Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis z  ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 5/2014
Datum konání: 3.listopadu 2014.
Místnost konání:místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program :


1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva.


Zasedání zastupitelstva obce Nezdřev ( dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.05 hodin dosavadním starostou Petrem Chlandou („dále jako předsedající").


Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů , v platném znění.


Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdřev zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.10 2014 do 2.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).


Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil ověřovateli zápisu p.Michala Větrovce a p.Jaroslava Brabce a zapisovatelem p.Petra Chaloupku.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty

d. Zřízení finančního a kontrolního výboru
e. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
f. volba předsedy finančního výboru
g. volba předsedy kontrolního výboru
h. volba členů finančního výboru
ch. volba členů kontrolního výboru

2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

3) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva nebude dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chaloupka navrhl zvolit do funkce starosty p Petra Chlandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí starostou Petra Chlandu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající").

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Vojtěcha Červeného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí místostarostou p. Vojtěcha Červeného
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).


Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.


Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Michal Větrovec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jaroslava Brabce
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou finančního výboru Jaroslava Brabce
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vojtěch Červený navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Čepeláka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Čepeláka
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chlanda navrhl zvolit členem finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.. A členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Jiřince.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Jiřince.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla, v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje že nebude poskytována měsíční odměna za výkon funkce členům zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 3500 Kč hrubého (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce 6500 Kč hrubého(§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 14. bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s
§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši předseda 570 Kč, členové 250 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 570 Kč hrubého měsíčně a člena výboru ve výši 250 Kč drubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti ..0 Zdrželi se ..0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

Bod V -Diskuse:

Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo přípravu na inventarizaci majetku obce za rok 2014 . Předsedající navrhl termín inventury na 30 .12.2014 . Dále navrhl složení inventurní komise ve Složení : Jaroslav Brabec , předseda a členové :
Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje inventurní komisi ve složení : : předseda : Jaroslav Brabec
členové : Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.
Výsledek hlasování: Pro ..6 Proti ..0 Zdrželi se ..1
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00

 


Přílohy zápisu:
 Prezenční listina
 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

www.replica-handbagss.com

 


Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2014


Zapisovatel: Petr Chaloupka                                                          dne 5.11.2014


Ověřovatelé: Michal Větrovec                                                        dne 5.11.2014

Jaroslav Brabec                                                        dne 5.11.2014

Starosta: Petr Chlanda                                                                   dne 5.11.2014

Místostarosta Vojtěch Červený                                                       dne 5.11.2014

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz