Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis Č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 10.února 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Seznámení s výsledky zasedání starostů v Nepomuku.
5/Program obnovy venkova na rok 2005.
6/Schválení vyhlášek o odpadech
7/Různé:
8 /Diskuse:
9/Usnesení
10/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
Omluven pan Houba /nemoc/
2/Určení ověřovatelů zápisu, byl určen pan Uriánek a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/a/ živ.prostředí -kácení stromů
b/urbanistická studie přezkoumat
c/nové správní poplatky
d/výměna občanských průkazů
e/výměna řidičských průkazů
5/Program POV
ZO obce se rozhodlo v roce 2005 požádat o dotaci na opravu místní kaple.
která je ve špatném stavu. Předpokládané náklady 200 tisíc.Bylo rozhodnuto požádat o neinvestiční dotaci ve výši 120 tisíc
7/ZO schválilo obecně závazné vyhlášky o poplatcích za likvidaci odpadů a
o systému likvidaci odpadů v obci
6/Různé:
a/ obec.brigáda : uskuteční se v březnu ,udělá se komín v hospodě
poražení stromů u p.n.
poražení stromů v lese
oprava nádrže
b/elektronická podatelna dle zákona musí obec zřídit obecní el.podatelnu
nemáme k dispozici vhodný počítač ZO rozhodlo o jeho zakoupení po
výběrovém řízení po cenových nabídkách,alespoň 4 firem
c/starosta informoval,že by byla možnost získat dotaci na rekonstrukci rozhlasu a osvětlení.Zo s návrhem souhlasilo
d/pan Šmídmajer požádal o možnost přistavení verandy na své náklady u obec.domku č.9. ZO dalo souhlas.
e /Starosta informoval ZO,že pan Rynda žádal o snížení nákladů na likvidaci odpadů.ZO žádosti nevyhovělo.
7/Diskuse: Pan Červený informoval o nařízení krajské veterinární zprávy provádění zdravotních zkoušek u hospodářských zvířat.
Usnesení:
ZO schvaluje:požádat o dotaci z POV na opravu kaple ve výši
120000kč
zakoupení nového počítače po výběrovém řízení žádost pana Šmídmajera o přístavbě verandy na své náklady u obec. domku č.9
Obecně závazné vyhlášky č.1/2005 a č,2/2005
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění obec.brigády
zajištění výběrového řízení na zakoupení počítače
zajištění seznámení občanů s výsledky zasedání
starostů v Nepomuce/kácení stromů řid.a obč průkazy/
zajištění seznámení občanů s veterinární vyhláškou
provést příslušné kroky k získání dotace na re-
konstrukci rozhlasu nebo VO.
Zkontrolovat urbanistickou studii.
ZO bere na vědomí:
Závěry ze zasedání starostů
ZO neschvaluje:
Žádost pana Ryndy o úlevy z poplatku na odpady.


Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis Č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 2.března 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Žádost pana Chlandy o výměnu pozemků.
5/Oznámení pana Červeného.
6/Vyhlášení výběrového řízení ke koupi počítače
7/ Usnesení
8/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 5 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
Omluven pan Brabec a pan Větrovec
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Karel Chaloupka 3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Většina úkolů nebyla splněna a přechází do dalšího období.
4/Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Chlandy o výměnu pozemků,poněvadž je potřebuje k rozšíření své obory.Pan Chlanda byl zasedání přítomen ukázal pozemky na mapě a svou žádost zdůvodnil.Jedná se o tyto pozemky:
pč 657 výměra 16526 m2
pč 773 výměra 948 m2
pč 335 výměra 989 m2
Celkem 18463 m2
Za pozemky pana Chlandy
Pč 244
Pč. 273/3
Pč 449/1
Pč 453/1
Pč 484
Pč 752
Pozemky v KN
Pč 224/17
Pč 226/4
Pč 226/7
Pč 226/2
Celkem 18660 m2
Veškeré náklady se směnou hradí pan Chlanda
ZO obce po krátké diskusi souhlasilo,že zatím nemá námitek.
5/Pan Červený upozornil ZO,že jeho smlouva jako zaměstnance OÚ bude ukončena 31.března 2005 a že jí již nebude prodlužovat.Starosta požádal členy ZO o pomoc najít nového zaměstnance.
6/Starosta oznámil členům ZO zahájení výběrového řízení k zakoupení nového počítače.Rozeslal žádosti s našim požadavkem 7 firmám a požádal je o cenovou nabídku.

Usnesení:
ZO nemá námitek:proti směně výše uvedených pozemků
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění úkolů z minulého zasedání
zajištění průběhu výběrového řízení na zakoupení počítače
zajištění vhodného kandidáta na zaměstnance
OÚ.
ZO bere na vědomí:
Zahájení výběrového řízení na zakoupení počítače
Zprávu pan Červeného o ukončení prac.poměru v obci

Zapsal: Augustin Červený Ověřovatelé: Josef Uriánek, Karel Chaloupka

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 31.března 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Schválení směny pozemků s panem Chlandou
5/Schvální nového účetního od 1.dubna 2005.
6/Schválení mezd účetním
7/ Schválení nájmu za počítač od MÚ v Nepomuce
8/Finanční kontrola
9/Skutečné náklady na rekonstrukci sociálního zařízení v Nezdřevě
v hostinci
10/Nájem bytu č.50
11/Diskuse
12/Usnesení
13/Závěr


Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Karel Chaloupka 3/Kontrola úkolů z min.zasedání.
a/nebyla zajištěna brigáda v dubnu
b/nebyl zakoupen nový počítač
4/Starosta seznámil přítomné se s tím že OU nedostal žádných námitek proti směně pozemků s panem Chlandou.a proto doporučil ZO tuto směnu schválit.Jedná se o tyto pozemky:
pč 657 výměra 16526 m2
pč 773 výměra 948 m2
pč 335 výměra 989 m2
Celkem 18463 m2
Za pozemky pana Chlandy
Pč 244
Pč. 273/3
Pč 449/1
Pč 453/1
Pč 484
Pč 752
Pozemky v KN
Pč 224/17
Pč 226/4
Pč 226/7
Pč 226/2
Celkem 18660 m2

Veškeré náklady se směnou hradí pan Chlanda
ZO obce tuto směnu schválilo.
5 a 6/Starosta předložil ZO návrh schválit nového účetního v obci paní Beníškovou z Nepomuku a zároveň navrhl schválit její mzdu.Jedná se o tarifní plat 3 276 Kč měsíčně + 1538 osobní příplatek a dále mzdu mzdové účetní 399 kč.
ZO jeho návrh schválilo.
7/Vzhledem k tomu ,že pí Beníšková bude vykonávat účetnictví na počítači MÚ v Nepomuku žádá MÚ od nás nájem 400 kč měsíčně.ZO tento výdaj schválilo jako potřebný
8/Starosta seznámil ZO se závěry kontroly dotací FÚ a bylo rozhodnuto se proti závěrům odvolat.
9/Náklady na sociální zařízení.Starosta oznámil členům ZO,že rekonstrukce bude činit cca 150 000 kč.ZO tento výdaj schválilo.
10/Starosta oznámil,že bude opraven malý byt v č 50 a v dohledné době jej bude možno pronajmout.

 

Usnesení:
ZO schvaluje: směnu výše uvedených pozemků
Vypracování smluv s pí.Beníškovou a mzdovou účetní
Jejich měsíční odměny
Výdaje na nájem počítače MÚ Nepomuku
Výdaje na rekonstrukci soc.zařízení v hospodě
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění úkolů z minulého zasedání
Odvolat se na MF k závěrům FK
ZO bere na vědomí:
Závěry finanční kontroly
Dokončení oprav bytu v č 50
ZO doporučuje:Provedení brigády na 16.4.a 23.4.


Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis Č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání:23.5 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Zřízení internetové podatelny
5/Výsledek auditu obce.
6/Rozpočtové opatřeni na rok 2005
7/Návrh odměny p. Červenému
8/Dotace s programu obnovy venkova
9/Výběrové řízení na opravu kaple
10/Schválení oběhu účetních dokladů
11/Zaplacení poplatku OSE
12/Příspěvek za dítě
13/Dlužníci obce.
14/Rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí platebního výměru
15/ Výběr uchazečů o byt čp. 50, malý byt
16/Občerstvení na obecních brigádách
17/Diskuse
18/Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny
4/Starosta informoval občany že byla zřízena internetová podatelna 5/Starosta seznámil ZO se závěry auditu obce ,nebyly zjištěny žádné závady
6/Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením na rok 2005. Rozpočtové opatření bylo jednohlasně schváleno.
7/Starosta navrhl panu Červenému odměnu za uspořádání archivních dokumentů obce ve výši 10 000 Kč hrubého za 100 odpracovaných hodin. Odměna byla jednohlasně schválená.
8/Starosta obce informoval zastupitele o dotaci z obnovy venkova. Obci byla přidělena dotace na opravu kaple v obci ve výši 100 000 Kč. Obec poskytne 100 000 Kč ze svého rozpočtu.
9/ Starosta oznámil zastupitelstvu, že je nutné provést výběrové řízení na opravu kaple.
10/ Starosta seznámil ZO s vyhláškou o oběhu účetních dokladů obce. Vyhláška byla jednohlasně schválena.
11/ Starosta obce informoval zastupitele o výši poplatku OSA za autorská práva z rozhlasového vysílání obecního rozhlasu. Jedná se o částku 1000 Kč. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasilo s jejím zaplacením.
12/ Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy mezi obcemi Nezdřev a Kasejovice o příspěvku na dítě školou povinné. Částka je 4500 Kč. Smlouva byla po dlouhé diskusi schválená poměrem hlasu 6 pro - 1 proti.
13/ Starosta seznámil zastupitele se seznamem dlužníků obce, kteří dosud nezaplatili za popelnice. Zastupitelstvo navrhlo toto řešení : pokud dlužníci nezaplatí dokonce června budou na nich peníze vymáhány úřední cestou.
14/ Starosta seznámil ZO s rozhodnutím MF o prominutí odvodů a penále s dotací z roku 2001-2003. Penále bylo až na 1800 Kč odpuštěno.
15/ Starosta obce seznámil zastupitele se seznamem uchazečů o obecní byt čp. 50. Žadatelé byli pan Skala, bytem Nezdřev 55, pan Schlesinger, bytem Nezdřev 54 a pan Zahayskyy, bytem Kasejovice - areál ZD. Po dlouhé diskusi zastupitelstvo doporučilo jednohlasně přidělit byt panu Zahayskému.
16/ Starosta obce navrhl zastupitelstvu, aby při obecních brigádách bylo z obecního rozpočtu hrazeno občerstvení do výše 2000 Kč. Návrh byl jednohlasně schválen.

Usnesení:
ZO schvaluje:Rozpočtové opatření na rok 2005
Odměnu panu Červenému ve výši 10 000 Kč
Vyhlášku o oběhu účetních dokladů obce
Zaplacení poplatku OSA ve výši 1000 Kč
Smlouvu mezi obcemi Nezdřev a Kasejovice o
příspěvku na děti školou a školkou povinné
Občerstvení ve výši 2000 Kč na obecních
brigádách
Výsledek auditu obce
ZO ukládá starostovi a místostarostovi
Zajistit výběrové řízení na opravu kaple
ZO bere na vědomí:
Zřízení internetové podatelny

Výši dotace z obnovy venkova
Zprávu MF o rozhodnutí prominutí penále
Zprávu o dlužnících obce


Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis  Č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání:23.7. 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Schválení rozpočtového opatření č.2 pro rok 2005
5/Schválení výdajů na nákup židlí.
6/Schválení výdajů na zhotovení sněhových zábran.
7/Oprava bytu č.50
8/Diskuse
9/Usnesení
10/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny
4/Starosta podal návrh na nové rozpočtové opaření č.2 na opravu kaple
návrh byl jednohlasně přijat
5/Starosta informoval občany že je možnost zakoupení židlí do sálu a na obecní úřad v ceně a/ 400 kč .Návrh zakoupení v počtu 30 ZO výdaje schválilo.
6/Starosta seznámil zastupitelstvo s tím,že pan Chaloupka Mil. Dal cenovou nabídku na zhotovení sněhových zábran a to v ceně á 375 za ks .ZO tuto nabídku schválilo..
7/Starosta informoval ZO obce ,že doporučuje opravu sociálního zařízení v malém bytě č 50.Dále upozornil na nutnost zakoupit nová kamna. ZO souhlasilo
Usnesení:
ZO schvaluje:Rozpočtové opatření č.2
Nákup židlí na OÚ v počtu 30
Nákup sněhových zábran od p.Chaloupky
ZO ukládá : starostovi a místostarostovi
Zajištění nákupu


Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis Č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 2.9. 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Výsledek výběrového řízení na opravu kaple
5/Smlouva s pí Chlandovou.
6/Smlouva s manželi Šmídmajerovými
7/Zakoupení topení do bytu č.9
8/Brigáda na úklid obecního skladu.
9/Schválení hospodaření k 30.6.2005
10/Dlužníci obce.
11/Diskuse
12/Usnesení
13/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny
4/ Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení a s tím .že komise doporučila firmu Křivanec .ZO návrh schválilo
5/Starosta seznámil zastupitelstvo s tím,že žádost na prodloužení pronájmu hospody si podala pí Chlandová a jiná žádost podaná nebyla. ZO souhlasilo
s prodloužením nájemní smlouvy .
6/Starosta dále seznámil,že žádost na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem rod.domku č.9 si podali manželé Šmídmajerovi.ZO souhlasilo s její prodloužení.
.
7/ Starosta seznámil ZO se žádostí nájemců č.9 o nové řešení vytápění v bytě ZO nemělo námitek a uložilo starostovi,aby zjistil cenovou nabídku a nejvhodnější technické řešení celé záležitosti.
8/Starosta seznámil ZO s nutností uklizení obecního skladu.Brigáda byla stanovena na středu 7.9.2005
9/ Předseda FV seznámil ZO s výsledkem hospodaření k 30.6, 2005 a ZO
výsledek hospodaření schválilo.
10/ Starosta seznámil zastupitele se seznamem dlužníků obce, kteří dosud nezaplatili za popelnice.Jsou to pí Schlezingerová a pan Hanzl 23 Zastupitelstvo navrhlo toto řešení : zatím poslat upomínku a potom peníze vyžadovat zákonnou cestou
11/ Diskuse
Starosta seznámil ZO s vyhláškou Českého statistického úřadu pro Agrocenzus
Starosta navrhl vyřešení topení v malém bytě č.50
Starosta projevil námitku proti parkování autobusu ČSAD před OÚ vzhledem k možnosti zamoření obecní studny,která je v blízkosti
P.Brabec vyvěšení upozornění na mačkání plastů před vhozením do kontejnéru
Nové silniční osazení značkami v obci
Výměník na topení v sálu.
12/ Usnesení:
ZO schvaluje:Prodloužení smlouvy s pí Chlandovou
Prodloužení smlouvy s manželi Šmídmajerovými
Výsledek výběrového řízení na opravu kaple Fa Křivanec.
Náklady na opravu so.zařízení v č.50
Výsledek hospodaření k 30.6.2005
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění brigády na úklid skladu
Zajištění vyvěšení cedule na kontejner s plasty
Zjištění cenové nabídky a zjištění nejlepšího technického řešení na vytápění bytů č.9 a 50
Jednání s ČSAD ohledně parkování autobusu v obci
V příštím roce v rozpočtu počítat s financema na osazení nových silničních značek.
ZO ukládá:p.Chloupkovi K.
Zhotovení výměníku tepla do hospody do 15.10 2005
ZO bere na vědomí:
Zprávu ČS statstického úřadu
Zprávu o dlužnících obce


Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápias Č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 30.9. 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Volba znovuzvolení přísedícího Okresního soudu.
5/Zpráva ZČE -žádost o zveřejnění.
6/Rozbor vody
7Žádost pana Jiřince čp 11
8/LSPP
9/Dopravní značení v obci.
10/Příspěvek na používání mobilního telefonu pro starostu obce.
11/Zlatá svatba manželů Uriánkových
12/Schůze mikroregionu Nepomucko.
13/Zakoupení hasičské stříkačky
14/Diskuse
15/Usnesení
16/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Většina úkolů splněna Trvá:
A/cenová nabídka na vytápění bytu č.9
B/jednání s ČSAD
4/ Znovu byl zvolen pana Uriánek.
5/ZČE přikazuje majitelům pozemků,na kterých prochází el.vedení ořezání větví stromů,které zasahují do vedení.
6/Starosta dále seznámil s výsledkem rozboru vody v obecních studních
7/Pan Jiřinec č.11 si podal žádost o odkoupení eternitových desek.ZO s odprodejem souhlasilo, za cenu 500 Kč
8/LSPP:Starosta seznámil ZO,že mikroregion navrhuje provoz této instituce
na 5 hodin denně ve zkušební době . ZO návrh schválilo.
9/ZO požádalo starostu,aby zajistil vypracování projektu na osazení dopravních značek v obci,v cenové relaci 5000 Kč.
10/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pro starostu Petra Chlandu příspěvek za používání soukromého mobilního telefonu ve výši 1000Kč.
11/Starosta navrhl zastupitelstvu zakoupení dárkového balíčku a květin manželům Uriánkovým k výročí zlaté svatby. Návrh byl jednomyslně schválen.
12/Starosta obce seznámil zastupitele s možností zakoupení starší hasičské stříkačky za cenu 15 000 Kč. Zastupitelstvo s koupí jednomyslně souhlasilo.
13/ Starosta seznámil ZO s výsledky schůze mikroregionu.
14/ Diskuse:
Starosta navrhl zakoupení faxu ZO návrh schválilo.
Starosta podal zprávu o o opravě kaple
15/ Usnesení:
ZO schvaluje:Jako přísedícího Okresního soudu pana Uriánka
Odprodej eternitových desek panu Jiřincovi Provoz LSPP na 5 hodin denně
Příspěvek za používání soukromého mobilního
Telefonu pro obecní účely pro starostu obce p.
Petra Chlandu ve výši 1 000 Kč.
Zakouení dárkového balíčku a květin ke zlaté
svatbě manželů Uriánkových
Zakoupení hasičské stříkačky za 15 000 Kč
Výdaje na projekt dopravního značení v obci. ZO ukládá: starostovi a místostarostovi

Zajištění projektu na osazení dopravních značek
v obci
Zveřejnit požadavek ZČE
Dokončení úkolů z minulého zasedání
ZO bere na vědomí:
Výsledky rozborů vody
Zprávu o opravě kaple


Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Datum konání:28.12. 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Schválení rozpočtu na rok 2006.
5/Oznámení o zahájení řízení ke koncepci „Koncepce dopravy Plzeňského kraje"
6/Příspěvek obce na záchranou službu v Nepomuku
7/ Odpadové hospodářství
8/ Cenová nabídka na nové značení v obci
9/ Schválení rozpočtové změny číslo 3
10/Schválení inventarizace majetku obce
11/Zřízení internetové podatelny
12/Různé
13/Diskuse
14/Usnesení
15/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání : úkoly splněny
4/ Byl schválen rozpočet obce na rok 2006. Příjmy a výdaje shodné 720 000,-Kč.
5/ Starosta seznámil občany se zahájením řízení nové koncepce dopravy v Plzeňském kraji.
6/Starosta seznámil zastupitelstvo o žádosti na příspěvek záchranné služby ve Vlčicích v celkové hodnotě cca 3000,-Kč na celý rok 2006. Zastupitelstvo s příspěvkem jednomyslně souhlasilo.
7/ Starosta obce přečetl návrh cen na rok 2006 k odstraňování komunálních odpadů od firmy Rumpold . Jedná se o 1600,-Kč za 1 tunu odpadu. Zastupitelstvo s touto cenou souhlasilo.
8/ Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na dopravní značení v obci od firmy Flop. Cena 60 000,-Kč. Zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit vypracování cenových nabídek jiných firem, aby bylo možné posoudit cenu díla.
9/ Starosta seznámil ZO s rozpočtovou změnou č. 3. Byla jednomyslně schválena.
10/ 27.12.2005 byla provedena inventarizace obecního majetku, nebyly shledány žádné závady. Inventarizace byla jednomyslně schválena.
11/ Starosta oznámil zastupitelstvu, že od 1.1.2006 musí obec mít zřízenou internetovou vývěsku. Zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit tuto vývěsku do ceny 3000,-Kč za rok.
12/ Pan Brabec vznesl požadavek na vytvoření znaku a praporu obce. Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na vytvoření znaku a praporu v ceně 10000,-Kč. Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.
13/ Diskuse: starosta seznámil zastupitelstvo s možností bezplatné zajištění kontejneru na papír od firmy ECOCOM
14/ Usnesení:
ZO schvaluje : Rozpočet obce na rok 2006
Příspěvek na záchranou službu do Vlčic
1600,-/tuna na vývoz komunálního odpadu od FA Rumpold na rok 2006
Rozpočtové změny č. 3
Inventarizace obce
Částku 10000,- na zhotovení návrhu znaku a praporu obce

ZO bere na vědomí: Zahájení řízení nové koncepce dopravy v Plzeňském kraji
Možnost bezplatného zajištění kontejneru na papír od ECOCOMu

Ukládá starostovi: zajistit cenové nabídky na dopravní značení v obciZapsal: Houba Ověřovatelé:

 

 

Starosta: Místostarosta:

Zápis Č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání:25.11. 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Návrh rozpočtu na rok 2006.
5/Cenová nabídka na ústřední topení čp. 9.
6/Nájmy.
7/ Odpadové hospodářství
8/ Schválení rozpočtového výhledu na rok 2006 - 2009
9/Inventarizace majetku obce.
10/Schválení odprodeje vyřazeného počítače.
11/Žádost Dvora Lnáře
12/Diskuse
13/Usnesení
14/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání : úkoly splněny


4/ Po dlouhé diskusi byl navržen rozpočet na rok 2006, který bude od 1.12.2006 vyvěšen na obecní vývěsce.

5/Starosta obce přednesl cenovou nabídku na montáž ústředního topení v obecním bytě čp. 9. Cena by byla 45 000,-Kč. Nabídka byla jednohlasně schválena. Montáž bude provádět p. Štědronský Jiří na dohodu o provedené práci.
6/Starosta obce oslovil zastupitelstvo zda zvýšit z nájmy z obecních bytů a o kolik. Po diskusi bylo schváleno navýšení nájmu o 5 %.
7/ Starosta oznámil zastupitelstvu obce zvýšení poplatků za popelnice - zda ano či ne. Po dlouhé diskusi zastupitelstvo ponechá poplatky za odpady ve výši roku 2005. Takže se nebudou zvyšovat.
8/ Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtový výhled na rok 2006 - 2009.
9/Starosta obce navrhl zastupitelstvu termín inventury obecní majetku, která by se konala 27.12.2005 od 13:00 hod. Zastupitelstvo návrh schválilo.
10/Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odprodej vyřazeného počítače typ MIKRO 486 panu V. Houbovi za cenu 500,- Kč.
11/Starosta přednesl žádost Dvora Lnáře o vyjádření k udělení výjimky ve smyslu §39, odst. 7, písm. b) a d) vodního zákona pro krmení ryb a k úpravě povrchových vod pro určité způsoby využívání (např. hnojení rybníka) pro poloitenzifikační způsob rybářského hospodaření pro rybníky. Zastupitelstvo vyjádřilo kladný názor k udělení výjimky.
12/ Diskuse:
Pan Brabec oznámil zastupitelstvu, že je třeba provést prořezání stromů okolo obecních cest do konce období vegetačního klidu. Zastupitelstvo souhlasilo s uspořádáním brigády do konce března 2006.
13/ Usnesení:
ZO schvaluje:Cenovou nabídku na ústřední topení v čp. 9
Termín inventarizace majetku obce 27.12.2005
Odprodej PC p. Houbovi
Schválení rozpočtového výhledu na rok 2006 -
2009
Žádost Dvora Lnáře o udělení výjimky vodního
zákona pro krmení ryb
Nezvýšení poplatků za odpady
Zvýšení nájmů z obecních bytů o 5 %

ZO bere na vědomí: Návrh rozpočtu na rok 2006Zapsal: Červený Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka


Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Datum konání:28.12. 2005
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .


1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Schválení rozpočtu na rok 2006.
5/Oznámení o zahájení řízení ke koncepci „Koncepce dopravy Plzeňského kraje"
6/Příspěvek obce na záchranou službu v Nepomuku
7/ Odpadové hospodářství
8/ Cenová nabídka na nové značení v obci
9/ Schválení rozpočtové změny číslo 3
10/Schválení inventarizace majetku obce
11/Zřízení internetové podatelny
12/Různé
13/Diskuse
14/Usnesení
15/Závěr

Průběh zasedání

1/ Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné konstatoval,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů
2/Určení ověřovatelů zápisu.Byl určen p.Brabec a p. Chaloupka
3/Kontrola úkolů z minulého zasedání : úkoly splněny
4/ Byl schválen rozpočet obce na rok 2006. Příjmy a výdaje shodné 720 000,-Kč.
5/ Starosta seznámil občany se zahájením řízení nové koncepce dopravy v Plzeňském kraji.
6/Starosta seznámil zastupitelstvo o žádosti na příspěvek záchranné služby ve Vlčicích v celkové hodnotě cca 3000,-Kč na celý rok 2006. Zastupitelstvo s příspěvkem jednomyslně souhlasilo.
7/ Starosta obce přečetl návrh cen na rok 2006 k odstraňování komunálních odpadů od firmy Rumpold . Jedná se o 1600,-Kč za 1 tunu odpadu. Zastupitelstvo s touto cenou souhlasilo.
8/ Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na dopravní značení v obci od firmy Flop. Cena 60 000,-Kč. Zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit vypracování cenových nabídek jiných firem, aby bylo možné posoudit cenu díla.
9/ Starosta seznámil ZO s rozpočtovou změnou č. 3. Byla jednomyslně schválena.
10/ 27.12.2005 byla provedena inventarizace obecního majetku, nebyly shledány žádné závady. Inventarizace byla jednomyslně schválena.
11/ Starosta oznámil zastupitelstvu, že od 1.1.2006 musí obec mít zřízenou internetovou vývěsku. Zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit tuto vývěsku do ceny 3000,-Kč za rok.
12/ Pan Brabec vznesl požadavek na vytvoření znaku a praporu obce. Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na vytvoření znaku a praporu v ceně 10000,-Kč. Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.
13/ Diskuse: starosta seznámil zastupitelstvo s možností bezplatné zajištění kontejneru na papír od firmy ECOCOM
14/ Usnesení:
ZO schvaluje : Rozpočet obce na rok 2006
Příspěvek na záchranou službu do Vlčic
1600,-/tuna na vývoz komunálního odpadu od FA Rumpold na rok 2006
Rozpočtové změny č. 3
Inventarizace obce
Částku 10000,- na zhotovení návrhu znaku a praporu obce

ZO bere na vědomí: Zahájení řízení nové koncepce dopravy v Plzeňském kraji
Možnost bezplatného zajištění kontejneru na papír od ECOCOMu

Ukládá starostovi: zajistit cenové nabídky na dopravní značení v obciZapsal: Houba                                                             Ověřovatelé: Karel Chaloupka, Jaroslav Brabec

Breitling replica  

 

Starosta: Petr Chlanda                                                Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz