Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 8. ledna 2002

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu v Nezdřevě.

Best Replica Watches

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola usnesení z minulého zasedání

3/Prodej bývalých obecních skladů materiálu

4/Inventura v obci

6/Vyhláška o odpadech

7/Diskuse

8/Usnesení

9/Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Schůzi zahájil a řídil starosta obce pan Bláha. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů ZO, nadpoloviční

většina a zasedání je usnášení schopné.

2/Kontrola usnesení z min. zasedání ZO. Všechny úkoly byly splněny.

3/Prodej bývalých garáží a skladů: Starosta informoval o prodeji obecních skladů. Ve středu příští týden bude provedena kolaudace obecních skladů.

4/Inventura v obci. Byla provedena k 31. prosinci 2001 a provedli ji členové kontrolního a finančního výboru. Předsedou byl schválen předseda kontrolního výboru pan Houba za přítomnosti starosty i ostatních členů zastupitelstva.

4/Byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění a odstraňování komunálních odpadků.

 

10/Usnesení: zasedání ZO

Ukládá: starostovi splnění úkolů z min. zasedání                                           
zajištění dokončení odprodeje skladů

Zajištění informaci občanů o obecně závažné vyhlášce

Schvaluje:  Vyhlášku o místních poplatcích za odvoz komunálních polatků

Bere na vědomí: zprávu o provedení inventarizace

 

 

Zapsal: Červený                 Ověřovatelé:

 

 

--------------------------------------------

starosta Jan Bláha

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání  zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 25.ledna  2002 od 19,00 hod

Místo konání:zasedací místnost oú                                                                v Nezdřevě

Program : 1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulé schůze

3/Činnost obecního zastupitelstva od září 2001

4/ Problémy s plynofikací v obci

5/Reforma veřejné správy

6/Neoficiální informace o hospodaření obce v roce 2002

zpráva finanční výboru

7/Diskuse

8/Usnesení a závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je  přítomno 6 členů zastupitelstva, zasedání je  usnášení schopné. ZO                                                                s programem                      souhlasilo.

Nepřítomna Blažena Chaloupková /omluvena/

2/Konstatoval,že většina úkolů byla  splněna.Nebyl splněn úkol dokončení    kanalizace a prořez stromů na cestě k Bezděkovu.a odvoz pořezaného

směrem k Řesanicům.Bude nutno tyto úkoly splnit na jaře při zlepšení

povětrnostních podmínek.

3/ZO schválilo smlouvu s mikroregionem Nepomuk a smlouvu sdružení obcí

odpadového hospodářství Pj

Vydalo dvě obecně závazné vyhlášky o odpadech

Zařídilo odvoz plastů a nebezpečného odpadu

Vstoupilo v jednání s firmou Rumpold Sušice o likvidaci komunálních       odpadů .

Byt v č. 50 /malý/ pronajalo p.Bláhovi mladšímu a vypracovalo nájemní      smlouvu.

Dokončuje se prodej obecních skladů uprostřed návsi.

Od mikroregionu Nepomuk jsme obdrželi kopírku

4/Plynofikace slíbený termín nemohl být dodržen nebyla dotace

Jak v letošním roce  není rozhodnuto.ale zájem občanů dle neoficiálního průzkumu nebyl velký a jednalo by se o neúměrnou investici.

5/Reforma veřejné správy

Starosta informoval,že v současné době nám byla určena jako obec III.typu

Blovice.

6 /Neoficiální zprávu místo nepřítomné paní Chaloupkové předsedkyně        finančního  výboru,podal pan Červený účetní obce a konstatoval,že v roce     2001 pravděpodobně skončí schodkem 200 000.

celkový stav finančních prostředků 1 253 176.30 kč

Inventarizace obce: k 31.prosinci byla provedena inventarizace obce

Předsedou byl jmenován předseda kontrolního výboru pan Houba

Budovy:                                              1 851 894,68

Stavby:                                                1 070 358,40

VO v obci                                                58 341

Pozemky:                                                  30 954,40

DHIM                                                    360 440,8

DKP                                                          85 28,72

 

10/Diskuse:Dotazy k plynofikaci byly zodpovězeny.Další diskusní příspěvky se      týkaly reformy veřejné správy a jednoznačně ukazovaly na nespokojenost      občanů s tím,aby obcí III.typu pro nás byly určeny Blovice

Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

ukládá : staveb.komisi :zajistit  provedení opravy kanalizace

starostovi a místostastarostovi zajistit ošetření místní zeleně při obecních

komunikacích

sledovat průběh jednání MV o reformě

VS a v případě potřeby občany včas                                                            informovat

dotažení do konce smlouvu o odprodeji

obecních skladů

dotažení do konce smlouvu s firmou

Rumpold o odvozu odpadů

Místostarostovi:zajistit vážení odpadů v obci

 

bere na vědomí:zprávu přijmy a výdaje v roce 2001

zprávu o inventarizaci v obci

. zprávu o činnosti zastupitelstva obce

zprávu o stavu a problémech plynofikace v obci

:

Po schválení usnesení  starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.

 

 

Zápis zapsal:________________________________

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 22.března 2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání

3/Rozbor a schválení hospodaření obce v roce  2001

4/Schválení rozpočtu obce na rok 2002

5/Reforma veřejné správy

6/Záměry ZO v roce 2002 a/oprava domku č.9

b/oprava obecních cest

7/Plynofikace obce

8/Různé

9/Diskuse

10/Usnesení

11/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Uriánek nemoc

Nepřítomen:pan Větrovec

2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ  byly splněny.

až na bod dokončení kanalizace na Chlandů sadě.Bude dokončena v jarním      období.

3/Byl proveden  podrobný rozbor hospodaření v roce 2001 všichni příto-

mní byly seznámeni se všemi příjmy a výdaji za celý rok a bylo konstatováno,

že hospodaření obce skončilo  se schodkem cca 168   tisíc a tato částka byla

uhrazena z  účtu FRR na kterém je nyní  cca 1,2 mil. Kč..Zastupitelstvo   jednomyslně schválilo hospodaření obce.

 

4/Zastupitelstvo i přítomní byly podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu se

všemi předpokládanými příjmy i výdaji .Byli seznámeni,s výší dotace od

OkrÚ na samosprávu 1400 kč i s možností v rozpočtu počítat s příjmy z

FRR .Po krátké diskusi byl rozpočet jednomyslně schválen.Schválené

výdaje jsou ve výši 1008,4 tisíc kč a předpokládané příjmy činí 613 tisíc

Předpokládaný rozdíl bude hrazen  z FRR.

 

5/Reforma veřejné správy .Oznámil,že po schválení reformy veřejné zprávy

ve sněmovně ČR,že jako obec III.typu byla pro naší obec  pravděpodobně

přiděleny Blovice.Což se setkalo u přítomných občanů s velkou nevolí.

Poněvadž tato obec není pro nás vůbec spádová a  spojení velmi špatné.

 

6/O záměru obce v roce 2002 referoval pan Chlanda předseda staveb.komise

a/jedná se o zahájení oprav domku č.9

b/o opravě obecních cest,kde navrhl několik variant,o kterých bude ZO

jednat v příštích zasedáních.

7/Plynofikace obce.Starosta obce informoval o provedeném průzkumu v obci,

který byl na konci roku 2001  proveden se záměrem zjistit zájem občanů o     plynofikaci.Uvedený průzkum potvrdil velmi  malý zájem občanů o tuto

investici.ZO tedy rozhodlo 4 hlasy/1 se zdržel hlasování/ o tuto investici

v roce 2002 nežádat.

8/Různé:ZO souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy pro pana Červeného               jako účetním obce do 30.dubna 2002

Starosta informoval o dopise z OÚ Kasejovice,kterým nabízí sloučení               našich obcí.Z diskuse nejen ZO obce,ale i přítomných občanů                vyplynulo,že pokud se podaří v komunálních volbách zvolit nové ZO

na nabídku nepřistupovat.

9/Diskuse: Pan Trefný mluvil o veřejném osvětlení a o stavu kanalizace

u domu č.49.

Ostatní diskusní příspěvky se týkaly jednak záměrů obce a nevhodně                                přidělené obce III.typu.

10/ Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

ukládá : starostovi  a stavební komisi zajištění opravy

kanalizace u Chlandů a pokud se bude provádět

oprava komunikace tak též opravu kanalizace u

čísla 49.                                                                                                                          zajištění oprav místní kaple

jednat na příštím zasedání ZO o možných variantách

opravy místních komunikací

schvaluje: hospodaření obce v roce 2001                                                                             rozpočet obce na rok 2002

prodloužení smlouvy s p.Červeným

záměr obce na rok 2002

rozhodlo:nežádat v roce 2002 o plynofikaci

bere na vědomí: výsledek reformy veřejné správy i když je                                                  s výsledkem nespokojeno

 

 

11/ Ve 21 hodin starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil

 

Zápis zapsal:Červený_______________________________

 

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

-------------------------------

starosta  Jan Bláha

 

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 29.března 2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání

3/Prodej obecních pozemků panu Chlandovi

4/souhlas s odstřelem kormoránů

5/Usnesení

6/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Houba /odpolední směna/

Nepřítomen:paní  Chaloupková

2/Všechny úkoly z minulého zasedání přecházejí do dalšího období.

3/Starosta sdělil zastupitelstvu obce,že pan Ing Josef Chlanda č 51

Nezdřev si podal žádost,že by chtěl odkoupit obecní pozemky a to parcely

Č.614/1 a 615/1a 615/2,kterých jsme společnými vlastníky   spolu s paní        Petrovou  z Karlových Var a podíl obce činí ¼ s výměry těchto pozemků a     jejichž   výměra dohromady činí 11 526 m2 a dále parcelu o parcelním čísle     772,což je  obecní cesta o výměře 2 069 m2,jejíž největší část dnes prakticky     neexistuje    která tvoří přístup k rod.domku č.2 a dále na pole směrem  do    Luk Zastupitelstvo souhlasilo s odprodejem pozemků u parcel 614 a 615 u    parcely  772 však souhlasilo s odprodejem jen části,aby i nadále obec zůstala    vlastníkem cesty k rod.domku č. 2 /dohodnout se s majitelem/ a vyměření        zaplatí kupující

a dále zbytek cesty souhlasilo prodat po té,kdy pan Chlanda,který byl jednání

přítomen,doložil,že vlastníci nemovitostí,kteří by mohli tuto cestu používat

s odprodejem cesty souhlasí.

3/Zástupce starosty informoval ZO,že firma Vaníček Lnáře,která je majitelem

rybníků  v našem katastru požádala Okú Pj referát živ.prostředí o udělení    vyjímky k povolení odstřelu kormoránů.Jako důvod uvádí jejich velké    přemnožení a následné škody na chovu ryb

4/Usnesení.

ZO schvaluje prodej obecních pozemků o parcelních číslech 614 a 615

772,s podmínkou,že bude zaměřena cesta k rod.č.2 a její náklady                        zaplatí pan Chlanda a veškeré náklady mimo daně z prodeje                                           bude pan Chlanda hradit.

Žádost firmy Vaníček k povolení odstřelu kormoránů

ZO ukládá starostovi: dovést jednání s odprodejem pozemků do konce.

 

Zapsal: Červený

 

 

----------------------------------------

starosta:Jan Bláha

 

Ověřovatelé:---------------------------------

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 12.dubna 2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání

3/Reforma veřejné správy

4/Jarní úklid v obci

5/ POV 2003

6/Usnesení

7/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Houba /odpolední směna/

pan  Chaloupka/jiné úkoly/

2/Všechny úkoly z minulého zasedání přecházejí do dalšího období.

3/ZO .se znovu zabývalo výsledky veřejné správy pro naší obec a     konstatovalo,že po zvážení  všech okolností a podmínek dopravní    obslužnosti,  /přímé autobusové spojení neexistuje a vlakové jen   s přesedáním,kdy v našem    směru je během dne jen několik málo    spojení/tradiční správní spádovosti, sídlo    jiných správních    úřadů,spádovosti služeb a poněvadž i obec spadá pod    mikroregion   Nepomucko  je pro nás nám určená obec III.typu Blovice  těžko    přijatelná    a rozhodlo požádat ministerstvo vnitra,aby při konečném řešení    mezi obce    III.typu byl zařazen ještě Nepomuk.

4/ZO probíralo některé nesplněné úkoly /dokončení kanalizace,osvětlení        v obci a problémy s předjarním úklidem obce a rozhodlo požádat občany o      pomoc dne 27.dubna 2002.

5/Dále starosta oznámil,že dle zprávy na internetu zjistil,že požadavky na      dotaci POV pro rok 2003 je nutno podat do 23.května 2002.ZO se zabývalo

tedy rozšířením programu na příští léta a zatím předběžně rozhodlo pro

opravu obecních komunikací.

6/Usnesení:

ZO : schvaluje : a/petici MV,ve které nesouhlasí s výsledky reformy veřejné

správy  pro naší obec a požádat,aby při konečném řešení

byl jako obec III.typu uznán Nepomuk.

b/požádat  občany o pomoc při předjarním úklidu v obci

dne 27.dubna 2002

ukládá: starostovi:zajištění předjarního úklidu v obci

staveb.komisi:projednat rozšíření programu POV na rok 2003

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 24.dubna 2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání

3/Kupní smlouva pozemků

4/Jarní úklid v obci

5/Projednání žádosti na KÚ o dotaci na rekonstrukci obecních      komunikací

6/Stanovení komise pro výběrové řízení na rekonstrukci obec.cest

7/Usnesení

7/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Houba /odpolední směna/

paní   Chaloupková

2/Všechny úkoly z minulého zasedání přecházejí do dalšího období.

3/ZO se zabývalo kupní smlouvou na prodej obecních pozemků Ing Chlandovi

/prodej ZO schválilo na zasedání dne 22,března 2002 ,jednalo se  o parcely

614/1,615/1,615/2 obec je vlastníkem těchto parcel z ¼ a části parcely 772

za cenu dle kupní smlouvy 18 761 kč.

 

4/ZO se zabývalo přípravou předjarního úklidu v obci

.

a členům zastupitelstva přidělilo tyto úkoly:

Chlanda a Větrovec dokončení kanalizace

Chaloupka úklid na návsi

Bláha oprava osvětlení

Uriánek a Chaloupková úklid v hospodě

5/Dále místostarosta  seznámil členy ZO,že je možné podat žádost na KÚ o     dotaci na rekonstrukci  obecních cest a ZO rozhodlo tuto žádost podat,          poněvadž v letošním roce hodlá ZO uzavřít smlouvu s firmou Strabag   na     jejich rekonstrukci.

6/ZO schválilo členy komise na výběrové řízení na rekonstrukci

obecních komunikací Byl určen Jan Bláha,Josef Větrovec,Petr Chlanda.

7/Usnesení:

ZO : schvaluje : a/kupní smlouvu s Ing Chlandou o prodeji pozemků za

18 671 kč.

b/prodloužení pracovní smlouvy s p.Červeným do 30.6.02

c/komisi pro výběrové řízení

ukládá: starostovi a všem členům zastupitelstva zajištění předjarního                          úklidu v obci

starostovi podat žádost  o dotaci na KÚ na rekonstrukci                          obec.cest.

 

 

Zapsal : Červený

 

Ověřovatelé: a/_----------------------

 

B/-------------------------

 

____________________________

Starosta Jan Bláha

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 22.května  2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého zasedání

3/Schválení prodeje pozemku Chlanda

4/Schválení výběrového řízení na rekonstrukci obecních komunikací

5/Příprava voleb-navržení komise

6/Kupní smlouva  M.Balogová

7/Program POV 2003

8/Usnesení

9/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Houba /odpolední směna/

2/Všechny úkoly z minulého zasedání přecházejí do dalšího období.

3/ZO projednalo žádost pan Ing Chlandy o odprodeji části pozemku o parcelním čísle pk 546.Zo souhlasí s odprodejem tohoto pozemku za dohodnutou cenu 3,88 kč za m čtvereční s dodatkem,že geometrický plán bude hradit kupující.

4/ZO se zabývalo výsledkem výběrového řízení,o kterém  podal

zprávu pan Chlanda.Výběrového řízení se zúčastnily se svými nabídkami

tyto tři firmy : firma Stareko cz Písek s.r.o. učinila nabídku v hodnotě

1 084 524 kč.

Firma Kočí Písek,která učinila nabídku 1 101 660 kč

Firma Strabag České Budějovice učinila nabídku 977234 kč

Výběrová komise doporučila přijmout nabídku firmy Strabag za cenu

977 234 kč. ZO souhlasilo s uvedenou nabídkou nabídku této firmy bude

akceptovat.Zároveň rozhodlo změně rozpočtu pro tento rok,kdy navýšilo

rozpočet na kapitole dopravy na 1 000 000 kč a zároveň schválilo zrušení certifikátu u ČS spořitelny a převedení  částky z FRR.

5/Příprav voleb.Starosta informoval ZO,že pro okrsek v obci Nezdřev žádná politická strana nenavrhla žádného člena do volební komise a tak ZO

navrhlo do volební komise tyto členy.Pan Josef Uriánek paní Janu Červenou

Nezdřev 57 a paní Alenu Červenou Nezdřev 21

6/Starosta předložil návrh kupní smlouvy s M.Balogovou o odprodeji obecních skladů na parcele 82/1 v k.ú. Nezdřev a  dále pozemků:  stav.parcela 82/1

v k.ú. Nezdřev o výměře 142 m čtverečních  a st.p.č. 4/2 v k.ú.Nezdřev

o výměře 16 m st.p.82/2 a pozemek pod č.628/5 o výměře 49 m.

asi 34 m./82/2/za dohodnutou cenu 200 000 kč s dodatkem že veškeré náklady z prodejem hradí kupující.ZO s návrhem kupní smlouvy jednomyslně

souhlasilo.

7/ZO se zabývalo návrhem pana Chlandy  v roce 2003,požádat v rámci

POV o dotaci na rekonstrukci obecního domku č.9.Rekonstrukce by měla

trvat do roku 2005 a to v celkové částce asi 600 tisíc kč  a v roce 2003,

by se měla proinvestovat částka 220 000 kč.ZO schválilo žádost o dotaci

ve výši 105 000 kč.

Usnesení:

ZO schvaluje: odprodej části pozemku č.pk 546 za cenu 3,88 za m

Panu Ing  Chlandovi Nezdřev  51

Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci obec.cest

S tím ,že smlouvu o dílo uzavře s firmou Strabag

Schvaluje rozpočtovou změnu na kapitolu doprava

Zrušení certifikátu u Čs spořitelny

Převedení částky  z FRR na ZBÚ

Kupní smlouvu s M.Balogovou

Volební  komisi

POV na rok 2003

Ukládá: starostovi zařízení organizaci voleb

Dokončení odprodeje obec. Skladů a pozemků a podepsání kupní smlouvy

Starostovi a staveb. Komisi uzavřít smlouvu o dílo a provedení stavebního dohledu nad prováděním prací.

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 4.července  2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého zasedání

3/Oprava obec.komunikací v obci Nezdřev

4/Výsledky voleb a náklady na volby

5/ Kupní smlouva  M.Balogová

6/Nájmy v dalším období

7/Hospodaření v roce 2001-audit

8/Prodloužení prac.smlouvy

9/Diskuse

10/ Usnesení

11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Houba /odpolední směna/

2/Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny

3/Pan Chlanda podal zprávu o dokončení oprav obecních komunikací a          seznámil ZO obce s celkovou cenou 991 577 kč .Zo celou akci hodnotilo

velice kladně.

4/Pan Červený seznámil ZO s výsledky voleb a s náklady na volby tj.5133 kč

5/Starosta seznámil ZO,že byla podepsána kupní smlouva s M.Balogovou

o odprodeji obec.budovy.Kupní smlouvu nám připravoval JuDr Havlena.

6/Nájmy na další období.

Zastupitelstvo schválilo nájmy pro nebytové prostory /hospoda a obchod

ponechat ve stejné výši a pověřilo finanční komisi  propočítat výši nájmů dle

nového zákona a výměru MF č.01/2002 do 10.července.

7/Pan Červený seznámil ZO obce s výsledkem auditu pro rok 2001,že    doporučilo schválení hospodaření v obci bez výhrad.

8/ZO schválilo prodloužení prac,smlouvy s p.Červeným do konce srpna 2002.

9/V diskusi vystoupil pan Uriánek s návrhem opravy kanalizace u čp.26

 

Usnesení:

ZO schvaluje:výši nájmů pro další období v nebytových prostorách

ponechat ve stejné výši

na základě doporučení auditu hospodaření obce v roce 2001 bez                       výhrad

prodloužení prac. smlouvy s p.Červeným do konce srpna 02

bere na vědomí: zprávu o průběhu,výsledcích a nákladech na volby

zprávu o akci oprava silnic

zprávu o podepsání kupní smlouvy o odprodeji o.budovy

Ukládá:finanční komisi do 10.7,výpočet nájemného v bytech obce dle nového                zákona a výměru MF č. 01/2002

Stavební komisi zabývat se návrhem pana Uriánka na opravu                             kanalizace.

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 5.srpna  2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého zasedání

3/POV rok 2002

4/Žádost motoklubu Blovice povolení průjezdu obcí

5/ Nájmy v obec.bytech

6/Volby v roce 2002 komunální

7/Oprava kanalizace

8/Prodloužení prac.smlouvy

9/Diskuse

10/ Usnesení

11/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

2/Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny

3/Starosta seznámil zastupitele,že jsme obdrželi dotaci 105 000 kč z programu POV na opravu obec. domu.Zastupitele rozhodli o opravě domu č.9.a to tak,že po schválení povolení bude letos proinvestováno 210000kč a to střecha a žumpa.Dále zastupitelé rozhodli předat tuto akci firmě Chlanda. Nezdřev

4/Starosta seznámil zastupitele se žádostí Automotoklubu Blovice o povolení průjezdu silničního závodu naší obcí v únoru 2003.Bylo provedeno hlasování s výsledkem  hlasů 4 pro 1 hlas proti a 2 se zdržely hlasování.Průjezd závodu byl tedy povolen.

5/Finanční a kontrolní výbor podal zprávu o nájemném  v obecních bytech Měsíční nájem za m2 byl stanoven částkou 9,26 kč po zvýšení koeficientem 1,04 na částku 9,60 kč. / dle   nového zákona a výměru MF č.01/2002  Zastupitelstvo souhlasilo.

6 /Zastupitelstvo se zabývalo přípravou voleb komunálních v roce 2002

a stanovilo v příštím  volebním období počítat se 7 členy OZ

7/ZO se zabývalo opravou kanalizace u č.26 a pověřilo staveb.komisí s její realizací v nejbližším období.

8/ZO schválilo prodloužení prac,smlouvy s p.Červeným do konce roku 2002.

9/V diskusi vystoupil pan Uriánek s návrhem opravy VO  u čp.26.Pan Chlanda požádal ZO o uvolnění částky 1016 kč na odměny pro pouťový fotbalový turnaj.

ZO souhlasilo.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:přijem dotace z POV na opravu obec.domu

opravu střechy a zřízení fekální jímky u domu č.9 ve výši 210tis.

zadat opravu firmě Chlanda Nezdřev.

uvolnění částky 1016 kč na ceny v pouťovém turnaji

prodloužení prac. smlouvy s p.Červeným do konce roku 02

změnu nájmů pro rok 2002 dle   nového zákona a výměru MF                        č.01/2002

průjezd silničního závodu naší obcí v únoru 2003

Ukládá:         Stavební komisi a/realizace stavebního povolení na rekonstrukci

Obecního domu.

b/zajištění opravy kanalizace u domu č.26

starostovi zajištění opravy VO u domu čp.26

Stanovuje:     Úpravu měsíční výši nájemného v obec.bytech na částku 9,60 za                        m2

Počet zastupitelů v příštím volebním období na 7

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce  Nezdřev.

Datum konání: 23.srpna 2002 od 19,30hod

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání

3/Činnost ZO v předešlém období.

4/Komunální volby 2002

5/Reforma veřejné správy

6/Program obnovy venkova v roce 2002

7/Uvolnění částky z rozpočtu na pomoc povodněmi poškozených obcí

Předmíř a Metly.

8  /Diskuse

9/Různé

10/Usnesení

11/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

Omluven:pan Chlanda Petr a B.Chaloupková

2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ  byly splněny.

3/Starosta podrobně seznámil přítomné s činností ZO obce v posledním období

a/byla provedena oprava veřejného osvětlení v obci

b/oprava kanalizace u Chlandů

c/proveden úklid v obci

d/provedena oprava a údržba kulturního zařízení

e/výběrové řízení na opravu obecní komunikace

a její oprava /náklady cca 992 tisíc kč

f/prodej obecních skladů M.Balogové

g/prodej obecních pozemků p.Chlandovi

h/úpravu nájmů v obecních bytech.

ch/zrušení termínovného vkladu a převedení částky na ZBÚ

i /provedení rozpočtové změny na kapitole doprava částka byla navýšena na

1 mil.kč.

j/povolilo průjezd obcí rallye Blovice v měsíci únoru 2003

4/Starosta seznámil přítomné s termíny pro komunální volby v letošním        roce a vyzval občany k podání kandidátek na registrační úřad     v Nepomuku.Termín pro zaslání kandidátek byl k vůli povodním přesunut na    3.září 2002.Dále byl stanoven počet členů do volební komise pro komunální

volby 2002  na 3  + zapisovatel

5/Reforma veřejné správy .Oznámil,že po schválení reformy veřejné zprávy

ve sněmovně ČR,že jako obec III.typu byla pro naší obec přidělen Nepomuk,    což  přítomní přijali s povděkem.

6/Program obnovy venkova 2002

jedná se o zahájení oprav domku č.9.Obci byla přidělena částka 105 tisíc,

která však výnosem MMR kvůli povodním nám byla odejmuta,proto ZO obce

zrušilo své rozhodnutí ze zasedání 5.srpna 2002 a rozhodlo opravu tohoto

domku v letošním roce neuskutečnit

7/ZO obce rozhodlo uvolnit částku 15 000 kč z rozpočtu obce a tuto částku

zaslat na povodňový účet obce Předmíř k nápravě škod v těchto obcích

způsobené povodněmi.       .

8/Diskuse: V diskusi bylo poukázáno na neutěšený stav v místní kapli

a zatékaní kolem komínu na sále v místní hospodě  .

9/Různé: Starosta informoval,že od mikroregionu Chanovice máme slíbenou                           částku 20 000 kč včetně naší spoluúčasti   5000 kč na vybavení

informačního střediska.Bylo rozhodnuto zakoupit skener a digitální

fotoaparát.

10/ Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

ukládá : starostovi  a stavební komisi zajištění opravy

zajištění oprav místní kaple a oprava střechy kolem

komína na sále v místní hospodě

starostovi -zajištění komunálních voleb 2002

schvaluje: uvolnění částky 15 000 kč na pomoc povodněmi                                         poškozených obcí Předmíř a Metly

zakoupení skeneru a digitálního fotoaparátu

z dotace mikroregionu Chanovice

rozhodlo: zrušit své rozhodnutí ze zasedání  5.srpna 2002

a opravu domku č 9 v letošním roce neuskutečnit

bere na vědomí: výsledek reformy veřejné správy

odebrání dotace POV

zprávu o své činnosti za poslední období

stanoví:počet členů voleb.komise pro komunální volby na 3+                                    zapisovatel

11/ Ve 21 hodin starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil

 

Zápis zapsal:Červený_______________________________

 

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

 

 

-------------------------------

starosta  Jan Bláha

 

 

 

Zápis ze  zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 16.září 2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého zasedání

3/Jmenování zapisovatele pro komunální volby  2002

4/Pronájem místní hospody

5/ Žádost Miluše Balogové o pronájem pozemku.

6/Usnesení

7/ Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,

že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zasedání  je usnášení schopné.

2/Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny

3/Jmenování zapisovatele pro komunální volby 2002.

Starosta podal návrh,aby jím byl jmenován pan Augustin Červený

Nezdřev  57.Návrh byl jednomyslně přijat.

4/Pronájem místní hospody.Starosta seznámil zastupitele,že 30.září ’02 končí

smlouva s paní Vlastou Balogovou,která si podala žádost o prodloužení    smlouvy a dále si podala žádost o pronájem paní Marie Chlandová

Nezdřev 52.Následovala dlouhá a dramatická diskuse a po ní se přistoupilo

k tajnému hlasování.Výsledek vyzněl vítězně pro paní Vlastu Balogovou,

která obdržela 3 hlasy,paní Marie Chlandová 2 hlasy a 2 zastupitelé se zdrželi

hlasování.Smlouva bude tudíž prodloužená s paní Vlastou Balogovou do

30.září 2003.

5/Dále byla projednávaná žádost slečny Miluše Balogové o pronájem pozemku

u její nemovitosti.Žádost byla všemi zastupiteli jednohlasně zamítnuta.

 

 

Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

 

schvaluje:jmenování pana Červeného jako zapisovatele volební                                        komise

rozhodlo:prodloužit nájem místní hospody s paní Vlastou

Balogovou do 30.září 2003

Nevyhovět žádosti Miluši Balogové o pronájmu                                          pozemku vedle její nemovitosti.

6/ Ve 21 hodin starosta poděkoval občanům za účast a zasedání                            ukončil

 

 

Zapsal:Červený_______________________________

 

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

 

 

-------------------------------

starosta  Jan Bláha

 

 

 

Zápis ze  zasedání volební komise pro komunální volby 1.a 2. listopadu 2002

v Nezdřevě.

Datum konání: 11.října 2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Složení komise její ustanovení

3/Složení slibu členů komise

4/Poučení členů komise starostou obce ,vymezení jejich práv a     povinností

5/ Volba předsedy komise.

6/Organizační záležitosti.

7/ Závěr

 

Průběh zasedání:

1/Zasedání zahájil starosta obce pan Bláha a konstatoval,že přítomný je ještě

místostarosta obce pan Uriánek dále pan Červený,pan Valach,Alena Červená

a Jana Červená .

2/Seznámil přítomné,že volební strany do komunálních voleb v Nezdřevě si    nedelegovaly    do daného termínu 5.října své zástupce, tudíž komisi jmenoval

starosta obce: zapisovatelem volební komise na zasedání ZO l6.září byl     jmenován pan    Augustin Červený  a členy komise jmenoval starosta obce

pana Milana Valacha Nezdřev 43,paní Alenu Červenou Nezdřev 21 a paní

Janu Červenou Nezdřev 57.

3/Po té všichni členové komise složili slavnostní slib

4/Dále starosta obce provedl poučení členů komise seznámil je s právy a    povinnostmi a    předal jim volební zákon.

5/Losováním byla provedena volba předsedy komise.Předsedou byl zvolen

pan Milan Valach.

6/Organizační záležitosti:

Dne 14.října se uskuteční školení zapisovatelů  a předsedů volebních komisí

v Nepomuce/delegován pan Červený a pan Valach.

Dále se uskuteční další setkání dne 30.listopadu,aby se mohla připravit

volební místnost

Obecní úřad Nezdřev ,okres Plzeň-jih,

 

 

p. Kasejovice 335 44

 

 

 

 

V Nezdřevě 10. dubna 2002

 

Věc: Rekonstrukce obecních cest.

 

Obecní úřad v Nezdřevě Vás seznamuje se záměrem  rekonstrucí obecních komunikací v roce 2002.Jedná se o plochu 8 000 m2.Pokud budete mít zájem, je možné si stavbu prohlédnout během dne 15.dubna 2002.Je třeba se přihlásit u pana starosty Jan Bláhy Nezdřev 10 telefon 0185/595 628,ktarý Vám

staveniště ukáže. Nabídky zašlete do 30.dubna 2002 na adresu obecní úřad v Nezdřevě.Výběrové řízení se uskuteční dne 14.května 2002 v 9,00hod.

 

 

 

-----------------------------------------------

starosta Jan Bláha

zasláno: firma Strabag České Budějovice

Kočí Písek

Stareko cz. Písek s.r. o.

 

 

 

 

 

Zápis

 

 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 15.listopadu  2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Zhodnocení činnosti za rok 2002 a celého minulého volebního     období.

3/Určení ověřovatelů zápisu

4/Návrh a volba volební a návrhové komise

5/Ověření mandátů členů obecního zastupitelstva

6/Složení slibu členů ZO

7/Volba starosty a místostarosty

8/Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZO

9/Volba předsedů kontrolního a finančního výboru

10/Diskuse

11/Usnesení

12/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starý starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a

2/ zároveň je seznámil s činností zastupitelstva v minulém období

 

 

3/Další část zasedání řídil nejstarší člen ZO pan Josef Urianek

Jako ověřovatelé zápisu byly určeni:Karel Chaloupka,Josef Větrovec

4/Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení:předseda člen ZO Jaroslav    Brabec, členové Josef Chlanda a Josef Větrovec starší.

5/Volební komise provedla kontrolu mandátů členů ZO a předsedající pan    Urianek  konstatoval, že zasedání je usnášení schopné,všichni zvolení členové

jsou přítomni.

6/Byl proveden slavnostní slib členů ZO do rukou nejstaršího člena ZO

7/Volební komise se ujala volby starosty a místostarosty.

Starosta: navržen Petr Chlanda  a Josef Urianek

zvolen : Petr Chlanda 4 hlasy

Josef Uriánek 3 hlasy

 

Místostarosta:navržen: Karel Jiřinec a Václav Houba

Zvolen: Karel Jiřinec 5 hlasů

Václav Houba 2 hlasy

8/ Byla stanovena výše odměn neuvolněným členům ZO

starosta:                                   3000 kč

místostarosta                           2000 kč

předsedové výborů                    500 kč

ostatní členové ZO                     100 kč

9/Byli zvoleni předsedové :          finanční výbor              Jaroslav Brabec

kontrolní výbor            Václav Houba

10/Bylo poukázáno na špatný stav cedulí na obecních komunikacích.

11/ Usnesení

ZO schvaluje:zvolení starosty obce pana Petra Chlandu 4 hlasy

Zvolení místostarosty pana Karla Jiřince  5 hlasy

výši odměn:

starosta:                                   3000 kč

místostarosta                           2000 kč

předsedové výborů                    500 kč

ostatní členové ZO                     100 kč

ZO: doporučuje: osazení místních tabulí

Ukládá starostovi:uzavření smluv na údržbu silnic v zimě

 

 

Zapsal:                                                  Ověřovatelé:

 

Starosta:                                                Místostarosta:

 

 

 

 

Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 30.listopadu  2002

 

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

 

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola usnesení z minulého zasedání.

3/Určení ověřovatelů zápisu

4/Žádost Ing Chlandy o koupi obec.pozemků

5/Žádost pana J.Bláhy ml. o prodloužení nájem, smlouvy

6/ Oprava veřejného osvětlení u kult.zařízení

7/Zajištění opravy krytiny na  budově obec.skladu

8/Jednací řád zastupitelstva obce , vyplácení cestovních náhrad.

9/Směrnice k vedení majetku obce Nezdřev

10/Pohyb účetních dokladů-účtovací vztahy

11/Schválení rozpočtového provizoria na rok 2003

12/Prodloužení pracovní smlouvy s p.Červeným do 31.března 2003

13/Schválení vánočních balíčku pro starší spoluobčany

14/Inventarizace obce

15/Odvoz plastů

16/Různé

17/ Diskuse

18/Usnesení

19/Závěr

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Petr Chlanda přivítal přítomné a

konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO /nepřítomen J.Větrovec/ a zasedání je   usnášeníschopné,poněvadž je přítomna nadpoloviční většina členů.

2/ splněn bod smlouvy na údržbu obec.komunikací v zimě

posunout tabule Nezdřev  trvá.

3/Určení ověřovatelů zápisu,Byl určen pan Karel Chaloupka a pan Jaroslav    Brabec.

4/Pan Ing Josef Chlanda Nezdřev si podal žádost na  odkoupení pozemků.které    jsou majetkem obce : Pk                  celková výměra            podíl obce

510/6                   3774 m2                   ¼ 843m2

510/7                     904                             226

669/1                    3723                            930

670/2                    1007                            252

584                         755                            755

510/9                     672                 3/108   18,6

ZO po krátké diskusi s odprodejem za odhadní cenu souhlasilo.

5/Žádost p.Bláhy ml.o prodloužení nájemní smlouvy /malý byt č. 50

ZO jednohlasně žádost schválilo za stejných podmínek na dobu určitou

Do 30.listopadu 2003.

6/Oprava veř.osvětlení u kult. zařízení

ZO pověřilo starostu a místostarostu provedením opravy

7/Zajištění opravy krytiny po vichřici na střeše obec.skladu.

ZO pověřilo místostarostu projednat opravu s firmou Hrachovec Kasejovice

A fakturu zaslat na pojišťovnu.

8/Jednací řád zastupitelstva , schválení cestovních náhrad za sl.cesty.

Starosta přečetl návrh jednacího řádu,který byl jednomyslně schválen.

Dále byl jednohlasně schválen návrh na proplácení cestovních náhrad za služební cesty dle znění příslušného zákona.

9/Účetní obce přečetl návrh směrnice na vedení majetku v roce 2003 pro    majetek obce,který byl též jednomyslně schválen.

10/Účetní obce přečetl návrh na účtovací vztahy v účetnictví a pohyb dokladů

a i toto bylo jednomyslně schváleno.

11/ZO obce schválilo rozpočtové provizorium na část roku 2003 do doby než      bude schválen rozpočet.V období rozpočtového provizoria může starosta

potvrdit jen výdaje, které jsou bezpodmínečně nutné pro chod obce      anebo, kde by hrozilo nebezpečí z prodlení.K jiným  výdajům musí být

souhlas ZO.

12/ZO souhlasilo s prodloužením pracovní smlouvy pro pana Červeného do

31.března 2003

13/ZO schválilo výdaje 4 500 kč na vánoční balíčky pro starší občany.

14/Nové ZO bylo seznámeno s výsledky inventarizace  v roce 2002.

15/Odvoz plastů.Firma Rumpold byla požádaná,aby provedla odvoz plastů

z obce

16/Starosta předal místostarostovi pozvánku na jednání k odpadovému      hospodářství dále pan Červený podal zprávu o jednání s firmou na výrobu

smaltovaných tabulí tabule s nápisem Obecní úřad Nezdřev v modrém poli

by stála 1555 bez dph.ZO návrh schválilo.

Starosta obce podal návrh,aby dřevo z polomů v obecních lesích bylo      nabídnuto zájemcům z řad našich občanů Návrh byl přijat.

 

17/Diskuse

p.Chaloupka po vichřici nejdou v hořejší části obce reproduktory na obecním      rozhlase.

Projednával se návrh pana Chlandy na žádost o provedení komplexní úpravy

pozemků v obci.ZO po delší diskusi  s úpravou souhlasilo  s tím,že žádost

podá pan Chlanda.

 

Usnesení:

ZO schvaluje:smlouvu s ZOD Hradiště na údržbu zim.komunikací

žádost pana Chlandy na odprodej obec. pozemků

 

: Pk                  celková výměra            podíl obce

510/6                   3774 m2                   ¼ 843m2

510/7                     904                             226

669/1                    3723                            930

670/2                    1007                            252

584                         755                            755

510/9                     672                 3/108   18,6

Prodloužení nájemní smlouvy s p.Bláhou na byt v č, 50 do 30.11.03

Vyplácení cestovních náhrad za služební cesty dle zákona.

Jednací řád zastupitelstva obce

Směrnici na vedení obecního majetku

Účtovací vztahy a pohyb dokladů

Rozpočtové provizorium na rok 2003 do schválení rozpočtu

Prodloužení pracovní smlouvy s panem Červeným do 31.března 2003

Výdaje 4500kč na vánoční balíčky pro starší občany

Výdaje na smaltovanou tabuli Obecní úřad Nezdřev

Nabídku odprodeje dřeva z polomů v obec,lesích  zájemcům z řad

našich občanů

ZO souhlasí:aby pan Chlanda podal žádost na komplexní úpravy pozemků                     v obci.

ZO ukládá: starostovi a místostarostovi

Oprava světla u kult.zařízení v obci

Zajištění opravy střechy nad obecním skladem v obci

Zajištění opravy místního rozhlasu

Starostovi ,místostarostovi a účetnímu obce

Jednání s pojišťovnou ohledně opravy střechy

Zajištění odvozu plastů a objednávku smaltované tabule

Starostovi

Zajištění vánočních balíčků

Zajištění odprodeje dřeva z polomů v obec. lesích

Místostarostovi

Účastnit se jednání –odpadové hospodářství

 

ZO bere na vědomí:

Výsledky inventury v obci.

 

 

Zapsal:                                                  Ověřovatelé:

 

 

Starosta:                                                Místostarosta:

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz