Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Nezdřevě.
Datum konání:3.listopadu 2006

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě copyprot.

Program:
1/Zahájení
2/Určení zapisovatele.
3/Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva
5/Určení ověřovatelů zápisu
6/Volba mandátové,návrhové a volební komise
7/Zpráva mandátové komise a ověření mandátů člena zastupitelstva.
8/Schválení volebního řádu
9/Volba starosty,místostarosty.
10/Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
11/Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
12/Přijetí usnesení z ustavující schůze zastupitelstva.
13/Cestovní náhrady
14/Příprava inv.prací
15/Různé a závěr.

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl pan Josef Uriánek nejstarší člen zastupitelstva obce, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva, takže zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné.
2/Ve druhém bodě jednání určil zapisovatelem pana Václava Houbu.
3/Další bod programu bylo složení volebního slibu. Předsedající požádal pana Petra Chlandu o přednesení volebního slibu.Po jeho přednesení všichni zastupitelé pronesli „slibuji" a poté slib podepsali.
4/ Jako ověřovatelé zápisu byli určeni : Karel Jiřinec a Jan Bláha
5/Byla navržena a jednomyslně schválena návrhová, mandátová a volební komise ve složení: předseda člen ZO Jiří Šneberger a členové Josef Jiřinec a Olga Šmidmajerová.
6/Volební komise provedla kontrolu mandátů členů ZO a předseda komise představil jednotlivé členy zastupitelstva občanům obce a seznámil je s počtem hlasů jednotlivých kandidátů, které obdrželi v komunálních volbách.
Byli zvoleni tito členové zastupitelstva : Josef Větrovec
Jan Bláha
Josef Uriánek
Vojtěch Červený
Karel Jiřinec
Petr Chlanda
Václav Houba
7/Dále pan Josef Uriánek nechal hlasovat o předloženém volebním řádu pro volby konané zastupitelstvem obce Nezdřev. Návrh volebního řádu byl jednomyslně schválen.

8/ Předsedají předal slovo volební komisi a ta přistoupila k volbě starosty. Při tajném hlasování byl zvolen starostou obce pan Petr Chlanda 5ti platnými hlasy.
Předsedající pan Uriánek tímto předal vedení schůze novému starostovi. A ten poděkoval za projevenou důvěru a předal slovo volební komisi pro volbu místostarosty obce. V tajném hlasování byl zvolen místostarostou obce pan Vojtěch Červený s 5ti platnými hlasy.


9/ Další bod jednání bylo určení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce. Zvolený starosta navrhl ponechat odměny zastupitelů v stejné výši jako v předchozím volebním období.
starosta: 4500 kč hrubého
místostarosta 2500 kč hrubého
předsedové výborů 500 kč hrubého
ostatní členové výborů 100 kč hrubého
Tento návrh byl jednomyslně schválen.
10/ Jednání pokračovalo volbou předsedů finančního a kontrolního výboru.
Jednomyslně byli zvoleni předsedové : finanční výbor Josef Uriánek
kontrolní výbor Václav Houba
11/ Předseda návrhové, mandátové a volební komise byl požádán starostou obce o přednesení návrhu usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce Nezdřev.
12/Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení cest. náhrad uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.
13/starosta seznámil všechny s přípravou inv.prací, komisi budou tvořit všichni zastupitelé
14/Diskuse

Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí :
- zprávu mandátové komise
- složení slibu nově zvolených zastupitelů obce
2. schvaluje :
- volební řád pro volby konané zastupitelstvem obce Nezdřev
- výši odměn zastupitelů : starosta: 4500 kč hrubého
místostarosta 2500 kč hrubého
předsedové výborů 500 kč hrubého
ostatní členové výborů 100 kč hrubého
- předsedy kontrolního výboru Václava Houbu, a finančního výboru Josefa
Uriánka.
-proplácení cestovních náhrad uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
-přípravné inv.práce včetně schválení komise
3. volí:
- neuvolněného starostu obce pana Petra Chlandu,
bytem Nezdřev 60
- neuvolněného místostarostu obce pana Vojtěcha Červeného
bytem Nezdřev 21

4. ukládá : www.watchesinhot.com
- starostovi obce připravit a svolat řádné jednání zastupitelstva města
v souladu se zákonem o obcích

 

Zapsal: Václav Houba                                                  Ověřovatelé:Jan Bláha, Karel Jiřinec

Starosta: Petr Chlanda                                                Místostarosta: Vojtěch Červený

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz