Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 24.února 2006
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Komplexní pozemkové úpravy v obci - navržení sboru zástupců
5/Žádost o vyjádření k stavbě polní cesty HPC v k.ú. Hradiště u Kasejovic
6/Geodetický informační systém
7/Mikroregion Prácheňsko
8 /Mikroregion Nepomucko
9/Žádost o dotaci z programu Obnovy venkova
10/ Svazek obcí pro odpadové hospodářství Plzeň-jih - hospodaření v roce 2005 a návrh hospodaření v roce 2006
11/ Oznámení o zahájení řízení, o žádost o povolení výjimky plašení a odstřelu kormorána velkého
12/ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
13/ Zakoupení nového PC
14/Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - výzva
15/ Vysokorychlostní internet v obci - podmínky zřízení
16/ Platy zastupitelstva
17/ Diskuse
18/ Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Chaloupka Karel a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s tím, že dne 13.3.2006 budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy v obci, s tím že budou s každým vlastníkem pozemků konzultovány vnitřní hranice pozemkových úprav. Po diskusi byli navrženi tito členové sboru zástupců :
1) Miroslava Kaderová - Ministerstvo zemědělství ČR, člen komise
2) Petr Chlanda - starosta obce, člen komise
3) Josef Chlanda - vlastník, člen komise
4) Jaroslav Brabec - vlastník, člen komise
5) Viktor Jandera - vlastník, člen komise
6) Josef Chaloupka - vlastník , první náhradník
5/ Projektová a geodetická kancelář JV Projekt, s. r. o. poslala žádost o vyjádření ke stavbě polní cesty HPC3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic, okres Plzeň-jih. Zastupitelstvo nemá k zamýšlené stavbě žádné výhrady.
6/Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností vytvoření geodetického informační systému, který by byl nainstalován do počítače a bylo by možno fotomapu obce vložit KP a PK mapy. Cena cca 10 000,- - 12 000,- Kč. Zastupitelstvo návrh jednohlasně schválilo.
7/ Starosta oznámil zastupitelstvu žádost miktroregionu Prácheňsko, zda by obce Nezdřev vstoupila do jeho řad. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasilo se vstupem do mikroregionu Prácheňsko
8/ Zastupitelstvo navrhlo a jednohlasně schválilo vystoupení ze svazku mikroregion Nepomucko.
9/ Zastupitelstvo po dlouhé diskusi rozhodlo žádat o dotaci z programu Obnovy venkova na opravu Klubovny dětí a mládeže. Celkové náklady na opravu budou 320 000,- Kč a žádost o dotaci bude 192 000,- Kč. Návrh byl jednohlasně schválen.
10/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s hospodařením svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2005 a návrhem rozpočtu na rok 2006. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.
11/KÚPK Plzeňského kraje poslalo oznámení o zahájení řízení o žádosti Dvora Lnáře, spol. s. r. o. o povolení výjimky plašení a odstřelu kormorána velkého. Zastupitelstvo obce bere toto na vědomí.
12/Starosto obce seznámil zastupitele s termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se budou konat 2. a 3. června 2006.
13/ Starosta seznámil zastupitele s nutností zakoupení nového počítače z důvodu malé výkonnosti stávajícího. Po krátké diskusi zastupitelstvo jednohlasně schválilo zakoupit nový PC do cenové relace 25 000,-.
14/ Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem sdružení měst a obcí Plzeňského kraje s tím, v co největší míře zabránit v území Plzeňského kraje nelegální ukládání odpadů pocházejících především z Německa. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.
15/Starosta obce seznámil občany a zastupitele s možností zřízení vysokorychlostního internetu přes vysílač, který nebude provozován přes Český Telecom. Zastupitelé berou toto na vědomí.
16/ Zastupitelstvo po dlouhé diskusi navrhlo zvýšit platy starostovy na 4500,- Kč hrubého a místostarostovi 2500,- Kč hrubého, platné od 1.3. 2006. Předsedům komisí a zastupitelům zůstanou platy na stejné úrovni. Zastupitelstvo návrh jednohlasně schválilo.
17/Diskuse: Pan Jan Bláha, velitel SDH, poděkoval zastupitelům za zafinancování nových elektrorozvodů v hasičské zbrojnici. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pan Jaroslav Brabec navrhl pořídit nová kamna do Nezdřevské hospody. Návrh byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
ZO bere na vědomí: komplexní pozemkové úpravy v obci a navržení sboru zástupců :
pí. Miroslava Kaderová - Ministerstvo zemědělství ČR, člen komise
p. Petr Chlanda - starosta obce, člen komise
p. Ing. Josef Chlanda - vlastník, člen komise
p. Jaroslav Brabec - vlastník, člen komise
p. Viktor Jandera - vlastník, člen komise
p. Josef Chaloupka - vlastník , první náhradník
Oznámení o zahájení řízení, o žádost o povolení výjimky o plašení a odstřelu kormorána velkého
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výzvu o sdružení měst a obcí Plzeňského kraje k odpadu pocházejícího z Německa
Možnost zřízení vysokorychlostního internetu v obci přes vysílač
Poděkování SDH Nezdřev za materiální pomoc při opravě elektrorozvodů v hasičské zbrojnici

ZO schvaluje: žádost o vyjádření stavě polní cesty HPC3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
Zakoupit geometrický informační systém
Vstup do mikroregionu Prácheňsko
Výstup z mikroregionu Nepomucko
Žádost o dotaci z programu Obnovy venkova na opravu Klubovny dětí a mládeže v hodnotě 320000,- Kč. Žádost o dotaci 192000,- Kč
Hospodaření svazku obcí pro odpadové hospodářství pro Plzeň-jih v roce 2005 a návrh hospodaření v roce 2006
Zakoupení nového PC
Zvýšení platů starosty na 4500,- Kč a místostarosty na 2500,- Kč hrubého.
Zakoupení nových kamen do Nezdřevské hospody

 

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Chaloupka Karel
Brabec Jaroslav

Starosta: Petr Chlanda                                                                             Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 28.4.2006
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Určení ověřovatelů zápisu
4/ Dotace z obnovy a rozvoje venkova
5/ Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí za rok 2006
6/ Vysokorychlostní internet v obci
7/ Rozhodnutí o povolení výjimky
8/ Žádost o potvrzení - oznámení o zřízení bodu PBPP
9/ Žádost o napsání posudku
10/ Projednání změny katastrální hranice obce
11/ Žádost o převedení pozemku pod budovou klubovny do majetku obce
12/ Správa o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za rok 2005
13/ Návrh opatrovníka pro osoby zemřelé nebo s neznámým pobytem pro komplexní pozemkové úpravy v Nezdřevě
14/ Zaměstnání p. Šmídmajera na úklidové práce v obci
15/ Brigáda v obci
16/ Závěrečný účet Mikroregionu a odpadového hosp.Štěnovice
17/ Diskuse
18 Usnesení
19/ Závěr

Průběh zasedání:
1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chladna, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO a zasedání a je usnášeníschopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů. Pan Houba omluven .
2/ Určení ověřovatelů zápisu: Byl určen pan Urbánek Josef a pan Větrovec Josef.
3/ Kontrola úkolů z minulého zasedání: Všechny úkoly byly splněny.
4/ Starosta obce oznámil zastupitelům, že obec dostala dotaci z programu rozvoje venkova z KÚPK na opravu klubovny. Výše dotace činí 101.000,- Kč, tj. poloviny než obec požadovala.
5/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2006. Výdaje činily 139.339,10 Kč a příjmy 232.710,77 Kč. Zastupitelstvo rozbor hospodaření jednomyslně schválilo.
6/ Starosta obce seznámil zastupitele s možností zřízení vysokorychlostního internetu v obci. Cena by činila 390,- Kč bez DPH měsíčně při 24 hodinovém napojení na internet. Zastupitelstvo schválilo jeho nainstalování na obecní úřad.
7/ Starosta obce přečetl rozhodnutí o povolení výjimky na plánovaný odstřel volavky a kormorána na rybníku Strašil. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.
8/ Starosta obce obeznámil zastupitele o zřízení bodu PBPP ke komplexním úpravám v obci. Zastupitelé s tímto souhlasí a berou na vědomí.
9/ Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Krajského soudu v Plzni o napsání posudku na pana J. Hanzla. Zastupitelé tímto dávají starostovi obce tento posudek napsat.
10/ Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo změnu obecní hranice mezi kú. Nezdřev - kú. Hradiště u Kasejovic a kú. Nezdřev-kú. Bezděkov u Kasejovic v rámci komplexní pozemkové úpravy v obci.
11/ Při žádosti o dotaci na opravu klubovny bylo zjištěno, že pozemek pod tímto objektem není v majetku obce, ale Úřadu pro zastupování státu. Zastupitelé dali starostovi obce úkol napsat žádost o bezúplatné převedení tohoto pozemku do majetku obce.
12/ Starosta obce přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. Zastupitelstvo obce tuto zprávu jednomyslně schválilo.
13/ Starosta obce oznámil zastupitelstvu, že je nutné navrhnout opatrovníka pro osoby zemřelé nebo s neznámým pobytem pro komplexní pozemkové úpravy v obci Nezdřev. Zastupitelé po krátké diskusi navrhli a schválili pana Karla Jiřince do této funkce.
14/ Starosta obce seznámil zastupitele s možností zaměstnat p. ŠMÍDMAJERA v naší obci s tím že úřad práce přispěje až 8 000 Kč na jeho mzdu jako nezaměstnanému . po dlouhé diskusi byl návrh přijat s tím, že by byl zaměstnán na 4.měsíce.
15/ Zastupitelstvo obce navrhlo a schválilo obecní brigádu, která se bude konat v sobotu 29.5.2006 od 8,00 hod. do 16,00 hod.. Starosta obce určil jednotlivé práce, které je nutno provést.
16/ Zastupitelé byli seznámeni se závěreč.účtem u Mikroregionu Nepomucko a odpad. Hospodářství Štěnovice-schváleno všemi hlasy
17/ Starosta oznámil zastupitelům, že bylo zakoupeno 21ks nových židlí do sálu v obci za 355,- Kč za kus. Zastupitelstvo toto bere na vědomí.

ZO bere na vědomí:

1/ výšku dotace z programu obnovy venkova.
2/ rozhodnutí o povolení výjimky na plánovaný odstřel volavky a kormorána.
3/ termín obecní brigády v obci.
4/ zakoupení židlí do sálu v hospodě.


ZO schvaluje:
1/ rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2006.
2/ zřízení vysokorychlostního internetu na obecní úřad.
3/ zřízení bodu PBPP ke komplexním úpravám v obci.
4/ změnu obecní hranice ke komplexním úpravám v obci.
5/ výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2005.
6/ pana Karla Jiřince jako opatrovníka pro osoby zemřelé nebo s neznámým pobytem pro komplexní pozemkové úpravy v obci.
7/ zaměstnat p. Šmídmajera na obecním úřadě jako pomocníka uklízeče.
8/ závěrečný účet za r. 2005 Mikroregionu Nepomukcko a odpad.hospodáství Štěnovice- bez výhrad a zároveň zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření výše jmenovaných - bez výhrad

ZO ukládá starostovi obce:
1/ napsání posudku na pana J. Hanzla.
2/ napsání žádosti o bezúplatné převedení pozemku pod klubovnou do majetku obce.

Zapsal:                      Petr Chlanda                                            Ověřovatelé: Uriánek Josef, Větrovec Josef

Starosta: Petr Chlanda                                                              Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě

Datum konání: 12.5.2006
Místnost konání: místnost obecního úřadu v Nezdřevě


Program:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/ Určení ověřovatelů zápisu
4/ Volby do posl. sněmovny Parlamentu ČR. Zvolení volební komise.
5/ Slib členů volební komise
6/ Žádost o vyjádření k pozemkové parcele č. parcelní 510/9
7/ Dotace z programu a rozvoje venkova - výběr zhotovitele
8/ Stav žádosti o převod pozemku pod klubovnou do majetku obce
9/ Výběr znaku a praporu obce
10/ Závěrečný účet a přezkoumání hospodaření obce
11/ Obecní brigáda
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/ Závěr


Průběh zasedání:
1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chladna, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO a zasedání a je usnášeníschopné, poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/ Určení ověřovatelů zápisu: Byl určen pan Uriánek Josef a Větrovec Josef
3/ Kontrola úkolů z minulého zasedání: Všechny úkoly byly splněny.
4/ Starosta obce oznámil občanům, že volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR proběhnou v zasedací místnosti Obecního úřadu a navrhl členy okrskové volební komise. Jako předseda pan Josef Uriánek, zapisovatel Gustav Červený, členové Marta Chaloupková a Josef Jiřinec. Zastupitelstvo tento návrh jednomyslně schválilo.
5/ Členové volební komise složili slib členům zastupitelstva a toto stvrdili svým podpisem.
6/ Starosta obce přednesl žádost fondu národního majetku k vyjádření k pozemkové parcele č. parcelní 510/9 v k. ú. Nezdřev, jak je tento pozemek využíván. Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby napsal vyjádření v tom smyslu, že pozemek je využíván jako cesta na pozemcích pana Josefa Chlandy bytem Nezdřev 51.
7/ Starosta obce oznámil zastupitelům, že dotace ve výši 101.000,- Kč z rozvoje a obnovy venkova P. K. byla přidělena. Dále byla přidělena dotace na obnovu kulturních památek v obci z mikroregionu Hradišťského potoka v částce 30.000,- Kč.
Starosta seznámil zastupitele s firmami, které dodali cenovou nabídku na tyto akce. Zastupitelé po dlouhé diskusi vybrali fa František Větrovec Truhlářství na opravu klubovny a fa Josef Větrovec zednictví na opravu kulturních památek v obci.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele se stavem žádosti o převod pozemku pod klubovnou do majetku obce. Starosta jedná s ZOD Hradiště o zrušení trvalého užívání tohoto pozemku. Bez tohoto úkonu nelze pozemek pod klubovnou převézt do majetku obce. Jednání je na dobré cestě.
9/ Starosta obce předložil zastupitelstvu osm návrhů znaku a praporu obce z heraldické kanceláře p. Janků ze Zlína. Zastupitelé po dlouhé diskuzi schválili tento navrhovaný znak a prapor:
ZNAK - V zeleném štítě stříbrná hranolová věž na odstupněném soklu vrcholící
cimbuřím o pěti stínkách,s prázdnou červenou bosovanou hranou a dvěma prázdnými obdélnými okny,nahoře hořící osmi zlatými plameny a po stranách provázena polovinami zlatých vozových kol o šesti loukotích.
PRAPOR - Zelený list ze žlutým žerďovým a vlajícím klínem,širokým jednu třetinu délky listu.Uprostřed hranolová věž na odstupněném soklu
vrcholící cimbuřím o pěti stínkách,s prázdnou červenou bosovanou
hranou a dvěma prázdnými obdélnými okny,nahoře hořící osmi
zlatými plameny.Poměr šířky k délce listu je 2:3.

10/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za r. 2005 - bez výhrad a rovněž zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2005- bez výhrad.
11/ Zastupitelstvo projednalo obecní brigádu na úklid v obci a určilo priority.


ZO bere na vědomí:
1/ stav žádosti převodu do majetku obce pod klubovnou
2/ priority obecní brigády


ZO schvaluje:
1/ předsedu volební komise pana Josefa Uriánka, zapisovatele pana Gustava Červeného, členy komise Josefa Jiřince a Martu Chaloupkovou
2/ výběr zhotovitele na opravu klubovny pana Františka Větrovce a na opravu památek pana Josefa Větrovce
3/ znak a prapor obce
4/ závěrečný účet za r. 2005 - bez výhrad
5/ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezdřev za r. 2005 - bez výhrad


ZO ukládá starostovi obce:
1/ pokračovat na převodu pozemku pod klubovnou do majetku obce
2/ napsání žádosti k pozemkové parcele č. parc. 510/9 v k. ú. Nezdřev


Zapsal: Houba Václav                                                                            Ověřovatelé: Uriánek Josef, Větrovec Josef

Starosta: Petr Chlanda                                                                                Místostarosta: Karel JiřinecZápis z  veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 22.července 2006
Místnost konání:místnost obecního úřadu v Nezdřevě.
.

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Návrh a schválení plánu společných zařízení ke komplexním pozemkovým úpravám obce Nezdřev
5/Volby do poslanecké sněmovny v obci Nezdřev - jak jsme volili
6/Stav opravy klubovny + opravy památek
7/Žádost pí Chlandové o prodloužení nájemní smlouvy na Nezdřevskou hospodu a byt čp. 8
8 /Žádost p. Záhayskyho o prodloužení nájemní smlouvy na byt čp. 50
9/Žádost p. Šmidmajera o prodloužení nájemní smlouvy na dům čp. 9
10/ Žádost pí Chlandové čp. 50 o vytěžení souší a polomů v obecním lese
11/ Žádost p. Moira čp. 54 o vytěžení souší a polomů v obecním lese
12/ Žádost Mysliveckého sdružení Háj o příspěvek na zkoušky psů s mezinárodní účastí se zadáním titulů CACT
13/ Volby do obecních zastupitelstev
14/Návrh na zrušení telefonní linky přes Telecom a zřízení nové přes internet
15/ Schválení stanov MAS POŠUMAVÍ, zájmové sdružení právnických osob
16/ Schválení rozboru hospodaření za II. pololetí roku 2006
17/ Diskuse
18/ Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Chaloupka Karel a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/ Starosta obce seznámil zastupitele s plánem společných zařízení ke komplexním pozemkových úpravám v obci Nezdřev. Po krátké diskusi byl plán společných zařízení jednomyslně schválen
5/ Starosta obce seznámil občany i zastupitele jak proběhly volby do Parlamentu ČR
6/Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem opravy klubovny - chybí dodělat částečně omítky, osadit dveře, vybetonovat podlahy. Práce probíhají dle harmonogramu
7/ Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo prodloužení nájemní smlouvy na Nezdřevskou hospodu a byt pí. Chlandové bytem Nezdřev čp. 51.
8/ Zastupitelstvo obce taktéž schválilo žádost p. Záhayskyho o prodloužení nájemní smlouvy na byt čp. 50
9/ Zastupitelstvo obce taktéž schválilo žádost p. Šmidmajera o prodloužení nájemní smlouvy na dům čp. 9
10/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí pí Chlandové čp. 50 o povolení vytěžit souše a polomy v obecním lese. Zastupitelstvo po dlouhé diskusi žádost schválilo s tím, že za každý vytěžený strom musí zasadit 30 ks nových stromků na vlastní náklady na místo, které určí starosta obce.
11/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí p. Moira čp. 54 o povolení vytěžit souše a polomy v obecním lese. Zastupitelstvo po dlouhé diskusi žádost schválilo s tím, že za každý vytěžený strom musí zasadit 30 ks nových stromků na vlastní náklady na místo, které určí starosta obce.
12/Zastupitelé obce schválili příspěvek ve výši 2000,- na zkoušky psů s mezinárodní účastí se zadáním titulů CACT, které se budou konat 23. -24. září 2006.
13/ Starosta obce oznámil všem přítomným občanům, za jakých podmínek je možno kandidovat do obecního zastupitelstva, které se koná koncem října 2006 a požádal občany, kteří chtějí kandidovat do zastupitelstva v obci, aby podali žádosti na kontaktním místě v Nepomuku.
14/ Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo zrušení pevné telefonní linky na obecním úřadě a souhlasilo se zřízením nové přes internet, která je 3x levnější.
15/Starosta obce seznámil zastupitele se stanovami MAS POŠUMAVÍ, kterého je členem. Stanovy byly jednomyslně schváleny.
16/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření obecního úřadu Nezdřev k 30.6.2006. Příjmy 528 023, 64, Výdaje 391 475,80, Zůstatek na účtě k 30.6.2006 činí 501 623,23 Kč. Hospodaření obce bylo jednomyslně schváleno.
17/Diskuse: Starosta obce navrhl zastupitelstvu, aby se zakoupily ceny na pouťový fotbalový turnaj, který se koná 12.8.2006. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo příspěvek pro SK Nezdřev ve výši 2000,- Kč.

Usnesení:

ZO bere na vědomí:
- volby do Poslanecké sněmovny v obci Nezdřev
- stav klubovny
- volby do obecních zastupitelstev

ZO schvaluje:
- plán společných zařízení ke komplexním pozemkovým úpravám v obci Nezdřev
- žádost pí. Chlandové o prodloužení nájemní smlouvy hospody + bytu
- žádost p. Záhayskyho o prodloužení nájemní smlouvy na malý byt čp. 50
- žádost p. Šmidmajera o prodloužení nájemní smlouvy na dům čp. 9
- žádost p. Chlandové čp. 50 a p. Moira čp. 54 o povolení vytěžit souše a polomy v obecním lese pod podmínkou: za každý strom vysadit 30 ks nových stromků na své náklady
- zrušení stávají telefonní linky a zřízení nové přes internet
- příspěvek na zkoušky psů s mezinárodní účastí ve výši 2000,- Kč
- hospodaření obecního úřadu za II. pol. 2006
- Obec Nezdřev souhlasí jako člen se vstupem sdružení Prácheňsko do MAS Pošumaví a souhlasí se zněním stanov MAS Pošumaví.

- příspěvek 2000,- Kč na zakoupení cen pro pouťový fotbalový turnaj

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Chaloupka Karel, Brabec Jaroslav

Starosta: Petr Chlanda                                                 Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 27.září 2006
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/ Schválení rozpočtového opatření č. 1.
5/ Schválení rozboru hospodaření k 31.8.2006.
6/Vyčíslení skutečných nákladů na opravu klubovny
7/ Vyčíslení skutečných nákladů na opravu památek v obci
8 /Volby do obecního zastupitelstva
9/Odměna účetní za odvedenou práce
10/ Žádost p. Zahayyskyho čp. 50 o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu do 30.9.2008
12/ Limit mobilního telefonu starosty obce
13/ Diskuse
14/ Usnesení
15/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Chaloupka Karel a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1. Toto bylo jednomyslně schváleno.
5/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozborem hospodaření k 30.8.2006. Příjmy činily 692 173,62 a výdaje 618 640,3. Tento byl jednomyslně schválen.
6/ Starosta obce seznámil zastupitele s provedením prací na opravě klubovny, která byla částečně dotována z KÚPK z programu Rozvoje a obnovy venkova. K dnešnímu datumu bylo prostavěno 175 508,-. Chybí prostavět 1273,-. Stavební práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a dílo bude v nejbližší době předáno objednavateli. Dotace z Krajského úřadu činila 101 000,-.
7/ Starosta obce seznámil zastupitele s stavem oprav památek v obci, které byly opět částečně dotovány z peněz KÚPK z programu Rozvoje a obnovy venkova. Dotace byla přidělena mikroregionu Hradišťského potoka, kterého jsme členem. Dotovaná částka byla 30 000,- a naše finance 40 000,-. Byla opravena elektroinstalace vyzvánění v kapličce, byl vyroben nový oltář a lavičky do kapličky, byl opraven Křížek a byla opravena Boží muka.
8/ Starosta obce seznámil zastupitele a občany s kandidátní listinou do zastupitelstva obce. Kandiduje 11 volebních stran. O funkci zastupitele se uchází 17 občanů obce Nezdřev.
Dále byla určena volební komise: Zapisovatel - Alena Červená
Předseda komise - Ing. Josef Chlanda
Člen komise - Josef Jiřinec
Dana Jiřincová
Zastupitelstvo toto bere na vědomí.
9/ Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo mimořádnou odměnu účetní Aleně Nové v částce 5000,- hrubého za příkladnou práci.
10/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí p. Zahayyského čp. 50 o prodloužení nájemní smlouvy o dva roky tzn. 30.9.2008 z důvodu povolení dlouhodobého pobytu od cizinecké policie. Zastupitelstvo tuto žádost jednomyslně schválilo.
11/Zastupitelé obce jednohlasně odsouhlasili přispívat starostovi obce na telefonické hovory z mobilního telefonu 1000 Kč měsíčně.
Usnesení:
ZO bere na vědomí:
- náklady na opravu klubovny
- náklady na opravu památek
- kandidáty do zastupitelstva obce
- obsazení volební komise do komunálních voleb
ZO schvaluje:
- přispívat starostovi obce na telefonické hovory z mobilního telefonu 1000 Kč měsíčně.
- rozpočtové opatření č. 1
- rozbor hospodaření k 30.6.2006
- odměnu účetní Aleně Nově ve výši 5000,-
- žádost p. Záhayskyho o prodloužení nájemní smlouvy do 30.9.2008

Zapsal: Houba                                                                       Ověřovatelé: Chaloupka Karel, Brabec Jaroslav

Starosta: Petr Chlanda                                                          Místostarosta: Karel Jiřinec

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání:3.listopadu 2006

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Určení zapisovatele.
3/Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva
5/Určení ověřovatelů zápisu
6/Volba mandátové,návrhové a volební komise
7/Zpráva mandátové komise a ověření mandátů člena zastupitelstva.
8/Schválení volebního řádu
9/Volba starosty,místostarosty.
10/Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
11/Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
12/Přijetí usnesení z ustavující schůze zastupitelstva.
13/Cestovní náhrady
14/Příprava inv.prací
15/Různé a závěr.

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl pan Josef Uriánek nejstarší člen zastupitelstva obce, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva, takže zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné.
2/Ve druhém bodě jednání určil zapisovatelem pana Václava Houbu.
3/Další bod programu bylo složení volebního slibu. Předsedající požádal pana Petra Chlandu o přednesení volebního slibu.Po jeho přednesení všichni zastupitelé pronesli „slibuji" a poté slib podepsali.
4/ Jako ověřovatelé zápisu byli určeni : Karel Jiřinec a Jan Bláha
5/Byla navržena a jednomyslně schválena návrhová, mandátová a volební komise ve složení: předseda člen ZO Jiří Šneberger a členové Josef Jiřinec a Olga Šmidmajerová.
6/Volební komise provedla kontrolu mandátů členů ZO a předseda komise představil jednotlivé členy zastupitelstva občanům obce a seznámil je s počtem hlasů jednotlivých kandidátů, které obdrželi v komunálních volbách.
Byli zvoleni tito členové zastupitelstva : Josef Větrovec
Jan Bláha
Josef Uriánek
Vojtěch Červený
Karel Jiřinec
Petr Chlanda
Václav Houba
7/Dále pan Josef Uriánek nechal hlasovat o předloženém volebním řádu pro volby konané zastupitelstvem obce Nezdřev. Návrh volebního řádu byl jednomyslně schválen.

8/ Předsedají předal slovo volební komisi a ta přistoupila k volbě starosty. Při tajném hlasování byl zvolen starostou obce pan Petr Chlanda 5ti platnými hlasy.
Předsedající pan Uriánek tímto předal vedení schůze novému starostovi. A ten poděkoval za projevenou důvěru a předal slovo volební komisi pro volbu místostarosty obce. V tajném hlasování byl zvolen místostarostou obce pan Vojtěch Červený s 5ti platnými hlasy.


9/ Další bod jednání bylo určení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce. Zvolený starosta navrhl ponechat odměny zastupitelů v stejné výši jako v předchozím volebním období.
starosta: 4500 kč hrubého
místostarosta 2500 kč hrubého
předsedové výborů 500 kč hrubého
ostatní členové výborů 100 kč hrubého
Tento návrh byl jednomyslně schválen.
10/ Jednání pokračovalo volbou předsedů finančního a kontrolního výboru.
Jednomyslně byli zvoleni předsedové : finanční výbor Josef Uriánek
kontrolní výbor Václav Houba
11/ Předseda návrhové, mandátové a volební komise byl požádán starostou obce o přednesení návrhu usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
12/Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení cest. náhrad uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.
13/starosta seznámil všechny s přípravou inv.prací, komisi budou tvořit všichni zastupitelé
14/Diskuse

Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí :
- zprávu mandátové komise
- složení slibu nově zvolených zastupitelů obce
2. schvaluje :
- volební řád pro volby konané zastupitelstvem obce Nezdřev
- výši odměn zastupitelů : starosta: 4500 kč hrubého
místostarosta 2500 kč hrubého
předsedové výborů 500 kč hrubého
ostatní členové výborů 100 kč hrubého
- předsedy kontrolního výboru Václava Houbu, a finančního výboru Josefa
Uriánka.
-proplácení cestovních náhrad uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
-přípravné inv.práce včetně schválení komise
3. volí:
- neuvolněného starostu obce pana Petra Chlandu,
bytem Nezdřev 60
- neuvolněného místostarostu obce pana Vojtěcha Červeného
bytem Nezdřev 21

4. ukládá :
- starostovi obce připravit a svolat řádné jednání zastupitelstva města
v souladu se zákonem o obcích

 

Zapsal: Václav Houba                                                Ověřovatelé: Jan Bláha, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                              Místostarosta: Vojtěch červený

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 31.12.2006
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


Program:

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/ Schválení rozpočtového opatření č.2.
5/ Schválení rozpočtu na rok 2007.
6/Schválení odměny p. Fabíkové za pomoc při rozdělení věcných břemen,zástav.
7/Projednání a schválení nové smlouvy s firmou Rumpold o vyvážení komunálního odpadu.
8/Určení a schválení výše poplatků pro občany za odvoz komunálního odpadu.
9/Žádost městského úřadu Kasejovice o zapůjčení programu Misis pro účely stav. Úřadu.
10/ Zakoupení leteckého snímku obce pro její prezentaci.
11/Navržení a schválení členů kontrolního a finančního výboru.
12/Zakoupení Kontejneru na papír
13/žádost o prodloužení vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výpustí
14/Zakoupení nového počítače pro obecní účely.
15/Zakoupení licence pro hudební díla pouštěné v obecním rozhlase.
16/Inventarizace za r. 2006
17/Diskuse
18/Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Bláha Jan a pan Jiřinec Karel
4/ Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2. Toto bylo jednomyslně schváleno.
5/ Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2007. Tento návrh byl po krátké diskusi jednomyslně schválen. Příjmy budou 731 000,- a výdaje 731 000,-. Rozpočet bude vyrovnaný.
6/ Starosta obce přednesl návrh na vyplacení odměny paní Fabíkové z Katastrálního úřadu Nepomuk vy výši 1000,- za to, že naší obci pomohla s rozdělením věcných břemen a zástav na obecních pozemcích. Odměna byla jednomyslně schválena.
7/ Zastupitelstvo obce vyslechlo návrh smlouvy s firmou Rumpold o vyvážení komunálního odpadu. Návrh smlouvy byl jednomyslně schválen.
8/ Zastupitelé jednomyslně rozhodli zvýšit poplatky pro občany za odvoz komunálního odpadu z 350,- Kč ročně/osoba na 400,- Kč ročně/osoba. Platnost od 1.1.2007 do 31.12.2007.
9/ Starosta obce přečetl dopis starostky městského úřadu Kasejovice s prosbou o zapůjčení programu Misys pro účely stavebního úřadu v Kasejovicích. Zastupitelé jednomyslně vyhověli.
10/ Starosta obce přednesl návrh zakoupit letecký snímek obce v hodnotě 4000,- Kč k reprezentačním účelům. Návrh byl jednomyslně schválen.
11/Starosta obce oslovil předsedy finančního a kontrolního výboru, aby přednesli návrh na obsazení členů svých výborů. Předseda kontrolního výboru p. Václav Houba navrhl jako své členy p. Ing. Josefa Chlandu a p. Karla Jiřince. Předseda finančního výboru Josef Urbánek navrhl jako své členy p. Jana Bláhu a p. Josefa Větrovce. Zastupitelé obce jednotlivé členy výboru jednohlasně schválili.
12/Zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit kontejner na papírový odpad v hodnotě 17 000,-Kč.
13/Starosta obce seznámil zastupitele, že příštího roku končí výjimka obce o vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výpustí. Takže je nutno podat žádost o novou výjimku. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi v tomto směru jednat.
14/ Zastupitelstvo jednomyslně schválilo zakoupení nového počítače (notebook) pro účetní obce k vedení obecního účetnictví.
15/ Starosta obce navrhl zakoupení licence na hudební díla pouštěné v obecním rozhlase za cenu 1400,- Kč na 50 let s tím, že by se OSE přestalo platit cca 3500,- Kč/rok za ochranná práva. Zastupitelstvo tento návrh jednomyslně podpořilo.
16/zastupitelstvo schvaluje inv. V roce 2006 včetně všech vyřazených DHM a mater.zásob.


ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2
- rozpočet obce na rok 2007 - příjmy 731 000,- Kč
- výdaje 731 000,- Kč
- odměnu pí. Fabíkové ve výši 1000,- Kč
- smlouvu s firmou Rumpold o vyvážení komunálního odpadu na rok 2007
- zvýšení poplatku za komunální odpad na 400,-Kč/občan/rok s tím, že pátý člen rodiny poplatek neplatí
- zapůjčení programu Misys pro účely stavebního úřadu v Kasejovicích
- zakoupení leteckého snímku obce v ceně 4000,- Kč
- členy kontrolního výboru p. Ing. Josefa Chlandu a
p. Karla Jiřince
- členy finančního výboru p. Jana Bláhu a
p. Josefa Větrovce
- zakoupení kontejneru na papír v ceně 17 000,-Kč
- zakoupení nového PC (notebook) za 14 000,- Kč
- zakoupení licence na hudební díla pouštěné v obecním rozhlase
- inventarizace v r. 2006 včetně odpisů
ZO ukládá:
- starostovi obce vypsat žádost o prodloužení vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výpustí

 

Zapsal:      Houba                                                         Ověřovatelé: Jan Bláha, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                                 Místostarosta : Vojtěch Červený

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz