Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

Zápis č.1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 30.března 2001

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3/Rozbor a schválení hospodaření obce v roce 2000
4/Schválení rozpočtu obce na rok 2001
5/Schválení převodu prostředků z FRR na běžný účet
6/POV na rok 2001 a příprava na rok 2002
7/Mikroregion Chanovice
8/Mikroregion Nepomuk
9/Žádost pana Baloga o odkoupení obecního pozemku
10/Různé
11/Diskuse
12/Usnesení
13/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné v nově upravených místnostech obecního úřadu a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva/7/ a zasedání je usnášení schopné

www.hermesoutletsmall.com

2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ byly splněny.
až na zjištění podmínek půjčky mladým lidem a tento úkol se převádí
do dalšího období,
3/Byl proveden podrobný rozbor hospodaření v roce 2000 všichni příto-
mní byly seznámeni se všemi příjmy a výdaji za celý rok a bylo konstatováno,
že hospodaření obce skončilo s přebytkem cca 21 tisíc a tato částka byla
převedena na účet FRR na kterém bylo na začátku roku cca 1,4 mil.Kč .Zastupitelstvo jednomyslně schválilo hospodaření obce .

4/Zastupitelstvo i přítomní byly podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu se
všemi předpokládanými přijmy i výdaji .Byli seznámeni,s výší dotace od
OkrÚ na samosprávu 1500kč .Rozpočet byl stanoven jako schodkový a schodek budeme musit doplnit z FRR.
Rozpočet byl jednomyslně schválen.

5/Finanční výbor požádal zatupitelstvo obce o schválení převodu částky 260 tisíc kč z FRR na běžný účet,poněvadž v letošním roce máme již větší výdaje než rozpočtové přijmy.
Zastupitelstvo obce tento návrh schválilo

6/Starosta obce oznámil,že zastupitelstvo požádalo OkrÚ o dotaci z programu
obnovy venkova ve výši 190 tisíc kč na opravu budovy kulturního zařízení.
která nám byla, jak jsme se dozvěděli na internetu,byla přislíbena a v příštím roce budeme uvažovat o opravě budovy č 9.

7/Starosta informoval o stavu spolupráce s mikroregionem Chanovice.Uvedl,že v minulosti jsme získali dotaci na vybavení OÚ počítačem,v loňském roce dotaci na nábytek a v letošním roce 26 tisíc na opravu památek a dále,že se podílíme na zpracování projektu pro rozvod plynu a vody v obci a ve spolupráci
s tímto regionem můžeme plyn v obci uskutečnit.

8/Spolupráce s mikroreginem Nepomuk již tak dobré výsledky nejsou a zastupitelstvo obce v nejbližším termínu rozhodne zda v tomto regionu zůstat nebo z něho vystoupit.Dále vznese žádost o dotaci na oplocení hřiště a vybudování těl.nářadí.

9/Pan Balog požádal o odprodej obecního pozemku vedle garáží.Starosta konstatoval,že bude vyvoláno dvoustranné jednání o podmínkách uvedeného
odprodeje.
10/Různé: stavební komise podala zprávu o nákladech na opravu budovy
úřadu,dále o možnostech povolování staveb obcí dle nového zákona

starosta informoval o zřízení kontrolního a finančního výboru

starosta informoval,že obcí III.typu pro nás by měl být Nepomuk

11/Diskuse: Diskuse se většinou týkala problémů s prováděním plynofikace

12/Usnesení:
Zasedání ZO ukládá:
starostovi:zjištění podmínek půjčky pro mladé lidi
zajištění veřejné schůze s informací občanů o
o plynofikaci v obci
zajištění oprav místní kaple
vyvolat jednání s p. Balogem o oprodeji pozemku
místostarostovi:požádat Nepomuk o dotaci na oplocení hřiště
schvaluje: hospodaření obce v roce 2000
rozpočet obce na rok 2001
převedení 260 000 kč z FRR na ZBÚ
bere na vědomí: žádost ZO na dotaci z programu obnovy venkova 13/Ve 21 hodin starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil

Usnesení bylo přijato 6 hlasy 1 člen se zdržel hlasování.

Zapsal Augustin Červený

Ověřovatelé zápisu: Petr Chlanda, Karel Chaloupka

 

 

Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 13.dubna 2001

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3/Plynofikace obce
4/Rozvod vody
5/Diskuse
6/Program POV na rok 2002
7/Různé
8/Usnesení
9/Závěr

Průběh zasedání:
1/Schůzi zahájil a řídil starosta obce pan Bláha.Přivítal přítomné a
konstatoval,že jsou přítomni 4 členové ZO,tedy nadpoloviční
většina a zasedání je usnášení schopné.
Nepřítomni: Václav Houba omluven -odpolední směna
Petr Chlanda omluven rodin důvody
Blažena Chaloupková -nepřítomna
2/Kontrola usnesení z min.zasedání ZO.Poněvadž se jednalo o krátkou
dobu období14 dnů od minulého zasedání úkoly nebyly splněny a
přecházejí do dalšího období.
3/Starosta obce informoval ZO i ostatní přítomné občany obce
Nezdřev i chalupáře/počet 30/ o záměru mikroregionu Chanovice
provést plynofikaci obcí s OÚ Chanovice,Hradiště,Oselce a
Nezdřeva.Vysvětlil podmínky i předpokládané náklady dle připra-
veného projektu.
4/Stejně tak informoval o zavedení vodovodu ze stejným záměrem.
Voda by se vedla z Chanovic přes Bezděkov a zároveň požádal ZO,
poněvadž v úterý 17.dubna bude muset podepsat na schůzi
mikroregionu Chanovice žádost o dotaci pro oba projekty, o
souhlas zda může tuto akci realizovat.
5/K oběma bodům se rozvířila široká diskuse,která se zabývala
uvedenými problémy.Všechny nakonec vyzněly kladně a všichni
přítomní byly pro celou akci realizovat.
6/ZO se zamýšlelo nad programem POV na rok 2002
a rozhodlo v příštím roce realizovat opravu obec.domu č.9
7/Různé :
Pan Josef Větrovec informoval přítomné o plánované akci
Oslavy 100 let SDH v obci,které se uskuteční 30.VI.2001
a požádal občany o spolupráci
Pan Josef Chlanda přislíbil sponzorink SDH od Myslivecké
společnosti a zároveň požádal občany o spolupráci s touto
organizací MS.
7/Starosta poděkoval za hojnou účast a zasedání ukončil

 

Usnesení:zasedání ZO

Ukládá: starostovi splnění úkolů z min.zasedání do příštího
zasedání a při něm provést znovu jejich
kontrolu.
Vstoupit v jednání s mikroregionem
Chanovice ohledně plynofikace obce.

Schvaluje:podepsání žádosti o dotaci a realizaci celé akce
Návrh programu na rok 2002

Bere na vědomí:stav příprav na Oslavy 100 let SDH

Podporuje: žádost MS o spolupráci s občany obce.

 

Zapsal: Červený      Ověřovatelé: Jopef Uriánek, Václav Houba


--------------------------------------------
starosta Jan Bláha

 

 

 

Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 25.června 2001

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3/shromaždiště kovového odpadu
4/POV 2001
5/oprava místní kapličky
6/oprava střechy v č.50
7/stanovení koeficientu nájmů pro obec
8/výsledky kontroly POV 2000
9/výsledky auditu
10/výsledky kontroly OSSZ
11/schválení smlouvy o smlouvě budoucí-prodej garáží-skladů
12/smlouva s OSA
13/prodloužení smlouvy s R.Houbovou nájem č.50
14/neprodloužení pracovní smlouvy s účetním obce
15/schválení nového pracovního poměru s novým účetním obce
16/Diskuse
17/Různé
18/Usnesení
19/Závěr

Průběh zasedání:
1/Schůzi zahájil a řídil starosta obce pan Bláha.Přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO,tedy nadpoloviční
většina a zasedání je usnášení schopné.
Nepřítomen: Karel Chaloupka
2/Kontrola usnesení z min.zasedání ZO.Nebyl splněn bod zjištění podmínek půjček pro mladá manželství a přechází tento bod do dalšího období.

3/Starosta obce informoval ZO o žádosti některých chalupářů v obci na přemístění shromaždiště kovového odpadu v obci na jiné místo.
ZO se zabývalo tímto problémem,bohužel vhodnější místo,aby bylo na obecním pozemku a mohlo se k němu zajet nákladním autem v obci nenašlo.Zároveň se zabývalo i ostatním problémy v dopise a konstatovalo,že bude nutné znovu občany upozornit na závažnost
tohoto problému a v tomto smyslu autorům žádosti odpovědět.
4/Starosta informoval v letošním roce je v plánu oprava kulturního zařízení v obci.Část je již hotova -provedlo ZD Hradiště a větší část
oprava fasády ZO rozhodlo zadat firmě Petr Chlanda Nezdřev.
5/oprava místní kapličky ZO rozhodlo zadat firmě Říha z Kasejovic
jedná se o opravu střechy a okolí kaple.
6/oprava střechy v č.50 stejně rozhodlo zadat firmě Říha
7/zastupitelstvo stanovilo K pro výpočet nájemného v obci v souladu
s cenovým věstníkem č.3 a to pro bytové prostory stanovilo K=1,02
a to v období od 1.července do 31.prosince 2001.
pro nebytové prostory K=1,04, s tím,že u zařízeních pro život obce
důležité /hostinec,prodejna/ se nájemné nezvyšuje
8/ Paní Červená podala zprávu o výsledcích kontroly POV 2000
s tím,že proběhla v pořádku a nebylo zjištěno žádných závad.
9/Zároveň seznámila ZO s výsledkem Kontrola nezjistila žádných závad a doporučila schválení hospodaření obce v roce 2000 bez výhrad.
10/Kontrola OSSZ se uskuteční 4,července 2001.Poněvadž pí Červená
má vážné zdravotní problémy schválilo ZO,aby obec při kontrole zastupoval pan Augustin Červený.
11/ZO obce schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s p.Balogem
o odprodeji obecních garáží - skladů
12/ZO schválilo smlouvu s OSA
13/ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy do 1.srpna 2002 na malý byt vč.50 s R.Houbovou.
14/ZO na základě žádosti pí.Červené rozhodlo neprodlužovat s ní pracovní poměr,který skončil 31,července 2001
15/ZO rozhodlo do pracovního poměru jako účetního obce pana Augustina Červeného od 1.srpna 2001.
16/Diskuse:pan Větrovec mluvil o špatném stavu kanalizace na dešťovou vodu na zahradě č.23.ZO zadala tento stav prošetřit
stavební komisi.
17/Různé : Pan Větrovec poděkoval za dotaci SDH ke 100-letému výročí .
Bylo uloženo kontrolnímu výboru se spojit s revizní komisí SDH a provést kontrolu využití této částky.
Zároveň bylo uloženo finančnímu a kontrolnímu výboru
provedení kontrolu hospodaření v obci za I,pololetí
a porovnání s rozpočtem.
Pan Červený předal Stanovy a zápisy ze zasedání mikroregionu Nepomucko
Předal starostovi žádost o dividendy z akcií Čs spořitelny Usnesení:zasedání ZO
Ukládá: starostovi splnění úkolů z min.zasedání
t.j zjištění podmínek půjčky
Zajištění smlouvy s firmou Chlanda POV 2001
jednání s p.Balogem ohledně smlouvy
o smlouvě budoucí.odprodeje garáží-skladů
projednání právních úkonů s perzonální změnou účetního obce
starostovi a místostarostovi: zajištění firmy na opravu
kapličky a střechy č. 50
hlášení ohledně shromaždiště kovového
odpadu, vyvěšení upozornění
rozdání nájemcům oznámení o změně
nájmů
zajištění odvozu plastů
kontrolnímu výboru:provést kontrolu dotace u SDH
kontrolnímu a finančnímu výboru:provést kontrolu
hospodaření obce za I.pololetí a porovnat
s rozpočtem obce
stavební komisi:projednat možnost opravy kanalizace
na dešťovou vodu
zajištění rozsah oprav kapličky
účetnímu obce:zajistit kontrolu OSSZ
vyřízení smlouvy s OSA
vyřízení práv.kroků s prodloužení nájemní smlouvy R.Houbová
Schvaluje:odeslání dopisu jako odpověď místním chalupářům
zadání akce POV 2001 firmě Chlanda Nezdřev
zadání opravy kaple a opravy č.50 firmě Říha
K=1,02 pro byty
K=1,04 pro nebytové prostory a zařízením důležitým pro život obce nájemné nezvyšovat
hospodaření obce 2000 bez výhrad
na kontrole OSSZ,aby obec zastupoval p.Červený
smlouvu o smlouvě budoucí s p.Balogem
k odprodeji garáží-skladů.
smlouvu s OSA
prodloužení nájemní smlouvy s R.Houbovou

Rozhodlo:neprodlužovat pracovní poměr s paní Červenou
přijmout do pracovního poměru pana Červeného
Bere na vědomí:výsledek kontroly POV 2000

Zapsal: Červený                   Ověřovatelé: Petr Chlanda, Václav Houba


--------------------------------------------
starosta Jan Bláha

 

Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 18.září 2001 od 19,00 hod
Místo konání:zasedací místnost oú v Nezdřevě
Program : 1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulé schůze
3/Program obnovy venkova
4/Činnost obecního zastupitelstva od minulého
zasedání
5/Mikroregion Chanovice
6/Mikroregion Nepomuk
7/Hospodaření obce v roce 2001/do 30.srpna/
zpráva finanční výboru
8/Zpráva kontrolního výboru
9/Různé
10/Diskuse
11/Usnesení a závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné. ZO s programem souhlasilo.
2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ byly splněny,
3/Obec dostala částku z POV 190 000 kč na opravu kulturního domu v obci.
Rekonstrukce se blíží ke svému konci a byla zadána firmě Chlanda v obci.
Zastupitelstvo zároveň již zaslalo návrh na příští rok a to opravu domku č.9
4/- oprava kapličky
- odvozy plastů
- odvozy separátního odpadu
- oprava domu č.50
- dokončení oprav OÚ
- dotace místnímu SDH
- prodej akcií
- odpověď na dopis místních chalupářů
5/Mikroregion požádal o dotaci na plynofikaci v obci,zatím není dořešená.
.6/Mikroregion přislíbil zakoupení kopírky
7/Zprávu podala pí Chaloupková předsedkyně finančního výboru,konstatovala,že v roce 2001
do konce srpna činily příjmy 406 250 kč
výdaje 595 114 kč
celkový stav finančních prostředků 1 233 435,08 kč
stav v pokladně 4 038,60 kč
8/Předseda kontrolního výboru pan Houba podal zprávu o kontrole účetnictví a konstatoval,že je řádně vedeno.Všechny výdaje jsou řádně dokladovány a jsou v souladu s rozpočtem a nebo s rozhodnutím zastupitelstva.
9/Různé:p.Červený seznámil občany s některými službami,které může OÚ zajistit
a/na OÚ je možnost zapůjčit knihu Blatenské rybníky od J.Sekery
b/ na OÚ je k dispozici telefonní seznam celé republiky rok 2000
c/ na OÚ je k dispozici seznam všech nemovitostí i parcel v obci
d/na OÚ je k dispozici pro občany obce přístup k internetu a je možno zasílat
i zprávy elektronickou poštou.Po 19 hodině činí poplatek 20 kč/hod. provozu.
Dále upozornil na povinnost obce dle zákona 106/99 zřídit webovou stránku.
Byla projednána žádost pí Balogové o prodloužení nájemní smlouvy za stejných podmínek
V místním pohostinství a ZO rozhodlo kladně/žádosti vyhovět/
10/Diskuse:p.Chaloupka a p.Bláha oprava kanalizace v obci
p.Balog upozornil na nutnost ošetření porostů zeleně při místních komunikacích

11/ Usnesení: Veřejné zasedání OZ
ukládá : starostovi :zajistit provedení opravy kanalizace
zajistit ošetření místní zeleně při obecních
komunikacích
přebrání opravy kulturního domu v rámci
POV.
p:Červenému:zajistit webovou stránku obce na internetu

místostarostovi: vstoupit do jednání s mikroregionem
Nepomucko

schvaluje: přijmy a výdaje v roce 2001
prodloužení nájemní smlouvy s pí Balogovou v místním hostinci o jeden rok t.z do 30.září 2002 za stejných podmínek.
bere na vědomí:zprávu o činnosti zastupitelstva obce
zprávu o plnění programu POV
zprávu kontrolního výboru
zpráva p.Uriánka o činnosti mikroregionu Nepomuk
zprávu o činnosti mikroregionu Chanovice
zprávu o možnostech nových služeb OÚ občanům v obci
:
Po schválení usnesení starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.


Zápis zapsal: Augustin Červený

Ověřovatelé zápisu: Karel Chaloupka, Václav Houba

-------------------------------
starosta Jan Bláha

 

 

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 21.listopadu 2001

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3/Smlouva Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
4/Zakladatelská smlouva Dobrovolného svazku obcí mikroregion Nepomucko
5/Byt v č.50 malý
6/Žádost o příspěvek na CSPZP Plzeň-jih
7/Zajštění svozu nebezpečného odpadu a zajištění svozu plastů
8/Prodej obecních garáží
9/Odvoz netříděného komunálního odpadu z obce v roce 2002
10/oprava kanalizace v obci
11/ /Diskuse
12//Usnesení
13/Závěr

Průběh zasedání:
1/Schůzi zahájil a řídil starosta obce pan Bláha.Přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO,tedy nadpoloviční
většina a zasedání je usnášení schopné.
Nepřítomen: Václav Houba/odpolední směna/
2/Kontrola usnesení z min.zasedání ZO.Nebyly zatím splněny tyto body/Webová stránka obce se připravuje,dokončuje se kanalizace,
zatím není úplný prořez stromů na cestě od Bezděkova.

3/Starosta obce informoval ZO o zakladatelské smlouvě Svazku obcí
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství včetně přílohy.ZO po krátké
diskusi tuto smlouvu jednomyslně schválilo.
4/Starosta informoval ZO o zakladatelské smlouvě Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Nepomucko.ZO i v tomto případě smlouvu jednomyslně schválilo i včetně přílohy.
5/Starosta informoval ZO,že dosavadní nájemce pí Radka Houbová dala výpověď z nájmu bytu v č.50 malého k 30.listopadu2001,
byt již předala.Přebíral jej starosta,místorosta a účetní obce
a o byt požádal pan Jan Bláha mladší. ZO jeho žádost jednomyslně schválilo.Starosta uložil připravit nájemní smlouvu na nájem jednoho roku tedy od 1.prosince 2001 do 30.listopadu 2002
6/Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o příspěvek pro CSPZP
ZO počtem 5 hlasů příspěvek schválilo ve výši 1000 kč s tím,že
příspěvek bude zaplacen v lednu 2002
7/Starosta informoval,že dne 29.listopadu bude v obci proveden svoz nebezpečného odpadu.Podrobnosti odvozu a spolupráci s firmou zajistí místostarosta obce a stejně tak odvoz plastů.
8/ZO obce v minulých zasedáních schválilo odprodej místních garáží rodině Balogů.Starosta
informoval o problémech,které se v tomto směru vyskytly.Garáže nejsou díky bývalému MNV zaměřené ani zkolaudované
a tak požádal ZO o schválení výdajů mimo rozpočet na jejich zaměření a jejich dodatečnou kolaudaci.ZO tuto žádost jednomyslně schválilo.
9/ZO se dále zabývalo odvozem netříděného odpadu v roce 2002
a rozhodlo počtem 5 hlasů zachovat způsob známkový jako v minulých létech a v tomto směru pověřilo účetního obce
jednat s firmou Rumpold.
10/ZO se zabývalo stavem opravy kanalizace a pověřilo stavební komisi,aby se tímto problémem zabývala a uvedenou stavbu dokončila.
11/p.Červený připomněl,že v měsíci prosinci mají zlatou svatbu manželé Krlišovi a 87. narozeniny pan Jiřinec 45
p.Uriánek připomněl nutnost úklidu v č.9.Bylo dohodnuto
toto uskutečnit dne 23.listopadu 2001.

Usnesení:zasedání ZO
Ukládá: starostovi splnění úkolů z min.zasedání
zajištění úklidu v domku č.9
předání bytu p.J.Bláhovi v č.50
zajištění dokončení odprodeje garáží
starostovi a místostarostovi: zajištění odvozu nebezpečného odpadu a plastů
stavební komisi:dokončit opravu kanalizace
na dešťovou vodu
účetnímu obce:vypracování nájemní smlouvy J.Bláha
jednání s firmou Rumpold,odvoz netříděného odpadu v roce 2002
Schvaluje:plné znění textu zakladatelské smlouvy včetně přílohy Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Plné znění textu zakladatelské smlouvy včetně přílohy Dobrovolného
svazku obcí mikroregionu Nepomucko.
Vyhovět žádosti pana Jana Bláhy mladšího o přidělit mu byt
v č.50 malý.
Výlohy na zaměření obecních garáží a jejich kolaudaci.

Rozhodlo : Zajištění odvozu v roce 2002 netříděného komunálního odpadu
známkovým způsobem jako v minulých létech.


Bere na vědomí:výpověď Radky Houbové z bytu č.50

Zapsal: Červený    Ověřovatelé: Karel Chaloupka, Petr Chlanda


--------------------------------------------
starosta Jan Bláha

 

 

Zápis č. 6  ze zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 10.prosince 2001

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3/Dary k vánocům pro důchodce
4/Prodej bývalých obecních garáží a skladů materiálu
5/Inventura v obci
6/prodloužení smlouvy s p.Červeným
7/Vyhláška o odpadech
8/Rozpočtové provizorium na rok 2002
9/Diskuse
10/Usnesení
11/Závěr

Průběh zasedání:
1/Schůzi zahájil a řídil starosta obce pan Bláha.Přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů ZO,tedy nadpoloviční
většina a zasedání je usnášení schopné.
Nepřítomen: Petr Chlanda /nemoc/
2/Kontrola usnesení z min.zasedání ZO.Nebyly zatím splněny tyto body/Webová stránka obce se připravuje,dokončuje se kanalizace,
zatím není úplný prořez stromů na cestě od Bezděkova.

3/Zastupitelstvo rozhodlo vydat dárkové balíčky pro důchodce dle těchto kriterií:

a/ balíčky narození 1935 a starší
b/jednotlivci 300 kč
c/manželské dvojice /oba dva narození do roku 1929 včetně/ 500 kč
d/manželské dvojice mladší 400 kč
4/Prodej bývalých garáží a skladů:Starosta informoval o prodeji garáží
a obecních skladů.Stále se vyskytují problémy,poněvadž objekt není zkolaudován.
5/Inventura v obci.Bude provedena k 31.prosinci 2001 a provedou jí
členové kontrolního a finančního výboru.Předsedou byl schválen předseda kontrolního výboru pan Houba.
6/Bylo schváleno prodloužení pracovní smlouvy s panem Červeným
do 31,března 2002 za stejných podmínek.
7/Byla schválena obecně závazná vyhláška o odpadech,ale zatím nebyl schválen poplatek za likvidaci odpadků.Jak si představuje
spolupráci s námi firma Rumpold informoval host na zasedání
a vedoucí firmy Rumpold pan Pšajdl.
8/Bylo schváleno rozpočtové provizorium obce.Do úplného schválení rozpočtu na rok 2002 bylo rozhodnuto realizovat jen nenutnější platby rozhodné pro chod obce nebo ty,kde by mohlo dojít k nebezpečí penalizace ze zpoždění.
9/Diskuse se týkala většinou nevhodného zákona o odpadech
/poplatek nemusí platit občané,které v obci bydlí,ale nejsou trvale hlášeni/
10/Usnesení:zasedání ZO
Ukládá: starostovi splnění úkolů z min.zasedání
zajištění inventury zajištění dokončení odprodeje garáží
stavební komisi:dokončit opravu kanalizace
na dešťovou vodu
kontrolnímu a finančnímu výboru :provedení inventarizace

Schvaluje:prodloužení pracovní smlouvy s p.Červeným do 31.března 2002
Vyhlášku o odpadech
Rozpočtové provizorium na rok 2002.
Zapsal: Červený                  Ověřovatelé: Karel Chaloupka, Václav Houba


--------------------------------------------
starosta Jan Bláha

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz