Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 26.února 2007
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Sdělení finančního úřadu v Nepomuku
5/Prapor a znak obce - schválení Parlamentem ČR
6/Vyhodnocení cenových nabídek na prapor a znak obce + výběr zhotovitele
7/ Dotace z programu rozvoje a obnovy venkovy KÚPK
8 /Možnost zakoupení hasičské stříkačky
9/Žádosti občanů
10/ Odstranění škod po orkánu v obecních lesích a nemovitostech
11/ Stav komplexních pozemkových úprav v obci
12/ Žádost MS v Nezdřevě o příspěvek na opravu rybníka
13/ Schválení vybudování rybníka k rybolovu pro děti v obci
14/ Diskuse
15/ Usnesení
16/ Závěr

Průběh zasedání:

Rolex Replica Watches

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Jan Bláha
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Trvá.
4/ Starosta obce seznámil občany s dopisem z Finančního úřadu Nepomuk, který sděluje, že v měsíci březnu 2007 bude otevírací doba každý den.
5/Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s tím, že podvýbor pro heraldiku navrhl Parlamentu ČR schválit prapor a znak obce Nezdřev.
6/ Zastupitelstvo obce prostudovalo cenové nabídky na vyhotovení praporu a znaku obce a jednomyslně schválilo firmu NEKA ze Starého Plzence jako výrobce obecních symbolů. Uložilo starostovi obce učinit objednávku na výrobu výše uvedených symbolů.
7/ Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo žádat o dotaci z programu Obnovy a rozvoje venkova na tyto akce : oprava čekárny u autobusové zastávky ( celková cena akce 167 000,- Kč, z toho dotace 100 000,- Kč ), zřízení systému varování a vyrozumění obyvatelstva v regionu ( obecní rozhlas ) - jedná se o společnou žádost obcí mikroregionu Hradišťského potoka ( celková cena akce pro Nezdřev 310 000,- Kč , z toho dotace 160 000,- Kč )
8/ Starosta obce seznámil zastupitele s možností zakoupení hasičské stříkačky ( 12 ) od SDH v Nýrsku za 27 000,- Kč. Zastupitelé obce vyslovili nesouhlas.
9/ Zastupitelstvo obce projednalo žádosti občanů p. Jaroslava Brabce, p. Karla Chaloupky, pí. Olgy Šmídmajerové, p. Josefa Jiřince, p. Josefa Uriánka, p. Karla Cháry o dovytěžení polomového dřeva v obecních lesích. Všem žádostem bylo vyhověno s tím, že za každý m3 jednotliví žadatelé vysází 30 nových stromků.
10/ Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo vytěžit polomy po orkánu z ledna 2007 v obecních lesích firmou Josef Formánek z Bělčic za 280,- Kč/m3 a vytěžené dřevo prodat firmě Kaiser z Rožmitálu pod Třemšínem za tyto ceny : smrk v I - 1780,- Kč/m3 , ostatní dřevo - 780,- Kč/m3.
Zastupitelé berou na vědomí odhad škod po orkánu z ledna 2007 na obecním majetku, které jsou vyčísleny na cca 150 000,- Kč.
11/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem komplexních pozemkových úprav v obci.
12/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost MS Nezdřev o příspěvek na odbahnění a výrobu čapu obecního rybníka, který má v nájmu zmíněné sdružení. Zastupitelé jednomyslně schválili příspěvek ve výši 10 000,- Kč.
13/ Starosta obce podal návrh zastupitelstvu obce využít požární nádrž pod obcí k rekreačnímu rybaření pro děti z obce s tím, že MS Nezdřev by obci odprodalo 100 kaprů kolem 1,5 kg za 4 000,- Kč. Zastupitelé s tímto návrhem jednomyslně souhlasili a uložili starostovi obce vypracovat jednoduchá pravidla k dětskému rybaření.
Usnesení:

ZO bere na vědomí:
Dopis z Finančního úřadu v Nepomuku
Návrh Podvýboru pro heraldiku Parlamentu ČR schválit prapor a znak obce Nezdřev
Odhad škod na obecním majetku po orkánu z ledna 2007
Zprávu starosty obce se stavem komplexních pozemkových úprav v obci


ZO schvaluje:
Pověřit výrobou obecních symbolů firmu NEKA za 37 000,- Kč
Podat žádost o dotaci na opravu čekárny u autobusové zastávky za celkovou cenu 167 000,- Kč a na zřízení systému varování a vyrozumění obyvatelstva v regionu za celkovou cenu 310 000,- Kč
Žádosti občanů p. Jaroslava Brabce, p. Karla Chaloupky, pí. Olgy Šmídmajerové, p. Josefa Jiřince, p. Josefa Uriánka, p. Karla Cháry o dovytěžení polomového dřeva v obecních lesích s tím, že za každý m3 jednotliví žadatelé vysází 30 nových stromků.
Pověřit firmu Josef Formánek z Bělčic vytěžením polomů z obecních lesů za 280,- Kč/m3 a vytěžené dřevo prodat firmě Kaiser z Rožmitálu pod Třemšínem za tyto ceny : smrk v I - 1780,- Kč/m3 , ostatní dřevo - 780,- Kč/m3.
Výši příspěvku MS Nezdřev 10 000,- Kč na odbahnění a opravu rybníka
Využití požární nádrže pod obcí k rekreačnímu rybaření dětí a odkoupení 100 ks kaprů za 4 000,- Kč od MS v Nezdřevě

ZO neschvaluje:
Zakoupení hasičské stříkačky od SDH v Nýrsku za 27 000,- Kč

ZO ukládá:
Zajistit výrobu praporu a znaku obce od firmy NEKA
Vypracovat jednoduchá pravidla k dětskému rybaření


Zapsal: Houba                                                                                      Ověřovatelé: Karel Jiřinec , Jan Bláha

Starosta: Petr Chlanda                                                                       Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 23.dubna 2007
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Projednání závěrečného účtu za rok 2006
5/Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za rok 2006
6/Rozpočtová změna č. 1
7/Schválení nového účetního
8 /Rozbor hospodaření za 1 čtvtletí r. 2007
9/Výběr firmy na opravu čekárny.
10/ Další dotace
11/ Petice proti diskriminaci obyvatelstva
12/ Obecní brigáda
13/ Soutěž hry ber hranic
14/ Diskuse
15/ Usnesení
16/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Karel Jiřinec a pan Jan Bláha
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Splněno.
4/ Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem za rok 2006. příjmy obce . 1 005 734,78 Kč výdaje 916 853,50 Kč, zůstatek na účtě k 31.12.2006 činil 453 956,67 Kč. Závěrečný účet obce Nezdřev byl jednohlasně schválen.
5/Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s tím, že dne 13.3.2007 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za rok 2006. Starosta obce přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za rok 2006 a požádal o její schválení. Zpráva byla jednomyslně schválena.
6/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1, které bylo jednohlasně schváleno.
7/ Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo nového účetního obce. Jedná se o pana Jaroslava Nového bytem Tojická 232 Nepomuk- Dvorec 335 01.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření za 1 čtvrtletí r.2007. příjmy celkem 380 245,79 Kč , výdaje 182 038,60.Rozbor hospodaření byl jednohlasně schválen.
9/ Zastupitelstvo obce projednalo výběr firmy na opravu čekárny. Po krátké diskusi byla jednomyslně schválen p.Miloslav Chaloupka bytem Nezdřev čp.4 IČO 43344321 jako její zhotovitel za cenu 167 000Kč.
10/Starosta obce seznámil zastupitele s tím,že na opravu veřejného rozhlasu v obci, na kterou naše obec žádala přes mikroregion Hradišťského potoka o dotaci,KÚPK přispěje částkou 70 000 Kč,přičemž naše spoluúčast bude 150 000 Kč. Zastupitelé s tímto návrhem jednohlasně souhlasili.
11/Starosta obce seznámil zastupitele s peticí o diskriminaci malých obcí. Všichni zastupitelé se s jejím obsahem jednohlasně stotožňují.
12/Zastupitelé obce projednali a schválili termín obecní brigády na úklid obce ,která se bude konat 15.5.2007.
13/ Starosta obce seznámil zastupitele obce s možností zúčastnit se prvního ročníku her bez hranic které se budou konat dne 30.6.2007 v Kasejovicích a přispět pořadatelům částkou 2 000 Kč na organizaci.Zastupitelé jednohlasně souhlasili.
Místostarosta obce Vojtěch Červený navrhl na žádost občanů na obecní náklady zorganizovat odvoz starého šatstva ,matrací,a jiného velkobjemového odpadu.Návrh byl jednohlasně schválen.
Zastupitelé projednali a schválili cenovou nabídku p.Miloslava Chaloupky bytem Nezdřev čp.4 IČO 43344321 na opravu sněhových zábran ,které poničila vichřice. Jedná se o 2 500 Kč.


Usnesení:

ZO bere na vědomí:
Petici proti diskriminaci malých obcí.
Datum obecní brigády 12.5.2007.
Výši dotace od KÚPK 70 000 Kč na opravu obecního rozhlasu .

ZO schvaluje:
Závěrečný účet za r. 2006-bez výhrad.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za r. 2006 -bez výhrad.
Rozpočtovou změnu č. 1.
Nového účetního obce Nezdřev pana Jaroslava Nového bytem Tojická 232
Nepomuk- Dvorec 335 01.
Rozbor hospodaření za 1 čtvtletí r. 2007 příjmy celkem 380 245,79 Kč , výdaje 182 038,60.
Účast na prvního ročníku her bez hranic které se budou konat dne 30.6.2007 v Kasejovicích a přispěvek pořadatelům částkou 2 000 Kč na organizaci akce.
Na obecní náklady zorganizovat odvoz starého šatstva ,matrací,a jiného velkobjemového odpadu..
Cenovou nabídku p.Miloslava Chaloupky bytem Nezdřev čp.4 IČO 43344321 na opravu sněhových zábran ,které poničila vichřice. Jedná se o 2 500 Kč.

ZO ukládá:
Starostovi obce zajistit kontejner na odvoz starého šatstva ,matrací,a jiného velkobjemového odpadu..
Starostovi obce zajistit obecní brigádu.


Zapsal: Houba                                                                                   Ověřovatelé: Josef Uriánek Jan Bláha

Staroast: Petr Chlanda                                                                     Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Datum konání: 30.6.2007
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

 

Program:

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/ Rozpočtová změna č. 2
5/ Rozbor hospodaření za 1 čtvtletí r. 2007
6/ Soutěž hry ber hranic
7/Žádost o odkoupení pozemku parc.č. st.v k ú Nezdřev od Úřadu
pro zastupování státu.
8/ Závěrečné účty složek
9/ Usnesení
10/ Závěr


Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení
schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Urbánek a pan Jan Bláha.

3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Splněno.

4/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.2, které bylo jednohlasně schváleno.

5/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření za 2čtvrtletí r.2007. příjmy celkem 674 623 Kč , výdaje 445 776 Kč.Rozbor hospodaření byl jednohlasně schválen.

6/Zastupitelé obce byli seznámeni s vyúčtováním her bez hranic.Příspěvek obce pořadatelům do Kasejovic činil 3 200 Kč.příspěvek byl jednohlasně schválen.

7/ Zastupitelstvo obce projednalo a jednomyslně schválilo Zakoupení pozemku pod klubovnou parc.č. st 85 v k.ú. Nezdřev od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto dalo pokyn starostovi obce v této věci dále jednat.

8/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí účet /audit/ za r. 2006 Mikroregionu a Svazku obcí okresu P.J. pro odpad.hospodářství


Usnesení:


ZO schvaluje:
.
Rozpočtovou změnu č.2.
Rozbor hospodaření za 1 čtvtletí r. 2007 příjmy celkem 380 245,79 Kč , výdaje 182 038,60.
Příspěvek pořadatelům her bez hranic z Kasejovic částkou 3 200 Kč na organizaci akce.
Zakoupení pozemku pod klubovnou parc.č. st 85 v k.ú. Nezdřev od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za odhadní cenu 5 tis.Kč
Zastup.bere na vědomí závěreč.účet Mikroregionu a Svazku obcí okresu P.j. pro odpad.hospodářství

 

Zapsal: Houba                                                                                               Ověřovatelé: Josef Uriánek ,Jan Bláha

Starosta : Petr Chlanda                                                                                 Místostarosta : Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Datum konání :21.9..2007 19.00 hod.
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu.
4/ Zakoupení pozemku pod klubovnou parc.č.st.85 v k.ú. Nezdřev.
5/ Výpověď p. Bláhové s nebytových prostor č.p.50.
6/ Veřejný rozhlas-stav rozestavěnosti.
7/ Čekárna autobusové zastávky - stav rozestavěnosti.
8/ Žádost p. Cháry Nezdřev č.p 29 o poražení stromu .
9/ Žádost p. Chladové č.p. 51 o prodloužení nájemní smlouvy na provozování hospody .
10/ Žádost manželů Šmídmajerových o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p. 9.
11/ Žádost p. Miroslava Červeného bytem Čečelovice o zaměstnání na veřejně prospěšné práce.
12 /Komplexní pozemkové úpravy v obci.
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval ,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení
schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Pan Karel Jiřinec omluven (odpolední směna).

2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Uriánek a pan Jan Bláha.

3/Kontrola úkolů z min.zasedání. Trvá.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele se sdělením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor hospodaření s majetkem státu územního pracoviště Plzeň, že komise pro nakládání s majetkem státu odsouhlasila prodej pozemku parc.č .st. 85. v k.ú. Nezdřev za kupní cenu 5 000 Kč. Zastupitelé po krátké diskusi s odkoupením pozemku pod klubovnou za 5000 kč jednohlasně souhlasili.

5/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výpovědí p. Hany Bláhové z nebytových prostor (prodejny smíšeného zboží ) a uložilo starostovi obce pokusit se sehnat náhradu.

6/ Starosta obce oznámil občanům že veřejný rozhlas na který obec sehnala dotaci je dokončen ve výborné kvalitě. Zastupitelé toto berou na vědomí.

7/ Dále Starosta obce seznámil zastupitele se stavem stavebních prací na opravě čekárny u autobusové zastávky na kterou obec sehnala dotaci .Čekárna je těsně před dokončením.

8/ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Cháry o odstranění stromu (lípy) který se nachází na obecním pozemku v blízkosti rod. domku jmenovaného( č.p. 29). Zastupitelé žádost podpořili a uložili starostovi obce zažádat o vyjádření odbor Ž.P. v Nepomuku .

9/ Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí p. Marie Chladové o prodloužení nájemní smlouvy na Nezdřevskou hospodu. Zastupitelstvo žádost jednohlasně schválilo.

10/ Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí manželů Šmídmajerových o prodložení nájemní smlouvy na obecní byt č.p 9 Zastupitelstvo žádost jednohlasně schválilo.
11/Starosta obce seznámil zastupitele s ústní žádostí pana Miroslava Červeného zda by v naší obci nemohl vykonat veřejně prospěšné práce v délce 400 h. ,které mu určil soud. Zastupitelé s žádostí jednohlasně souhlasili.

12/Starosta předal slovo p. ing. Josefu Chlandovi,který seznámil zastupitele se stavem komplexních pozemkových úprav v obci a odpověděl na dotazy občanů .

Usnesení:

ZO schvaluje:

Odkoupení pozemku parc.č .st. 85. v k.ú. Nezdřev za kupní cenu 5 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor hospodaření s majetkem státu územního pracoviště Plzeň, .

Prodloužení nájemní smlouvy na Nezdřevskou hospodu p. Marii Chladové do 30 .9.2008

Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.p.9 manželům Šmídmajerovýn do 30.9.2008.

Panu Miroslavu Červenému provádět veřejně prospěšné práce v rozsahu 400 hodin v naší obci.

ZO bere na vědomí:

Výpověď p. Hany Bláhové z nebytových prostor (prodejny smíšeného zboží ).

Dokončení prací na obecním rozhlasu.

Zprávu o stavu stavebních prací na opravě čekárny.

Zprávu ing. Josefa Chlandy o stavu komplexních pozemkových úprav v obci.

ZO ukládá:

Starostovi obce pokusit se projednat s p. Hanou Bláhovou nerušit nájemní smlouvu z nebytových prostor (prodejny smíšeného zboží ), nebo sehnat náhradu.

Starostovi obce zažádat o vyjádření odbor Ž.P. v Nepomuku o odstranění stromu (lípy) který se nachází na obecním pozemku v blízkosti rod. domku č.p 29.

 

Zapsal: Houba                                                                           Ověřovatelé: Josef Uriánek , Jan Bláha

Starosta: Petr Chlanda                                                             Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání : pátek 16.listopadu 2007 19.00 hod.

Místnost konání: místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu.
4/Vybudování oddělené kanalizace v obci.
5/ Zakoupení pozemku pod klubovnou parc.č.st.85 v k.ú. Nezdřev.
6/ Návrh rozpočtu na rok 2008.
7/ Komunitní plán sociálních služeb na období 2008-2012 pro území
správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko.
8/ Pravidla pro změnu jízdních řádů.
9/ Příspěvek na dopravní obslužnost.
10/Oznámení o vystavení zpracovaného návrhu o závěrečném ústním
jednání komplexní pozemkové úpravy.
11/Odkoupení regálů a pultů od p. Hany Bláhové pro případné
zájemce o pronájem smíšeného zboží.
12/rozpočtový výhled 2008 -2012
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr

Průběh zasedání:


1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval ,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení
schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Pan Jan Bláha se nedostavil.

2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z min.zasedání. Splněno.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s možností vybudování splaškové kanalizace v obci za přispění fondů z evropské unie.Zastupitelé toto berou na vědomí a uložili starostovi obce zjistit podmínky ,možnosti a finanční náročnost pro obec..

5/Pozemek pod klubovnou byl zaplacen a v nejbližší době bude v majetku obce.

6/ Starosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2008. Zastupitelé toto berou na vědomí.

7/Zastupitelé obce byli seznámeni s Komunitním plánem sociálních služeb na období 2008-2012 pro území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko. Po krátké diskusi byl plán jednohlasně schválen.

8/ Zastupitelé obce byli seznámeni s pravidly pro změnu jízdních řádů.Zastupitelé toto berou na vědomí.

9/ Zastupitelé obce byli seznámeni s výší příspěvku na dopravní obslužnost. Zastupitelé toto berou na vědomí.
11/Starosta obce seznámil zastupitele s Oznámením o vystavení zpracovaného návrhu o závěrečném ústním jednání komplexní pozemkové úpravy. Zastupitelé toto berou na vědomí.

10/ Starosta seznámil zastupitele s možností odkoupit 3.ks regálů na smíšené zboží + 2. ks. pultových stolů od p. Hany Bláhové za 7 000 Kč pro případné zájemce na pronájem prodejny smíšeného zboží. Zastupitelé návrh 5 pro 1proti schválili.
11/Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovým výhledem na rok 2008 -2012.
Rozpočtový výhled byl jednohlasně schválen.

Usnesení:

ZO schvaluje:

Komunitní plán sociálních služeb na období 2008-2012 pro území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko.

Odkoupení 3.ks regálů na smíšené zboží + 2. ks. pultových stolů od p. Hany Bláhové za 7 000 Kč .
Rozpočtový výhled na rok 2008 -2012.

ZO bere na vědomí:

Návrh rozpočtu na rok 2008

Nová pravidly pro změnu jízdních řádů.

Výší příspěvku na dopravní obslužnost

Oznámením o vystavení zpracovaného návrhu o závěrečném ústním jednání komplexní pozemkové úpravy.

 

ZO ukládá:

Starostovi obce zjistit podmínky ,možnosti a finanční náročnost pro obec na vybudování nově kanalizace v obci.

 

Zapsal: Houba                                                                                   Ověřovatelé: Josef Uriánek ,Karel Jiřinec

 

Starosta : Petr Chlanda                                                                    Místostarosta : Vojtěch Červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání : 31.prosince 2007 19.00 hod.

Místnost konání: místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


Program:

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu.
4/Rozpočtová změna č. 3
5/ Program stabilizace a obnova venkova PK
6/ Schválení rozpočtu na rok 2008.
7/ Schválení inventury v obci.
8/ Rumpold - odpadové hospodářství. Schválení dodatku
9/ Žádost p. Zahaayskye o pronájem nebytových prostor (prodejna smíšeného zboží).
10/Kanalizace v obci.
11/Zvýšení poplatku za odpady.
12/Nájmy obecních bytů.
13/Žádost sl. Miluše Balogové o přidělení č. p.
14/ Diskuse
15/ Usnesení
16/ Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda, přivítal přítomné a
konstatoval ,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení
schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/Určení ověřovatelů zápisu,byl určen pan Josef Uriánek a pan Karel Jiřinec.

3/Kontrola úkolů z min.zasedání. Trvá.

4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou č. 3, která byla jednomyslně schválena.

5/Zastupitelé obce byli seznámeni s výzvou K.Ú.P.K. k možnosti podání žádosti o dotaci z programu Stabilizace a obnovy venkova. Zastupitele jednomyslně schválili žádat o dotaci na vypracování územního plánu obce Nezdřev, která musí být podána do 28.2.2008.

6/ Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2008. Rozpočet byl jednohlasně schválen.

7/Předseda inventární komise p. Josef Uriánek seznámil zastupitele s inventurou majetku obce, která byla jednomyslně schválena.

8/Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy Fa Rumpold o vyvážení odpadu na rok 2008. Cena vyvážení odpadů se zvýší cca o 3 %. Zastupitelé po krátké diskusi tento návrh jednohlasně schválili.

9/ Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí p. Zahayskye Lidiye, nar. 1.1.1976, bytem Nezdřev 50 o pronájem nebytových prostor (prodejna smíšeného zboží) o 1.2.2008 do 31.12.2009. Zastupitelé tuto žádost jednomyslně schválili.

10/Starosta obce seznámil zastupitele se stavem možnosti vybudování kanalizace v obci a s možností čerpat dotace z fondů EU. Zastupitelé toto berou na vědomí

11/ Zastupitelé jednomyslně schválili zvýšení poplatků za likvidaci domovního odpadu od občanů obce. Poplatek se zvyšuje ze 400,- Kč v roce 2007 na 450,- Kč v roce 2008 s tím, že pátý člen rodiny poplatek neplatí. U chalupářů zůstává 500,- Kč za objekt/rok.

12/ Předseda kontrolního výboru navrhl zvýšení nájmu panu Jiřímu Bláhovi, bytem Nezdřev 50 o 10 %. Zastupitelé po krátké diskusi tento návrh schválili a uložili starostovi o tomto p. Jiřího Bláhu informovat.

13/ Starosta obce přednesl žádost sl. Miluše Balogové, bytem Nezdřev 56 o přidělení čísla popisného na rodinný domek zkolaudovaný dne 12.11.2007. Zastupitelé toto jednomyslně schválili a bylo přiděleno č.p. 61.

Usnesení:

ZO schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 3

Podat žádost z programu Stabilizace a obnovy venkova na vyprojektování územního plánu obce.

Rozpočet obce na rok 2008.

Inventuru v obci.

Smlouvu s firmou Rumpold o vyvážení domovního odpadu na rok 2008.

Źádost p. Zahayskye Lidiye, nar. 1.1.1976, bytem Nezdřev 50 o pronájem nebytových prostor (prodejna smíšeného zboží) o 1.2.2008 do 31.12.2009.

Zvýšení poplatků za likvidaci domovního odpadu od občanů obce. Poplatek se zvyšuje ze 400,- Kč v roce 2007 na 450,- Kč v roce 2008 s tím, že pátý člen rodiny poplatek neplatí. U chalupářů zůstává 500,- Kč za objekt/rok.

Zvýšení nájmu panu Jiřímu Bláhovi, bytem Nezdřev 50 o 10 %.

Žádost sl. Miluše Balogové, bytem Nezdřev 56 o přidělení čísla popisného na rodinný domek zkolaudovaný dne 12.11.2007. Bylo přiděleno č.p. 61.

 

ZO bere na vědomí:


Možnost vybudování kanalizace v obci a s možností čerpat dotace z fondů EU.

ZO ukládá:

Starostovi obce doručení zvýšení nájmu p. Jiřímu Bláhovi.

Zapsal: Houba                                                                                        Ověřovatelé: Josef Uriánek, Karel Jiřinec

Starosta : Petr Chlanda                                                                           Místostarosta : Vojtěch Červený

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz