Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 27.března 2000

 Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu    v Nezdřevě                          .                                                                         

Program:

1/Zahájení

2/Kontrola  usnesení z minulého veřejného zasedání

3/Rozbor a schválení hospodaření obce v roce 1999

4/Schválení rozpočtu obce na rok 2000

5/Oznámení o podání žádosti obce na OkrÚ o dotaci  z programu obnovy venkova

6/Schválení průjezdu Rally Pačejov

7/Povolení  drobné stavby

8/Různé

9/Diskuse

10/Usnesení

11/Závěr

www.swissintime.com

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva/7/ a schůze je usnášení schopná

 2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ  byly splněny.

 3/Byl proveden  podrobný rozbor hospodaření v roce 1999 všichni příto- mní byly seznámeni se všemi příjmy a výdaji za celý rok a bylo konstatováno, že hospodaření obce skončilo  s přebytkem cca 570 tisíc a tato částka byla převedena na účet FRR na kterém je cca 1,4 mil. Kč.Zároveň bylo zastupitelstvo i přítomní seznámeni s výsledkem auditu schválit hospodaření bez výhrad.

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo hospodaření obce bez výhrad.

 

4/Zastupitelstvo i přítomní byly podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu se všemi předpokládanými přijmy i výdaji .Byli seznámeni,s výší dotace od OkrÚ na samosprávu 1700 kč i s možností v rozpočtu počítat s příjmy zFRR .

Po krátké diskusi byl rozpočet jednomyslně schválen.

 

5/Starosta obce oznámil,že  zastupitelstvo požádalo OkrÚ o dotaci z programu obnovy venkova ve výši 150 tisíc kč na opravu budovy obecního úřadu. Na  dotazy občanů vysvětlil předseda stavební komise pan Chlanda záměr oprava ukázal na desolátní stav budovy v druhé místnosti budovy OÚ.

 6/Obecní zastupitelstvo odhlasovalo v poměru 6:1 umožnění průjezdu obcí závodníkům Rally Pačejov.

  7/Předseda stavební komise seznámil přítomné,že pan Chlanda požádal o  povolení drobné stavby – rod.bazénu.

Stavba byla členy zastupitelstva povolena.

 8/Různé: odvoz žel.šrotu

                odvoz plastů

                 odvoz skla

                 dary důchodcům

                 příspěvek obce na zakoupení známek na popelnice občanům

                 pojištění nového počítače

                 stížnost pí Schlezingerové a její vyřízení

 9/Diskuse:

Z diskuse vyšly návrhy na  činnost obec.zastupitelstva v letošním roce jednalo by se o dokončení nádrže/postavení zábradlí/ provedení úklidu po obci v dubnu a oprav vývěsek v obci a oprav kaple.

 10/ Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

                        ukládá : starostovi zajištění úklidu v obci v měsíci

                                      zajištění dodělání požární nádrže

                                      zajištění opravy vývěsek v obci

                                      zajištění oprav místní kaple

                      schvaluje: hospodaření obce v roce 1999 bez výhrad

                                       rozpočet obce na rok 2000 omega replica watches

                                       průjezd obcí Rally Pačejov

                       povoluje: panu Chlandovi stavbu rodin.bazénu

                       bere na vědomí: žádost OZ na dotaci z programu obnovy venkova

                                                  vyřízení stížnosti pí Schlezingerové

11/ Ve 21 hodin starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil

Zápis zapsal:________________________________

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

                                                                     

 

                                                                           -------------------------------

                                                                             starosta  Jan Bláha

celine outlet  

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 31.července 2000 od 19,00 hod

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu   

                             v Nezdřevě

 

Program : 1/Zahájení

                       2/Kontrola  usnesení z minulé schůze

                       3/Program obnovy venkova

                       4/Činnost obecního zastupitelstva od začátku roku

                       5/Schválení zakoupení sirény

                       6/Výše nájemného v obecních bytech a  výše nájmů

                           v pronajatých nebytových prostorách.

                       7/Výpovědi z některých nájemných prostor

                       8/Příspěvek na SPSR

                       9/Volby do zastupitelstva kraje

                     10/Různé

                     11/Diskuse

                     12/Usnesení a závěr                                                              

 

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval, že je  přítomno 6 členů zastupitelstva /omluven Petr Chlanda/schůze je usnášení schopná OZ s programem souhlasilo.

2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ  byly splněny,kromě jediného oprava kapličky,která se v současné době připravuje.

3/Obec má přislíbenou částku z POV 125 000 na opravu obecního úřadu. Oprava bude zadána firmě ZOD Hradiště a její rozpočet činí 375 000. Starosta seznámil přítomné s rozsahem plánované opravy a i s termínem. Oprava bude zahájena 15.srpna a bude dokončena do konce listopadu

4/-oprava rozhlasu a prodloužení vedení na okraje obce a výměna několika kusů reproduktorů

     -natření střechy na přístavku do hospody

     -vyrobení a usazení nových vývěsních skříní

     -úklid v obci v měsíci květnu

     -úklid kolem místní kapličky

     -posekání příkopů při cestě do Řesanic

     -dokončení požární nádrže

    -zaplacení 1300 kč na dopravní obslužnost

    -byl odvezen veškerý materiál CO z obce

5/OZ souhlasilo se zakoupením požární poplachové sirény pro obec

6/OZ rozhodlo neměnit výši nájmů v období od 1,července 2000  do 30.června 2001

7/K 31.červenci 2000 podává výpověď z pronajatých prostor pan Václav Houba v hospodě a současně v bytě u hospody a stejně tak pan Petr Šimerka z rekreační chalupy č. 9.

8/OZ schválilo příspěvek pro SPSR ve výši 1000 kč

9/Volby do zastupitelstva kraje budou v listopadu,v naší obci bude okrsek.

10/Různé :Starosta seznámil přítomné se  předpokládanou opravou v hospodě.

11/p.Brabec stále jsou kolem obce nepovolené skládky stále je v obci volný pohyb psů

   p.Krliš oprava místní kanalizace

   p.Uriánek:nejsou vyvezeny kontejnery

  pí. Chaloupková :pochvala mladým občanům nátěr plotu u kaple  

 

12/ Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

                 ukládá : starostovi zajištění oprav místní kaple

                                            zajištění voleb  do KZ         

                                                   vyhlášení o zákazu volného pobíhání psů       

                                                   vyhlášení o zákazu tvoření černých skládek  

                                      vyklizení OÚ před opravou 

                                        zajištění opravy podlahy v hospodě

                          zástupci starosty zajištění vývozu kontejnérů

                                                                 inzerát do KL na pronájem hospody

                        staveb. komisi :zajištění a dozor nad stavbou OÚ 

                                                            projednání žádosti p.Krliše změna

                                                            toku kanalizace v obci

                 schvaluje: opravu obecního úřadu v Nezdřevě v rozsahu,se kterým

                                   bylo OZ seznámeno a ve stejné finanční výši

                                   zadání stavby ZOD Hradiště                                  

                                  zakoupení poplachové sirény

                                   příspěvek na SPSR ve výši 1000 kč

                                   výši nájmů v pronajatých nemovitostech v letošním roce      

     bere na vědomí:výpověď pana Šimerky a pana Houby

 

Po schválení usnesení  starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.

 

 

  Zápis zapsal:________________________________

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

                                                                    -------------------------------

                                                                             starosta  Jan Bláha

         

 

 Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Nezdřevě

 

 Datum konání: 25.října 2000

Místnost:společenská místnost v místní hospodě

 

Program:1/Zahájení

                2/Kontrola usnesení z minulého zasedání

                3/Reforma veřejné správy

                 4/Usnesení a závěr

Průběh zasedání:

 1/Zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Bláha.Přivítal přítomné a  konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva/omluvena pí Chaloupková/ a zastupitelstvo je usnášení schopné.Zároveň seznámil přítomné s programem

 zasedání.Všichni zastupitelé s programem zasedání souhlasili.

 2/Starosta obce seznámil zastupitele s usnesením posledního zasedání a konstatoval,že všechny úkoly byly splněny.

3/Se stavem reformy veřejné zprávy seznámil přítomné pan Uriánek zástupce starosty.Mimo jiné konstatoval,že dle 1.územní studie je naše obec zařazena pod pověřenou obcí III.typu Horažďovice.Obecní zastupitelstvo po zvážení všech okolností a podmínek dopravní obslužnosti,tradiční správní spádovosti sídlo jiných správních úřadů,spádovosti služeb a poněvadž i obec spadá pod mikroregion Nepomucko rozhodlo požádat ministerstvo vnitra,aby při zpracování druhé územní studie byla vybrána nová obec a to Nepomuk.

4/Usnesení:

    Obecní zastupitelstvo: nesouhlasí  aby naše obec Nezdřev byla zařazena pod pověřenou   obec III.typu Horažďovice

                                         ukládá:starostovi obce zaslat na MV ČR stanoviskove kterém žádá,aby naše obec připadla pod pověřenou obec III.typu Nepomuk,která nebyla zatím vybrána v I.studii.  

 Poté starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zápis zapsal :  Václav Houba

Ověřovatelé zápisu:________________________________

                                                                                                                                         

     Starosta  Jan Bláha

 

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 18.prosince 2000 od 19,00 hod

Místo konání:společenská místnost v místní hospodě

                             v Nezdřevě

 

Program : 1/Zahájení

                       2/Kontrola  usnesení z minulé schůze

                       3/Program obnovy venkova

                       4/Činnost obecního zastupitelstva od minulého  zasedání                 

                       5/Reforma veřejné správy

                       6/Informace o novelizaci zákona o obcích                

                       7/Plynofikace obce

                       8/Odměny volených zastupitelů

                       9/Schválení rozpočtového provizoria na rok 2001

                       10/Různé

                       11/Diskuse

                       12/Usnesení a závěr                                                              

 

Průběh zasedání:

 

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval, 

   že je  přítomno 6 členů zastupitelstva /omluven Václav Houba/schůze je 

   usnášení schopná OZ s programem souhlasilo.

2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ  byly splněny,kromě jediného úprava kanalizace v dolní části obce /důvod nebyl čas a odpor občanů z dolejší části

3/Obec dostala částku  z POV 125 000 na opravu obecního úřadu.

   Rekonstrukce se blíží ke svému konci a tento týden by měla skončit.

   Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na příští rok. 

   Hlavním bodem programu je rekonstrukce kulturního zařízení s rozpočtem 380 tisíc obec požádá o dotaci z POV 190 tisíc.ostatní body bude financovat z vlastních zdrojů  

 4/-oprava kapličky

     -zakoupení sirény

     -vyrobení a usazení nových vývěsních skříní

     -odvozy plastů

     -odvozy separátního odpadu

     -příspěvek na SPSDR

     -jednání s HD Hradiště o ošetření silnic v zimním období

     -opravy v místním pohostinství

     -zajištění voleb do krajského zastupitelstva

5/Reforma veřejné správy

    Starosta obce znovu občany informoval stavu reformy veřejné správy.

 6/Místostarosta pan Uriánek informoval o novele zákona o obcích

     Dále proběhla veřejná volba předsedů výborů finančního a revizního a jednomyslně  byla zvolena předsedou finančního výboru pí Chaloupková  a revizního výboru pan Václav Houba

7/Plynofikace obce.Starosta obce podal zprávu o nejnovějších informacích o stavu plynofikace    

8/OZ schválilo odměny zastupitelům

     Odměny budou vypláceny od l.ledna a bez dalších odměn

      Starosta 3000 kč                         Místostarosta 2000 kč

      Předseda komisí 500 kč              Zastupitel  100 kč  

9/Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu 2001

10/Různé : popelnice ceny v příštím roce

                sčítání lidu v únoru a v březnu 

11/Diskuze: p.Červený-peníze z obecní sbírky na kostel v Bezděkově

                     pí Chaloupková půjčky mladým lidem

                     p.Červený – inventarizace obce zvolení předsedy inventarizační komise p.Chlanda  

                     p.Červený-zakoupení nábytku pro obec dotace z mikroregionu Chanovice

 12/ Usnesení:  Veřejné zasedání OZ

                 ukládá : starostovi :zjištění informací o půjčkách mladým lidem

                                            zajištění provedení inventarizace

                                             zajištění přebrání OÚ od dodavatele       

                                              zajištění zaslání žádosti o dotaci z POV na Okr.Ú 

                                           zajištění nákupu nového nábytku na OU                                       

   místostarostovi: vstoupit do jednání s mikroregionem Nepomucko

    staveb. výboru :spolu se starostou přebrání budovy OÚ                                                          

     finačnímu a reviznímu výboru:podílet se ne inventarizaci obce

     doplnění a ustavení komisí                                                       

     pí Chaloupkové:jak využít peněz ze sbírky na bezděkovský kostel  

      schvaluje: odměny zastupitelů                 

                                  doplněk POV na rok 2001

                                   zvolené předsedy výborů ve funkci 

                                   inventarizační komisi ve složení p.Chlanda

                                                                                           p.Houba

                                                                                          p.Chaloupka   

                                  rozpočtové provizorium na rok 2001  

         bere na vědomí:zprávu o stavu přípravy  plynofikace v obci

                                       zprávu o dotaci z mikroregionu Chanovice

                                       na zakoupení nábytku

                                       zajištění zimního ošetření silnic HD Hradiště  

Po schválení usnesení  starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.

 

 

  Zápis zapsal:________________________________

 

Ověřovatelé zápisu:_______________                       ______________

 

                                                                       -------------------------------

                                                                             starosta  Jan Bláha

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz