Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis Č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 2.února 2004

Místo konání:místnost v místní hospodě
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Rekapitulace hospodaření roku 2003
5/Schválení rozpočtu na rok 2004
6/Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za likvidaci odpadů na rok 2004
7/Různé
15/ Diskuse
16/Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/jednání se slečnou Balogovou a prodloužení podmínek do 31,března 2004
prořez stromu kolem požární nádrže můžeme povolit ZO
ostatní body splněny
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Karel Chaloupka a pan Jaroslav Brabec.
4/Předseda finanční komise seznámil zastupitele s celkovým hospodařením obce v roce 2003 a konstatoval,že hospodaření skončilo schodkem ve výši 259 tis.kč,který byl uhrazen z FRR větším než byl původní rozpočet,což bylo způsobeno výdaji na opravu obec.domku a většími výdaji na opravu střechy obec,skladu, než jsme původně předpokládali.

5/Předseda finanční komise seznámil ZO s rozpočtem na rok 2004 byl shválen.
6/Starosta seznámil ZO s návrhem obecně závazé vyhlášky č.1/2004 o poplatku za likvidaci odpadů .Poplatek byl zvýšen o 50 kč na osobu a rok .Návrh byl jednomyslně schválen.
7/a/vystavení návrhu územního plánu plzeňské aglomerace
b/ dotaz HZS o požární vodě v obci
c/Starosta seznámil s programem podpory stabilizace venkovských oblastí
ZO rozhodlo požádat o dotaci na dětské hřiště
d/žádat o vyjádření k umístění zastávek v obci na linku 435010
8/Diskuse: byl zde návrh na provedení brigády v obci v jarním období.

Usnesení:
ZO schvaluje:Rozpočet na rok 2004
Licenci na spoj 43 50 10
Obecně závazné vyhlášky o odpadech
Požádat KÚ o grant na dětské hřiště
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění jarní brigády
Starostovi
Vypsání žádosti o grant na dětské hřiště
Starostovi hasičů
Upřesnění požární vody
ZO bere na vědomí:
Vystavení návrhu plánu Plzeňské aglomerace

www.replica-handbagss.com

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis Č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 5.března 2004

Místo konání:místnost v místní hospodě
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Volby do EP
5/Požární řád obce
6/Zpracování formulářů FV a KV o provedení kontrol v roce 2003
7/Pozemkové úpravy
8/Vyhláška živ. Prostředí
9/Přidělení obecního bytu
10/Rekonstrukce domku č.9
11/Nabídka podnikatele na opravy židlí v místním pohostinství
12/Oprava v místní prodejně
13/Oprava v místním pohostinství.
14/ Různé:Známky pro psy
15/ Diskuse: Odpuštění nájmu myslivcům. Traktor budou v případě používat hasiči
16/Usnesení
19/Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/ všechny body byly splněny
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Karel Chaloupka a pan Jaroslav Brabec.
4/Starosta seznámil s termínem konání voleb do EP a s úkoly pro obec povinné 5/Starosta seznámil ZO s návrhem nového požárního řádu obce.Požární řád obce byl jednomyslně schválen.
6/Starosta uložil předsedům FV a KV zpracovat zprávu o výsledcích kontrol v roce 2003.
7/Starosta seznámil ZO s tím,že v naší obci bude provedena pozemková úprava.
8/Starosta seznámil ZO s vyhláškou živ,prostředí o kůrovci
9/Starosta seznámil ZO se žádostí o přidělení obecního bytu v č,9 p.Šmídmajera
ZO jeho žádost schválilo.Starosta a FV určí výši nájmu
1o/Dokončení rekonstrukce obec.bytu. Všechny úpravy budou v tomto měsíci dokončeny.25.března bude kolaudace..
11/Starosta seznámil ZO že obecní podnikatel pan Chaloupka se nabídl,že za úplatu opraví židle a stoly na sále v místním pohostinství.ZO jeho návrh schválilo.
12/Na základě výsledku kontroly v místní prodejně budou nutné některé úpravy vodovodu/zavedení teplé vody. Pořízení umyvadla a pod/
ZO tyto mimořádné výdaje schválilo.
13/ZO schválilo výdaje 15 000 kč na opravu vzduchotechniky v pohostinství
a 1000 kč na vymalování lokálu v místní pohostinství.
14/ZO schválilo výdaje na zakoupení známek pro psy
15/ZO schválilo odpuštění nájmu myslivcům s dodatkem,že jejich traktor v případě požáru budou moci použít hasiči
Usnesení:
ZO schvaluje:Požární řád obce
Přidělení obec.bytu v č.9
p.Šmídmajerovi
Výdaje na opravu židlí p.Chaloupkovi
Výdaje na úpravy v místní prodejně
Výdaje 16 ooo kč na opravu v místním pohostinství
Výdaje na zakoupení známek pro psy.
Odpuštění nájmu myslivecké společnosti
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění jarní brigády
Seznámení občanů s vyhláškou živ.prostředí a provedení pozemkových úprav

Starostovi
Zajištění voleb do EP
Zajištění kolaudace v č.9
Projednání dohody s p.Chaloupkou
Starostovi a FV
Určit výši nájmů v č,9

Starostovi hasičů
Seznámit občany s dokumentem PO
FV a KV
Zpracovat výsledky kontrol v roce 2003
ZO bere na vědomí:
Konání voleb do EP
Pozemkou úpravu v obci
Vyhlášku ŽP o kůrovci

 

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 7.května 2004

Místo konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Volby do EP
5/Návrh znak a praporu obce.
6/Dotace
7/Brigáda OÚ
8/Odpady
9/zpráva z jednání mikroregionu
10/oficiální schválení závěrečného účtu 2003
11/ Diskuse
12/Usnesení
13/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/ Bylo splněno:a/uskutečněna brigáda oprava rozhlasu a pořez stromů
b/provedena kolaudace č.9 místní šetření dne 25.3 a v současné době je hotova kolaudační zpráva,která do 14 dnů nabyde právní moci.
c/nájem v č.9 stanoven do výše 1800 kč
d/dle požadavků hygieny zabezpečena teplá voda v místní prodejně

e/p.Chaloupkovi za opravu jedné židle 200kč a za zhotovení dveří do č.9 9000 kč ZO tyto ceny schválilo.
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Karel Chaloupka a pan Jaroslav Brabec.
4/Starosta seznámil s termínem konání voleb do EP a s úkoly pro obec povinné
a ZO jmenovalo volební komisi v okrsku . Zapisovatelem jmenovalo p.Červeného a členy komise p.Uriánka,p.Brabce ,pí Šmídmajerovou a Danu Jiřincovou
5/Starosta seznámil ZO s návrhem znaku a praporu obce návrh byl zamítnut.
6/Starosta seznámil ZO,že zatím nemáme žádnou zprávu o jejich přidělení nebo nepřidělení.
7/ZO rozhodlo svolat obecní brigádu na úklid obce.
8/Starosta seznámil ZO,že se v obci nedodržuje vyhláška o likvidaci odpadů
a ZO uložilo starostovi znovu dokladovým způsobem upozornit občany a stanovit sankce za nedodržování této vyhlášky
9/Starosta seznámil ZO s jednáním mikroregionu Nepomuk a zároveň s tím.že obec již uhradila částku 10185 kč na provoz LSP v Nepomuce.
10/ZO scválilo závěrečný účet obce po auditu
11/ Diskuse:a/p.Chlanda na obecní pozemek byl neoprávněné navezen materiál
nutno tomuto viníkovi zaslat dopis,aby vše uvedl do původního stavu
b/ stížnost na psi p.Totha.Nutno dotyčného upozornit dopisem,aby jeho psi volně neběhali.
C/pan Chaloupka přání jubilantům.které schválí ZO.
D/ZO bylo seznámeno se stanovisky MV na některé právní hlediska
E/pan Chaloupka stanovit nejvyšší tonáž na obecní komunikaci
Nezdřev -Řesanice.
F/Starosta seznámil ZO s možností vytvoření klipu pro obec do televize,ZO souhlasilo s podmínkou,že budou souhlasit i ostatní obce v okolí.
Usnesení:
ZO schvaluje:nájem v č9 ve výši 1800 kč měsíčně
Smluvní cenu s p.Chaloupkou
200 kč za opravu židlí a 9000kč za dveře do č.9
vytvoření TV klipu pro obec s podmínkou.že souhlasně budou reagovat i okolní obce
závěrečný účet po auditu za rok 2003
ZO neschvaluje:návrh na vytvoření znaku a praporu obce
ZO jmenovalo:p.Červeného zapisovatelem volební komise
a členy jmenovalo p.Brabce p.Uriánka a
pí Šmídmajerovou, pí Jiřincovou
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění úklidové brigády
Znovu seznámení prokazatelným způsobem občanů s obecní vyhláškou o likvidaci odpadů v obci.
Upozornění pana Bláhy,že vyváží materiál na obecní pozemek
Upozornění pana Totha na jeho pobíhající psi
Provést právní kroky k zákazu vjezdu vozů s vyšší tonáží 3,5t
na obecní komunikaci.
ZO bere na vědomí:
Zprávu z mikroregionu Nepomuk a činnost LSP
Stanovisko MV k některým právním problémům

 

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis Č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 21.června 2004

Místo konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Volby do EP
5/Oprava obecních nemovitostí.
6/Dotace
7/Brigáda OÚ
8/Oprava stolů v hospodě
9/Různé
10/ Diskuse
11/Usnesení
12/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
Nepřítomen pan Karel Chaloupka
2/ Většinou bylo splněno:Trvá: a/seznámení s vyhláškou o likvidaci odpadů
b/vyhlášení brigády
c/provést právní kroky zákazu vozidel s těžší tonáží na obec.cestu./je v jednání/ 3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Jaroslav Brabec
4/Volby do EP s výsledkem seznámil p.Uriánek předseda v.k.
5/Oprava obec.nemovitostí:
a/č,50 asanace malého bytu /cca 20 0000 kč
b/odvodnění objektu č.9 a udělání kanalizace až k požár.nádrži
c/č.9 nový elektroměr
6/Starosta seznámil ZO,že zatím nemáme žádnou zprávu o jejich přidělení nebo nepřidělení.
7/ZO rozhodlo svolat obecní brigádu na úklid obce.10.července 2004
Práce: vyklizení kolen při OÚ
Shodit strop a udělat nový v kapličce
8/V minulém zasedání byly schváleny ceny pro pana Chaloupku a nyní k nim přibývá oprava stolů 11 kusů stolů nový spodek cena 2000 kč 10 kusů vyztužení oprava nohou 500 kč a stupínek 900 kč.
9/ Různé:
a/balíčky pro starší občany
b/zjistit,kolik objednat psích známek
c/oprava rybníku Štěrbinky
d/kanalizace a čistička
A/byly schváleny v nezměněné míře
B/
C/ZO schválilo výdaje na opravu hráze Štěrbinka
D/Starosta seznámil občany s možností provedení kanalizace a čističky a to při
udělení vyjímky ze stát.rozpočtu,ale je nutné vyhlášení vodárenského pásma a provedení příslušného územního řízení.Po delší diskusi členové ZO souhlasili s tím,aby starosta provedl příslušné právní kroky k začátku této akce.Návrh byl schválen 5 hlasy jeden se hlasování zdržel.

10/Diskuse:Starosta navrhl zakoupení kontejneru na železný odpad.Bylo uloženo starostovi zajistit podnik pro jeho výrobu
Pan Šnebeger navrhl zakoupení zpomalovacího prahu na obec.komunikaci u č. 50.

Usnesení:
ZO schvaluje:výdaje na opravu obec.nemovitostí
A/oprava malého bytu v č.50
B/výdaje na odvodnění bytu č.9
Smluvní cenu sp.Chaloupkou
2000 kč za opravu velkých stolů a za malou opravu stolů 500kč a za stupínek 900kč
aby starosta provedl příslušné právní kroky
k zahájení územního řízení pro stavbu kanalizace a čističky
výdaje na opravu stropu kapličky .
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění úklidové brigády
Provést právní kroky k zákazu vjezdu vozů s vyšší tonáží 3,5t
na obecní komunikaci.

ZO bere na vědomí:
Zprávu o výsledku voleb

ZO doporučuje:zabývat se podmínkami pro zakoupení zpomalovacího prahu na obec.komunikaci.


Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis Č.5 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 3.srpna 2004

Místo konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Oprava požární nádrže
5/Oprava obec.bytu
6/Dotace
7/Různé
Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/ Většinou bylo splněno:
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Jaroslav Brabec
4/Oprava požární nádrže
Starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou firmy Izoplast s tím,že jejic práce vyjde asi 130 tisíc čili celá akce bude stát 200 tisíc,proti rozpočtové částce
120 tisíc.60 tisíc bude dotace z KÚ.Je třeba provedení rozpočtové změny
5/Oprava obec.nemovitostí:
a/č,50 oprava malého bytu
6/Dotaci dostaneme 60 tisíc na opravu požární nádrže..
7/ZO rozhodlo svolat obecní brigádu na opravu požární nádrže.


Usnesení:
ZO schvaluje:výdaje na opravu obec.nemovitostí
A/oprava malého bytu v č.50
B/rozpočtovou změnu na provedení požární
nádrže
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění brigády na opravu požární nádrže
Zajistit smlouvu s podnikem Izoplast na opravu požární nádrže

 


Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis Č.6 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 14.září 2004

Místo konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Oprava obecních nemovitostí.
5/Volby do KÚ a Senátu
6/Různé
7/ Diskuse
8/Usnesení
9/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/Oprava obec.nemovitostí:
a/č,50 asanace malého bytu /cca 20 0000 kč bude provedena v říjnu
b/odvodnění objektu č.9 a udělání kanalizace až k požár.nádrži splněno
c/oprava požární nádrže bylo splněno za přispění práce občanů a chalupářů
starosta poděkoval občanům za jejich práci náklady 200 tisíc
d/zakoupeny a instalovány 2 kusy zpomalovacích prahů
5/Volby
ZO rozhodlo,že počet členů ve volební okrskové komisi bude čtyři

6/Různé:
Starosta informoval: Žádost o byt v č.50 od pana Schlesingera
ZO rozhodlo žádosti nevyhovět důvod asanace bytu
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na hospodu a byt
od pí Chlandové
ZO rozhodlo žádosti vyhovět na dobu určitou do 30.září 2005.
O možnosti sehnání laciných zařízení na dětské hřiště
Z Blatné
ZO tento postup schválilo
7/Diskuse:Starosta navrhl zakoupení kontejneru na železný odpad.ZO rozhodlo pokud by byla možnost sehnání železné korby na auto zakoupit toto
Usnesení:
ZO schvaluje prodloužení smlouvy s pí.Chlandovou na dobu určitou do 30.září 2005. /nájem hospody a bytu/
Nákup vybavení dět.hřiště v Blatné
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění voleb do zastupitelstva krajů a do Senátu
:členům zastupitestva
zjištění možnosti nákupu staré korby z nákladního automobilu
ZO bere na vědomí:
Zprávu o obecních akcích

ZO zamítá:přidělení obec.bytu č.50 p,Schlesingerovi
ZO rozhodlo: počet členů ve volební okrskové komisi bude 4

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis Č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 8.listopadu 2004
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Schválení dotace neziskové organizaci ČSCH Kasejovice.
5/Volby do KÚ a Senátu výsledky
6/Náklady na školu Kasejovice
7/Odpadové hospodářství
8/Stanovy regionu
9/Diskuse
10/Různé
11/Usnesení
12/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/Starosta informoval,že ČSCH Kasejovice podal žádost na neinvestiční dotaci na pořádání výstavy drobného hospodářského zvířectva a exotů 26.listopadu 2004.Dotace byla schválena ve výši 2000 kč
5/Volby
O výsledcích voleb informoval předseda komise pan Jaroslav Brabec
V nezdřevě vyhrálo KDU-ČSL účast 38% a do Senátu 30%
6/Školné do Kasejovic 52 200kč ZO náklady schválilo většinou 6 hlasů
1 hlas byl proti.
7/:Starosta informoval o jednání s firmou Rumpold smlouva není ještě ukončena.Navrhl zakoupení kontejneru na plasty 8 500kč na železný odpad starou korbu z nákladního auta.za 6 000 kč. ZO návrh jednomyslně schválilo.
8/Starosta informoval o doplnění stanov mikroregionu Nepomucko
ZO doplnění schválilo
9/Starosta dal návrh na přípravu rozpočtu na rok 2005
10/Různé : Starosta informoval o změně žádosti změny hranic katastru
v souvislosti s pozemkovými úpravami v Hradišti
Pan Chaloupka č 52 si podal žádost o stavební povolení
Na stavební úřad v Kasejovicích na stavbu ocelové kolny
ZO nemá proti stavbě námitek
Usnesení:
ZO schvaluje:školné 52 300 kč
úpravu hranice katastru
dotaci ČSCH 2000kč
zakoupení kontejneru na plasty
zakoupení nákladní korby
doplnění stanov mikroregionu
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Jednání o dokončení smlouvy s firmou Rumpold
:členům KV FV
příprava rozpočtu rok 2005
ZO bere na vědomí:
Zprávu o výsledcích voleb
ZO nemá námitek. proti stavbě p.Chaloupky č.52


Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

Zápis Č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 20.prosince 2004
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Žádost Rally Blovice o průjezd obcí.
5/Rozpočet obce na rok 2005.
6/Schválení vyhlášky o poplatcích ze psů
7/Schválení vyhlášky o poplatku za likvidaci odpadků
8/Rozpočtové změny
9/Rozpočtový výhled na rok 2005-2008
10/Diskuse
11/ Usnesení
12/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Uriánek a pan Jaroslav Brabec
3/Kontrola úkolů z min.zasedání.Byly splněny.
4/Starosta informoval,že Rallye Blovice žádá o povolení průjezdu obcí.6 členů
povolení průjezdu schválilo -jeden byl proti
5/Předseda finanční komise seznámil s návrhem rozpočtu,který byl 14 dní vyvěšen.Rozpočet byl jednohlasně schválen
6/ZO dále jednalo o výši poplatků ze psů a rozhodlo poplatek ponechat v původní výši t.z. 40 Kč ze psa a za každého dalšího 60 Kč.Osvobození
od poplatku vymezuje vyhláška
7/:Starosta dále seznámil ZO s návrhem ponechat poplatek za odvoz a likvidaci odpadů ponechat ve stejné výši jako v loňském roce t.z. celkem 450 Kč na osobu a osvobození od poplatku vymezuje vyhláška.
8/Starosta informoval,že v letošním roce jsme nemohli dodělat plánované dětské hřiště a požární nádrž nás vyšla daleko více než jsme původně počítali a proto
požádal ZO o schválení některých rozpočtových změn.ZO navrhované změny schválilo
9/Různé :Vánoční balíčky pro seniory. Bylo schváleno jejich zakoupení a domluveny zásady a jejich roznesení
Inventura : Byla schválena inventární komise .Předseda KV jako
předseda členové KV Chaloupka a Šoral a člen FV
pan Brabec Inventura se uskuteční 30.12.2004
Pan Skála si podal žádost o přidělení malého obecního bytu v č.50
ZO rozhodlo vzít jeho žádost na vědomí.ale byt zatím nepřidělit
Poněvadž v příštím roce počítáme s jeho opravou.
Došla žádost o tento byt ze soc. odboru z Nepomuka pro pí Schlesingerovou ZO rozhodlo odepsat so.odboru ve smyslu,že byt
Naprosto není a ani po opravě nebude vhodný pro trvalé bydlení, zvláště když v rodině je její člen tělesně postižený.
Byl schválen rozpočt.výhled na r. 2005-2008 jednohlasně .
10/ Diskuse: vyplynulo zakoupit vánoční světelnou dekoraci
v příštím roce zakoupení nových kamen na sál
požádat místního truhláře o vyrobení dřevěných sněžných zábran
na silnici k Řesanicům
Změnit místo pro shromaždiště železného odpadu.Snad nejlepší by bylo v areálu místního ZD
Usnesení:
ZO schvaluje:rozpočet na rok 2005 a rozp.výhl.na r.2005-08
Průjezd obcí Rally Blovice
Udělání sněhových zábran
Zakoupení nových kamen na sál
Vyhlášku o poplatcích ze psů
Vyhlášku o likvidaci a odvozu odpadů
Zakoupení světelné vánoční dekorace
Inventární komisi
Zakoupení balíčků pro seniory
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Jednání o dokončení smlouvy s firmou Rumpold
Jednání s předsedkyní ZD o místo na shromaždiště železného odpadu
Odeslání dopisu soc.odboru do Nepomuka

ZO bere na vědomí:
Žádost pana Skaly na přidělení bytu

 

Zapsal: Houba Ověřovatelé: Karel Chaloupka Jaroslav Brabec.

 

Starosta: Petr Chlanda Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz