Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 17.února 2009

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

www.replicareps.com

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Uctění památky minutou ticha zemřelého zastupitele obce p.
Václava Houby..
5/Zvolení nového účetního obce .
6/Zvolení nového předsedy kontrolního výboru . 7/Zvolení nového člena kontrolního výboru .
8/CZECH-point.
9/Datové schránky.
10/Schválení návrhu žádosti o dotaci z mikroregionu hradišťského
potoka.
11/Schválení vypracování výkazu výměr na kanalizaci v obci.
12/Rozšíření rozsahu veřejného rozhlasu v obci.
13/Schválení zakoupení stolů s lavicemi na kulturní akce v obci.
14/Výměna oken obecního bytu č.p.8.
15/Kanalizace v obci.
16/Výsadba stromků v obecních lesích.
17/Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na prodejnu smíšeného
zboží.
18/Dětský maškarní ples -vyhodnocení.
19/Úprava prostor pro kontejnery tříděného odpadu.
20/Žádost Nezdřevských žen o příspěvek na oslavu MDŽ.
21/Dotace na opravu hasičské zbrojnice..
22/Žádost rybářského spolku o vyčištění břehů rybníka oudol od
náletových dřevin.
23/ Diskuse
24/ Usnesení
25/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a

konstatoval,že je přítomno 6 členi ZO, a zasedání je usnášení schopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluven Josef Uriánek - nemoc.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Petr Chaloupka a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - trvá
4/ Zastupitelé obce a přítomní občané uctili minutou ticha památku náhle
zesnulého pana Václava Houby dlouholetého zastupitele obce .
5/Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo paní Alenu Novou ze Dvorce u
Nepomuka jako novou účetní obce .S nástupem do funkce od 1.2.2009.
6/ Starosta obce navrhnul zastupitelstvu obce zvolit jako nového předsedu
kontrolního výboru ,místo zesnulého pana Václava Houby,pana Karla Jiřince.
Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.
7/ Starosta obce navrhnul zastupitelstvu obce zvolit jako nového člena
kontrolního výboru pana Jaroslava Brabce.
Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele obce se stavem zřízení CZECH pointu v
obci a seznámil přítomné s tím co to CZECHpoin vlastně je. Byla podána
žádost o dotaci na počítačové vybavení kterou z 85. procent hradí Ministerstvo
vnitra. Vybavení bude zakoupeno v nejbližším možném termínu.
9/Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni s tím ,že od 1.9.2009 musí mít
každý právnický subjekt zřízen datové schránky. Což se týká i naší obce.
Znamená to že veškerá komunikace musí probíhat tímto způsobem. Nahrazuje
komunikaci v papírové podobě mezi právnickými subjekty.
10/Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem žádosti žádat o dotaci s
Mikroregionu Hradišťského potoka na vybavení kluboven sportovními
pomůckami a nábytkem.zastupitelé tento návh jednohlasně schválili.
11/Zastupitelé obce jednohlasně schválili nechat vypracovat výkaz výměr na
zhotovení kanalizace v obci za cenu do 15 000 Kč.
12/ Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí několika občanů o rozšíření
ozvučení obce obecním rozhlasem směrem na Bezděkov.Po krátké diskusi
byla žádost jednohlasně schválena.
13/Starosta obce navrhl zastupitelům obce zakoupit 15. sad souprav stolů s
lavicemi na vybavení klubovny .Zastupitelé s tímto návrhem jednohlasně
souhlasili..
14/Starosta obce seznámil zastupitele obce s tím ,že okna v obecním bytě č.p. 8
jsou v dezolátním stavu a zmíněný byt bude bude praktisky neobyvatelný.Po
dlouhé diskusi zastupitelé obce uložili starostovi obce nechat vypracovat
cenové nabídky do příštího zastupitelstva obce.
15/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem rozpracovanosti jak zajistit
dotaci.Je hotovo pravomocné stavební povolení.Na krajském úřadě v Plzni je
podána žádost o změnu PRVKUKU.Momentálně probíhá jednání o tom kdo
vypracuje žádost o dotaci z evropských fondů a kolik to obec bude stát.
16/ Zastupitelé obce byli seznámeni s tím že je nutné v obecních lesích provést
výsadbu nových stromků. Zastupitelé s tímto souhlasili a bylo navrženo a
jednohlasně schváleno že výsadbu provedou místní občané na dohodu o
provedené práci.
17/Zastupitelé obce byli seznámeni se žádostí paní Lidie Zahayské o
prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory -prodejnu smíšeného
zboží. Zastupitelé tuto žádost jednohlasně schválili.
18/Starosta obce seznámil zastupitele s vyhodnocením pořádaného dětského
maškarního plesu.Bylo přítomno 57 dětí a 61 dospělých .Obec přispěla cca
9000 Kč na zakoupení tomboly pro děti,hudební skupině bylo vyplaceno 2500
Kč ,el . energie+občerstvení + propagace -700 kč. Přebytek z vybraného
vstupného činil 2500 Kč.Zastupitelé toto berou na vědomí.-
19/Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo úpravu prostranství,
kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.
20/Starosta obce tlumočil žádost Nezdřevských žen o příspěvek na pořádání
MDŽ v obci.Zastupitelé jednohlasně souhlasili přispět částkou 2 500 kč a
předat přebytek z pořádání dětského maškarního plesu.
21/Starosta obce seznámil zastupitele a občany se stavem žádosti o dotaci na
opravu hasičské zbrojnice.Žádost byla podána na KŮPK odbor regionálního
rozvoje.Momentálně se čeká zda zastupitelstvo Plzeňského kraje žádost o
dotaci schválí.
22/Zastupitelé obce byli seznámení s žádostí rybářského spolku o vyčištění
břehů rybníka Oudol od náletových dřevin. Žádost byla jednohlasně schválena.

Usnesení:

ZO schvaluje: www.rolexperhot.com
1/ Paní Alenu Novou ze Dvorce u Nepomuka jako novou účetní
obce s nástupem do funkce od 1.2.2009.
2/Předsedu kontrolního výboru ,Karla Jiřince,místo zesnulého
pana Václava Houby.
3/Nového člena kontrolního výboru pana Jaroslava Brabce.
4/žádat o dotaci s Mikroregionu Hradišťského potoka na
vybavení kluboven sportovními pomůckami a nábytkem.
5/nechat vypracovat výkaz výměr na zhotovení kanalizace v obci
za cenu do 15 000 Kč.
6/rozšíření ozvučení obce obecním rozhlasem směrem na
Bezděkov
7/zakoupit 10. sad souprav stolů s lavicemi na vybavení klubovny
8/prodloužení nájemní smlouvy Lidye Zahayské na nebytové
prostory -prodejnu smíšeného zboží.
9/úpravu prostranství, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad.
10/žádostí rybářského spolku o vyčištění břehů rybníka Oudol od
náletových dřevin.
11/Vobecních lesích provést výsadbu nových stromků, a že výsadbu
provedou místní občané na dohodu o provedené práci.
12/Příspěvek na pořádání MDŽ v obci 2 500 Kč.

ZO ukládá starostovi obce:
1/ Nechat vypracovat cenové nabídky do přístího zastupitelstva obce na zhotovení 5 ks oken v obecním bytě č.p.8.

ZO bere na vědomí :

1/ stav zřízení CZECH pointu v obci a co CZECHpoin vlastně
je.Podání žádost
o dotaci na počítačové vybavení kterou z 85. procent hradí Ministerstvo vnitra
2/Že od 1.9.2009 musí mít každý právnický subjekt musí zřízen
datové
schránky. Což se týká i naší obce. Znamená to že veškerá komunikace
musí probíhat tímto způsobem. Nahrazuje komunikaci v
papírové podobě
mezi právnickými subjekty.
3/ Stav rozpracovanosti jak zajistit dotaci na vybudování
kanalizace v obci .
4/Vyhodnocení pořádaného dětského maškarního plesu.
5/Stav žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice.

Zapsal: Červený Ověřovatelé zápisu : Petr Chaloupka, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 17.dubna 2009
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Oprava místních komunikací
5/Schválení závěrečného účtu obce Nezdřev za rok 2008
6/Projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2008 obce Nezdřev KÚPK
7/Obecní brigáda
8/ Hasičské uniformy
9 /Dotace
10/Příspěvek obce SK Nezdřev - fotbalové dresy
11/ Volby do Evropského parlamentu
12/ Územní plán obce
13/ Žádost příspěvek Českého svazu včelařů o příspěvek
14/Hry bez hranic
15/Odpadové hospodářství
16/Výpověď z obecního bytu č.p 9
17/ Diskuse
18/ Usnesení
19/ Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Uriánek.
3/Kontrola z minulého zasedání :
a/starosta obce přečetl cenovou nabídku firmy Oknoplastik na výrobu a montáž oken v obecním bytě čp. 8. Cena činí 50830,- včetně DPH. Firma poskytla obci 45% slevu. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo nechat vyměnit okna v bytě čp. 8 od této firmy.
4/ Starosta obce konstatoval, že obecní komunikace mezi Nezdřevem a Řesanicemi vykazuje velké množství trhlin, které by měly za následek degradaci komunikace po další zimně. Navrhl zastupitelům provést výspravy pečrem za cenu cca 20000,- Kč. Zastupitelé s tímto návrhem jednomyslně souhlasili.
5/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
6/ Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008, kterou provedl Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad.
7/ Starosta obce seznámil zastupitele s plánem práce na obecní brigádě:
bude provedena dešťová kanalizace okolo hasičské zbrojnice,
bude provedeno vysázení stromků v obecním lese + zhotovení oplocenky,
bude provedena zpevněná plocha pro kontejnery tříděného odpadu,
bude provedena úprava stromoví
Občerstvení bude zajištěno a poprosil občany o hojnou účast.
8/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu, že pojede pro nové hasičské, zásahové uniformy do Zbirohu, které dostane darem od Ministerstva vnitra ČR.
9/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem dotací pro obec Nezdřev :
a/ obec Nezdřev obdržela dataci 220000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice. Spoluúčast obce je 40 %, což činí 146 000,- Kč.
b/ Sdružení mikroregionu Hradiškého potoka v němž je obec Nezdřev členem obdržela dotaci na opravy a vybavení kluboven ve výši 20000,- Kč. Spoluúčast obce je 25000,- Kč.
c/ Obec Nezdřev dostane na vybavení obce CZECHpointem na instalaci hardwaru a softwaru projektu eGovernment v obcích - CZECHpoint ve výši 85% z 95000,- Kč.
Zastupitelé tuto zprávu berou na vědomí.
10/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili přispět sportovnímu klubu v Nezdřevě na nové fotbalové dresy.
11/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s termíny voleb do Evropského parlamentu a určil zapisovatele pana Gustava Červeného a tříčlennou volební komisi. Zastupitelé toto berou na vědomí.

12/Starosta obce seznámil zastupitele s možností získat dotaci až 80% na vyhotovení územního plánu obce Nezdřev. Na tento popud nechal zpracovat cenové nabídky. Zastupitelé jednohlasně schválili nechat vypracovat územní plán obce . Jako určeného zastupitele obce schválili p. Petra Chlandu Starostu obce a po vyhodnocení cenových nabídek jednohlasně schválili nechat vyhotovit územní plán firmou UrbioProjekt Plzeň - Ing. aut. Arch. Pavla Valtra, sídlem Bělohorská 3, Plzeň za cenu 255850,- Kč. Starosta dále seznámil občany s tím, aby podávali návrhy, co by do územního plánu chtěli zapracovat a ukládá starostovy uzavřít smlouvu na územní plán obce.
13/Zastupitelé byli seznámení se žádosti Českého svazu včelařů o příspěvek na vyšetření včelstev na mor plodu částkou 1500,- Kč. Zastupitelé jednohlasně schválili přispět.
14/Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem příspěvku obci Chanovice na pořádání letošních Her bez hranic částkou do 3000,- Kč. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
15/ Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem kontroly plnění „ Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. „ firmy Ekokom. Firma Ekonom byla s třídění v obci Nezdřev velmi spokojena a přislíbila obci do konce června bezplatně zapůjčit dvě nádoby na tříděný plastový odpad.
16/Zastupitelé byli seznámení s výpovědí nájemní smlouvy z obecního bytu čp. 9 manželů Vladimíra a Olgy Šmidmajerovi k 30.4.2009. Zastupitelé tuto výpověď berou na vědomí a ukládají starostovi obce vyvěsit záměr obce od 1.května 2009 tento byt znovu pronajmout.

Usnesení:

ZO schvaluje:

-zakoupení nových plastových oken do obecního bytu čp. 8,
-opravu obecní komunikace pečrem v ceně cca 20000,- Kč,
-závěrečný účet obce Nezdřev za rok 2008 - bez výhrad,
-projednání zprávy o výsledku hospodaření za rok 2008 obce od -
KUPK Odboru ekonomického, Oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje - bez výhrad,
-příspěvek SK Nezdřev částkou 5000,- na fotbalové dresy,
- nechat vypracovat územní plán obce . Jako určeného zastupitele obce schválili p. Petra Chlandu Starostu obce a po vyhodnocení cenových nabídek jednohlasně schválili nechat vyhotovit územní plán firmou UrbioProjekt Plzeň - Ing. aut. Arch. Pavla Valtra, sídlem Bělohorská 3, Plzeň za cenu 255850,- Kč.vypracovat územní plán firmou UrbioProjekt Plzeň - Ing. aut. -
Arch. Pavla Valtra, sídlem Bělohorská 3, Plzeň za cenu 255850,-
s DPH,
-příspěvek 1500,- Kč Českému svazu včelařů
-příspěvek na Hry bez hranic 3000,- Kč.


ZO bere na vědomí:

plán práce na obecní brigádě,

získání 5 ks nových hasičský zásahových uniforem od MV ČR,
seznam dotací, které obec získala,
volby do Evropského parlamentu,
kontrolu třídění odpadu v obci Nezdřev firmou Ekonom,
výpověď z obecního bytu čp. 9 Vladimíra a Olgy Šmidmajerových

ZO ukládá:
Starostovi:

Uzavřít smlouvu na územní plán obce s firmou UrbioProjekt Plzeň - Ing. aut. Arch. Pavla Valtra, sídlem Bělohorská 3, Plzeň za cenu 255850,- Kč,
Vyvěsit záměr obce od 1.května 2009 tento byt znovu pronajmout.

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                             Ověřovatelé: Karel Jiřinec, Josef Uriánek

 

 


Starosta:                                                                                                                    Místostarosta:
Petr Chlanda                                                                                                             Vojtěch Červený

 

 

Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 4.května 2009
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/ Schválení rozpočtové změny č. 1
5/Výběrové řízení na pronájem obecního domu čp.9
6/Schválení zhotovitele na výměnu oken čp.8 + schválení ceny díla
7/Poděkování občanům
8/ Výběr zhotovitele na opravu hasičské zbrojnice
9/Žádost o pronájen na obecní byt , hospodu a prodejnu smíšeného
zboží pana Milana Palečka
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr

 

Průběh zasedání

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Uriánek.
3/Kontrola z minulého zasedání :všechny úkoly splněny.
4/Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo :
Rozpočtové opatření č .1 - ve výši 75 800 Kč na straně výdajů.
a)Zapojená přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši
18 300 Kč .
b)Pro obec Chanovice zaslána neivestiční dotace ve výši 22 500 Kč.
c)Zvýšení hodního hospodářství o 35 000 Kč na rozbory vody pro stavbu kanalizace v
obci.
Rozpočtové opatření č .1 - ve výši 18 300 Kč na straně příjmů.
Zapojená přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč .
5/ Zastupitelé obce provedli výběrové řízení na pronájem obecního domu čp. 9 a vybírali z těchto nabídek:
a) Eva Šchlezingerová, bytem Nezdřev 55
b) Zahaayská Lidia, bytem Nezdřev 50,
c) Kamil Urban, bytem Záhorčičky 17,
d) Miloslav Frček, bytem Kadov 57.
Zastupitelé jednohlasně schválili pronajmout byt panu Kamilovi Urbanovi, Zahorčičky 17 za stejných podmínek jako předchozímu nájemníkovi za 1800,- Kč.
6/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili zadat firmě OKNOPLASTIK výměnu oken v obecním bytě čp. 8 za cenu 50.835,- Kč s DPH.
7/ Starosta obce poděkoval občanům za příkladnou účast a pomoc při obecní brigádě na vyčištění a osázení obecního lesa.
8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválili pana Josefa Větrovce, bytem Nezdřev 5 jako zhotovitele opravy hasičské zbrojnice v obci za cenu 366.805,- Kč.
9/ Starosta obce přenesl záměr obce pronajnout obecní byt čp. 8 , místní
hostinec a prodejnu smíšeného zboží . Žádost podal pan Milan Palečko. Zastupitelé jednohlasně schválili pronajmout mu zmíněné prostory.

Usnesení:
ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č .1 - ve výši 75 800 Kč na straně výdajů.
a)Zapojená přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč .
b)Pro obec Chanovice zaslána neinvestiční dotace ve výši 22 500 Kč.
c)Zvýšení vodohospodářství o 35 000 Kč na rozbory vody pro stavbu kanalizace v
obci.
Rozpočtové opatření č .1 - ve výši 18 300 Kč na straně příjmů.
Zapojená přijatá dotace na volby do evropského parlamentu ve výši 18 300 Kč .
 pronájem domu čp. 9 panu Kamilu Urbanovi, Záhorčičky 17,
 firmu OKROPLASTYK jako zhotovitele výměny oken v obecním bytě v čp 8 za cenu 50.835,- Kč s DPH.
pronajnout obecní byt čp. 8 , místní hostinec a prodejnu smíšeného zboží
panu Milanu Palečkovi bytem Bezděkov.

 firmu Josef Větrovec jako zhotovitele opravy hasičské zbrojnice za cenu 366.805,- Kč.


ZO bere na vědomí:
 poděkování občanům při obecní brigádě

ZO ukládá:
Starostovi:
 uzavřít smlouvy s firmou OKNOPLASTYK a s panem Josef Větrovcem

 

Zapsal: Petr Chaloupka                                                                                           Ověřovatelé: Karel Jiřinec,Josef Uriánek

 

 


Starosta:                                                                                                                     Místostarosta:
Petr Chlanda                                                                                                              Vojtěch Červený

 

 

Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 27.července 2009
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Rozbor hospodaření k 23.7.2009
5/Kanalizace v obci - rozpočet
6/Volby do poslanecké sněmovny
7/Okna v obecním bytě čp 8 - výměna
8/ Odprodej obecních pozemků ,pronájem prodejny smíšeného zboží.
9/Územní plán obce
10/Obecní brigáda - náves
11/ Hry bez hranic
12/Oprava hasičské zbrojnice
13/ Schválení rozpočtového opatření č.2
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 4 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluveni Karel Jiřinec a Petr Chaloupka kvůli odpolední směně.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Uriánek.
3/Kontrola z minulého zasedání :všechny úkoly splněny.
4/ Starosta obce vyzval občany k uctění minutou ticha pana Josefa Chlandy dlouholetého občana naší obce, který zemřel po dlouhé nemoci.
Účetní obce seznámila přítomné zastupitele a občany s rozborem hospodaření k 30.7.2009. Zastupitelé toto berou na vědomí.
5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili zadat vypracování rozpočtu na vybudování obecní kanalizace včetně čistírny odpadních vod p. Daně Švejdově autorizované projektantce za cenu do 20 000 Kč. Rozpočet bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci u SZIF v Českých Budějovicích. 6/Zastupitelstvo a občané byli seznámeni s termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR, které se konají 9.-10.října 2009. Zastupitelé toto berou na vědomí.
7/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu, že okna v obecním bytě čp 8 byla vyměněna v dohodnutém termínu a v bezvadné kvalitě.
8/ Zastupitelé obce jednohlasně schválilo odprodej pozemku pod parcelním číslem 758/7 panu Miloslavu Chaloupkovi, Nezdřev 4 o výměře 116 m2 za cenu 3,78 Kč/m2. Dále jednohlasně schválili pronájem NP p. Milanu Palečkovi.
9/Zastupitele jednomyslně schválili zadání územního plánu obce Nezdřev.
10/ Starosta obce požádal občany o pomoc při obecní brigádě na úklid obce před poutí. Zastupitelé toto berou na vědomí.
11/ Občané obce včetně zastupitelů byli seznámeni s tím, že v roce 2010 se v naší obci budou konat Hry bez hranic za účasti obcí Chanovice, Hradiště, Mladý Smolivec, Kasejovice, Oselce. Starosta obce poprosil občany o pomoc při organizaci a jejich plánovaní.
12/ Starosta obce seznámil zastupitele s termínem zahájení opravy hasičské zbrojnice. Opravy budou zahájeny po 15.8.2009. Obci Nezdřev byla přiznána dotace 220000,- z Programu rozvoje venkova KUPK.
13/Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo :
Rozpočtové opatření č .2 - ve výši 300 840 Kč na straně příjmů.
a)Zapojená přijatá dotace na CZECHpoint ve výši 79 840 Kč
b)Zapojená přijatá dotace na opravu hasičské zbrojnice ve výši 220 000 Kč
c)Příjmy z pozemku ve výši 1 000 Kč
I. RO +II. RO =319 400 Kč.
Rozpočtové opatření č .2 - ve výši 372 000 Kč na straně výdajů.
a) oprava hasičské zbrojnice ve výši 367 000 Kč
b) zaslána neinvestiční dotace -mikroregion Prácheňsko ve výši 5 000 Kč.
I. RO + II. RO = 447 800 Kč.
14/Starosta obce seznámil zastupitele s plánem vybudování studny na obecním hřišti. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili a uložili starostovi podniknout v tomto korky.
Usnesení:

ZO schvaluje:

 odprodej obecního pozemku panu Miloslavu Chaloupkovi,
 Nezdřev 4,
 zadat vypracování rozpočtu na vybudování obecní kanalizace včetně čistírny odpadních vod p. Daně Švejdově autorizované projektantce za cenu do 20 000 Kč.
 Pronájem NP (prodejnu sm. Zboží ) p .Milanu Palečkovi za 70 Kč na rok.
 zadání územního plánu obce Nezdřev,

 vybudování studny u klubovny.

 Rozpočtové opatření č .2 - ve výši 300 840 Kč na straně
 příjmů.
a)Zapojená přijatá dotace na CZECHpoint ve výši 79 840 Kč
b)Zapojená přijatá dotace na opravu hasičské zbrojnice ve výši 220 000 Kč
c)Příjmy z pozemku ve výši 1 000 Kč
I. RO +II. RO =319 400 Kč.


Rozpočtové opatření č .2 - ve výši 372 000 Kč na straně
 výdajů.
a) oprava hasičské zbrojnice ve výši 367 000 Kč
b) zaslána neinvestiční dotace -mikroregion Prácheňsko ve výši 5 000 Kč.
I.RO + II. RO = 447 800 Kč.


ZO bere na vědomí:
 rozbor hospodaření k 23.7.2009,
 volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR,
 obecní brigádu na úklid obce,
 pořádání Her bez hranic v roce 2010,
 zahájení prací na opravě hasičské zbrojnice.
ZO ukládá:

Starostovi:
 zajistit stavební povolení na vybudování studny na hřišti
 pokračovat v zajištění dotace na vybudování kanalizace v obci.

 

Zapsal: Vojtěch Červený                                                                              Ověřovatelé: Karel Jiřinec, Josef Uriánek

Starosta:                                                                                                                        Místostarosta:

Petr Chlanda                                                                                                                  Vojtěch Červený

 

 

Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 27.října 2009
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení.
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení rozpočtového výhledu na rok 2009-2012.
5/Kanalizace v obci -podání žádosti o dotaci.
6/Polomy v obecních lesích -brigáda.
7/Hry bez hranic 26.6.2010.
8/ Oprava silnice III. třídy pod obcí směrem na Hradiště.
9/Územní plán obce.
10/Datové schránky.
11/ Czech point.
12/Poděkování občanům za pomoc při obecních brigádách.
13/ Vybudování víceúčelového hřiště na obecních drahách.
14/Znovuzvolení přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih pana Josefa
Uriánka.
15/Zakoupení karambolového stolu do klubovny.
16/Projednání přípravy inventarizace obce v r. 2009
17/Diskuse.
18/ Usnesení.
19/ Závěr.
Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Uriánek.
3/Kontrola z minulého zasedání :Trvá.
4/ Starosta obce přednesl rozpočtový výhled na rok 2010 -2013.
2010 příjmy 1 060 000 Kč výdaje 1 060 000 Kč
2011 příjmy 1 070 000 Kč výdaje 1 070 000 Kč
2012 příjmy 1 080 000 Kč výdaje 1 080 000 Kč
2014 příjmy 1 085 000 Kč výdaje 1 085 000 Kč
Po krátké diskusi byl rozpočtový výhled jednohlasně schválen.

5/Zastupitelé obce jednohlasně schválili zadat sepsání žádosti o dotaci na vybudování obecní kanalizace včetně čistírny odpadních vod pro obec u SZIF v Českých Budějovicích panu ing Antonýny Kavanovi bytem Nové Hamry 383 za cenu 10 000 Kč.
6/Starosta obce požádal všechny zastupitele i přítomné občany o pomoc při likvidaci polomů v obecních lesích. Po krátké diskusi bylo navrženo provést brigádu a vytěžené dřevo bude použito jako topivo při kulturních akcích.
7/Zastupitelé obce berou na vědomí termín konání her bez hranic.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem SUS Starý Plzenec provést pokládku nového asfaltového povrchu od Nezdřevské hospody směrem na Hradiště v rámci porav objízdných tras při budování nové silnice III. třídy Oselce -Chanovice. Zastupitelé toto berou na vědomí a vítají.
9/Zastupitele obce a občané byli seznámeni se stavem územního plánu obce . Návrch územního plánu byl předán stavebnímu úřadu v Nepomuku ke schválení.zastupitelé toto berou na vědomí.
10/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu že od 1.11.2009 bude mít obec zřízené datové schránky. Zastupitelé toto berou na vědomí.
11/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu a přítomným občanům ,že mají možnost pomocí programu Czechpoin žádat o ověřené služby .jako např. výpis z rejstříku testů atd. zastupitelé toto berou na vědomí
12/ Starosta obce poděkoval všem občanům ,kteří pomáhali při mnoha obecních brigádách na zvelebení obce .Bez jejich pomoci by obec musela vynaložit nemalé náklady na tyto služby.
13/Starosta obce seznámil přítomné se záměrem vybudování víceúčelového hřiště na obecních drahách pod obcí směrem k Oudolu.Provedla by se úprava terénu a další pomocné práce. Stavbu by si občané provedli sami svépomocí ,obec by zajistila mechanizaci a materiál. Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili a podpořili.
14/Zastupitelé obce (5.hlasy pro, 1 hlas se zdržel) znovu zvolili přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih pana Josefa Uriánka.
15/Zastupitelé berou na vědomí dodání karambolového stolu získaného z dotace mikroregionu Hradišťského potoka v hodnotě 22 500 Kč.
16/Zastupitelé projednali a jednohlasně schválili přípravné práce na inventury za r.2009.

Usnesení:

ZO schvaluje:
-Rozpočtový výhled na rok 2009 -2012.
2010 příjmy 1 100 000 Kč výdaje 1 100 000 Kč
2011 příjmy 1 110 000 Kč výdaje 1 110 000 Kč
2012 příjmy 1 120 000 Kč výdaje 1 120 000 Kč
2013 příjmy 1 135 000 Kč výdaje 1 135 000 Kč

-Zadat sepsání žádosti o dotaci na vybudování obecní kanalizace včetně čistírny odpadních vod pro obec u SZIF v Českých Budějovicích panu ing Antonýnu Kavanovi bytem Nové Hamry 383 za cenu 10 000 Kč.

-Záměr vybudovat víceúčelového hřiště na obecních drahách pod obcí směrem k Oudolu. Provedení úpravy terénu a další pomocné práce. Stavbu by si občané provedli sami svépomocí ,obec by zajistila mechanizaci a materiál.

-znovu zvolení přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih pana Josefa Uriánka.
(5.hlasy pro, 1 hlas se zdržel)

- přípravné práce na inventury za r.2009.

ZO bere na vědomí:
-Žádost občanům obce o pomoc při likvidaci polomů v obecních lesích.

-Záměr SUS Stárý Plzenec provést pokládku nového asfaltového povrchu od Nezdřevské hospody směrem na Hradiště v rámci oprav objízdných tras při budování nové silnice III. třídy Oselce -Chanovice.

-Stav územního plánu obce .

-Že od 1.11.2009 bude mít obec zřízené datové schránky.

-Že občané mají možnost pomocí programu Czechpoin žádat o ověřené služby .jako např. výpis z rejstříku testů atd.

-Poděkování starosty obce všem občanům ,kteří pomáhali při mnoha obecních brigádách na zvelebení obce .

-Dodání karambolového stolu získaného z dotace mikroregionu Hradišťského potoka v hodnotě 22 500 Kč.

 

ZO ukládá:
Starostovi:
 zajistit stavební povolení na vybudování studny na hřišti
 pokračovat v zajištění dotace na vybudování kanalizace v obci.

Zapsal: Vojtěch Červený                                                                                                Ověřovatelé: Karel Jiřinec, Josef Uriánek

Starosta:                                                                                                                                           Místostarosta:

Petr Chlanda                                                                                                                                     Vojtěch Červený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Datum konání: 30.prosince 2009
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení.
2/Určení ověřovatelů zápisu.
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení rozpočtu obce na rok 2010
5/Žádost mateřské školy v Kasejovicích o příspěvek na dopravu dětí do školky.
6/Rozbor hospodařeni k 30.12.2009
7/Kanalizace v obci
8/ Odpadové hospodářství
9/Ohňostroj u příležitosti uvítání nového roku 2010
10/Hry bez hranic -přípravné práce
11/ Zabezpečení budovy obecního úřadu výstražným systémem
12/Dotace na rok 2010.
13/ záměr obce na rok 2010
14/Diskuse.
15/ Usnesení.
16/ Závěr.


Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Uriánek.
3/Kontrola z minulého zasedání :Trvá.
4/ Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2010 jako vyrovnaný
Příjmy :1 060 000 Kč
Výdaje: 1 060 000 Kč
Po krátké diskusi byl návrh jednohlasně schválen.
5/Starosta obce přednesl žádost Mateřské školy v Kasejovicích o příspěvek na přepravu dětí do mateřské školy,s tím že z naší obce dojíždí 4 děti a budou mít zajištěný dozor z obce až do školky. Po delší diskusi bylo navrženo přispět 5000 Kč na školní rok. Návrh byl jednohlasně schválen.
6/Zastupitélé obce byli seznámeni s rozborem hospodaření k 30.12.2009 s tím že: Příjmy obce činily : 1 349 316,81 Kč
Výdaje obce činily :1 327 158,93 Kč
Zůstatek na účtě k 31 .12 . 2009 činil 907 083,11 Kč
Zastupitelé seznámení s rozborem hospodaření berou na vědomí.
7/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v obci.
Ze Státního zemědělského intervenčního fondu přišlo oznámení o provedené administrativní kontrole žádosti. Nebyly zjištěny žádné závady.
V dalším kole schvalovacího procesu proběhne posouzení relevantnosti žádosti. Zastupitelé toto berou na vědomí.
8/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem cen firmy Rumpold za svoz domovních a ostatních odpadů na rok 2010.Firma Rumpold nebude zvyšovat ceny za svoz domovního odpadu , takže cena za tunu vyvezeného odpadu zůstane na stejné úrovni jako v roce 2009 a to 2165 Kč za tunu .Zastupitelé po krátké diskusi jednohlasně schválili zanechat poplatky za odpady nechat na stejné úrovni jako v roce 2009 tzn. 500 Kč na obyvatele s tím že platí pouze 4 občané v rodině. Chalupáři platí 500 Kč za čp.
9/Zastupitele obce jednohlasně schválili zakoupení ohňostroje do ceny 15000 Kč na uvítání nového roku 2010 v naší obci. Slavnostní odpálení se uskuteční 1.1. 2010 v 19.00 na fotbalovém hřišti.
10/Starosta obce seznámil zastupitele se zahájením přípravných prací na pořádání her bez hranic.
Byla vybudována studna ,z obecních lesů zajištěno a na katru nařezáno dřevo na stavbu pergoly .
Zastupitelé toto berou na vědomí.
11/ Starosta obce seznámil zastupitele s nutností zakoupení zabezpečovacího zařízení na ochranu majetku proti krádeži v budově obecního úřadu . Zastupitelé po krátké diskusi jednohlasně schválili zabezpečit budovu obecního úřadu výstražným systémem do hodnoty 20 000 Kč. 12/ Starosta obce navrhl zastupitelstvu v roce 2010 zažádat o dotaci z rozvoje venkova Plzeňského kraje na výměnu oken v kulturním zařízení.Stávající okna jsou dezolátním stavu . Zastupitelé tento návrh uvítali a jednohlasně schválili.

13/ Starosta obce připomněl občanům a zastupitelstvu provedené práce v tomto roce : a) Byla provedena oprava hasičské zbrojnice.
b) Byly položeny nové asfaltové povrchy před čekárnou , pod kontejnery
na tříděný odpad ,před hospodou .
c) Byla provedena výsadba 2000 stromků a postavena oplocenka
v obecním lese.
d) Byl proveden úklid obce.
Zastupitelé toto berou na vědomí.
13/Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné s návrhem záměru obce na rok 2010.
a) Vybudování pergoly na hřišti pro pořádání her bez hranic.
b) Vybudování tenisového a nohejbalového hřiště .
c) Vysazení 2000 stromků v obecním lese.
d) Vybudování pergoly před hospodou.
e) Výměna oken v kulturním zařízení.
f) Vybudování kanalizace v obci.
g) Výměna světel veřejného osvětlení.
Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.
14/Starosta obce poděkoval všem občanům za příkladnou práci v tomto roce a popřál vše nejlepší ,mnoho úspěchů a zdraví do nového roku 2010.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:
Jednohlasně: Rozpočet na rok 2010 jako vyrovnaný.
Příjmy :1 060 000 Kč
Výdaje: 1 060 000 Kč

Jednohlasně : Příspěvek 5000 Kč mateřské škole v Kasejovicích na přepravu dětí do mateřské školy,s tím že z naší obce dojíždí 4 děti a budou mít zajištěný dozor z obce až do školky.

Jednohlasně: Poplatky za odpady nechat na stejné úrovni jako v roce 2009 tzn. 500 Kč na obyvatele s tím že platí pouze 4 občané v rodině. Chalupáři platí 500 Kč za čp.

Jednohlasně : Zakoupení ohňostroje do ceny 15000 Kč na uvítání nového roku 2010 v naší obci.

Jednohlasně : Zabezpečit budovu obecního úřadu výstražným systémem do hodnoty 20 000 Kč.
Jednohlasně :Zažádat o dotaci z rozvoje venkova Plzeňského kraje na výměnu oken v kulturním zařízení.

Jednohlasně :Záměr obce na rok 2010.
h) Vybudování pergoly na hřišti pro pořádání her bez hranic.
i) Vybudování tenisového a nohejbalového hřiště .
j) Vysazení 2000 stromků v obecním lese.
k) Vybudování pergoly před hospodou.
l) Výměna oken v kulturním zařízení.
m) Vybudování kanalizace v obci.
n) Výměna světel veřejného osvětlení.


ZO bere na vědomí:

Rozbor hospodaření k 30.12.2009 s tím že: Příjmy obce činily : 1 349 316,81 Kč
Výdaje obce činily :1 327 158,93 Kč
Zůstatek na účtě k 30 .12 .2009 činil 907 083,11 Kč

Stav žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v obci.
Ze Státního zemědělského intervenčního fondu přišlo oznámení o provedené administrativní kontrole žádosti. Nebyly zjištěny žádné závady.
V dalším kole schvalovacího procesu proběhne posouzení relevantnosti žádosti.

Zahájení přípravných prací na pořádání her bez hranic.

Zprávu o provedených pracích v tomto roce :
a) Byla provedena oprava hasičské zbrojnice.
b) Byly položeny nové asfaltové povrchy před čekárnou , pod
kontejnery
na tříděný odpad ,před hospodou .
c) Byla provedena výsadba 2000 stromků a postavena oplocenka
v obecním lese.
d) Byl proveden úklid obce.


Poděkovaní starosty všem občanům za příkladnou práci v tomto roce a přání všeho nejlepšího ,mnoho úspěchů a zdraví do nového roku 2010.

 

 

 

 

 

Zapsal: Vojtěch Červený Ověřovatelé: Karel Jiřinec
Josef Uriánek

 

 


Starosta: Místostarosta:
Petr Chlanda Vojtěch Červený

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz