Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 17.ledna 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Prodloužení platnosti vyhlášek o poplatku ze psů a poplatků za likvidaci odpadů.
5/Žádost pana J.Bláhy ml. a Vojtěcha Červeného o vyklizení hráze
Oudol
6/Neoficielní zpráva o hospodaření obce v roce 2002
7/Zdravotní služby
8/Rekonstrukce kanalizace v obci.
9/Komplexní pozemkové úpravy
10/Možnost získání sochy pro interier obce.
11/Požární poplachový řád obce
12/Vstup do svazku obcí
13/Dopravní obslužnost
14/Hasičské uniformy
15/Křovinořez
16/Symboly obce
17/ Diskuse
18/Usnesení
19/Závěr


Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO /nepřítomen V Houba odpolední směna/ a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/ starosta konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání jsou splněny
posunout tabule Nezdřev trvá.
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Karel Chaloupka a pan Jaroslav Brabec.
4/Starosta informoval o jednání se zástupcem firmy Rumpold panem Pšajdlem
a doporučil přijmout prodloužení vyhlášky č.1 z roku 2001 a z roku 2002 o
způsobu a likvidaci odpadů i o výši poplatků pro občany a chalupáře v obci
Nezdřev ve stejné výši jako v roce 2002 a stejně tak i ponechat v platnosti po- platek ze psů. ZO obce návrh bez výhradně schválilo
5/Žádost p.Bláhy ml.a V.Červeného o vyklizení hráze Oudol .ZO jednohlasně žádost schválilo..
6/Neoficiální zpráva o hospodaření obce v roce 2002.Poněvadž současný finanční výbor pracoval až od listopadu podal podrobnou zprávu účetní obce pan A.Červený. Podrobně seznámil s přítomné s přijmy a výdaji obce a konstatoval,že přijmy v roce 2002 činily 915 tisíc a výdaje činily 1milion
454 tisíc.Schodek přibližně 0,5 milionu byl hrazen z FRR obce. 7/Zdravotnické služby .Starosta seznámil přítomné s dopisem Mikroregionu Nepomuk,že se podařilo udržet lék.službu 1.pomoci v Nepomuce po dobu
1.čtvrtletí 2003.
8/Rekonstrukce kanalizace v obci. Starosta seznámil přítomné,že by byla možnost provést rekonstrukci v obci rozpočet cca 5,5 mil kč s tím,že bychom mohli dostat od min.živ, prostředí až 80 % dotace. Nejdříve.ale bude nutný projekt cca za 150 tisíc s tím ,že daleko větší část by mohl zaplatit mikroregi-
on. ZO s návrhem souhlasilo počtem 5 hlasů/jeden se hlasování zdržel/ a dalo
mandát starostovi,aby v tomto jednání pokračoval.
9/Komplexní pozemkové úpravy.Starosta přečetl dopis od pozemkového úřadu
s tím,že pozemkový úřad s naším návrhem souhlasí a zařadil nás do plánu a vede nás v pořadí.
10/Možnost získání sochy pro interier obce.Starosta seznámil ZO,že je možnost zdarma získání sochy pro interier naší obce,ale je třeba podat návrh.Po krátké diskusi rozhodlo ZO obce se do příštího zasedání rozhodnout o námětu tohoto návrhu.
11/Požární poplachový řád obce.Starosta seznámil s dopisem KÚ o stavu
požárních řádů a zároveň o povinností obcí v této oblasti.ZO pověřilo
starostu obce pana J.Větrovce vypracováním tohoto úkolu.
12/Vstup do org. Svazku obcí.ZO tento návrh zamítlo
13/Dopravní obslužnost .Starosta seznámil s podmínkami vydávání jízdních řádů. ZO schválilo výdaje 1 300 kč na dopravní obslužnost..
14/Hasičské uniformy. Starosta podal návrh na zakoupení nových vycházkových uniforem pro SDH.Návrh vyl jednohlasně přijat s tím,že počet bude upřesněn dle ceny.
15/Křovinořez.Starosta podal návrh na zakoupení křovinořezu pro obec.Zo návrh schválilo,poněvadž je potřebný pro obec.
16/Symboly obce.Starosta seznámil ZO s dopisem,která nabízí pro naši obec vytvořit symboly obce.Návrh byl zamítnut.
17/Diskuse
Starosta obce: Žádost o dotaci z obce pro dětský maškarní bál
ZO schválilo 3000 kč
Karel Chaloupka: jak se financují Kas.noviny
Odpověděl účetní jednorázově za rok fakturou
Jan Bláha ml.:co znamená pojem vyhnívající rybníky
zodpověděl starosta,že přesnou definici zjistí
František Větrovec:povolení drob.staveb
Zodpověděl starosta povoluje jen stav. Úřad
František Balog a Karel Chaloupka : výřezy stromů při komunikacích
I na všech pozemcích obce
Úkol byl předán starostovi k zajištění
Účetní obce: připomněl povinnost finančnímu výboru udělat návrh rozpočtu
Úkol byl předán finančnímu výboru k zajištění
Josef Větrovec a Josef Uriánek: cedule v obci.
Úkol předán zajistit starostovi.

Usnesení:
ZO schvaluje: znovu schvaluje platnost vyhlášky z roku 2001 a 2002 o
způsobu likvidaci odpadů na území obce a stejně i o poplatcích za jejich likvidaci
znovu schvaluje vyhlášku o poplatku ze psů
jednání pana starosty provedení rekonstrukce kanalizace v obci
dotaci na dětský ples ve výši 3000 kč
zakoupení křovinořezu
žádost V.Červeného o vyklizení hráze Oudol
zakoupení uniforem pro SDH.
výdaje 1300 kč na dopravní obslužnost
ZO ukládá: starostovi obce a místostostarostovi
Pokračovat v přípravě rekonstrukce kanalizace v obci
Zakoupení křovinořezu
Zajištění výřezu v celém katastru obce
Oprava cedulí v obci
starostovi obce a starostovi SDH p.Větrovcovi
Vypracovat požární řád obce
Finančnímu výboru
Vypracování návrhu rozpočtu obce na rok 2003
ZO bere na vědomí: neoficiální zprávu o hospodaření obce
Zprávu o lék.1.pomoci v Nepomuce
Zprávu o komplexní pozemkové úpravě
Dopravní obslužnost obce

ZO neschvaluje:požádat firmu o vytvoření symbolů obce
Vstup do svazku obcí a měst

 

 

Zapsal: Augusrin Červený                                                  Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka


Starosta: Petr Chlanda                                                          Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 21.února 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Rozpočet na rok 2003 a jeho schválení.
5/Hospodaření obce v roce 2002 a jeho schválení
6/Smlouva s OÚ Kasejovice náklady na ZŠ a MŠ
7/Brigáda úklid obce a výřez stromů při silnici v březnu
8/Zpráva o jednání starostů a úředníků Plzeňského kraje
9/Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi naší obcí a obcí Kasejovice
o zřízení přestupkové komise.
10/Schválení smlouvy s firmou Rumpold na likvidaci odpadů
11/Požární poplachový řád obce
12/ Možnost získání sochy pro interier obce
13/Informace o tepelných čerpadlech
14/Polomy v obec.lesích
15/Dětské hřiště
16/ Diskuse
17/Usnesení
18/Závěr

 

1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 6 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
Omluven: pan Uriánek schůze KDU-ČSL mimo obec
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/S podrobným návrhem rozpočtu seznámil přítomné předseda FV pan Jaroslav
Brabec.Uvedl,že rozpočet je navržen jako schodkový a rozdíl bude hrazen z FRR.
Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen bez připomínek .
5/S výsledkem hospodaření byli zastupitelé seznámeni již při posledním zase-
dání a tak byl též výsledek hospodaření schválen bez připomínek
6/Starosta seznámil zastupitele i přítomné s návrhem smlouvy s OÚ Kasejovice
o zaplacení poměrného nákladu dle počtu žáků na ZŠ a MŠ v Kasejovicích.
Zastupitelé též po krátké diskusi smlouvu schválili.
7/Brigáda na úklid obce a výřez stromů při silnici Bezděkov.Starosta obce
přišel s návrhem uskutečnit v měsíci březnu brigádu na úklid obce .
Návrh byl jednomyslně schválen.
8/Zprávu z jednání starostů a úředníků Plzeňského kraje podal starosta
9/Starosta podrobně seznámil zastupitele i přítomné se zněním veřejnoprávní
smlouvy s obcí Kasejovice o zřízení přestupkové komise
Smlouva byla jednomyslně schválena.
10/Starosta dále seznámil zastupitele i přítomné s podrobným zněním smlouvy
s firmou Rumpold o likvidaci odpadů.
Smlouva byla též schválena
11/Starosta seznámil,že na poplachovém řádu se pracuje.
12/Do užšího výběru byly schváleny dvě sochy a/socha s. Vavřince
b/socha psa s dětmi
13/Starosta podal informaci o tepelných čerpadlech
14/Starosta podal informaci,že prodá OÚ dříví z polomů v obec.lesích
15/Dětské hřiště Starosta informoval,že je možnost zakoupení Dět.hřiště
16/Diskuse: Starosta přišel s návrhem zakoupit do obce výsuvný žebřík v ceně cca 30 000 kč s revizí.Návrh byl též jednomyslně schválen.
17/Ve 20 hodin starosta veřejné zasedání ukončil

Usnesení:
ZO schvaluje: Rozpočet obce na rok 2003
Hospodaření obce za rok 2002
Smlouvu s OÚ Kasejovice o zaplacení nákladů na
provoz ZŠ a MŠ v Kasejovicích
Veřejně právní smlouvu s obcí Kasejovice
Smlouvu s firmou Rumpold o likvidaci odpadů
Nákup výsuvného žebříku
Prodej dřeva z polomů
Do užšího výběru navržené sochy
ZO ukládá: starostovi obce a místostostarostovi
Zajistit brigádu v měsíci březnu na úklid obce a na výřez kolem
Obecních komunikací
Zjistit podmínky,hlavně cenové na nákup dět.hřiště
starostovi obce a starostovi SDH p.Větrovcovi
Dokončit požární řád obce
ZO bere na vědomí:zprávu z jednání starostů
Informaci o tepelných čerpadlech

 

Zapsal:                                                                         Ověřovatelé: Jaroslav Brabec , Karel Chaloupka
Václav Houba

Starosta: Petr Chlanda                                                Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 21.března 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Oficiální schválení závěrečného účtu obce na rok 2002 po auditu.
5/Rozpočtová změna schválení poplatku na udržení lék.pohotovosti v Nepomuce
6/Brigáda úklid obce a výřez stromů při silnici v březnu
7/Příspěvek do svazku obcí PJ odpadové hospodářství
8/prodloužení prac.smlouvy s p.Červeným účetním obce
9/Socha do obce
10/ Informace o tepelných čerpadlech
11/ Ostatní
12/ Diskuse
13/Usnesení
14/Závěr

 

1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 6 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
Pan Větrovec přišel později
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Dět.hřiště starosta podal informaci,zakoupení je drahé ,rozložíme do několika let

3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/Starosta podrobně seznámil přítomné se závěry auditu a a ZO obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2002 bez připomínek .
5/Dále byla projednána rozpočtová změna a to na udržení lék.pohotovosti v Nepomuce byl schválen příspěvek 92 kč na osobu v obci.
6/Brigáda na úklid obce a výřez stromů při silnici Bezděkov se uskuteční ne 29.března ráno.
7/Byla projednána zpráva a žádost svazku obcí PJ na odpadové hospodářství
na zvýšení příspěvku ze 7 kč na 20 kč na osobu.Zvýšení příspěvku bylo schváleno.
8/Byl projednán návrh na prodloužení prac.smlouvy s panem Červeným,
účetním obce do 30.června 2003.Návrh byl schválen
9/ZO obce schválilo návrh na sochu do obce s tématem dítě se psem.
10/Starosta seznámi ZO i ostatní přítomné,že v pátek 28.března od
18,00 se uskuteční beseda s pracovníky SFŽP a firmy Master therm
na téma tepelná čerpadla.
11/Ostatní :Starosta seznámil,že na poplachovém řádu se pracuje.
Podal zprávu,že starostové kasejovicka podali žádost na KÚ
a správu silnic na opravu komunikací v obvodu a zároveň
upozornili na jejich žalostný stav.
12/Diskuse: Pan Chaloupka chtěl vědět zda-li má obec možnost se chránit
před podomními obchodníky.
Dalším bodem bylo jak chránit obecní cesty před velkým provozem
nákladních aut.
13/Usnesení:
ZO schvaluje: Závěrečný účet obce za rok 2002 po auditu
Příspěvek na provoz lék.pohotovosti v Nepomuce
ve výši 92 kč na osobu
Zvýšení příspěvku do svazku obcí na 20 kč za občana
Prodloužení prac.smlouvy s p.Červeným do 30.června 2003
Sochu s tématem dítě se psem
ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Zajistit brigádu 29.března na úklid obce a na výřez kolem
Obecních komunikací
Zajistit podmínky pro konání besedy na téma tepelná čerpadla
Zjistit podmínky,hlavně cenové na nákup dět.hřiště
Zjistit podmínky jak chránit obec.komunikace před nadměrným provozem jiných subjektů
starostovi obce a starostovi SDH p.Větrovcovi
Dokončit požární řád obce
ZO bere na vědomí:výsledky auditu
Informaci o tepelných čerpadlech
Zprávu o jednání starostů kasejovicka o žalostném stavu státních komunikací v obvodu

 

Zapsal:                                                                   Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka
Václav Houba

Starosta: Petr Chlanda                                            Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 5.května 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Zajištění referenda ke vstupu ČR do Evropské unie
5/Přidělení bytu v č.50 malého.
6/Různé
7/ Diskuse
8/Usnesení
9/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 6 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
Pan Větrovec byl omluven.
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Dět.hřiště starosta podal informaci,zakoupení je drahé ,rozložíme do několika let .Na havarijním plánu obce se pracuje.
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/Starosta podrobně seznámil přítomné s plánem práce a jednotlivými úkoly nutné k zajištění průběhu referenda v obci.ZO obce jmenovalo p.Červeného
jako zapisovatele při průběhu referenda a dále stanovilo počet členů komise na 3 .
5/Poněvadž pan Bláha dal výpověď z malého bytu v č.50 k 30 dubnu 2003
rozhodlo ZO po krátké diskusi,že tento byt s platností od 1.května přidělí
panu Šmidmajerovi ze Všerub s nájmem 500 kč.Vypracováním nájemní smlouvy byl pověřen pan Červený.
6/Různé:
a/ seznámil ZO se skutečností,že nám byla přidělena dotace z POV
na opravu obecního domu č.9 a dotace na vypracování projektu obecní
kanalizace.
b/ smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost.
c/ starosta seznámil přítomné s dopisem od SÚS,k dopisu starostů Kasejovicka.
7/Diskuse:
týkala se většinou opravy obecního domku.
Pan Červený připomněl FK,nutnost do 1.července připravit výše nájmů v nájemních bytech i nebytových prostorách.

8/Usnesení:
ZO schvaluje: výši příspěvku na dopravní obslužnost
ZO rozhodlo:přidělit obecní byt v č.50 malý p.Šmidmajerovi
S platností od 1.května za nájem 500 kč
ZO stanovilo:počet členů voleb.komise pro ref Ke vstupu do EU
na 3
ZO jmenovalo: p.Červeného zapisovatelem pro ref. Ke vstupu do EU
ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Zajistit všechny podmínky k bezproblemovému průběhu referenda
Zajistit smlouy i všechny další náležitosti k realizaci akcí
Na které jsme dostali dotace
Svolat v nejbližší době další zasedání s tím,že starosta
Bude informovat ZO o postupu zajištění těchto akcí. starostovi obce a starostovi SDH p.Větrovcovi
Dokončit požární řád obce
předsedovi finanční komise
stanovit výše nájmů od 1.července v obecních bytech
p.Červenému
vypracovat nájemní smlouvu pro byt č.50 malý

ZO bere na vědomí:dopis SÚS
Výše a druhy dotací pro obec

 

Zapsal:                                                                                          Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka
Václav Houba

Starosta: Petr Chlanda                                                                 Místostarosta: karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 26.června 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Informace o dotacích pro obec
5/Požární řád obce.
6/Nájmy
7/Různé
8/ Diskuse
9/Usnesení
10/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 7 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda volební komise pan Brabec podal podrobnou zprávu o průběhu
referenda vstupu do EU v naší obci
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/Starosta podrobně seznámil přítomné s dotacemi v letošním roce pro naši obec
a/dotace ve výší 95 tisíc na vytvoření projektu kanalizace v obci celková cena projektu bude 150 000 kč,zbytek doplatí obec.
b/dotace ve výši 210 000 kč na opravu obecního domku dalších 210 000kč
doplatí obec.Je podána žádost o stavební povolení.
c/dotace ve výši 53 000 kč na opravu cesty Nezdřev Hradiště doplatek obce bude činit 28 000 kč z mikroregionu Hradišťského potoka ,kterého je obec členem.
5/Starosta seznámil přítomné s návrhem požárního řádu obce:Návrh byl vyvěšen na úřední desce od 2.června do dnešního dne.Požární řád byl schválen bez výhrad.
6/Předseda finanční komise pan Brabec podal návrh,aby nájmy v bytových i nebytových prostorách zůstaly na stejné úrovni jako v letošním roce až do schválení novely o nájmech v PS.Návrh byl jednomyslně přijat.
7/Různé: Sochařské sympozium Starosta informoval,že za objednanou sochu bude nutno zaplatit 10 000 kč,pokusíme se sehnat sponzory a zbytek
doplatíme.
Bude provedena instruktáž na téma odkanalizace obce ZO rozhodlo
Vyslat na tuto akci p.Brabce /1.7. ve Starém Plzenci/
Své zasedání 1.7. v Nových Mitrovicích pořádá Mikroregion Nepomuk.Bylo rozhodnuto vyslat p. Jiřince
Starosta seznámil ZO s tím,že byla vydána kniha o našem kraji
Pod Radyní s cenou cca 600 kč.Bylo rozhodnuto jednu zakoupit.
SDH se zúčastní cvičení v Újezdě a požádalo o příspěvek na zakoupení svíček do stříkačky a benzinu a oleje.Příspěvek byl jednomyslně schválen.
Starosta podrobně informoval o jednání s SÚS o opravě silnic.
Prodloužení prac.smlouvy s p.Červeným byla schválena do 30.září
8/Diskuse: Pan Brabec informoval,že je z poslední bouřky padlý strom na komunikaci směrem k Hradišti a bylo dohodnuto jej odstranit

8/Usnesení:
ZO schvaluje:Požární řád obce
Vydání z rozpočtu obce na sochu pro obec
Zakoupení knihy o našem kraji
Výdaje požadované SDH
Prodloužení smlouvy s p.Červeným do konce září 2003
ZO rozhodlo:zachovat nájmy v bytových i nebytových prostorách ve stejné výši do vydání novely v PS
Vyslat pana Brabce a pana Jiřince na akce do St.Plzence a do Nových Mitrovic

ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Zajistit smlouvy i všechny další náležitosti k realizaci akcí
Na které jsme dostali dotace
Svolat v nejbližší době další zasedání s tím,že starosta
Bude informovat ZO o postupu zajištění těchto akcí. Místostarostovi:zajistit odklizení padlého stromu

Z O bere na vědomí: Výše a druhy dotací pro obec a postup starosty
Při jejich realizaci
Zprávu předsedy volební komise
Zprávu o jednání se SÚS


Zapsal:                                                                                                   Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka
Augustin Červený
Starosta: Petr Chlanda                                                                           Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 21.srpna 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Informace o dotacích pro obec a postup starosty
5/Omezení tonáže na obec.silnici
6/Pojištění obecních domů
7/žádost o odprodej pozemku
8/Pronájem hospody
9/Různé
10/ Diskuse
11/Usnesení
12/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 7 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/Starosta znovu podrobně seznámil přítomné s dotacemi v letošním roce pro naši obec
a/dotace ve výší 95 tisíc na vytvoření projektu kanalizace v obci celková cena projektu bude 150 000 kč,zbytek doplatí obec.
b/dotace ve výši 210 000 kč na opravu obecního domku dalších 210 000kč
doplatí obec.Je jž hotový rozpočet a v měsíci září se začne s realizací Je podána žádost o stavební povolení.
c/dotace ve výši 53 000 kč na opravu cesty Nezdřev Hradiště doplatek obce činí 25 000 kč a částka je již zaplacená mikroregionu Chanovice.

5/Starosta seznámil přítomné s jednáním na DI Plzeňského kraje o omezení tonáže na obecních cestách.
6/Starosta seznámil ZO s návrhem Hasičské pojišťovny o zvýšení pojištění obecních budov.Návrh byl zamítnut.
7/Starosta seznámil přítomné se žádostí slečny Milušky Balogové o zakoupení
pozemku s čísly parcel 688/1 a 629/3 ZO souhlasilo s jejich odprodejem za
smluvní cenu 5 kč/m 2 s dodatkem,že zaměření a veškeré výdaje hradí kupující,pokud se do 15.dní po vyvěšení na úřední desce nepřihlásí jiný zájemce.
8/: Starosta informoval,že současný nájemce hospody pí Vlasta Balogová
oznámila,že nehodlá prodloužit s OÚ smlouvu o pronájem hospody
a žádost o pronájem si podala pí Chlandová 51.Zastupitelstvo její žádost
schválilo.Zároveň schválilo odkoupení barového pultu od pí Balogové
v ceně 1500 kč
10/Diskuse: Pan Bláha Jan č.10 informoval ZO,že zavede v obci úložiště dřevěného odpadu,kde bude sám dřevěný odpad likvidovat
ale žádá OÚ,aby informoval občany,aby na úložiště dávaly jen
skutečný dřevěný odpad a ne ostatní i třeba organický materiál.
11/Usnesení:
ZO schvaluje:Pronájem hospody pí Chlandové
Zakoupení barového pultu za 1500 kč
schvaluje budoucí odprodej pozemku parcel 688/1a 629/3
s dodatkem,že všechny náklady i zaměření pozemku
hradí kupující.Cena 5 kč/m 2
vytvoření úložiště dřevěného odpadu
ZO neschvaluje : zvýšení pojištění obecních budov

ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Zajistit smlouvy i všechny další náležitosti k realizaci akcí
Na které jsme dostali dotace
Svolat v nejbližší době další zasedání s tím,že starosta
Bude informovat ZO o postupu zajištění těchto akcí. Místostarostovi:zajistit informaci občanů o vytvoření úložiště
a podmínky provozu
a informovat občany o záměru obce odprodat pozemek

Z O bere na vědomí: Výše a druhy dotací pro obec a postup starosty
Při jejich realizaci
Ukončení hospodské činnosti pí Balogové
Jednání s DI o změně tonáže na obecní komunikaci

Zapsal:                                                                                                 Ověřovatelé: Karel Chaloupka, Jaroslav Brabec
Václav Houba
Starosta: Petr Chlanda                                                                        Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 15.září 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Informace o dotacích pro obec a postup starosty
5/Žádost o dotaci POV r.2004
6/Brigáda na vyklizení domu č.9
7/žádost o odprodej pozemku
8/Přeložení střechy na obec.skladu
9/Vyvážení obec.septiků
10/Oplocení zahrady v č.50
11,Oprava kanalizace u č.26
12.Oprava kanalizace v č.50
13.odvoz plastů
14/Různé
15/ Diskuse
16/Usnesení
17/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 7 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/Starosta znovu podrobně seznámil přítomné s dotacemi v letošním roce pro naši obec
a/dotace ve výší 95 tisíc na vytvoření projektu kanalizace v obci.Projekt je jž zadán a již se provádí v obci bylo již provedeno příslušné zaměření
b/dotace ve výši 210 000 kč na opravu obecního domku dalších 210 000kč
doplatí obec.Je již hotový rozpočet a v měsíci září se začne s realizací.Stavební povolení je připraveno.Po jednání se spořitelnou bude dotace na limitovaném účtu.
c/dotace ve výši 53 000 kč na opravu cesty Nezdřev Hradiště doplatek obce činí 25 000 kč a částka je již zaplacená mikroregionu Chanovice.
Budování silnice již začalo firmou Uhlík -Rubáš
5/ZO jednalo o požádání dotace na příští rok z POV a to oprava dolejší požární nádrže.Bude to neinvestiční dotace ve výši 60 000kč,hodnota díla 120000kč
6/Dále seznámil,že k realizaci akce oprava obec.domu je nutno vyklizení tohoto domu.Brigáda se uskuteční v sobotu 20.9.03 od 13.hod.
7/Starosta seznámil přítomné,že na záměr obce o odprodej pozemků s čísly parcel 688/1 a 629/3 se přihlásil jediný zájemce a to slečna Miluška Balogová
a tak ZO schválilo jejich odprodej slečně Milušce Balogové za těchto podmínek:
A/ZO stanovilo cenu 5kč/m2
B/nechá na své náklady zaměřit uvedený pozemek
C/veškeré náklady vzniklé z převodem pozemku, mimo daně z kupní ceny, bude hradit
D/do konce roku 2003 pozemek oplotí
E/Obec zařídí kupní smlouvu a vzniklé náklady uhradí
F/na pozemku vybuduje žumpu

8/: Starosta informoval,že Firma Hrachovec se kterou se původně počítalo o zakázku nemá zájem zadá tuto zakázku panu Bláhovi č.10. ZO s návrhem souhlasilo
9/Starosta informoval o nutnosti vyvést obecní septiky ZO souhlasilo zadat tuto zakázku místnímu ZD.
10/Oplocení zahrady v č.50 Starosta informoval,že již byl zakoupen materiál
a práce bude zadána p.Šmídmajerovi s tím,že bude na dva měsíce odpuštěno placení nájmu.
11/Oprava kanalizace č.26 bude zadána firmě Uhlík Rubáš
12/ Oprava kanalizace č 50 provedou nájemníci ,materiál bude zakoupen
13/Odvoz plastů bude nutno zařídit odvoz plastů zařídí p.Červený
14/ Různé: prodloužení pracovní smlouvy s p.Červeným do konce roku 2003
15/(Diskuse:Pan Brabec v dětské klubovně na hřišti není pořádek rozhodnuto
klíč bude u místostarosty


11/Usnesení:
ZO schvaluje: žádost o dotaci z POV neinvestiční ve výši 60 tis. Na opravu požární nádrže
Odprodej obec. pozemků slečně Milušce Balogové
za výše uvedených podmínek
zadat zakázku přeložení skladu p.Bláhovi
vyvést obec.septiky místním ZD
odpuštění nájmu p.Šmídmajerovi za vybudování plotu
u zahrady č.50
s opravou kanalizace u č.26 a 50
prodloužení pracovní smlouvy s p.Červeným do konce roku 2003
ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Podat žádost o dotaci z POV na r.2004
Zajistit smlouvy i všechny další náležitosti k realizaci akcí
na které jsme dostali dotace
Svolat v nejbližší době další zasedání s tím,že starosta
Bude informovat ZO o postupu zajištění těchto akcí. Smlouvu s p.Bláhou o přeložení střechy na skladu
Opravu kanalizace u č.26 a 50
Vyřízení kupní smlouvy se slečnou Balogovou
Místostarostovi:zajištění brigády u č.9
Vyvezení obec.septiků

P.Červenému:zajištění odvozu plastů
a podmínky provozu

Z O bere na vědomí: Výše a druhy dotací pro obec a postup starosty
Při jejich realizaci
Z O rozhodlo:klíč od klubovny bude uložen u místostarosty

Zapsal:                                                                        Ověřovatelé: Jroslav brabec, Karel Chaloupka
Václav Houba
Starosta: Petr Chlanda                                                Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis š. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 31.října 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Informace o dotacích pro obec a postup starosty
5/Přeložení střechy na obec.skladu
6/Oprava kanalizace u č.26
7/Žádost pana Krliše o odprodej pozemku
8/Žádost Auto Klub Blovice o povolení průjezdu naší obcí RALLY ŠOU Blovice
9/Různé
1O/ Diskuse
11/Usnesení
12/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 5 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
Omluvení pan J.Uriánek,p.Karel Chaloupka
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny.Nebyla vyhotovena zatím kupní smlouva se slečnou Balogovou,poněvadž zatím ještě nesplnila všechny naše podmínky
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Větrovec
4/Starosta znovu podrobně seznámil přítomné s dotacemi v letošním roce pro naši obec a s realizací akcí:.
a/dotace ve výší 95 tisíc na vytvoření projektu kanalizace v obci.Projekt je již celkem hotov.Starosta již k němu dělal připomínkové řízení a dodán bude do 14 dní
b/dotace ve výši 210 000 kč na opravu obecního domku dalších 210 000kč
doplatí obec tato akce se již realizuje s větší části již je hotova
ukončení akce očekáváme do konce listopadu
c/dotace ve výši 53 000 kč na opravu cesty Nezdřev Hradiště doplatek obce činí 25 000 kč a částka je již zaplacená mikroregionu Chanovice.
Akce se také realizuje
5/: Starosta informoval,že se nedohodl s p.Bláhou a tak tuto akce zadal jiné firmě a jeji rozpočet na tuto akci činí 36 0000 a bude zahájena v nejbližších dnech.ZO s tímto postupem souhlasilo.
6/Oprava kanalizace č.26 bude provedena příští týden
7/Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Krliše zakoupení obecního
pozemku,která sousedí s jeho nemovitostí. ZO souhlasilo s jejich odprodejem
ne.ale se všemi ,ale jen z větší části po ústní domluvě se žadatelem.ZO pověřilo starostu,aby s výše uvedeným jednal a zároveň dohodnul cenu.
Potom teprve se vyvěsí oznámení a pokud se do 15 dnů nepřihlásí žádný jiný
zájemce ZO bude jednat o schválení prodeje části pozemku.
8/Auto Klub Blovice si podal žádost o povolení průjezdu naší obcí při RALLY
ŠOU Blovice.ZO rozhodlo průjezd nepovolit.
9/Různé:Zajištění údržby a posypu komunikací v zimním období
Pan Červený ZO informoval o neinvestiční dotaci,kterou jsme dostali
Kú na SDH ve výši 1200 kč.Starosta informoval,že v letošním roce
již byly zakoupeny pro SDH nové uniformy ve výši 37 ooo kč.
10/Diskuse:pan Červený upozornil,že byly v hospodě rozbity dva obrazy.s fotografiemi místních rodáků kteří již nežijí a bylo by škoda tyto obrazy vyhodit.ZO rozhodlo tyto obrazy opravit.

11/Usnesení:
ZO schvaluje:
opravu kanalizace u č.26
zadání přeložení střechy nové firmě s rozpočtem 36 000 kč
možnost odprodeje části pozemku
ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Zajistit přeložení střechy na skladu
Opravu kanalizace u č.26
Vyřízení kupní smlouvy se slečnou Balogovou
Zajistit jednání s p.Krlišem o odprodeji pozemku
Zajistit opravu obrazů v místní hospodě
Místostarostovi:jednání se ZD Hradiště o údržbě a posypu místních komunikací v zimním obdobíZ O bere na vědomí: Výše a druhy dotací pro obec a postup starosty
při jejich realizaci
Z O rozhodlo:nepovolit průjezd naší obcí RALLY ŠOU Blovice
Usnesení schváleno většinou 4 hlasy, jeden člen se hlasování zdržel.


Zapsal:                                                                                       Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Josef Větrovec
Václav Houba
Starosta: Petr Chlanda                                                            Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

 

Zápis č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 21.listopadu 2003

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Informace o dotacích pro obec a postup starosty
5/Přeložení střechy na obec.skladu rozpočtová změna
6/LSP
7/Žádost pana Krliše o odprodej pozemku
8/Oprava cest a komunikací
9/Různé
1O/ Diskuse
11/Usnesení
12/Závěr

Průběh zasedání:
1/Zahájení provedl starosta obce Petr Chlanda přivítal přítomné a zároveň konstatoval,že je přítomno 6 zastupitelů zasedání je usnášení schopné
Omluvení pan Václav Houba
2/Kontrola úkolů z minulého zasedání
Všechny úkoly byly splněny.Nebyla vyhotovena zatím kupní smlouva se slečnou Balogovou,poněvadž zatím ještě nesplnila všechny naše podmínky
Sypání silnic je zajištěno u ZD Hradiště
3/Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Brabec a Chaloupka
4/Starosta znovu podrobně seznámil přítomné s dotacemi v letošním roce pro naši obec a s realizací akcí:.
a/dotace ve výší 95 tisíc na vytvoření projektu kanalizace v obci.Projekt je již hotov. Je již zaplacen a je předán k dalšímu řízení.
b/dotace ve výši 210 000 kč na opravu obecního domku dalších 210 000kč
doplatí obec tato akce se již realizuje s větší části již je hotova
ukončení akce očekáváme do 12.prosince.
c/dotace ve výši 53 000 kč na opravu cesty Nezdřev Hradiště doplatek obce činí 25 000 kč a částka je již zaplacená mikroregionu Chanovice.
Akce je již hotová.
5/: Starosta informoval,že v současné době se realizuje akce na přeložení skladu,ale došlo k nepříjemné situaci .Náklady budou větší než se se v rozpočtu předpokládalo z důvodů špatné stávající krytiny,což jsme nečekali a žádá tedy ZO o schválení rozpočtové změny.Žádá navýšení rozpočtu o 50000kč.
Rozpočtová změna byla schválena.
6/Starosta informoval o stavu LSP v mikroregionu Nepomuk.Přečetl zastupitelům otevřený dopis mikroreginu Nepomuk pí ministryni Součkové
o stavu zdravotnictví u nás.Pohotovost v našem regionu v žádném případě nepřijede za 15 minut.tak jak je stanoveno zákonem.Na další fungování pohotovosti do konce roku je třeba schválení 11 kč na osobu v obci.
Částka byla schválena
7/Starosta seznámil přítomné sjednáním s p. Krlišem o zakoupení obecního
pozemku,která sousedí s jeho nemovitostí. ZO souhlasilo s jejich odprodejem
ne.ale rozhodlo.že část pozemku o p.č.15/2 prodávat nebude
Oznámení se vyvěsí a pokud se do 15 dnů nepřihlásí žádný jiný
zájemce ZO bude jednat o schválení prodeje části pozemku p. Krlišovi
Schváleno 5 hlasy,1 člen se hlasování zdržel
8/Starosta informoval,že SUS bude upravovat komunikace i III.třídy v našem okolí a to nejen povrchu.ale i poražení stromů a úprava příkopů
9/Různé:Místostarosta informoval o opravě VO
10/Diskuse:Pan Šmídmajer informoval o své práci kolem domu č.50/zhotovení nového plotu kolem zahrady,úprava terénu potřebuje auto zeminy
Starosta mu poděkoval za vykonanou práci.
Pan Brabec je nutné podat žádost o poražení některých stromů při
Komunikaci.
11/Usnesení:
ZO schvaluje:
Rozpočtovou změnu na opravu střechy skladu ve výši 50000 Schválení transféru městu Nepomuk ve výši 10 kč na obyv.
na zajištění LSP

ZO ukládá:: starostovi obce a místostostarostovi
Dokončit všechny rozdělané akce v tomto roce
Vyřízení kupní smlouvy se slečnou Balogovou
Zajištění zeminy k č.50
Požádat o povolení k poražení stromů kolem cest
Zajištění opravy hasičské stříkačky
p.Červenému
zajištění vyvěšení oznámení o prodeji pozemku


Z O bere na vědomí: Výše a druhy dotací pro obec a postup starosty při jejich realizaci
Zajištění údržby silnic v zimě
Otevřený dopis mikroregionu Nepomuk
k zajištění LSP
úklid kolem domuč.50
opravu osvětlení

Z O rozhodlo:k odprodeji ne celý pozemek o p.č.15/2


Zapsal:                                                                                           Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel Chaloupka
Augustin Červený

Starosta: Petr Chlanda                                                                  Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 15.prosince 2003

Místo konání:místnost v místní hospodě
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3/Určení ověřovatelů zápisu
4/Žádost pana Krliše o koupi obec.pozemku
5/ Oprava veřejného osvětlení
6/Směrnice k vedení majetku obce Nezdřev pro rok 2004
7/Pohyb účetních dokladů-účtovací vztahy
8/Schválení rozpočtového provizoria na rok 2004
9/Prodloužení pracovní smlouvy s p.Červeným do 31.března 2004
10/Schválení vánočních balíčku pro starší spoluobčany
11/Inventarizace obce
12/Rozpočtová změna
13/Informace a prohlídka opravené střechy skladu a budovy č.9
14 /Různé
15/ Diskuse
16/Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 7 členů ZO / a zasedání je usnášení schopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.
2/ splněny všechny body.
3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Karel Chaloupka a pan Jaroslav Brabec.
4/Poněvadž se nepřihlásil žádný zájemce na koupi pozemku
ZO po krátké diskusi s odprodejem p.Krlišovi souhlasilo.
5/Místostarosta oznámil,že opravoval veřejné osvětlení
6 Účetní obce přečetl návrh směrnice na vedení majetku v roce 2004 pro majetek obce,který byl jednomyslně schválen.
7/ Účetní obce přečetl návrh na účtovací vztahy v účetnictví a pohyb dokladů
v roce 2004 a i toto bylo jednomyslně schváleno
8/./ZO obce schválilo rozpočtové provizorium na část roku 2004 do doby než bude schválen rozpočet.V období rozpočtového provizoria může starosta
potvrdit jen výdaje, které jsou bezpodmínečně nutné pro chod obce anebo, kde by hrozilo nebezpečí z prodlení.K jiným výdajům musí být
souhlas ZO
9//ZO souhlasilo s prodloužením pracovní smlouvy pro pana Červeného do
31.března 2004
10/. ZO schválilo výdaje 4 500 kč na vánoční balíčky pro starší občany
11.Dne 30.prosince 2003 bude provedena inventura obecního majetku ku dni 31.prosinci 2003.Předsedou inventarizační komise byl jmenován pan Václav Houba předseda kontrolního výboru.
12Starosta požádal ZO o rozpočtovou změnu na opravu obecního domku č.9
a sice požádal o zvýšení o částku 70 ooo kč,ZO souhasilo.
13/.ZO mělo možnost si prohlédnout opravenou střechu skladu a obec.domek č.9l
14/Různé

15/ /Diskuse
p.Červený v dolejší části obce reproduktory na obecním rozhlase.
p.Větrovec pozval přítomné na výroční valnou hromadu SDH


Usnesení:
ZO schvaluje: žádost pana Krliše na odprodej obec. pozemku

Směrnici na vedení obecního majetku
Účtovací vztahy a pohyb dokladů
Rozpočtové provizorium na rok 2004 do schválení rozpočtu
Prodloužení pracovní smlouvy s panem Červeným do 31.března 2004
Výdaje 4500kč na vánoční balíčky pro starší občany
Rozpočtovou změnu 70 000 kč na dodělání opravy domku
ZO ukládá: starostovi a místostarostovi
Zajištění opravy místního rozhlasu
Starostovi
Zajištění vánočních balíčků
Zajištění provedení inventarizace v obci

ZO bere na vědomí:
Výsledky opravy střechy skladu a domku č,9

 


Zapsal: Václav Houba                                                  Ověřovatelé: Jaroslav Brabec, Karel jiřinec


Starosta: Petr Chlanda                                                Místostarosta: Karel Jiřinec

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz