Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 12.února 2008
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Žádost Mysliveckého sdružení „Háj Nezdřev" o bezplatný pronájem rybníka v Oudole, zvaný „Myslivecký rybník"
5/Žádost nezdřevských žen o příspěvek na pořádaní oslavy MDŽ
6/Obecní brigáda na pokácení lípy v centru obce
7/Sázení stromků v obecních lesích
8/ Dětský maškarní ples - vyhodnocení akce
9 /Zpráva o pozemku pod klubovnou
10/Komplexní pozemkové úpravy v obci
11/ Výběr zhotovitele projektové dokumentace kanalizace v obci, včetně územního řízení
12/ Diskuse
13/ Usnesení
14/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda,rolex replica watches přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Urbánek.
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Trvá.
4/ Starosta obce přednesl žádost Mysliveckého sdružení Háj o bezplatný pronájem rybníka v Oudole, zvaný „Myslivecký rybník". Svojí žádost zdůvodnil tím, že v roce 2007 do jmenovaného rybníka investovali cca 70 000,- Kč na odbahnění, zvýšení hráze a vybudování betonového vypouštěcího zařízení. Žádá o pronájem na 20let. Zastupitelé obce tento návrh jednohlasně schválili.
5/Nezdřevské ženy požádaly tímto zastupitelstvo obce o příspěvek na oslavu MDŽ v hodnotě 2500,-Kč. Zastupitelé tuto žádost jednomyslně podpořili a částku 2500,- Kč schválili.
6/ Starosta obce požádal občany o pomoc při pokácení lípy v centru obce, omega replica jejíž pokácení bylo schváleno koncem minulého roku. Brigáda byla naplánována 22.3.2008 s tím, že uložili starostovi obce zajistit výsuvnou plošinu.
7/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností vysázet nové stromky po loňské vichřici v obecním lese (Zalesnění) a zajistit jejich nákup, včetně vybudování oplocenky. Bylo rozhodnuto, že občané, kteří se podíleli na likvidaci škod ve výše zmíněném lese, pomohou při jeho obnově a uložili starostovi obce nechat vypracovat projektovou dokumentaci na sázení stromků u Ing. Dufka, polesného.
8/ Zastupitelé obce byli seznámeni s vyhodnocením dětského maškarního plesu, pořádaného dne 2.2.2008 na sále v obecní hospodě. Zúčastnilo se 71 dospělých občanů a 59 dětí. Příspěvek obce činil cca 8000,- Kč, který byl ve 100% použit na nákup tomboly pro děti. Děti měly vstup zdarma, dospělí 30,- Kč. Na vstupu a prodeji tomboly bylo vybráno 5500,- Kč. Z toho bylo použito 3500,- Kč na zaplacení kapely a jejího občerstvení, zhotovení plakátů + jejich rozvoz. Zbytek peněz byl předán nezdřevským ženám jako příspěvek na pořádání MDŽ.
9/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že pozemek pod klubovnou na hříští je konečně majetkem obce.
10/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem komplexních pozemkových úprav v obci. Návrhy rozdělení pozemku byly od listopadu 2007 vystaveny na obecním úřadě k nahlédnutí, aby se později mohly schválit a nebo se k nim občané vyjádřit. Zastupitele toto berou na vědomí.
11/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovou nabídkou dvou projektových firem na zhotovení projektové dokumentace „ Splašková gravitační kanalizace a ČOV 120 EO" pro obec Nezdřev:

1. Ing. Michala Škvára, Heleny Malířové 11, Praha 5, Projektová dokumentace + inženýrská činnost k územnímu řízení.
Cena projektu ČOV a kanalizační sítě 115560,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost 33000,- Kč bez DPH
Celkem 148560,- Kč bez DPH.
2. Ing. Ivan Fiala - Projekty, Lečkova 1521/15, Praha 4
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 100000,- Kč bez DPH
Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s
dotčenými orgány a organizacemi státní správy a
správci inženýrských sítí, včetně podání žádosti o
územní rozhodnutí 30000,- Kč bez DPH
Projekt změny - podání žádosti o změnu PRVKÚK 20000,- Kč bez DPH
Celkem 150000,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce po krátké diskusi jednomyslně schválilo zadat PD firmě Ing. Ivan Fiala - Projekty, Lečkova 1521/15, Praha 4, za cenu 178500,- Kč s DPH a uložilo starostovi obce uzavřít se zmíněnou firmou smlouvu o dílo.

Usnesení:

ZO bere na vědomí:
Finanční kalkulaci + vyhodnocení dětského maškarního bálu. Zúčastnilo se 71 dospělých občanů a 59 dětí. Příspěvek obce činil cca 8000,- Kč, který byl ve 100% použit na nákup tomboly pro děti. Děti měly vstup zdarma, dospělí 30,- Kč. Na vstupu a prodeji tomboly bylo vybráno 5500,- Kč. Z toho bylo použito 3500,- Kč na zaplacení kapely a jejího občerstvení, zhotovení plakátů + jejich rozvoz. Zbytek peněz byl předán nezdřevským ženám jako příspěvek na pořádání MDŽ.
Brigádu na poražení lípy v centru obce, která se bude konat 22.3.2008.
Pravidla na osazovaní obecních lesů po loňské vichřici novými stromky.
Zprávu o stavu komplexních pozemkových úprav v obci Nezdřev.
Že pozemek po klubovnou je konečně v majetku obce.

ZO schvaluje:
Pronájem rybníka Mysliveckého sdružení Háj v Nezdřevě na dobu 20ti let. Do 1.1.2028.
Příspěvek obce nezdřevským ženám na pořádání MDŽ 2500,- Kč.
Zadat vypracování projektové dokumentace na vybudování dokumentace „ Splaškové gravitační kanalizace a ČOV 120 EO pro obec Nezdřev" firmě Ing. Ivan Fiala - Projekty, Lečkova 1521/15, Praha 4, za cenu 178500,- Kč s DPH a uložilo starostovi obce uzavřít se zmíněnou firmou smlouvu o dílo.


ZO ukládá:
starostovi obce uzavřít s firmou Ivan Fiala - Projekty, Lečkova 1521/15, Praha 4 smlouvu o dílo na vypracování projektu „ Splaškové gravitační kanalizace a ČOV 120 EO pro obec Nezdřev".
starostovi obce nechat vypracovat projektovou dokumentaci na sázení stromků u Ing. Dufka, polesného.
starostovi obce zajistit výsuvnou plošinu na bezpečné pokácení lípy v centru obce.

Zapsal: Houba                                                                                   Ověřovatelé: Karel Jiřinec,Josef Uriánek

Starosta: Petr Chlanda                                                                      Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání z mimořádného zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 29. února 2008
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Vyjádření k odvolání proti rozhodnutí o schválení k návrhu KP Nezdřev č. jednací 155/08PÚ- pú-1/2008
5/ Diskuse
6/ Usnesení
7/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Uriánek.
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Splněno.
4/ a) Starosta obce seznámil zastupitele i přítomné občany s odvoláním paní Šedové ,Běluňská 1080/32, Praha proti rozhodnutí o schválení návrhu KP Nezdřev č. jednací 155/08PÚ- pú-1/2008. Po krátké diskusi starosta obce přednesl stanovisko k odvolání pí Šedové:
Za paní Šedovou vyřizoval projednávání návrhu nového uspořádání její manžel. Už po předložení první verze návrhu bylo jasné, že pan Šeda nehodlá přistoupit na žádný kompromis a jeho cílem je vyslovit zásadně nesouhlas. Svoje stanovisko psal obecnímu úřadu i zpracovateli návrhu. Jeho argumentace se mnohdy protiřečila a tón dopisů byl arogantní až urážlivý. Přesto po dohodě pozemkovým ú=řadem se zpracovatel snažil na požadavky reagovat a pokud to bylo možné přiblížit nemaximálně požadavkům paní Šedové (pana Šedy). Poslední verze návrhu upravoval zpracovatel ve prospěch paní Šedové i za cenu opakovaného projednávání změn v návrhu s 10-12 jinými vlastníky, jichž se tato změna dotkla. Výsledkem byla verze, kde byly splněny prakticky všechny požadavky uplatněné paní Šedovou. Odvolání proti rozhodnutí opět naplňuje přesvědčení, že zpravodatel návrh nového uspořádání pozemků paní Šedové tak, aby byl naplněn záměr pozemkové úpravy ve smyslu zákona nelze.

Usnesení:

ZO bere na vědomí:
Správu pana starosty správu o odvolání ke komplexním pozemkovým úpravám.

Zapsal: Houba                                                                                                    Ověřovatelé: Josef Uriánek Jan Bláha

Starosta: Petr Chlanda                                                                                       Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápisc ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 12.05.2008
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/ Žádost pí. Miluše Balogové, bytem Nezdřev 61 o pronájem části obecního pozemku na parcelní čísle 608/1
5/ Žádost p. Pavla Kašpara o přidělení čísla ev. rekreační chaty na pozemku parc. č. k.n. st 83
6/ Výpověď nájemní smlouvy pí. Chlandové , bytem Nezdřev 51, z obecního bytu a hospody 8 ze zdravotních důvodu k 30.6.2008
7/Žádost p. Milana Palečka, bytem Bezděkov 7, o pronájem obecního bytu a hospody č.p. 8 od 1.8.2008
8/Úprava nájemného nebytových prostor (hospody) čp. 8
9/Informace o stavu kanalizace v obci,
10/Oznámení p. Jana Bláhy, bytem Nezdřev 10, o odstoupení ze zastupitelstva obce Nezdřev k 30.5 2008
11/Určení náhradníka p. Petra Chaloupky, bytem Nezdřev 52, do zastupitelstva obce Nezdřev od 1.6.2008
12/Příspěvek na Hry bez hranic, konané 28.6.2008 v Hradišti
13/Rozbor hospodaření k 30.4.2008
14/Projednání závěrečného účtu za rok 2007
15/Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za rok
2007,závěrečný účet Svazku obcí P.j, Prácheňsko
16/ Diskuse
17/ Usnesení
18/ Závěr


Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 4 členů ZO / a zasedání je usnášení
schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Josef Uriánek a Václav Houba omluveni.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Větrovec a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Splněno.
4/ Starosta obce přečetl žádost pí. Miluše Balogové, bytem Nezdřev 61, o pronájem části obecního pozemku na parc. č. 608/1, který náleží k areálu bytu a hospody čp.8 a sousedí s pozemkem výše jmenované. Zastupitelstvo tento návrh jednohlasně zamítlo s odůvodněním, že tento pozemek náleží k hospodě a nelze ho stále zmenšovat.
5/ Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p. Pavla Kašpara a pí Lucie
Kašparové, oba trvalým bytem Dr. E Beneše 965, Neratovice, s žádostí o
přidělení č.ev. na rekreační chatu parc. č. k.n. st. 83. Zastupitelé jednohlasně
schválili přidělení čísla E 2.
6/Zastupitelé byli seznámení s výpovědí nájemní smlouvy pí. Chlandové , bytem Nezdřev 51, z obecního bytu a hospody 8 ze zdravotních důvodu k 30.6.2008. Zastupitelé toto berou na vědomí.
7/ Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí p. Milana Palečka, bytem Bezděkov 7, o pronájem obecního bytu a hospody č.p. 8 od 1.7.2008. Zastupitelé tuto žádost jednomyslně schválili a ukládají starostovi obce uzavřít smlouvu s výše jmenovaným na dobu určitou od 1.7.2008 do 30.6.2009.
8/ Starosta obce navrhl zastupitelům snížit nájem z hospody na 1,-Kč/měsíčně od 1.7.2008. Zastupitelé tento návrh jednomyslně schválili.
9/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem kanalizace v obci. Konstatoval, že probíhá územní řízení k jmenované stavbě, projektová dokumentace je zhotovená. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.
10/ Zastupitelé byli seznámeni s odstoupením p. Jana Bláhy, bytem Nezdřev 10, ze zastupitelstva obce k 30.5.2008. Zastupitelé toto berou na vědomí.
11/ Starosta obce seznámil zastupitelé s jmenováním p. Petra Chloupky, bytem Nezdřev 52, do zastupitelstva obce Nezdřev od 1.6.2008. Zastupitelé toto berou na vědomí.
12/ Starosta obce seznámil s žádostí O.Ú Hradiště, jako pořadatelem Her bez hranic, o příspěvek na tuto akci. Zastupitelé jednohlasně schválili příspěvek 2000,- Kč.
13/ Účetní obce p. Nový seznámil zastupitele s rozborem hospodaření k 30.4.2008.
14/ Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem za rok 2007. příjmy obce . 1 078198,01 Kč výdaje 976497,90 Kč, zůstatek na účtě k 31.12.2007 činil 538861,78 Kč. Závěrečný účet obce Nezdřev byl jednohlasně schválen.


15/Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s tím, že dne 26 .2.2008 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za rok 2007. Starosta obce přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroreg.Práchňsko a Odpad. Hosp.PJ. za rok 2007 .

Usnesení:

ZO schvaluje:

Přídělení ev. č. - E 2 na rekreační chatu parc. č. k.n. st. 83 panu Pavlu Kašparavi a pí Lucii Kašparové, oba trvalým bytem Dr. E Beneše 965, Neratovice.

Pronájem obecního bytu a hospody čp. 8 panu Milanovi Palečkovi od 1.7.2008 do 30.6.2009.

Snížení nájemného z obecní hospody na 1,- Kč/ měsíčně od 1.7.2008.

Příspěvek na Hry bez hranic 2000,- Kč.

Závěrečný účet za r. 2007bez výhrad.


ZO bere na vědomí:
Výpověď nájemní smlouvy z hospody a bytu čp. 8 paní Marie Chlandové.

Informace o stavu kanalizace v obci.

Odstoupení pana Jana Bláhy ze zastupitelstva obce Nezdřev k 30.5.2008.

Jmenování nového zastupitele obce pana Petra Chaloupky od 1.6.2008.

Rozbor hospodaření k 30.4.2008

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za r. 2007

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroreg.Práchňsko a Odpad. Hosp.PJ. za rok 2007 .

 

ZO neschvaluje:

Žádost paní Miluše Balogové o pronájem části obecního pozemku na parc. č. 608/1.

 

Zapsal: Petr Chlanda                                                                           Ověřovatelé: Karel Jiřinec, Josef Větrovec

Starosta : petr Chlanda                                                                      Místostarosta : vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 15. červenec 2008
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Hasičská stříkačka pro obec
5/Pozastavení prací na komplexních pozemkových úpravách v obci
6/Kontejner na drobné el. zařízení
7/Rozbor hospodaření k 30.6.2008
8/ Kanalizace v obci
9 /Obecní brigáda
10/Schválení vypracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na kanalizaci v obci.
11/Rozpočtová změna č. 1
12/ Diskuse
13/ Usnesení
14/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 4 členi ZO, omluvení p. Houba, p. Chaloupka, p. Uriánek a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Josef Větrovec.
3/Kontrola úkolů z min.zasedání je splněna
4/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu, že z Krajského hasičského, záchranného zboru v Plzni byla obci Nezdřev bezúplatně zapůjčena a přivezena hasičská stříkačka na 1 rok a poté bude převedena bezúplatně do majetku obce. Zastupitelé toto berou na vědomí.
5/ Starosta seznámil zastupitele se zastavením komplexních pozemkových ůprav důvodu podání žaloby pí Šedové ke správnímu soudu. Zastupitelé toto berou na vědomí.
6/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu že se v budově obecního úřadu nachází kontejner na drobné el. zařízení. Požádal občany, aby tento odpad nosili na obec a neházeli do kontejneru.
7/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem rozpočtu k 30.6.2008. Příjmy 588692,29 Kč, výdaje 461057,72 Kč. Zůstatek na účtu k 30.6.2008 činí 651785,35 Kč. Zastupitelé toto berou na vědomí a souhlasí.
8/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem kanalizace v obci. Je hotovo územní řízení a je nutno zhotovit projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Po krátké diskusi byl návrh jednohlasně schválen.
9/ Starosta obce požádal občany o pomoc při úklidu obce před poutí. Bylo jednomyslně schváleno, že bude vyhlášena obecní brigáda 26.7.2008 od 8:00 -16:00.
10/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nechat vypracovat projektovou dokumentaci obecní kanalizace včetně č.o.v. ke stavebnímu povolení p. Ing. Fialu, Praha za cenu 130900,- Kč s DPH a uložilo starostovi uzavřít smlouvu s jmenovaným a požádat na ž.p. v Nepomuku o stavební povolení.
11/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou č. 1, která byla jednohlasně schválena.


Usnesení:

ZO bere na vědomí:
Zapůjčení hasičské stříkačky obci Nezdřev od HZSPK
Možnost ukládání vyřazených drobných el. Spotřebičů na obecní úřad.
Pozastavení prací na komplexních pozemkových úpravách v obci.
Rozpočet k 30.6.08.

ZO schvaluje: Rozpočtovou změnu č. 1
Vypracování projektové dokumentaci kanalizace a čističky v obci ke stavebnímu povolení za cenu 130900,- kč s DPH ke stavebnímu povolení, vypracovanou p. Ing. Ivanem Fialou
Obecní brigádu 26.7.2008 od 8:00 - 16:00

ZO ukládá:

starostovi obce uzavřít s firmou Ivan Fiala - Projekty, Lečkova 1521/15, Praha 4 smlouvu o dílo na vypracování projektu ke stavebnímu povolení „ Splaškové gravitační kanalizace a ČOV 120 EO pro obec Nezdřev"
Starostovi obce požádat o stavební povolení k vybudování „ Splaškové gravitační kanalizace a ČOV 120 EO pro obec Nezdřev"

 

Zapsal: Chlanda                                                                                   Ověřovatelé: Karel Jiřinec,Josef Větrovec

Starosta: Petr Chlanda                                                                         Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 30. září 2008
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Poděkování občanům obce
5/Odkoupení vybavení hospody od p. Chlandové
6/Kůrovec v obecních lesích ,schválení zhotovitele na odstranění napadených stromů
7/schválení rozpočtové změny č .2
8/ Kanalizace v obci,
9/ Diskuse
10/ Usnesení
11/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Petr Chaloupka.
3/Kontrola úkolů z min.zasedání je splněna
4/ Starosta obce poděkoval občanům obce i chalupářům za příkladnou účast při obecní brigádě které se zúčastnilo 29 občanů.
5/ Místo starosta seznámil zastupitele se stavem vybavení v obecní hospodě a doporučil odkoupit od končící hospodské p. Marie Chladové vybavení za 4500 Kč. Zastupitelé tento návrh jednohlasně schválili.
6/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu že se v obecních lesích přemnožil kůrovec a správce obecních lesů ing. Dufek nařídil okamžitou likvidaci.Na tento popud byly poptány dvě firmy které se likvidací kůrovcových kalamit zabívají.Firma Kaiser nabídla obci 300 Kč za 1m2, a firma Herčík 500 Kč za m2. Zastupitelé jednohlasně vybrali firmu Herčík která vytěží napadené stromy.
7/ / Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou č. 2, která byla jednohlasně schválena.
8/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem kanalizace v obci. Je hotovo územní řízení , provádí se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

Usnesení:

ZO schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 2
Odkoupení vybavení od končící hospodské p. Marie Chladové za 4500 Kč
Firmu Herčík na vytěžení a prodej smrků napadených kůrovcem za 500 kč m3
Rozpočtovou změnu č.2

Zapsal: Houba                                               Ověřovatelé zápisu : Karel Jiřinec, Petr Chaloupka

Starosta: Petr Chlanda                                  Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.


Datum konání: 18.listopadu 2008

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Návrh rozpočtu na rok 2009.
5/Nákup vánoční výzdoby.
6/Kůrovec v obecních lesích .
7/Schválení nákupu ohňostroje.
8/Kontrola finančního úřadu na dotace voleb v roce 2006.
9/ Schválení inventární komise
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO, a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Uriánek a pan Petr Chaloupka.

3/Kontrola úkolů z min.zasedání je splněna

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2009,po krátké diskusi byl návrh upraven a vzat na vědomí.

5/Starosta obce navrhl zakoupit novou výzdobu na ozdobení vánočního stromu v centru obce.zastupitelé s tímto jednohlasně souhlasili a určili limit 10 000 Kč.

6/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu že v obecních lesích byly stromy napadené kůrovcem vytěženy a odvezeny .Firma Herčík uhradí dohodnutou částku do konce listopadu.Zastupitelé toto berou na vědomí.

7/ / Starosta obce navrhl zastupitelům obce zakoupit na oslavu nového roku ohňostroj.Zastupitelé s tímto návrhem jednohlasně souhlasili a určili limit nákupu 10 000 Kč.

8/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly finančního ředitelství v Plzni na hospodaření obce s dotací na volby v roce 2006.Konrola shledala že obec hospodařila bez závad.
Zastupitelé obce jednohlasně schválili inventární komisi ve složení:
předseda-Václav Houba
članové-Josef Uriánek ,Karel Jiřinec ,Petr Chladna ,Vojtěch Červený ,Petr Chaloupka , Josef Větrovec.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:

Zakoupení nové výzdoby vánočního stromu v cenové relaci do 10 000Kč.

Zakoupení ohňostroje na oslavu nového roku za 10 000 Kč

Inventární komisi ve složení:
předseda-Václav Houba
članové-Josef Uriánek ,Karel Jiřinec ,Petr Chlanda ,Vojtěch Červený ,Petr Chaloupka , Josef Větrovec.

ZO bere na vědomí :

Návrh rozpočtu na rok 2009

Výsledek kontroly finančního ředitelství v Plzni na
hospodaření obce s dotací na volby v roce 2006.

Stav likvidace kůrovce v obecních lesích.

 

Zapsal: Houba                                                     Ověřovatelé zápisu : Karel Jiřinec, Petr Chaloupka

Starosta: Petr Chlanda                                        Místostarosta: Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.


Datum konání: 29. prosince 2008

Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


Program:

1/Zahájení
2/Určení ověřovatelů zápisu
3/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4/Schválení rozpočtu na rok 2009.
5/Návrh žádosti na dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2009. 6/Poplatky za odpadové hospodářství.
7/Kontejnery na tříděný odpad - jejich účel.
8/Kanalizace v obci.
9/Ohňostroj
10/Rozpočtová změna č.3
11/Schválení příspěvku na mikroregion Prácheňsko
12/Dětský maškarní ples
13/inventury obecního majetku
14/Dárkové balíčky pro důchodce
15/Obecní kronika
16/Czechpoint
17/Veřejnoprávní smlouva na vyřizování přestupků občanů obce.
16/ Diskuse
17/ Usnesení
18/ Závěr
Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členi ZO, a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Omluven Petr Chaloupka -v zaměstnání.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání - splněny
4/ Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2009.Rozpočet je navržen jako vyrovnaný : Příjmy 1 171 000 Kč výdaje 1 171 000 Kč. Po krátké diskusi byl návrh jednohlasně schválen.
5/Starosta obce navrhl zastupitelstvu zažádat o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2009 na opravu fasády vrat a klempířských prvků budovy hasičské zbrojnice a obecního skladu .Návrh byl jednohlasně přijat.
6/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zvýšením cen firmy Rumpold za svoz domovních a ostatních odpadů na rok 2009.firma Rumpold zvyšuje ceny za svoz domovního odpadu z 1870 Kč v roce 2008 na 2165 Kč za tunu v roce 2009. z toho vyplívá že bude nutno zvýšit poplatky občanů obce za svoz odpadu. Zastupitelé po dlouhé diskusi jednohlasně schválili zvýšení poplatku za odpady ze 450Kč na 500 Kč na rok 2009.
7/ / Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany obce s tím že podal žádost o bezplatné pronajmutí dvou kontejnerů na plasty od firmy Ekonom která přispívá obci za tříděný odpad .Poděkoval občanům za příkladné třídění odpadu a vysvětlil že tetrapakové obaly (mléko ,džusy) se vhazují do kontejnerů na plasty.
8/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím ,že stavební povolení ke stavbě kanalizace v obci je téměř dokončeno .Pak bude možno žádat o dotaci.Zastupitelé toto berou na vědomí.
9/Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni s tím ,že 1.1.2009 v 19,00 bude uspořádán novoroční Ohňostroj před obecním úřadem. Zastupitelé toto berou na vědomí.
10/Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou č.3.Zastupitelé jí jednohlasně schválili.
11/Zastupitelé obce jednohlasně schválili příspěvek na mikroregion Prácheňsko ve výši 0,5% z příjmů obce ,který bude použit na projekty a studie v sociální sféře.
12/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno ,že již tradiční dětský maškarní ples se uskuteční dne 24.1.2009 a požádal zastupitele o pomoc při pořádání. Zastupitelé jednohlasně pomoc přislíbily.
13/Předseda inventurní komise seznámil zastupitele se stavem obecního majetku a navrhl některý zastaralý a nepotřebný vyřadit. Zastupitelé s inventární komisí a inventurou jednohlasně souhlasili.Na vyřazený majetek bude sepsán protokol.
14/Starosta obce požádal o schválení zvýšení příspěvku obce na dárkové balíčky k narozeninám a vánočním svátkům pro důchodce z původních 300 Kč na 400 Kč za dárkový balíček s tím ,že ostatní pravidla pro přidělování balíčků zůstanou nezměněna.Zastupitelé tuto žádost jednohlasně schválili.
15/Starosta obce navrhl provézt okopírování obecní kroniky a nechat zhotovit publikace.Zastupitelé s tímto návrhem jednohlasně souhlasili a uložili starostovi obce zjistit cenu .
16/ Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo, podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích-Czech POINT.
17/Starosta obce požádal zastupitele o schválení veřejnoprávní smlouvy mezi naší obcí a městem Kasejovice na vyřizování přestupků našich občanů. Zastupitelé tuto smlouvu jednohlasně schválili.

Usnesení:

ZO schvaluje:
1/ Rozpočet na rok 2009. Příjmy 1171000 Kč ,výdaje 1171000 Kč
2/Zažádat o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2009 na opravu fasády vrat a klempířských prvků budovy hasičské zbrojnice a obecního skladu
3/Zvýšení poplatku za odpady ze 450Kč na 500 Kč na rok 2009.
4/Rozpočtovou změnou č.3.
5/Příspěvek na mikroregion Prácheňsko ve výši 0,5% z příjmů obce ,který bude použit na projekty a studie v sociální
6/Výsledek inventurní komise a vřazení nepotřebného a zastaralého majetku obce.
7/Zvýšení příspěvku obce na dárkové balíčky k narozeninám a vánočním svátkům pro důchodce na 400 Kč za dárkový balíček s tím ,že ostatní pravidla pro přidělování balíčků zůstanou nezměněna tzn. Balíčky k výročí 50,60,70 let. Po dosažení 70 let každý rok. K vánocům každý občan nad 70 let každý rok.
8/veřejnoprávní smlouvu mezi naší obcí a městem Kasejovice na vyřizování přestupků našich občanů
9/Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo, podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích-Czech POINT.
10/Zhotovit publikace z obecní kroniky.

ZO ukládá
1/ Starostovi obce zjistit cenu publikací obecní kroniky.

ZO bere na vědomí :

1/Žádost o bezplatné pronajmutí dvou kontejnerů na plasty od firmy Ekonom která přispívá obci za tříděný odpad .Poděkování občanům za příkladné třídění odpadu a vysvětlení že tetrapakové obaly (mléko ,džusy) se vhazují do kontejnerů na plasty.
2/Že stavební povolení ke stavbě kanalizace v obci je téměř dokončeno .
3/Že 1.1.2009 v 19,00 bude uspořádán novoroční Ohňostroj před obecním úřadem. Zastupitelé toto berou
4/že již tradiční dětský maškarní ples se uskuteční dne 24.1.2009 a zastupitelé pomohou při jeho pořádání.

Zapsal: Houba                                                                         Ověřovatelé zápisu : Josef Uriánek, Karel jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                                           Místostarosta: Vojtěch Červený

Richard Mille Replica Watches

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz