseku evidence obyvatel mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk.
14/Přiznaná dotace od KUPK odbor rozvoje venkova ve výši 150 000
Kč na výměnu oken v kulturním zařízení.
15/Výběr zhotovitele na výměnu oken v kulturním zřízení.
16/Žádost p. Evy Schlesingerové o pronájem obecního bytu.
17/Hry bez hranic 26.6.2010
18/ Diskuse
19/ Usnesení
20/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. 2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání -Starosta obce seznámil zastupitele
s průběhem jednání u bankovních ústavů kde se snažil zajistit úvěr na
překlenutí dotace ze SZIF.bylo osloveno 9 bank. Pouze Česká spořitelna se
uvolila poskytnout obci úvěr ve výší 10 320 000 Kč.
4/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2009 bez
výhrad , který bude součástí tohoto zápisu.
5/Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009, kterou
provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a
kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
6/Zastupitelé obce jednohlasně odsouhlasili Shválení úvěru - investiční
úvěr střednědobý ve výši 10 323 000 Kč na předfinancování dotace
SZIF od České spořitelny a.s. - č. smlouvy 0103044479.
7/ Zastupitelstvo obce jednohlasné odsouhlasilo Schválení úvěru -
revolvingový úvěr ve výši 1 000 000 Kč na průběžné financování
DPH dotace SZIF od České spořitelny a.s.- č. smlouvy 0103045439.
8/ Zastupitelé obce jednohlasné odsouhlasili Schválení smlouvy o
zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0103044479-ZÚ1
s Českou spořitelnou.
9/Zastupitelé obce jednohlasně schválili návrh starosty vzít si též úvěr
ze stavebního spoření ve výši 1 000 000 Kč od Českomoravské
stavební spořitelny na spolufinancování dotace od SZIF.

 

10/Starosta obce seznámil zastupitele s nutností zajistit dle zákona
archeologický průzkum při budování kanalizace v obci. Přednesl
návrh smlouvy s Mgr. Jiří Boudou - archeolog - Muzeum jižního
Plzeňska - zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice v cenové relaci 25 000 Kč.
Zastupitelé jednohlasné schválili uzavřít s vlastivědným muzeem
smlouvu o dílo na částku 25 000 Kč.
11/Zastupitele obce byli seznámeni s výběrovým řízením na výběr zhotovitele
„NEZDŘEV SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE A ČOV 120 EO".
Do soutěže se přihlásilo 9 stavebních firem.Cenovou nabídku předložilo 6 firem
z kterých komise vybírala zhotovitele. Výběrová komise z uchazečů vybrala
jako vítěze Vodní stavby Rokycany. Po krátké diskusi zastupitelé obce
jednohlasně schválili jako zhotovitele Vodní stavby Rokycany Za cenu
12 277 330 Kč bez DPH.
.12//Zastupitelé obce jednohlasně schválili zaplatit ing. Antonínu Kavanovi bytem
Nové Hamry 383 za zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího
řízení pro výběr zhotovitele stavby pro akci: „NEZDŘEV SPLAŠKOVÁ
GRAVITAČNÍ KANALIZACE A ČOV 120 EO" 80 000 Kč.
13/Zastupitelé obce jednohlasně schválili veřejnoprávní smlouvu k zajištění
výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel mezi obcemi Nezdřev a
Nepomuk.
14/Starosta obce seznámil zastupitele se chválením dotace na výměnu oken
v kulturním zařízení o kterou obec žádala z programu rozvoje venkova KÚPK.
Výše dotace činí 150 000 Kč ,spoluúčast obce 100 000 Kč.Zastupitelé toto berou
na vědomí.
15/Zastupitelé obce byli starostou seznámeni s cenovými nabídkami na výměnu
oken v kulturním zařízení. Zastupitelstvem byla jednohlasně vybrána firma
Cetos a.s. se sídlem Mariánské údolí 121 Bříbram.
16/Starosta obce přednesl žádost paní Evy Schlesingerové ,která žádá o pronájem
bytu ve vlastnictví obce.
Zastupitelé konstatovali ,že v současné době nemá obec žádný byt k dispozici a
uložili starostovi obce v tomto duchu p Evě Schlesingerové odpovědět.
17/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem příprav na hry bez hranic konané
26.6.2010. Zastupitelé zprávu berou na vědomí.


Usnesení:


ZO schvaluje:

- závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad , který bude součástí tohoto zápisu.
Jednohlasně.
- Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009, kterou provedl Odbor ekonomický,
Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu
Plzeňského kraje - bez výhrad.
Jednohlasně.
- úvěr střednědobý ve výši 10 323 000 Kč na předfinancování dotace
SZIF od České spořitelny a.s. - č. smlouvy 0103044479.
Jednohlasně.
- úvěr - revolvingový úvěr ve výši 1 000 000 Kč na průběžné financování
DPH dotace SZIF od České spořitelny a.s.- č. smlouvy 0103045439.
smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0103044479-ZÚ1
zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0103044479-ZÚ1 s Českou
spořitelnou.
Jednohlasně.
-úvěr ze stavebního spoření ve výši 1 000 000 Kč od Českomoravské
stavební spořitelny na spolufinancování dotace od SZIF.
Jednohlasně
- návrh smlouvy s Mgr. Jiří Boudou - archeologem - Muzeum jižního
Plzeňska - zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice na archeologický průzkum při
stavbě kanalizace v obci v cenové relaci 25 000 Kč.
Jednohlasně.
- Vodní stavby Rokycany jako zhotovitele stavby :
„NEZDŘEV SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE A ČOV 120 EO".
Za cenu 12 277 330 Kč bez DPH.
Jednohlasně.
-zaplatit ing. Antonínu Kavanovi bytem Nové Hamry 383 za zpracování
zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
stavby pro akci: „NEZDŘEV SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE A
ČOV 120 EO" 30 000 Kč.
Jednohlasně.
- veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu státní správy na úseku evidence
obyvatel mezi obcemi Nezdřev a Nepomuk.
- firmu Cetos a.s. se sídlem Mariánské údolí 121 Bříbram.
Jako zhotovitele oken do kulturního zařízení v obci za cenu 282 252 Kč včetně
DPH.
Jednohlasně.

Bere na vědomí
- stav příprav na hry bez hranic konané 26.6.2010.

ZO ukládá starostovi obce:

Odpovědět na žádost p. Evy Schlesingerové o pronájem bytu.

 


Zapsal: Petr Chaloupka                                           Ověřovatelé zápisu: Josef Uriánek, Karel Jiřinec
Starosta: Petr Chlanda                                            Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.

Č. 5/2010

Datum konání: 15.července 2010.

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Volby do zastupitelstva obce
5/Kanalizace v obci
6/Výměna oken kulturní zařízení
7/Rozpočtová změna č.2 8/Vyhodnocení her bez hranic -poděkování občanům.
9/ Pouť-zajištění skákacího hradu
10/Bezplatný převod hasičskě stříkačky pronajatý od HZS PK do majetku obce.
11/Rozbor hospodaření k 20 .7. 2010.
12/ Schválení odměny účetní na DPH ve výší 500 Kč
13/Diskuse
14/ Usnesení
15/Závěr

 

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.

3/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s možností kandidovat do zastupitelstva obce ,které se koná 15. -16. října 2010. Zastupitelé toto berou na vědomí.

4/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni s průběhem výstavby ČOV a kanalizace v obci. Je provedena kanalizace z ČOV do výústního objektu pokračují práce na betonáži žb vany ČOV. Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/Zastupitelé obce byli seznámeni se zahájením stavebních prací na výměně oken a dveří v kulturním zařízení na které obec získala dotaci z rozvoje venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé toto berou na vědomí.

6/Zastupitelé obce jednohlasně odsouhlasili spoluúčast 70 000 Kč na získané dotaci mikroregionu hradišťskěho potoka na zakoupení linkového autobusu ,zajišťující dopravu dětí do Chanovické školy.

7/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovou změnu č .2. ve výši 235 000 Kč na straně příjmů a 10383000 Kč na straně výdajů

Příjmy:
a)zvýšení poplatku za veřejné prostranství o 60 000 Kč.
b)zvýšení poplatku u daně z nemovitosti o 15000 Kč.
c)zapojená přijatá dotace na opravu dveří a oken 150 000 Kč.
d)vratky el. energie z r. 2009 10 000 Kč

Výdaje :
a)zvýšení na vybudování čističky 10 000 000 Kč
b)oprava dveří a oken kulturní zařízení 282 300 Kč
c)navýšení služeb u BH 25 000 Kč
d)investič.příspěvek obcím 70 000 Kč
e)zvýšení poplatků bance o 6 000 Kč
Rozpočtová změna č.2. byla jednohlasně schválena.

8/ Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s vyhodnocením her bez hranic mezi obcemi ,které se konaly v naší obci. Těměř všichni občané pomohli jak pří četných brigádách tak při následné organizaci samotných her.Starosta poděkoval občanům za odvedenou práci a kontatoval že bez nich by nebylo možno tuto akci uspořádat. Zastupitelév zprávu berou na vědomí.

 

 

9/Starosta obce oznámil zastupitelstvu ,že zapůjčená hasičská stříkačka od HZS Plzeňského kraje byla bezůplatně převedena do majetku obce. Zastupitelé toto berou na vědomí.

10/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozborem hospodaření k 30.6.2010. Zatupitelé toto berou na vědomí.

11/Zastupitele obce jednodlasně schválili výši odměny 500 Kč měsíčně účetní, ,která bude provádet vyúčtování DPH ,kterého se obec od 1.8.2010 stala plátcem.

.12/V diskusi pan Milan Palečko -nájemce prodejny požádal zastupitelstvo obce o pokládku nové dlažby v prodejně smíšeného zboží. Zastupitelé jednohlasně schválili provést podlahu z dlažby v prodejně.


Usnesení:

ZO schvaluje:
č.1- spoluúčast 70 000 Kč na získané dotaci mikroregionu hradišťskěho potoka na
zakoupení linkového autobusu ,zajišťující dopravu dětí do Chanovické školy.
Jednohlasně.

Č.2-rozpočtovou změnu č .2. ve výši 235 000 Kč na straně příjmů a 10 383 000
Kč na straně výdajů
Příjmy:
a) zvýšení poplatku za veřejné prostranství o 60 000 Kč.
b) zvýšení poplatku u daně z nemovitosti o 15000 Kč.
c) zapojená přijatá dotace na opravu dveří a oken 150 000 Kč.
d) vratky el. energie z r. 2009 10 000 Kč
Výdaje :
a) zvýšení na vybudování čističky 10 000 000 Kč
b) oprava dveří a oken kulturní zařízení 282 300 Kč
c) navýšení služeb u BH 25 000 Kč
d) investič.příspěvek obcím 70 000 Kč
e) zvýšení poplatků bance o 6 000 Kč
Jednohlasně.
Č.3 výši odměny 500 Kč měsíčně účetní ,která bude provádet vyúčtování DPH
Jednohlasně.
Č.4- provést podlahu z dlažby v prodejně.
Jednohlasně.

 

 


Bere na vědomí
-průběh výstavby ČOV a kanalizace v obci.
- možnost kandidovat do zastupitelstva obce ,které se koná 15. -16. října 2010.
-zahájení stavebních prací na výměně oken a dveří v kulturním zařízení
-vyhodnocení her bez hranic mezi obcemi
-že zapůjčená hasičská stříkačka od HZS Plzeňského kraje byla bezůplatně
převedena do majetku obce.


Zapsal: Petr Chaloupka                                                             Ověřovatelé zápisu: Josef Uriánek, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                                             Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 6/2010
Datum konání: 1.říjen 2010.

 

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/ Kanalizace v obci
6/Volby do zastupitelstva Nezdřev
7/ Výměna oken kulturní zařízení
8/Diskuse
9/ Usnesení
10/Závěr

 

 

 

Průběh zasedání :

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.

3/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovou změnu č.3 ve výši 94 000 Kč na
straně příjmů a ve výši 64 000 Kč na straně výdajů.

Příjmy :
a) zapojená přijatá dotace na volby do senátu a komunální ve výši 24 000 kč
b) navýšení DPH o 70,0 tisíc

Výdaje :
a) zapojená přijatá dotace na volby do senátu a komunální ve výši 24 000 Kč.
b) příspěvek Mš v Kasejovicích výši 5 000 Kč .
c)vlastní úroky-úvěr ve výši 35,0 tisíc.
Rozpočtová změna č. 3 byla jednohlasně schválena.

4/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni s průběhem výstavby ČOV a kanalizace v obci. Provádí se pokládka kanalizace na stoce A1, pokračují stavební práce na budově ČOV ,buduje se přístupová komunikace .Zastupitelé zprávu berou na vědomí.

5/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s možností kandidovat do zastupitelstva obce ,které se koná 15. -16. října 2010. Zastupitelé toto berou na vědomí.

6/Zastupitelé obce byli seznámeni s ukončením stavebních prací na výměně oken a dveří v kulturním zařízení na které obec získala dotaci z rozvoje venkova Plzeňského kraje. Zastupitelé toto berou na vědomí.

Usnesení:
ZO schvaluje:
Č.1- rozpočtovou změnu č.3 ve výši 94 000 Kč na straně příjmů a ve výši 64 000 Kč na straně výdajů
Příjmy :
a) zapojená přijatá dotace na volby do senátu a komunální ve výši 24 000 kč
b) navýšení DPH o 70,0 tisíc
Výdaje :
a) zapojená přijatá dotace na volby do senátu a komunální ve výši 24 000 Kč.
b) příspěvek Mš v Kasejovicích výši 5 000 Kč .
c)vlastní úroky-úvěr ve výši 35,0 tisíc.
Jednohlasně.


Bere na vědomí
-průběh výstavby ČOV a kanalizace v obci.
- možnost kandidovat do zastupitelstva obce ,které se koná 15. -16. října 2010.
-ukončení stavebních prací na výměně oken a dveří v kulturním zařízení

 

 

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                   Ověřovatelé zápisu: Josef Uriánek, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                                   Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 7/2010
Datum konání: 8.listopadu 2010.
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program :
1.Zahájení
2.Složení slibu členy zastupitelstva
3.Určení ověřovatelů zápisu
4.Schválení programu
5.Volba starosty a místostarosty
6.Zřízení finančního a kontrolního výboru
7.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
8.Rozpočtové opatření č. 4
9.Diskuse
10.Usnesení
12.Závěr

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva obce Nezdřev ( dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.05 hodin dosavadním starostou Petrem Chlandou („dále jako předsedající").

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů , v platném znění.


Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 30.10 2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdřev zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10 2010 do 7.11.2010 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *
Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu p.Michala Větrovce a p.Karla Jiřince a zapisovatelem p.Petra Chaloupku.

* * *
Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.


* * *
Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.


Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva nebude dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.


Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce starosty p.Petra Chlandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí starostou Petra Chlandu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.


Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající").

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Vojtěcha Červeného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí místostarostou p.Vojtěcha Červeného
Výsledek hlasování: Pro .. 6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

* * *
Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 


Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.


Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Michal Větrovec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Pavla Šorala
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou finančního výboru Pavla Šorala
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vojtěch Červený navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Karla Jiřince. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou kontrolního výboru Karla Jiřince
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chlanda navrhl zvolit členem finančního výboru Petra Chaloupku a Josefa Uriánka. A členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Jaroslava Brabce.

 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy finančního výboru Petra Chaloupku a Josefa Uriánka.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Jaroslava Brabce.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

* * *
Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:*)

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, nebyla poskytována měsíční odměna . Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřevv souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši předseda 500 Kč členové 100 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 500 hrubého měsíčně a člena výboru ve výši 100 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod IV - Rozpočtové opatření č.4
Znovuzvolený starosta obce přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 4 ve výši 78 030 Kč na straně příjmů , a- 340,97 na straně výdajů
Příjmy :
a) zapojená přijatá dotace na sčítání domů, osob a bytů ve výši 1030 Kč
b) navýšení u příjmů daň ze závislé činnosti o 11 000 Kč
c) navýšení u daně z kapit.výnosů o 1 000 Kč
d) navýšení DPH o 65 000 Kč
Výdaje :
a) výdaje na sčítání ve výši 1030 Kč
b) navýšení příspěvku ZŠ na žáky o 20 000 Kč
c)investiční příspěvek obcím 8 000 Kč
d) navýšení o vlastní úroky ve výši 6 000 Kč
e) navýšení o poplatky bance ve výši 4 000 Kč
f) platby daní a poplatků upraveny o vratku DPH ve výši - 380 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje rozpočtové opatření č.4 ve výši 78 030 Kč na straně příjmů , a - 340,97 na straně výdajů.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod V -Diskuse:
Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo přípravu na inventarizaci majetku obce za rok 2010 . Předsedající navrhl termín inventury na 30 .12.2010 . Dále navrhl složení inventurní komise ve Složení : Jaroslav Brabec : předseda a
členové : Ing. Josef Chlanda , Vojtěch Červený , Karel Jiřinec , Petr Chlanda.
Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje inventurní komisi ve složení : : předseda : Jaroslav Brabec
členové : Ing. Josef Chlanda , Vojtěch Červený , Karel Jiřinec , Petr Chlanda.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00

 

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne:10.11.2010


Zapisovatel:Petr Chaloupka.................................... dne 11.11.2010


Ověřovatelé: Michal Větrovec,                                             dne 11.11.2010

Karel Jiřinec                                                    dne 11.11.2010

Starosta:       Petr Chlanda                                                  dne 11.11.2010

Místostarosta:Vojtěch Červený                                           dne 11.11.2010

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
Č. 8/2010

Datum konání: 30.prosince 2010.

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .
Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení rozpočtu na rok 2011
5/Nařízení státní veterinární správy
6/Žádost p. Bártíkové Nezdřev 44
7/Chválení bezúplatného převodu pozemku p.č.774/1 v katastrálním území Nezdřev včetně části komunikace III/02016 na tomto pozemku do vlastnictví obce.
8/Pozvánka obce Chanovice 9/ Kanalizace v obci.
10/ Ohňostroj + promítání akce : Hry bez hranic 2010 Nezdřev
11/Žádost p. Kamila Urbana
12/Odpadové hospodářství
13/ Inventura obecního majetku
14/Diskuse
15/ Usnesení
16/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6. členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,
poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
Omluveni p. Pavel Šoral -nemoc.

2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Petr Chaloupka a pan Karel Jiřinec.

3/Starosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2011. Příjmy : 7 695 000 Kč Výdaje : 7 695 000 Kč. V tomto je zahrnuta dotace se SZIF na výstavbu ČOV a kanalizace v obci.
Požádal zastupitele o jeho schválení.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Rozpočet na r. 2011 byl jednohlasně schválen.

4/ Zastupitelé obce byli starostou obce seznámeni s vyhlášením dotačního
programu rozvoje venkova Plzeňského kraje na rok 2011. Navrhl požádat o
dotaci na vypracování územního plánu obce Nezdřev. Územní plán se již
zpracovává ,bude stát cca 250 000 Kč. Dotace by činila 80% z této částky. Jiný
návrh nebyl podán. Starosta obce požádal zastupitele o schválení.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Návrh podat žádost o dotaci z rozvoje venkov PK na vypracování územního
plánu byl jednohlasně schválen .

5/Zastupitelé obce a přítomni občané byli seznámeni s nařízením Státní veterinární
správy.
Zastupitelé tuto zprávu berou na vědomí.

6/Starosta obce přednesl žádost pana p. Bartíkové bytem Nezdřev o sadovou
úpravu obecní lípy před jejich obydlím. Po krátké diskusi byl návrh chválen.
Lípa bude zušlechtěna.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Žádost byla jednohlasně schválena.

7/ Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasné schválilo bezúplatný převod
pozemku p.č.774/1 ,v katastrálním území Nezdřev ,včetně části komunikace
III/02016 na tomto pozemku ve vlastnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje
,do vlastnictví obce. Hlavní důvod tohoto rozhodnutí je ,že tato silnice (průtah
obcí) je v dezolátním stavu a jelikož obec není vlastník ,není možno shánět na
opravu finanční prostředky.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..0

8/ Starosta obce seznámil zastupitele s pozvánkou obce Chanovice na kulturní
akce na přelomu roku. Zastupitelé toto berou na vědomí.

 


9/Starosta obce podrobně seznámil zastupitele a občany se stavem výstavby v naší
obci , omluvil se za vzniklé omezení jak dopravní tak osobní. Zastupitelé zprávu
berou na vědomí.

10/Starosta obce pozval všechny přítomně občany na novoroční ohňostroj ,který se
bude konat 1.1.2011 od 19,00 na fotbalovém hřišti. Po jeho skončení bude
promítnuta videonahrávka z her bez hranic, které se letos pořádaly v naší obci a
nichž naše družstvo zvítězilo.Zastupitelé toto berou na vědomí.

11/Zastupitele obce jednodlasně schválili žádost p. Kamila Urbana o prodloužení
nájmu na obecní dům č.p.9.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..0


12/Starosta obce seznámil zastupitele obce s jednáním s firmou Rompold P s.r.o.
se Sušice o zajištění odpadového hospodářství na rok 2011. Ceny za odpady
zůstanou ve stejné cenové relaci jako rok 2010.

13/Starosta obce seznámil se stavem inventury za rok 2010 a požádal o její
schválení.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Inventura obce Nezdřev za rok 2010 byla jednohlasně schválena.

 

Usnesení:

 

ZO schvaluje:
- Návrh rozpočtu na rok 2011. Příjmy : 7 695 000 Kč Výdaje : 7 695 000 Kč. Jednohlasně.
- Podat žádost o dotaci z rozvoje venkov PK na vypracování územního plánu 250 000 Kč. Dotace činí 80 %
Jednohlasně.
-Sadovou úpravu obecní lípy před obydlím č.p. 44
Jednohlasně.
- Bezúplatný převod pozemku p.č.774/1 ,v katastrálním území Nezdřev ,včetně
části komunikace III/02016 na tomto pozemku ve vlastnictví Krajského úřadu
Plzeňského kraje ,do vlastnictví obce.
- žádost p. Kamila Urbana o prodloužení nájmu na obecní dům č.p.9.
- Inventury v obci za rok 2010.

Bere na vědomí

- Průběh výstavby ČOV a kanalizace v obci.
- Nařízení Státní veterinární správy.
-Pozvánkou obce Chanovice na kulturní akce na přelomu roku
- Pozvání pro všechny přítomně občany na novoroční ohňostroj ,který se
bude konat 1.1.2011 od 19,00 na fotbalovém hřišti. Po jeho skončení bude
promítnuta videonahrávka z her bez hranic, které se letos pořádaly v naší obci a
nichž naše družstvo zvítězilo.
-Jednání s firmou Rompold P s.r.o. se Sušice o zajištění odpadového hospodářství
na rok 2011.

 


Zapsal: Petr Chaloupka                                                        Ověřovatelé zápisu: Michal větrovec, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                                        Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz