Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

 

 

 

Zápis

Z ustavujícího  zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.

Č. 6/2018

Datum konání: 30. října  2018.

Místnost konání:místnost obecního úřadu

v Nezdřevě                          .

Program :

1. Zahájení

2. Složení slibu členy zastupitelstva

3. Určení ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu

5. Volba starosty a místostarosty

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

(§ 72 zákona o obcích)

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva.

 

Zasedání zastupitelstva obce Nezdřev ( dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.05 hodin dosavadním starostou Petrem Chlandou („dále jako předsedající").

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů , v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdřev zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.10 2018 do 30.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající  určil ověřovateli zápisu p.Michala Větrovce a p.Jaroslava Brabce a zapisovatelem p.Petra Chaloupku.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1) Volba starosty a místostarosty

a. určení počtu místostarostů

b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c. určení způsobu volby starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty

 

d. Zřízení finančního a kontrolního výboru

e.  určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

f.  volba předsedy finančního výboru

g. volba předsedy kontrolního výboru

h. volba členů finančního výboru

ch. volba členů kontrolního výboru

 

2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

3)  Diskuse

 

Výsledek hlasování:                             Pro 7   Proti  0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/18bylo schváleno.

 

Bod I - volba starosty a místostarosty:

 

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:             Pro 7       Proti 0      Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/18 bylo schváleno.

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:        Pro 7         Proti 0        Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/18 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:     Pro    7       Proti    0       Zdrželi se  0

Usnesení č. 22/18 bylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chaloupka navrhl zvolit do funkce starosty p Petra Chlandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí  starostou Petra Chlandu

Výsledek hlasování:   Pro 6     Proti 0     Zdrželi se 1

Usnesení č. 23/18 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající").

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Brabec navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Vojtěcha Červeného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí místostarostou p. Vojtěcha Červeného

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 24/18 bylo schváleno.

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:         Pro ..7           Proti ..0         Zdrželi se ..0

Usnesení č. 25/18 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Michal Větrovec navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jaroslava Brabce

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou finančního výboru Jaroslava Brabce

Výsledek hlasování:   Pro ..6         Proti ..0         Zdrželi se ..1

Usnesení č. 26/18 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vojtěch Červený navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Čepeláka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Čepeláka

Výsledek hlasování:   Pro ..6      Proti ..0 Zdrželi se ..1

Usnesení č. 27/18 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chlanda navrhl zvolit členem finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.. A členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Chaloupku.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy finančního výboru Petra Chaloupku a Vojtěcha Červeného ml.

Výsledek hlasování:   Pro ..7     Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 28/18 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev volí členy kontrolního výboru Michala Větrovce a Karla Chaloupku.

Výsledek hlasování:   Pro ..7  Proti ..0 Zdrželi se ..0

Usnesení č. 29/18 bylo schváleno.

 

 

 

 

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla, v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. .

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schvaluje že nebude poskytována měsíční odměna za výkon funkce členům zastupitelstva.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 30/18 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce 3500 Kč hrubého (§318/2017 Sb). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3 500 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 31/18 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce 11 720 Kč hrubého(§318/2017 Sb). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 720 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.

Výsledek hlasování:   Pro ..7      Proti ..0    Zdrželi se ..0

Usnesení č. 32/18 bylo schváleno.

 

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s

§ 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši předseda 570 Kč,  členové 250 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nezdřev v souladu s § 318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 570 Kč hrubého měsíčně a člena výboru ve výši 250 Kč drubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2018.

Výsledek hlasování:   Pro ..7       Proti ..0       Zdrželi se ..0

Usnesení č. 33/18 bylo schváleno.

 

 

 

 

Bod V -Diskuse:

 

Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo přípravu na inventarizaci majetku obce za rok 2018 . Předsedající navrhl termín inventury na 30 .12.2018 . Dále navrhl složení inventurní komise ve Složení : Jaroslav Brabec , předseda a  členové :

Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chlanda , Petr Chaloupka, Michalc Větrovec.

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje inventurní komisi ve složení :                            předseda : Jaroslav Brabec

členové : Jiří Čepelák , Vojtěch Červený st. , Vojtěch Červený ml. , Petr Chladna , Petr Chaloupka, MichalVětrovec.

Výsledek hlasování:   Pro ..6       Proti ..0       Zdrželi se ..1

Usnesení č. 34/18 bylo schváleno.

 

 

Nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (ARES) mezi obcí Nezdřev a Kasejovice. Předsedající navrhl dodatek ke smlouvě schválit

 

Zastupitelstvo obce Nezdřev schvaluje dodatek ke smlouvě o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (ARES) mezi obcí Nezdřev a Kasejovice.

Výsledek hlasování:   Pro ..7       Proti ..0       Zdrželi se .0

Usnesení č. 35/18 bylo schváleno.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00

 

Přílohy zápisu:

-        Prezenční listina

-        Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

-        Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.10.2018

 

 

Zapisovatel:   Petr Chaloupka.......................................................................  dne 30.10.2018

 

 

Ověřovatelé:   Michal Větrovec,.....................................................................     dne 30.10.2018

 

Jaroslav Brabec          .............................................................                         dne 30.10.2018

 

Starosta:          Petr Chlanda                               ..............................................dne 30.10.2018

 

Místostarosta: Vojtěch Červený                ............................................. ......       dne 30.10.2018

 

 

 

Razítko obce:

 

Příloha č. 1

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdřev dne 30.10. 2018

 

Prezenční listina

 

 

Jméno a příjmení

člena zastupitelstva obce:

 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdřev dne 30.10. 2018 - Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

 

S l i b

člena zastupitelstva obce.

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].

 

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Podpis:

 

Petr Chlanda

 

 

 

Jaroslav Brabec

 

 

 

Vojtěch Červený st.

 

 

 

Vojtěch Červený ml.

 

 

 

Jiří Čepelák

 

 

 

Petr Chaloupka

 

 

 

Michal Větrovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nezdřevě  30.10.2018.

 

 

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz