Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Datum konání: 15.listopadu 2002

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu

v Nezdřevě .

Program:

1/Zahájení

2/Zhodnocení činnosti za rok 2002 a celého minulého volebního     období.

3/Určení ověřovatelů zápisu

4/Návrh a volba volební a návrhové komise

5/Ověření mandátů členů obecního zastupitelstva

6/Složení slibu členů ZO

7/Volba starosty a místostarosty

8/Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZO

9/Volba předsedů kontrolního a finančního výboru

10/Diskuse

11/Usnesení

12/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starý starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a

2/ zároveň je seznámil s činností zastupitelstva v minulém období

3/Další část zasedání řídil nejstarší člen ZO pan Josef Urianek

Jako ověřovatelé zápisu byly určeni:Karel Chaloupka,Josef Větrovec

4/Byla zvolena návrhová a volební komise ve složení:předseda člen ZO Jaroslav    Brabec, členové Josef Chlanda a Josef Větrovec starší.

5/Volební komise provedla kontrolu mandátů členů ZO a předsedající pan    Urianek konstatoval, že zasedání je usnášení schopné,všichni zvolení členové

jsou přítomni.

6/Byl proveden slavnostní slib členů ZO do rukou nejstaršího člena ZO

7/Volební komise se ujala volby starosty a místostarosty.

Starosta: navržen Petr Chlanda a Josef Urianek

zvolen : Petr Chlanda 4 hlasy

Josef Uriánek 3 hlasy

Místostarosta:navržen: Karel Jiřinec a Václav Houba

Zvolen: Karel Jiřinec 5 hlasů

Václav Houba 2 hlasy

8/ Byla stanovena výše odměn neuvolněným členům ZO

starosta: 3000 kč

místostarosta 2000 kč

předsedové výborů 500 kč

ostatní členové ZO 100 kč

9/Byli zvoleni předsedové : finanční výbor Jaroslav Brabec

kontrolní výbor Václav Houba

10/Bylo poukázáno na špatný stav cedulí na obecních komunikacích.

11/ Usnesení

ZO schvaluje:zvolení starosty obce pana Petra Chlandu 4 hlasy

Zvolení místostarosty pana Karla Jiřince 5 hlasy

výši odměn:

starosta: 3000 kč

místostarosta 2000 kč

předsedové výborů 500 kč

ostatní členové ZO 100 kč

ZO: doporučuje: osazení místních tabulí

Ukládá starostovi:uzavření smluv na údržbu silnic v zimě

Replica Watches

Zapsal: Ověřovatelé:

Starosta: Místostarosta:

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz